Gemengd ieu w INGEZONDEN STUKKEN. Marktberichten. De lammerenmarkt. Het Emma-bloetnpje. - Voor het Witte Kruis kwam bij de penningmeester in een bedrag van f 1,50 van M. S. te OngereD. Volksonderwijs. Op verzoek wijzen wij onze lezers op de advertentie, ook in dit nummer, be- tri ffende de lezing voor „Volksonderwijs" De heer de Wit, die hier geen onbe kende is, zal als spreker optreden, ter wijl een collega-onderwijzer uit Rotter dam het muzikaal gedeelte voor zijne rekening zal nemen. Oosterend20 Mei. Onder begunstiging van goed weer werd alhier een spannende wedstrijd gespeeld tusschen S V S I van Helder en O V V I. Voor den aftrap presenteerde de aan voerder vau S V S een bouquet aan onzen aanvoerder, welke met een woord van dank werd aangenomen. OVV kiest voor. den wind en spoedig is het spel in volle actie. Eer 5 miDUten verstreken zijn, weet Parlevliet uiteen voorzet van As een puntje te producee- ren. OVV heeft de leidiug. Hardnekkig wordt nu gestredende spannende momenten zijn niet van de lucht. As weet uit een gevecht om de bal het leder te bemachtigen. Sijp maakt een nuttig gebruik van zjjn voorzet en plaatst de bal in het doel. Eenige oogenblikkon later breekt Sijp onverwachts door de vijandelijke linie. Hij passeert prachtig 3 maal een S V Ser. Hard laag schot Stand 3-0. Het hart der OVV enthousiasten popelt, want zij zien haast al het prach tige eerekruis, geschenk van den heer van Gelder te Amsterdam, door bemiddeling van onzen vriend Parlevliet verkregen, door hun strijders veroveid. En toch, en toch. S V S speelt goed, even goed als OVV. Deen beter zelfs. Nog voor de rust weet de rechts-binnen na een pracht voorzet de bal voorbij Jaap te koppen. Stand 3 1. Na de rust is het overwicht aa i S.V.S. Onze jongens war ken hard eo ori ze keeper is schitterend in vorm. Meermalen heeft hij reeds applaus van het publiek geoogst. Doch bet spel beweegt zich voortdurend op de O.V V. helft. Wat te voorzien is gebeurt. Nog 2 maal heeft S.V S. succes. Ue gelijkmaker is er en even voor het einde behalen de S.V S. ers het dierbare 4de puntje en tegelijk bet prachtige eere kruis. Het was een welverdiende over winning, maar een niet minder eervolle nederlaag voor de onzen. We hopen spoedig onze gasten hier weer te zien. Dit werd ook gezegd bij het uitreiken van het mooie eerekruis, waarbij hartelijke waardeerende woorden gesproken werden. 21 Mei. Heden speelde SDO van Helder een voetbalmatch tegen O V V I. Laatstgenoemde club speelde eerst met 10, later met 11 man, waaronder 5 invallers. O V.V speelde zonder vuur en maakte slecht spel. Ging de rust in met 0-0, het einde kwam met4-0 voor SDO, die mooi spel te zien gaf. Onze Geiten. Men meldt aan het Hdbld De degelijke wijze waarop in de laat ste jaren gewerkt is om onzen geiten stand te verbeteren, begint erkend te worden. Het buitenland begint te vragen om onze sikjes, o m Canda en Zuid- Amerika. Uit West Noord Brabant zijn geiten vervoerd raar deOost en volgens mededeelingen hebben ze zich weten aan te passen aan klimaat eh voedsel. Ook naar de West zijn uit Zeeland een achttal onzer goedgekeurde geiten vervoerd, waar van nog afgewacht moet worden of daar even gunstige resultaten zullen verkregen worden. „De koe der armen," lang ver acht, zelfs niet voldoende verzorgd door de geitenhouders zelf, begint zoetjesaan een plaats van beteekenis in te nemen, en in de arbeidersgezinnen heeft men gedurende den distributietijd de groote beteekenis van een goede melkgeit naar waarde leeren schatten. Dankbaar moet erkend worden dat mannen van naam in het Zuiden aafokkerij hebben geholpen en hard gewerkt om dit dier de juiste plaats te doen innemen, die het toekomt. Kristal wassche men bet liefst af in koud water, daar het dan het langst helder blijft. Is hot daartoe