hl maq nooit in zon qedrooqd worden Vo N°. 3713, Zaterdag 2 Juni 1923.' 36'M Jaargang. Nieuws- en V-O—/ Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. feuilleton. HARTEN VROUW. J Binnenland. Advertentlëu daags voor de uitgave vóór 1 aar nam. ABONNEMENTEN ABYERTENTIEN worden aaugenomea bi) do Uiig, Fiaua LAN9SVÏLB BE ROOIJ, Parkstraat, Boa« o» T th olg de LU X mëthocfe-en Uw wol zal niet krimpen. U kunt Uw wollen goedjae- derven met verkeerd drogen. Nog erger is verkeerd wasschen. Wrijf geen harde zeepton wollen goed want dan vernielt*Ü) de fijne schubbetjes waaruit hefi bestaat. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ - VLAARDINGEN TEXELSCHE COURANT. Uit blad verschijnt Woensdag- es Zaterdagmorgen Abennemtnltpryi par S maande*) oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. I Priji der AdvertenMn; Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Oroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. POSTCHEQUE- en OIRODIENST No. 652. Licht op Van Zaterdag 2 Juni tot en met Vrij dag 8 Juni. voor rijwielen 9,46 uur, voor rijtuigen 10,16 uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 31 Mei Zomertijd. Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 1 Juni 2 3 4 5 6 v.m. 9,13 10,59 11,46 12,34 1- 1,47 2,38 Des namiddags is het ongeveer een hall uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 7'/. uur. Voor postwissels, kwitantiën, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 1 Juni 1923. Zomertijd. Vertrekuren van de Boot. Op Werkdagen Vertrek Texel 6,— 8,30 vm. 2.40 5.30 nm Helder 7,— 10,15 vm. 4,15 6,45 Op Zon- en Feestdagen van Texel6,— vm. 8,30 vm. 5,30 nm. van Helder: 7,— 9,30 6,45 Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9,04 6.49? 9,04 7,30 sneltrein 9,04 10,04§ 12,10 12,40 2,54 2.04ft 4.40 3,54»* 6,— 4,15§ 6,40 7,25 9,31 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,19§ 8,35 7.57§ 9,11 11-21 12,28§ 2,41 3,04 - 6,19 5 49S 8.05 9J6 11.05 11,21+ 12.57 Niet op Zon- en feestdagen, f Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. Novelle van HELLMUTH MIELKE. Nadruk verboden. 30.) „Ik zie, dat mijnheer von Flügge bij u toch wel in hoog aanzien staat. Ik heb hem vroeger eens leeren kennen en ik geloof dat wii minder sympathiek tegenover elkander staan. „Ik kan mjj niet voorstellen, dat hg u ooit iets kwaads heeft gedaan. Hij heeft nooit over u gesproken." „Misschien omdat hij daarvoor een gron dige reden had," zei Alsen door haar ver- dtdiging geprikkeld. „Ik ben nu helaas een te arme drommel, dat hij het de moeite waard zou achten zich om mij te bekomme ren. Hij staat op de bovenste sport van den ladder van het geluk en ik op de^on- derste, en toch is hij, wat ik was." H\j gevoelde al berouw over zijn woor den, neen, meer dan dat, mocht hij in geen gev.l zeggen. Ilij zag zelfs bij het onzekere scuijnsel van een lantaarn, hoe een plotse iiug'iicht in haai ougen schitterde. Was hei toorn of verontwaardiging? Maar zij oeüeeischte zich en zei eenvoudig „Ik kan mij niet voorstellen, dat u tot iets sicouis in staat bent geweest." Dienstplicht. Inschrijvingsregister en alphabetisch register. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat het inschrijvingsregister voor de lichting 1924 met het daaruit opgemaakt alphabetisch register gedurende tien dagen, van 30 Mei tot en met 8 Juni a.s., ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt. Tegen deze registers kan binnen dien tijd bezwaar worden ingebracht bij een met redenen omkleed verzoekschrift. Dit moet bij den Burge meester, ter secretarie dezer gemeente worden ingediend. Aan den verzoeker wordteen bewijs van ontvangst afgegeven. De Burgemeester zendt het verzoekschrift aan den Commissaris der Koningin, deze beslist bij een met redenen omkleed besluit. Het verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn. Texel, 30 Mei 1923. De Burgemeester, BUIJSING DAMSTE. Staat der Gemeente-eigendommen. Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat een afschrift van den staat van hetgeen naar het burgerlijk recht eigendom der gemeente is, tegen betaling der kosten, ter gemeentesecretarie verkrijgbaar is. Texel, den 29 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. BUIJSING DAMSTE. Dienstplicht. Oproeping in werkelijken dienst voor eerste oefening. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat de in het verlofgangersregister dezer ge meente ingeschréven staande dienstplichtige Albert Kooiman der lichting 1922 uit deze gemeente, bij dezen ingevolge art. 68 van het Dienstplichtbesluit wordt opgeroepen om zich op 5 Juni 1923 te Helder in werkelijken dienst te begeven bij het Regiment Kust Artillerie, tot het volbrengen van zijn eerste oefening. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de aangeplakte openbare kennisgeving. Texel, 26 Mei 1923. De Burgemeester van Texel, BUIJSING DAMSTE. Dienstplicht. