semengd Nieuws Predikbeurten. Marktberichten. ADVERTENTI EN. S 16 1 1 De uitslag. Lezing de Vries. Volkonderwijs. O luieschild, Inbreker-kindervriend. Vrijdagavond is, naar wij reeds gemeld hebben, ingebroken bij den heer G. te Voorburg. Gestolen is een geldkistje met f 650. Nader wordt daarover nog het volgende gemeld De bewoners waren uit: alleen twee kinderen van 8 en 5 jaar lagen te bed. Eigenaardig is, dat de dief met bet oudste meisje gesproken heeft. Het kind werd wakker en toen vroeg de dief, die juist in de slaapkamer der kleinen wa-, ot papa gauw thuiskwam en waar bet geld geborgen was. Het kind heeft toen vriendelijk geantwoord, dat papa wel gauw terug zou komen, maar waar het geld lag wist ze niet. De dief beeft het kindje toen vriendelijk bedankt, een hand gegeven en goeden nacht ge wenscht. Het geld heeft hij toch gevon den, nadat hij alle kasten doorzocht had. Maar de komst van papa heeft bij niet afgewacht. De raad van Castricum (Noord- Holland) heeft een lookverbod uitgevaar digd voor jorgelui beueden de 14 jaar. Zendelingen. Te Barneveld hebben wekenlang een paar vreemdelingen voor de zending gecollecteerd en honderden guldens inge zameld. Later is gebleken, dat deze collectanten geen zendelingen wareD maar van het geld goeden sier maakten, Steiger ingestort. Te Tilburg is een steiger van een in aanbouw zijnde school, waarop zich 5 wei klieden bevonden, ingestott. Een der arbeiders, zekere J. Drieazen, werd met zware inwendige kneuzingen naar hot gasthuis vervoerd. De anderen kwamen met den schrik vrij. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. van 19 tot en met 25 Mei 1923. GEBOREN: Marretje, d.v. Willem Barhorst en Cornelia Bakker; Neeltje, d.v. Aris Bremer en Bertha Druif. Zomertijd. Uitslag der verkiezing. INRICHTINGEN, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Gebroeders Lafeber te den Burg om vergunning tot bet oprichten van een bewaarplaats voor benzine op het erf van het perceel kadastraal bekend in sectie K, No. 1304. Op Maandag den 4 Juni 1923, des middags te 12 uren zal ten Raadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten Zoowel de verzoeker, als zij, die be zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkom stig art. 7 der Hinderwet op den boven bepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne be zwaren mondeling toe te lichten. Texel, den 21 Mei. 1923. Burgemeester en Wethouders voorn De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. BUYSING DAMSTE. Zondag 27 Mei 1923. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, v.m. 10 uur ds. Raabe. Waal, vm. 10 uur ds. v. 't Hooft. Den Hoorn, vm. 10 uur ds. Brümmer Oudeschild, n.m. half 3 ds. v. 't Hooft. Oosterend, v.m. 10 uur ds. Schellenberg. Cocksdorp, n.m. 3 uur ds. Schellenberg. H. Doop. Maandcollecte. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, v.m. 10 uur de hr. C. W. Keur Theol. cand. te Driebergen. Maandcollecte. n.m. 3 uur dezelfde. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend, v.m. 10 uur ds. de Maar. Schagen, 24 Mei. Uit de Schager Crt. Vette koeien Gelde koeien 40 Kalfkoeien Lammeren 3 Magere varkens 77 Vette varkens 125 Biggen Boter Kipeieren per 100 f 275 RUGPIJN WAARSCHUWT. 