Eet water uitknijpen en het goed zachtjes inden oorspronhetijhen vorm brengen Nf. 3711, Zaterdag 26 Mei 1923; 36,u Jaargang. $ieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. HARTEN VROUW. innenland, - 4 - l FEUILLETON. l)it klid verschijnt Woensdag- en Zaterdagmorgen ABONNEMENTEN en ABVERTENTIEN worden aangenomen bfl de 17,'for. Firma LAN9EVIL1* 9 B ROOIJ, Parkstraat, BuilorTirn TEXELSCHE COURANT. AbcnnemenUprüt per 3 maannvu oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. idvertentlëu daags voor de uitgave vóór l qui nam. Prpe der Adperlenltê»; Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Qroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend, POSTCHEQUE- en QIRODIENST No. 652. Licht op Van Zaterdag 26 Mei tot en met Vrij dag 1 Juni. voor rijwielen 8,39 uur, voor rijtuigen 9,09 uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 24 Mei v.m. 2,17 Vrijdag 25 3,29 Zaterdag 26 4,45 Zondag) 27 5.49 Maandag 28 6,47 Dinsdag 29 7,39 Woensdag 30 8,27 Des namiddags is het ongeveer een halfuur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 7'/, uur. Voor postwissels, kwltantiCn, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 19 Maart 1923. Vertrekuren van de Boot, Op Werkdagen Vertrek Texel 6,— 8,30 vm. 2 40 5.30 nm Helder 7,— 10,15 vm. 4,15 6,45 Op Zon- en Feestdagen van Texel6,— vm. 8,30 vm. 5,30 nm. van Helder7,9,30 6,45 iVertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9,04 6.49f 9,04 7,31 sneltrein 9,04 10,04§ 12,10 12,41 3,23 2.03ft 4.39 3,52** 5,59 4,17§ 6,41 7,20 9,29 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,21§ 8,36 7,56§ 9,40 9,13 11.21 12,28§ 2,44 3,11 6,16 5,52§ 8,04 8,548 10.49 11,21 f 12,59 Niet op Zon- en feestdagen, f Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. Novelle van HELLMUTH MIELKE. Nadruk verboden. •28.) „Een jonge man „von* en van adel. U weet toch, dat onze directeur graag in die hoogere kringen vertoeft. Het is diemijn heer von Flügge, dfen U misschien ook bij ons op het bureau wel eens gezien zult hebben. Hij komt nog al dikwijls." „Wat is dat dan voor iemand Ik bedoel wat heeft hij voor een beroep „Hm, hij zal wel grondbezitter of zoo iets wezen, hij heeft echter goede relaties. Och, onze directeur heeft immers het geld wel." „Ik kan mij niet goed voorstellen," zei Anna hoofdschuddend, „dat Ottilie veel om dien mijnheer von Flügge geeft. Ik heb ze laatst beiden met den directeur samen ge zien; hij mag dan al heel aardig wezen, maar zij deed het ook nu in het geheel niet voorkomen, alsof haar veelaan al zijn complimentjes gelegen was," „Je moet ook altijd een beetje school meestertje spelen," viel Marie haar in de rede, die het blijkbaar niet prettig vond, dat men in haar tegenwoordigheid aanmer king op een verloving maakte. „Je weet TEXEL, 25 Mei 1928. De verdeeling der zetels, 't Is doodeenvoudig, maar het is als met alles, je moet het weten. Wij hebben opgemerkt, dat voor velen de verdeeling van de zetels nog een raadseltjo is en voor ben, geven w() hierbij de op lossing. De zetels worden verdeeld naar het aantal uitgebrachte stemmeD. Er werden uitge bracht 3361 stemmen en wanneer wij dat getal door 13 (bet aantal raadszetels) deelen stellen w(j op die wijze de kiesdeeler vast, die 2587/j3 blijkt te zjjD. Bi) de verdeeling van de zetels bomen niet in aanmerking, die lijsten, die niet drievierde van de kiesdeeler mochten halen, tenzij, die lijsten, onderling verbonden, zoc- als wij reeos onlaDgs mededeelden, samen dat veieiscbte aantal hebben behaald. De lijsten 1 en 2 vallen uit genoemde hoofde buiton de verdeeÜDg der zetels. Aan Ijjst 3 worden in eerste instantie 2 zetels toegewezen, 2 X 2587/13=^517Vis» rest 19113/13. Hjst 4 ziet zich een zetel toegewezen, rest 4l6/i3. Eveneens lijst 5, met een rest van 2346/ia- De verbonden lijsten 6a tot en met f, behaalden samen 1003 en hebben dus recht op 3 zetels, rest 2275/i3. L(jst 7 heeft niet de kiesdeeler be reikt en komt dus ook eerst als rest in aanmerking met 240 stemmen. Aan lijst S valt een zetel ten deel, rest 1 l6/is- In eerste aanleg zijn nu 8 zetels toege wezen, de overige 5 zetels blijven nu toe te wijzen aan die iijsteD, di6 de grootste resten hadden en dat zijn opvolgendlijst 7 en 5, de listen-groep 6 en list 3 en ten slotte met een rest van 416/is. list 4. Bij deze verkiezing werden alzoo toege wezen aan list 3—3 zetels „5-2 listen groep 6-4 aan list 7 1 8-1 Te zamen 13 Nu nog de toewizing aan de personen. Ook daarvoor wordt een kiesdeeler vastge steld, de z.g. lijst-kiesdeeler, alweer bere kend door het getal der op de list uitge brachte stemmen te deeien door dat van de toegewezen zetels. Op list 3 zijn uitgebracht 709 stemmen de k'esdeeler is dus 7093 2361'8, gekozen is nu de heer Keesom en waar geen der andere candidaten op de list meer dan 50 er immers Diets van, ze kan best heel ge lukkig en tevreden