Flanelmad plat'nedroüadwon/en W, N°. 3715, Zaterdag 9 Juni 1923; 36,lf Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdieast. HARTEN VROUW.' Binnenland. Gemengd Nieuws. FEUILLETON. W i)it blad verschijn* Woensdag-- en Zaterdagmorgen Adrertentlën daags voor de uitgave vóór 4 uur nam. ABONNEMENTEN e* A V K R TEN TIEN wordas a&ageauiasa bj de Vitg. Fkha LANGEVÏLB A E R O O II, Parkstraat, Bo««o*T»*ia TEXEL, 8 Juni 1928. Texelsche Algemeene Wijkverpleging, Vrijwillige bijdragen in Mei: N. N. Burg f 5.R. v. D. Hoorn f 25. F. B. Hoorn f5. v. M. Burg 15.—, G. K. O'end f3.-. Veilig badenden zwemmen in zee. „Aan onze prachtige vlakke Noordzeestranden oefent de zee op heerlijke zomerdagen een onweerstaanbare bekoring uittalloozen maken gebruik van de badgelegenheden, of wanneer zij onbemiddeld of vrijheidslievend zijn, kiezen zij de stille stranden voor het zoo opwekkende genot van een zeebad." Hef w&er in Mei. De hoeveelheid neerslag gemiddeld over het geheele land bedroeg ongeveer 106 tegen 48 milimeter normaal ccaandsom, Acdel bad 152, Woudenburg 142 mili meter. Het grootste landgemiddelde tot dusverre in Mei voorgekomen bedroeg 91 in 1898, toen Winterswijk 164 mili meter bereikte. Dit is de oorzaak dat flanel krimpt, tenzij U het met LUX wascht Hot aantal uren met zonneschijn te De Bildt bedroeg slechts 114 tegen 293 uren normaal. Het geringste aantal sinds 1899 aldaar waargenomen was 130 in 1902. TEXELSCHE COURANT. Abonnemcnljpri)* per 3 maande oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. Prj)$ der Advertentiêni Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Qroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. vPOSTCHEQUE- en QIROD1ENST No. 652. Licht op Van Zaterdag 9 Juni tot en met Vrij dag 15 Juni. voor rijwielen 9,52 uur, voor rijtuigen 10,22 uur HOOGWATER reede van Texel. Zomertijd. Donderdag 7 Juni v.m. 3,34 Vrijdag 8 4,39 Zaterdag 9 5,49 Zondagi 10 6,50 Maandag 11 7,41 Dinsdag 12 8,25 Woensdag 13 9,02 Des namiddags is het ongeveer een halfuur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 7uur. Voor postwissels, kwltantiën, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 1 Juni 1923. Zomertijd. Vertrekuren van de Boot. Op Werkdagen Vertrek Texel 6,8,30 vm. 2.40 5.30 nm Helder 7,— 10,15 vm. 4,15 6,45 Op Zon- en Feestdagen van Texel6,— vm. 8,30 vm. 5,30 nm. van Helder7,9,30 6,45 ^Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9,04 6.49+ 9.04 7,30 sneltrein 9,04 10,04§ 12,10 12,40 2,54 2.04ft 4.40 3,54*» 6,— 4,15§ 6,40 7,25 9,31 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,19§ 8,35 7,57§ 9,37 9,11 11.21 12,28§ 2,41 3,04 6,19 5,49§ 8,05 9,16 11.05 U,21f 12,57 Niet op Zon- en feestdagen f Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. Novelle van HELLMUTH MIELKE. Nadruk verboden. 32.) „Lieve hemel, haar stamboom willen we hier ook niet onderzoeken. Wij willen ons een beetje amuseeren, zoo onder ons. Voor de buitenwereld staat onze beminnelijke gastvrouw in alle eer en deugd. Zij leeft op grooten voet, op heel grooten voet zelfs, maar wij betalen het voor haar. En waarom ook niet Woning, verlichting, onderhoud, champagne alles kost toch geld, en voor het genoegen van de bewoners organiseert de goeie vrouw geen speelavondjes." Hoofdschuddend hoorde Alsen deze óp- helderingen van zijn ervaren vriend aan. Hij had zich altijd verbeeld veel gezien en beleefd te hebben, maar zooiets zou hij in een stad als Berlijn niet voor mogelijk heb ben gehouden. Zijn besluit