121 Iedere hardnekkige pijn in het smalle gedeelte van den rug waarschuwt u om acht te slaan op uw nieren. Zware, slepende rugpijn en scherpe steken bij bukken of plotseling keeren, wijzen op gezwollen ontstoken nieren pjjnljjke, overwerkte en vermoeide nieren. De taak der Dieren is om het urinezuur uit het bloed te filtreeren. Kouvatting, koorts, overwerking en buitensporigheden overspannen de nieren en veroorzaken ont steking. Zulk een in den aanvang lichte ontsteking leidt by verwaarloozing metter tijd tot niergruis, waterzucht, rheumatiek of een chronische nierkwaal. Let op uw nieren, zoodra de rug pijn begint te doen. Zie toe of de urine afwjj kingen vertoont, te schaarsch of te veel vuldig geloosd wordt, brandend,pijnlijken vol bezinksel is, een abnormale kleur heeft enz. Let ook op hoofdpijn, aanvallen van duizeligheid, eeD voortdurend vermoeid ge voel en zenuwachtigheid. Als uw Dieren verzwakt zjjn, gebruik dan Foster's Ruggjjn Nieren Pillen, het geneesmiddel, dat ruim 50 jaren laDg zwakke nieren heeft genezen en over de heele wereld wordt aanbevolen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos. 31 CORRESPONDENTIE. Aan Mr. Meindert Kikkert, Highland Lake Co. Indiana, N.-Amerika, berichten wij de goede ontvangst van zijn postwissel. Het abonnementsgeld is hiermede betaald tot April 1927. Hartelijk dank, aan allen welke ons blij ken van belangstelling betoonden bij gele genheid onzer gouden bruiloft. J. WITTE i ,n M- WITTE-Bakker. Texel, 18 Mei 1923. kozen is dus de heer R. P. Keijser met eeD aantal voorkeurstemmen (321), terwijl de heer Epe, die Diet 50 pet. van de kies- deeler haalde, eveneens is gekozen als no. 1 van de ijjst. Nu volgt de lijaten-groep 6. De kies- deeler, 2503/1, is bereikt door lijst 6b, met een rest van 141Toegewezen worden nu, op groDd daarvan, aan lijst 6b, 2 zetels. Voorts 1 zetel aan lyst 6e en 1 zetel aan ljjst 6a. Gekozen worden verklaard de beereD Dros en Bakker, nos. 1 en 2 van lijst 6b, de heer Stoepker, ro. 2 van lijst 6e op groDd van. voorkeurstemmen 120 en als eeoig candidaat van lijst 6a, de heer Roeper. Van l(jst 7 wordt gekozen verklaard no. 1, de heer Vlaming en idem van lijst 8, de heer Boon. W)j hopen, dat het na deze toelichting voldoende duidelijk zal zijn, waarom de genoemde heeren wol, andere niet gekozen zijn. Uitslag der Gemeenteraadsverkiezing op Woensdag j.l. BI BII E H O 18 22 3 32 De Vries W. Eelman J. P. Dros Totaal lijst Jb.KikkertNz.42 G. Dros Pz. 4 J. Kortenhoeve 3 H. v. Ham Totaal lijst 2 Keesom 155 206 De Graaf S. Keijzer S. Smit Pz. G. Witte I. C. Kager Schoenmaker 6 W. J. Bakker W.v. Heerw. Totaal lijst Van der Ree A. Vonk J. Boon M, Bakker Van Liere Totaal lijst Epe 36 24 1 W Tot. 11 159 4 2 8 2 1 3 5 1 1 3 2 4 20 53 1 1 16 1 3 5 0 14 3 8 63 16 8 13 1 13 13 37 1 52 3 30 1 1 1 2 1 82 12 4 61 5 2 1 165 14il 2V 7 8 180 635 38 15 3 3 2 10 2 1 11 0 10 0 6 20 41 0 1 0 0 0 1 0 0 709 140 57 20 70 13 62 104 7 2 11 32 9 1 4 15 0 0 3 21 6 0 16 1 2 4 0 R. P. Keijser 90 D. Mantje 2 J. Dogger Hz. 1 Totaal lijst 5 L. Roeper Jz. 8 Totaal lijst 6A D. C. Dros 78 D. Bakker Pz. 47 W. H. Lap 19 Pisart 6 J. C. Visser 14 P. Lieuwen 7 Totaal lijst 6B J. Beumkes 0 Jb. Brans 0 Totaal lijst 6C G. Kuijper 2 K. Duinker 0 Totaal lijst 6D Jan Buijs 1 C. Stoepker 3 Totaal lijst 6E Joh. Koning Sz. 2 IJ. Koppen 0 Totaal lijst 6F Totaal van Iijsten-groep 6 62 42 26 10 11 9 2 P 2 0 1 8 2 1 18 4 5 0' 0 1 0 1 1 0 22 96 2 2 0 0 4 0 0 1 92 11 0 0 1, 1 t 0 6 2 4 0 1 0 0 0 0 4 0 2 96 9 K. Vlaming 1 P. Kuiper Pz. 0 Joh. Eelman 1 C. Timmerjz. 