ecjrter te vuil, dan gebruike men warm zeepsop, maar dan moet men met warm schoon water naspoelen. Is het kristal erg vuil, wat b.v het geval kan zijn, met karaffen, bloemvazen, enz dan make men het schoon met eierschalen, koffiedik, thee blaren, Brusselsch zand en dergelijke. Een zonderling geschenk Te Laugedreef vroeg een vrouw een meisje, dat op het station op den trein wachtte, of ze even haar kind wilde vast houden, waaraan het meisje volieed. Toen de troin zou vertrekken was de vrouw nog niet törug. Voor het meisje bleef dus niets anders over dan het kind mee te nemen. Geen geld, geen liefde 1 Een meisje uit Ommelanderwijk wilde trouwen. De bruidegom meende er op t9 mogen rekenen, dat de bruid f 250 mee t9n huwelijk bracht. Voordat de rijtuigen voor kwamen, vroeg hij waar het geld was. De bruid schijnt hem toen geen bevredigend ant woord te hebben gegeven. De bruidegom zeide daarop, dat hij nog even met iemand moest prateu. Toen de rijtuigen voor kwamen, wachtte men tevergeefs op den bruigom. Hoe nauwgezet de rijksverzekerings bank is. De „Gooi ea Eemlander" meldt Een controleereud geneeskundige van de Rijksverzekeringsbank vervoegde zich Zaterdag voor een week ten huize van een 70-jarigen inwoner van Weesp, die uitkeeiing genoot van do Rijksverzeke ringsbank iu verband met een, hem eenige jaien geleden, als opperman overkomen ongeiuk. Het medisch onderzoek moest op last van de Bank geschieden, aange zien getwijfeld werd, of de kwaal, waar aan de man lijdende was, wel het gevolg was van het nem destijds overkomen on geval. be io: stand van den betrokkene was enter van dien aard, dat het onder zoek niet kon plaats vinden. Vorige week Maandag o vei leed de man, Toen de directie van de Rijks verzekering-baDk van dit overlij ien kennis kreeg, werd een poging gedaan, om, voor het stoffelijk overschot ter aarde zou zijn besteld, alsnog te doen vaststellen, of de kwaal, waaraan de gewezen opperman lijdende was geweest, aanleiding kon geven, dat aan de hand van de bepaling der Ongevallenwet-1921, aan de weduwe pensioen zou moeten worden uitgekeerd. Men vernam echter, dat bedoeld onderzoek vóór begrafenis niet meer mogelijk zou zijn, aangezien op last van den huisdokter, de teraarde bestelling vervroegd was. De Rijksverzekeringsbank gaf echter nog geen kamp, en wilde, niettegenstaan de de betrokken persoon j 1. Woensdag reeds begraven werd, alsnog 'net lijk doen opgraven. Inderdaad is dit voornemen ten uit voer gebracht. Vrijdagochtend vervoegde zich te Weesp een dokter, in opdracht van de Rijksverzekeringsbrnk en vroeg aan burgemeester Cleveringa, in zijn kwa liteit van hulpofficier van justitie, om het lijk te mogen doen opgraven. Het gevraagde verlof werd verleend en de dokter heeft zich zekerheid trach ten te verschaffen, of de weduwe wettelijk aanspraak op uitkeering kan laten gel den. De Rijksverzekeringsbank mag zeker nimmer meer verweten worden, dat zij op losse gronden uitkeering verstrekt. Een zwempartij. Een 5-jarig meisje viel te 's Graven- hage in den N.W. Binnensingel. Zekere G. B. K., die het zag gebeuren, spiODg hoewel hij niet kon zwemmen, het kind na. Daar het hem Diet gelukte het te red den, begaf zich een onbekende man te water, die bleek wel te kunnen zwemmen. Omdat K. zich echter aan hem vast klampte kon hij zich niet voldoende bewegen met net gevolg, dat beiden in de diepte dreigden te verdwijnen. Hierop begaf zich opnieuw iemand die onbekend is gebleven, te water. Politie-assistentie was inmiddeis gearriveerd met het gevolg dat allen gered konden worden met een reddingsboei. K. moest naar het Ziekenhuis worden overgebracht. Te Nijmegen is een droevig ongeluk gebeurd in de oude Stad bij den Ganzen heuvel, op dit drukke verkeerspunt ge raakte een moeder met twee kindertjes tusschen een