zijn." Dat is ook mijn meening hielpKlaarttje, de telefoniste en tweede toekomstige bruid. „Ik geloof, dat Anna niet graag ziet dat iemand verloofd is." „Neem me nou niet kwalijk, hoe kunnen jullie nu toch zoo iets van me denken!, riep Anna beleedigd uit. „Ik heb Ottilie Dehnhardt altijd heel graag mogen lijden, Sophie ook jullie kent haar immers in 't geheel niet en ik gun haarenwensch haar steeds het beste toe." „Nou, nou het was toch ook wel wat boosaardigs, wat je daar zei „Boosaardig? Jullie lijken wel niet goed wijs, om zooiets van mij te denken." Nooit tevoren had Alsen een woorden wisseling tusschen de zusters meegemaakt zij hadden zich altijd voorbeeldig gedragen, zoowel tegenover elkand'er als ten opzichte vaD papa Kieker. Maar nu er twee huw bare mannen in haa*- midden aanwezig waren of eigenlijk drie, want Alsen kon zich daaronder eigenlijk ook rekenen, nu dreigde het woord „verloving" ontevreden heid in den familiekring te verwekken. „Schoonpapa" was daarvan de schuld sinds hij de beide huwclgkscandidajen ir. huis had gebracht, voelden Marie en Klaartje zich boven baar zusters verheven Maar de vrede was toch weer gauw hersteld. Al leen viel het hem op dat dergelijke twist gesprekken zich iederen avond weer herhaal- u w wollen trui, U heeft geen idéé hoe zorgvuldig deze gewasschen moet worden. Wilt U ze zacht en luchtig houden eni steeds in haar goeden vorm dragen, zorg dan ze na het wasschen in LUX voorzichtig in de vorm te trekken en leg ze plat te drogen. Dit is de veiligste en gemakkelijkste'weg-. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ, - VLAARDINGEN Fabrikanten van SUNLIGHT en TWINK. pCt. van die kiesdeeler of 119 stemmen heeft behaald, zijn mede gekozen no. 1 en 2 van l(jst 3, de heeren de Graaf en Keijzer. Aan Itjst 4 z(]n 2 zetels tovgawezen. De kiesdeeler van die ltjst is dus 3002 150 en 50 pCt. daarvan 75. No 1 van ljjst 4, de heer v. d. Ree, is dus gekozen en omdat niet een van de den, zoo dikwijls als hij de Kiekers een bezoek bracht. Ook kon hij niet ontkennen, dat de beide toekomstige bruidspaartjesdo oude gezelligheid wel wat in de war hadden gestuurd. Den volgenden dag verwekte Alsens ver schijning op de bureaux der „Sirius" een zekere sensatie. Men verdrong zich om hem heen en hoorde hem over het geval Richod uitmet genoegdoening constateerde Alsen, dat hij, de „Baron", zooals men hem be titeld had, ook in andere opzichten in de oogen van zijn collega's een persoon van gewicht was geworden. De beide directeu ren ontvingen hem met bjjzondere voorko mendheid, Dehnhardt op zijn waardige, Leitner op zijn joviale wijze, terwijl beiden hem nog eens de verzekering gaven hoezeer zij zijn succesvol streven te Brussel waar deerden Ja, hij kon thans met zijn nieuwe levens wijze, die hij sinds dien noodlottigen nacht was begonnen, tevreden zijn. Harten vrouw had toch een beter lot voor hem uitgekozen. Was hij ook tevreden? Dagelijks ver richtte hij weerzijngewonewerkzaamheden, maar zijn gedachten dwaalden maar al te dikwijls van zijn dagelijksch werk af Tever geefs hoopte hij, dat hij voor de een of andere zakelijke aangelegenheid nog eeDS de privé woning van den directeur Dehn hardt moest opzoeken, de gelegenheid daar toe werd hem helaas niet geboden. Eens had van Villessen hem verteld die caodidaten een aantal van 76 stemmen heeft behaald, is ook no 2, de heer Vonk gekozen. De kiesdeeler van l(jst 5 is 246Vs, ge- werkelijk niet vergeten had hem uit te noodigen en dien hjj van tjjd tot tjjd in een restaurant-aantrof dat hij Ottilie op dien avond met haar verloofde, want als zoodanig werd de heer von Flügge reeds algemeen beschouwd, ontmoet had. Zjjn woorden drongen Alsen als vurige pijlen in het hart. O, als hjj geweten had, of Ottilie den heer von Flügge werkelijk lief had Als h(j haar ook maar eens had kunnen spre ken Het toeval bracht zjjn wensch eindelijk in vervulling. Op zekeren middag, na kan toortijd, had Alsen van het heerljjk vi'iezend weer gebruik gemaakt, om op de prachtige vijvers in den dierentuin een paar nieuw- gekochte schaatsen te probeeren. Alsen was een heel goed schaatsenrijder meer dan één bewonderende damesblik volgde zijn sierlyke bewegingen, waarmee hij zich in den Stroom der rjjdenden voort bewoog. Terwijl hij zoo met forschen zWaai voortreed, zag hij. hoe een onhandige knaap tegen een jonge dame aanreed, die gevallen zou zjjn, indien Alsen haar niet met een snelle beweging gegrepen en overeind ge houden had. Zij stamelde eenige haastige woorden van dank hem herkennend, zei ze plotseling levendig: „Bent u hier, mynheer Alsen?" Waarachtig, hert was Ottilie Van vreugde voelde hij zijn hart snelleren warmerklop- pen. Zij keken elkander verwonderd aan. Ook zij bloosde licht, beteekende dat ook vreugde of was het slechts opwinding over het incident (Wordt vcivolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1