2 Totaal lijst 7 Abr. Boon 35 Jan Hemelrijk 3 Jan Henkes 0 T. Dogger 0 T. Backer 1 Totaal lijst 8 5 0 1 1 16 0 0 1 0 21 1 0 1 20 2 0 0 0 150 12 15 2 4 0 1 0 0 1 1 0 2 144 8 8 8 300 5 114 27 321 19 •50 0 8 493 92 123 123 6 172 1 97 1 60 0 17 1 27 0 19 392 1 95 0 12 107 2 64 0 50 114 0 26 7 120 146 5 108 0 13 121 1003 13 201 0 14 0 17 0 8 240 11 235 0 13 0 9 0 10 0 3 270 Gekozen zijn de heeren Abr. Boon, Van der Ree, Vonk, Keesom, Keijzer, de Graaf, Keijser, Epe, Vlaming, D. C. Dros, D. P. Bakker, Roeper en Stoepker. De stembus heeft gesproken straks zullen zeven nieuwe leden in het raadscollege zitting nemen. De verrassingen zijn ook ditmaal niet uit gebleven. De christen-democraten zullen in de nieuwe raad niet vertegenwoordigd zijn, dank zij de evenredige vertegenwoordiging, en de christelijk-historischen evenmin. Als een nieuwe parij echter, zullen er de christelijke arbeiders zitting nemen. De stembus brengt verrassingen, met 300 stemmen zien zich de christelijke arbeiders twee zetels toegewezen, terwijl de christen democraten en de christ-historischen met te zamen 346 stemmen niet vertegenwoordigd zullen worden. Aanvankelijk spraken wij het vermoeden uit, dat wanneer laatstgenoemde partijen de lijsten onderling verbonden hadden, beide partijen een zetel hadden bekomen, maar dat vermoeden blijkt toch niet juist te zijn. In dat geval toch zou dat slechts dit gevolg hebben gehad, dat een zetel, die nu aan de Christelijke arbeiders is toegewezen, dan door de Christ. Hist, was bezet geworden. Zes leden van de oude raad keeren daarin ook straks weer, n.l. de heeren Keesom, de Graaf, Epe, Vlaming, Bakker en Boon. De heeren Dijt en Kuip wenschten hun mandaat niet hernieuwd te zien, terwijl de heeren de Vries, Kikkert, Beumkes, Hemelrijk en Koning door de uitspraak van de stembus zijn uitge vallen. Als nieuwe (eden zullen straks zitting nemen, de heer-n S. Keijzer, J. J. v. d Ree. A. Vonk, R. P. Keijser, D. C. Dros, die reeds eerder ziiting had, L. Roeper en C. Stoepker. Door de scheuring, die in de vrijzinnige gelederen plaats had, is het niet wel mogelijk, eenige vergelijking te maken tusschen de ver kiezingen van 1919 en 1923. Vatten wij echter de cijfers van alle vrijzinnigen te samen, dan is er, in tegenstelling met andere gemeenten, hier een vermeerdering van stemmen te con- stateeren. Stellen wij het kiezersaantal thans als te zijn verdubbeld, door vrouwen-kiesrecht. In 1919 werden op de vrijzinnige lijst 637 stemmen uit gebracht. Op lijst 5 en de lijstengroepösamen thans 1496. De R. K. lijsten telden in 1919 374, nu 709, de teruggang is niet van eenige beteekenis; evenmin bij de anti-revolutionairen, in 1919 132 stemmen, nu 240 en bij de christ.-hist., toen 107, nu 181. Grooter is de teruggang bij de S.D.A.P., toen 187 stemmen, nu 270, maar het grootst is de achteruitgang in het stemmen- aantal bij de Chr. democraten, die in 1919 hebben behaald 182 stemmen en het nu slechts tot 168 konden brengen. Op den Dinsdag 15 Mei j.l. gehouden schietwedstrijd van den Bijzonder-Vrijwilligen Landstorm, werden de prijzen, die bestonden uit kunstvoorwerpen, nuttige artikelen, sigaren, enz., in 't geheel 26 stuks, behavld door de volgende deelnemers (maximum 50 punten.) A. Barhorst Gz. 44 punten zilveren medaille C. van Ernst 43 A. Bremer 42 bronzen W. Barhorst 41 C.v.HeerwaardenCz. 