vrachtwagen bd een motor fiets met het treurig gevolg dat het meisje van zes jaar met een hoofdwond naar huis werd gebracht, en het jongetje van vier jaar een uur na aankomst in 't Ziekenhuis overleed. Bij het afspringen vanaf een rijdende autobus op den Groenen Hilledijk te Rot terdam, is de stukadoor P. van D. geval len en in aanrakiDg gekomen met een stoomtram. De man werd ernstig aan den linkerschouder gekwetst. Bussen, buste, aebust. Bussen, bussen, wat 'n bussen Rjjden deinend af en aan. Overal kan men al bussend Snel en veilig henen gaan. Vroeger ging dat met de stoomtram Met lokaaltjes of per boot Tegenwoordig helpt het busje Alle dorpen uit den nood. IJselmonde en Capelle Berkol, Rhoon en Overschie Zevenhuizen, Schiebroek, Kethel. Al benzine-tantasie. Oome Joost, die vroeger jaren Zelden uit zijn tuintje kwam, Danst nu 's Zondags met 't busje Heen en weer naar Rotterdam. Eerst een port in een bodega Dan 'n beetje aan den loop. Dan 'n fijne luoch bij Coomans Dan wat naar de bioscoop. Menschen, die hun heele leven Ergens achter iu het land, Niets dan gras en koeien zagen, Worden ook beDzine-klant. Paartjes, die om wat te vrijen, Gingen roeien, hier of daar Stappen vrooüjk in het busje En ze raken van elkaar. Voor de veemarkt rijdt er 's Dinsdags Ze fs een groote koeienbus En ze hangen, als het vol is, Met hun nekken aan de lus. Omgekeerd gaan onze stadslui Naar de stille dorpjes toe Om te visschen en te droomen Ver van stoffig stads gedoe. Waar de een niet graag wil blijven Gaat de ander juichend heen Allen willen ze wat anders En, tevreden is er geen. J.H. SPEEN a OFF. R.N, Het leven wordt als een morgen droom steeds helderder en duidelijker, hoe langer het duurt en hoe meer nabij het einde is. Menigeen geldt hierom slechts voor slim, wijl hij leeft onder nogdommeren dan hij zelf is. Te Amsterdam is na een korte ongesteldheid op 62-jarigen leeftijd over leden do heer G. S. Vlieger, Rijksamb tenaar voor de binnenscheepvaart. De heer Vlieger was een zeer bekend- persoon op het binneDScheepvaartgebied. Waar zout goed voor is. Behalve om spijzen te kruideD, ge bruikt men zout nog voor het volgende Met in spiritus of geest van salmiak opgelost zout verwijdert men vetvlekken uit stoffen. In zout water koelen aarden of glazen potten SDel af. In azijn opgelost is zout goed om geel koperen voorwerpen te poetsen. Zwart laken blijft goed van kleur als men het in zout water wascht en krimpt dan ook niet meei. Strooien voorwerpen en gevlochten riet worden door afborstelen met zout water als nieuw. Tapijten blijven frisch van kleur, als men ze voor het kloppen met zoutpoeder bestrooit en daarna met vochtige doeken opneemt. Roest en inktvlekken verwijdert men met zout, dat in de zonnewarmte in citroensap is opgelost. Als men er een papje van zout oplegt vermindert de zwelling van bijen- en wespensteken. - Glimmende kleeren. Het „glimmen" van kleeren kan ver oorzaakt worden door afslijten, maar ook door vettigheid. In beide gevallen helpt afsponzen met lauw water, waarin men per Liter een kleine theelepel ammonia gedaan heeft aldus „Onze Kle'eding". Op vettige plekken moet men dit een paar keer herhalen. Maak dan een zwaar ijzer warm, leg een vochtige doek op de natte plekken, pers ze droog en zoo Doodig, weer in den vorm. Eindig met de behan delde plekken op te borstelen met een stijven, schoonen borstel. Zijden kleeren moeten niet geborsteld worden, tenzij met een uiterst zachten borstel, die ook voor fluweel gebruikt wordt. Voir zijde gebruikte men liever een lap fluweel of zachte wollen stof.v De Texel 49 (Raadscandidaten). Alkmaar, 18 Mei. Op de heden gehouden graanmarkt waren aangevoerd 745 H.L. De prijzen waren, per 100 K.G. Xarwe 13,- a 14,25 R°gge a Gerst chevalier 11,50 a 12,— Namiddag twee uur werd er