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat het jaarlijksch onderzoek van verlofgangers bedoeld in artikel 41, 3e lid, der Dienstplichtwet voor deze gemeente zal worden gehouden te den Burg in de voormalige Bewaarschool aah de Nieuwstraat, op Vrijdag 15 Juni 1923, des voormiddags half 12 voor de verlofgangers wier geslachtsnamen aanvangen met een der letters A tot en met L en des namiddags half 1 voor de overigen. Aan het onderzoek moeten deelnemen de Zij waren in de bewuste straat aange komen. Hij was geheel en al ontwapend door haar antwoord juist nu, terwijl zij hem de hand ten afscheid reikte. „Vaarwel 1" zei ze koel en rustig. „Juffrouw Ottilie," smeekte hij, „magik u morgen weerzien?" „Neen. Het was vandaag voor den laat- sten keer. De redeD waarom heb ik u reeds gezegd." „Ja, omdat u spoedig uw verloving viert,' antwoordde hü bitter. „Ik weet het. Maar u weet niet, dat ik voor alles u graag ge lukkig zou zien, en dat ik daarvoor mijn leven zou willen opofferen. U weet niet, dat u de beschermengel van mijn bestaan, dat op dwaalwegen geleid was, bentgeweest, die mij een positie, ja, mijn kracht, en mijn zelfvertrouwen hebt teruggegeven en mijn dank voor datgene wat u mij geschonken hebt, kan ik niet anders uiten dan in de oprecht gemeende waarschuwing om u nu, terwijl uw levensgeluk op het spel staat, niet door oppervlakkigen, valschen schijn te laten verblinden, maar den man, dien u zich tot echtgenoot kiest, ook op de proef te stellen, ten einde te kunnen constateeren of hij werkelijk de man is, zooals u zich dien voorstelt. Ik bezweer u, doe u geen beslissen den stap, alvorens u hem aan deze proef hebt onderworpen „Vaarwel!" Het klonk als daar straks en zij wendde zich af Treurig keek hij bet vertrekkende jonge meisje na. B Fabrikanten van TWINK en LIFEBUOY. verlofgangers van de Landmacht der lichtingen 1910, 1911 en 1912 (voormalige landweerlich tingen 1917, 1918a en 1918b), alsmede de dienst plichtigen van de lichtingen 1911 en 1912, die een vrijwillige verbintenis hebben aangegaan als verzorger bij den Rijkpostduivendienst. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de aangeplakte openbare kennisgeving. Texel, 30 Mei 1923. De Burgemeester van Texel, BUIJSING DAMSTE. Alles voorbijZij dacht natuurlijk, dat hij dien anderen slechts verdacht had willen maken. IX. Alsen was op dien bewusten avond nog naar een schouwburg gegaan, alleen om maar afleiding te zoeken. Toen hij na af loop een bekend restaurant inde Leipziger straat binnenging, ontdekte hü aan een tafeltje den heer van Villessen in gezelschap van een anderen piepjongen officier. Ook van Villessen had hem dadelijk her kend en zwaaide ijverif= met een krant, die hij in de hand had, ten teeken dat hg aan hun tafeltje plaats zou nemen. Zij begroet ten elkander zoo als altijd heel vriend schappelijk. „Ik heb daar net het proces Richod in de krant gelezen," zei de luitenant, nadat hij zijn kameraad als een zekeren mgnheer von Zrinskowski had voorgesteld een naam, waarvan Alsen het ernstig betwijlelde, of hij dien ooit wel goed zou kunnen uitspre ken. „Reusachtig inteiessantJe hebt me dikwijls van haar verteld. Maar ze weert zich dapper, en ze probeert zich overal uit te draaien. Maar, het heeft haar gelukkig niets geholpen." „Is het vonnis dan al uitgesproken vroeg Aiseo, plotseling een en al belang stelling. „Hier dat vetgedrukte onder de rubriek TEXEL, 29 Mei 1923. Post-Cheque- en Giro-dienst. Een instelling, die veel gemak en besparing geeft en daarom dan ook meer en meer wordt telegrammen. De rechters hebben haar schuldig bevonden. Ter dood veroordeeld." Hg gaf het blad aan Alsen, die het snel doorlas. „Ondanks dit doodvonnis brengt zü het leven er toch wel af. In België heeft geen terechtstelling meer plaats." Wat Een doodvonnis, datniet voltrokken wordt?" „Zoo is het. In België wordt de dood straf geregeld in levenslange gevangenis straf veranderd." „Levenslang? Dat beteekent zooveel als een heel langzame dood. Maar dat heeft ze verdiend. Ondanks alle aanwijzingen, die je vriend, die mijnheer Frémoire, overi gens werkelijk een slimme baas, erbij heeft gehaald, heeft zij tot het allerlaatste hard nekkig alles ontkend, 't Is jammer, dat men haar medeplichtige Pichet heeft laten ont snappen Het zou een waar genot voor ze geweest zün, als die beiden tezamen hun huwelüksreis in de gevangenis hadden moe ten beginnen Met deze kwaadaardige scherts besloot de luitenanant het Brusselscheproces. Men ging op een ander onderwerp over, terwül Alsen onderwül iets at. Tegen 12 uur stapten alle drie op. Alsen wilde afscheid nemen, maar van Villessen liet hem zoo niet gaan. „Wij gaan eerst nog een beetje verder, beste Alsen," zei hij gemoedelük. (Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1