39 D. Trap Jzn. 38 G. Bakker Wz. 38 B, Barhorst Jzn. 37 N. Kikkert 37 A. A. Jellema 36 H. Zijm 35 M. J. Bremef 36 M. Bakker Czn. 36 J. Vlaming Czn. 36 N. Ran 36 G. Lap 36 R. Timmer 35 L. v. Kooten 35 W. v. d. Slikke 34 S. v. Heerwaarden 34 M. H. A. Staring 33 J. Troost 33 S. de Jong 32 J. A. Barhorst 32 J. Duinker 30 W.v.Heerwaarden 30 Dinsdagavond trad de heer de Vries in hotel Texel op voor de Chr. Dem. kiesvereeniging, voor een goed bezette zaal. Spr. leidde zich als voorz. van genoemde kiesvereeniging zelf bij de vergadering in. Het heeft geen zin thans uitvoerig verslag te geven van het gesprokene, het zou zijn als mosterd na den maaltijd. Trouwens, spr. deelde mede, dat mer. van de zijde van zijne kiesvereeniging met opzet alle reclame voor de verkiezing had achterwege gelaten en ook deze vergadering op de laatste avond voor de verkiezing had gesteld, om niet te worden be ticht met deze vergadering reclame voor eigen zaak te hebben bedoeld. Want de aanleiding tot deze vergadering was.... de beschuldiging door de Vrijz. Dem. kiesvereeniging, bij monde van de bestuurs leden, Epe en Daalder, gericht aan het adres van alle andere kiesvereenigingen, van rood tot zwart, zooals het in een ingezonden stuk heette, als te voeren belangenpolitiek. Alleen de Vrijz. Democraten zouden daarop een uit zondering maken. Tot de heeren Epe en Daalder was een uit- noodiging gericht, om met spr. over die zaak te debatteeren, Van de heer Daalder was een schrijven ingekomen, waarin deze verklaarde nooit weer een vergadering te willen bijwonen waar de heer de Vries als spreker optrad, terwijl van de heer Epe een telegram was ontvangen uit Utrecht, waarin deze kennis gaf een trein te hebben gemist en zoodoende niet tegenwoor dig te kunnen zijn. Waar dus geen van beide heeren tegenwoordig waren, ging spr. niet verder op de beschuldi ging in, doch trachtte in een uitvoerig betoog uit zijne handelingen als gemeenteraadslid aan te toonen, dat het algemeen belang steeds door hem was gediend. Debat over de zaak zelf had niet plaats. Door de heeren Abr. Boon en W. H. Lap werden enkele opmerkingen gemaakt, zaken betreffende die zijdelings in het geding waren betrokken. Volksonderwijs had Donderdag een goede avond. Niet alleen, dat de opkomst zoo goed was, maar het was bovendien in elk opzicht een geslaagde avond. Nadat de voorz. aan ailen, maar in het bij zonder aan de heer de Wit, die zich zoo geheel belangeloos had beschikbaar gesteld, het wel kom had toegeroepen, gaven mej. Kramer en de heer v. d. Ham een drietal mooie zangnum mers ten beste, daarbij geaccompagneerd door mevr. Weersma. Het woord was daarna aan de heer de Wit, die niet alleen een enthousiast voorstander, maar ook jarenlang een strijder in de gelederen van volksonderwijs bleek te zijn. In een geestige, voor de vuist uitgesproken rede, me moreerde spr. het ontstaan van Volksonderwijs in 1866 in Friesland, door een felle strijd tegen het openbaar onderwijs. Spr. is reeds 30 jaar lid van Volksonderwijs, van de afdeeling Schie dam, waarvan hij nu nog de eer heeft voorz. te zijn. Uitvoerig teekent de heer de Wit de groote taak van Volksonderwijs en hij brengt bij her haling naar voren, dat de vereeniging zich nimmer in bijzaken mag verliezen, dat men steeds omzichtig