verzameld op de Groeneplaats, met muziek van Texelsch Fanfarecorps voorop, ging, na een omwandeling door het dorp, de tocht naar het sportterrein, waar de spelen met een voetbalmatch tusschen Texel I en Geel-Wit 1 van Helder werden in gezet. Geel-Wit behaalde een 2—0 overwinning. Vermelden wij eerst nog, de uitslag van de Atletiekwedstrijden, 's morgens gehouden, om dan die van de volksspelen te doen volgen. Bij de Athletiek-wedstrijden traden als win naars uit het perk: 100 meter hardloopen H. C. Ran in 12:/„ seconde. Speerwerpen L. van Wamel, 34,40 meter Discuswerpen Jacobus Gielis, 24,50 meter Balgooien C. Vrouwes. Vér-springen H. C. Ran, 5,35 meter. Volkspelen. Voor Heeren Snelheidsrit1 le prijs H. C. Ran 2e L. van Wamel 3e W. Scheurkogel. Voor heeren Behendigheidsrit le prijs Knottebelt 2e M. Stroomer 3e W. Scheurkogel. Voor dames Behendigheidsrit le prijs Marie Lap 2e Annie Kalis 3e Neeltje Zuidewind. Voor meisjes Koeketen le prijs een Hongaartje 2e een Hongaartje 3e Marrie Molenaar. Voor jongens Hardloopen le prijs Dirk Zuidewind 2e Jan Kiljan 3e André Ran. Voor jongens Pijpenslaan le prijs Simon Rijk 2e Cornelis Roeper 3e Dirk Zuidewind. Het nummer „Evenwichtsmand" moest met het oog op het gevorderde uur achterwege blijven. Een voetbal-match, Zaterdagmiddag gespeeld tusschen Z. V. S. en Texel 11 werd door Texel met 3—1 gewonnen. Uitstekend weer begunstigde ook de eerste lammerenmarkt. De aanvoer was meer dan dubbel zoo groot dan het vorig jaar en de prijzen, dooreengenomen eveneens. Bedroeg de aanvoer vorig jaar 2100, thans was die 4556, en de prijzen, in 1922 van f9,— tot f 18,—, beliepen nu van f25 tot f34; voor één ramlam werd f 36 betaald. Er is eten volop en overal, dat zal wel een voorname factor zijn. De verkoop van het bloempje, waarvan de baten bestemd zijn voor de bestrijding der tuberculose, heett in deze gemeente een som van f 177,99' opgebracht. Te den Burg f84,65' Oudeschild 24,62 den Hoorn 14.21 Waal 8,— Oosterend 19,06 Koog 4,80 de Cocksdorp 22,65 Een woord van dank aan de dames, die zich met de verkoop hebben willen belasten. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) (Door en op de wijze van Boemelpetrus.) 'k Heb van nacht zoo'n slechte nacht gehad, 'k Snurkte aan de zijde van mijn schat, Met een gilletje sprong ze overeind, En zei Petrus, hoor eens vent 'k Geloof de heele Burg staat in de brand 'k Las 't eerst in de Texelsche Courant. 'n Heele schaar van mannen, zij aan zhj Rende er heen in lange rij. Keijser, Koning en de Graaf, Mannen van de hoogst octaaf, Keesom, Buijs, van Bakker, Dros, Daarvan was er haast een gros. 'k Zei jij, ja jij, Droomt van de stemmerij Smit, Jacobus Juda van de Ree, Abraham, Boon en Eelman heb je twee. Dogger, Stoepker, Roeper, Henkes jan, Meid schei uit, je droomt er van. En doemelen kan zoo heerlijk zijn, Laat de stembus, stembus zijn, Loopt het soms eens door elkaar. Denk dan aan het spreekwoord Alles komt weer voor mekaar, (bis). Van Heerwaarden, zei ze, zie 'k er bij Beumkes, Boon, Brans, Duinker, Koppen IJ Kortenhoeven, Kuijper, Vonk, de Vries, Schoenmaker, Witte, 'k weet 't precies' Vlaming K. en Visser, 't is J. C., Van Ham marcheert en Lieuwen fladdert mee. Mantje, Kager, Timmer door elkaar, Petrus, man, het-maakt me naar. Keijzer, Koning en de Graaf, Mannen van de hoogst' octaaf, Rennen met van Liere mee, Petrus, waarom doe je niet mee. 'k Zei jij, ja jij, Zwijgt van die stemmerij. Morgen stem je Epe of Pisart, Of op Kikker met een t voor staart. En bevalt je dat niet, vrouwlief kijk, Heb je nog Lap en 't Hemelijk. Maar doemelen kan zoo heerlijk zijn Laat de stembus, stembus zijn Loopt het soms eens door elkaar, Denkt dan aan het spreekwoord Alles komt weer voor mekaar (bis.) B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2