dient te vermijden, al wat verdeelt en slechts voor oogen houden en be vorderen het groote doel, het belang van het onderwijs, van, het mooie, openbare onderwijs, dat naar spr.'s overtuiging reeds zooveel heeft gedaan voor de inwendige vrede van het Nederlandsche Volk. Wanneer buitenlanders zich verbazen, dat in ons Vaoerland de inwoners in zoovele sekten zijn verdeeld en niettemin in vrede naast elkander leven, dan is spr. van oordeel dat de openbare school in de jeugd van al die men- schen, de kiem van het saamhoorigheidsgevcel, van de verdraagzaamheid heeft gelegd. Volks onderwijs zet daarom ook de poort wijd open voor menschen van alle schakeering, wij dul den in de vereeniging geen politiek en het was spr. dan ook een genoegen, dat zijn optreden was gesteld na de verkiezingsdagen, opdat er toch vooral geen politieke beteekenis aan zijn optreden zou worden gegeven. In de pauze gaven mej. Em. Dijt en de heer M. D. Dijt een tweetal muzieknummers voor violoncel en piano ten beste. Na de pauze ging de heer de Wit nog uit voerig op het onderwerp, „De groote taak van volksonderwijs" in, en noemde o. a. de gelegen heid te geven voor studie van vreemde talen, speciaal Engelsch, naar spr.'s oordeel. Wij kunnen, zegt spr. zoo terecht, tegen het buiten land met oorlogsschepen niet op, zorg echter dat wij als volk goed onderlegd zijn, dan kun nen onze jonge mannen zich overal in de wereld een plaatsje veroveren. Op het nut van bibliotheken, wijst spr., lees zalen, toynbee-werk, ontwikkeling. Goed onderwijs, eindigt spr., is een weer- standskas waar uit het volk in moeilijke tijden, wanneer de strijd om het bestaan steeds zwaar der wordt, kan putten. De heer Klimp gaf tot slot nog een prachtige serie lichtbeelden van de Veluwe. Aan allen, die had bijgedragen tot het wel slagen van de avond, vooral aan de heer de Wit, bracht de voorz. in z'n sluitingswoord dank. Bij de deze week te 's Gravenhage gehou den examens slaagde voor 3e stuurman groote stoomvaart, de heer L. v. Wamel, leerling van de'zeevaartschool alh'er. Onder leiding van de leeraren Vijn en Ruijterman, maken de 'leerlingen van het tweede cursusjaar van onze zeevaartschool thans een reisje met „de Lichtstraal". Hedenmorgen ving de tocht aan vanuit de Texelsche haven. Vanaf 21 tot en met 24 Mei zijn verzonden: 4181 lammeren, 7 paarden, 10 koeien, 10 kal veren en 6 schapen. GEVONDEN VOORWERPEN. (Gedeponeerd ten raadhuize). 1 sleutel, een zilveren armband, een taschje, en een fietspomp. Burgemeester en Wethouders van Texel bren gen ter openbare kennis, dat de zomertijd dit jaar zal ingaan 1 op Juni a. s. te 2 uur in den voormiddag, dus in den nacht van Donderdag op Vrijdag e. k. In verband hiermede zullen de torenklokken Vrijdagmorgen te 2 uur een uur worden vooruit gezet. Texei, 25 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voorn., BUYSING DAMSTE. De Secretaris, JONKER. De Voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van den Raad der gemeente Texel maakt bekend, dat vanaf heden ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd het besluit van dal stembureau, waarbij de uitslag der verkiezing is vastgesteld. Texel, 25 Mei 1923. De Voorzitter voornoemd, BUYSING DAMSTE. 200 300 24,— 0,80 28,- 1,50 4,50 475 385 500 f 35,- f f 0,90 f 35,- f 1,70 f 5,50

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2