had echter van begin af aan onherroepelijk vastgestaan Hij had bij zich zelf de gelofte afgelegd nooit meer te spelen. Dat lag achter hem als een wilde droom, de speelduivel zou hem niet meer in zijn klauwen krijgen. Het beeld der harten- vrouw doemde waarschuwend voor zijn oogen op. Zoo vangt het voorwoord aan, dat Ir. F. L. Ortt, oud-ingenieur van de Rijkswaterstaat, schreef voor het werkje vau Dr. Varekamp, badarts te Zandvoort, dat onder bovenstaande titel verscheen. „Maar," vervolgt dan Ir. Ortt, „evenals jonk vrouw Loreley in den ouden sagentijd velen door haar verlokking ten verderve bracht, is ook de lokstem der zee niet zonder gevaar. Vaak is zij listig-bedriegelijk, vooral wanneer bij landwinden het zoo kalme zeeoppervlak bij den oningewijde alle vrees voor gevaar wegneemt. Groot, bedroevend groot is ook het aantal der genen, die slachtoffer van de verraderlijke zee- stroomingen geworden zijndie naar zee ge trokken zijn en niet konden gered worden Het is dringend noodig, dat zij, die van het zeebad willen genieten, in staat zijn van te voren zich op de hoogte te stellen en een inzicht in de gevaren der zee te verkrijgen un homme averti en vaut deux (een gewaar schuwd man telt voor twee I") Ir. Ortt komt tot de conclusie, dat Dr. Vare kamp, die als badarts te Zandvoort, sinds jaren de toestanden aan zee theoretisch en practisch heeft bestudeerd, de aangewezen persoon is om een geschrift ter zake samen te stellen. De brochure geeft, na een inleiding, populaire beschouwingen over de verhoudingen der zee bij landwinden", over hulp aan drenkelingen, over de verhoudingen bij zeewinden, springtij, doodtij, over eb en vloed, branding, banken, zwinnen en muien, enz. enz. en tot slot een 60 tal zeer nuttige wenken en zal ongetwijfeld, door de lage prijs (f 0,30) binnen ieders bereik, op alle badplaatsen koopers vinden. Het liefst zou hij heimelijk dit huis heb ben verlaten. Hij deed daartoe werkelijk Ieen poging, terwijl hij naar de salon terug- laveerde en de heer van Villessen met zijn l kameraad aan het praten was. 1 Bij de deur schrikte hij op. Da,ar stond, zoo juist gearriveerd, in een vertrouwelijk gesprek met de vrouw des huizes Ottile's verloofde, de heer von Flügge Hun blikken ontmoetten elkander, toen scheen liet, alsof de ander hem herkende, want hij gli mlachte beleefd. De komst van den heer von Flügge scheen het lang verwachte teeken voor de spelers te zijn. In een achterkamer hadden twee dienstmeisjes een tafel in orde gemaakt, waarboven een olielamp zweefde en aan beide uiteinden der tafel een paar brandende kaarsen neergezet. „Vooruit, mijne heeren, laat het spel be ginnen Een kerel als een boom., zwaar gebouwd, een soort reus met een schrander aristocra tisch gelaat de heer van Villessen flui sterde Alsen een heel bekenden naam in het oor had deze uitnoodiging tot het gezelschap gericht. Men begaf zich naar het speekvertrek, waar intusschen de meisjes op een aparte tafel de ijskoelers met de champagnefles- schen benevens een aantal glazen hadden klaar gezet en toen snel op 'n wenk van haar meeesteres verdwenen. „Wie neemt de bank?" ol bestaat uit verschillende vezels en elke vezel is bedekt met fijne schubbetjes welke veel op vischschubbetjes gelijken. Bij het wrijven of wringen van wollen goederen worden de kleine schubbetjes vernield en gaan in elkander zitten. Bij het drogen moet flanel voorzichtig in vorm getrokken en plat gedroogd worden. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ VLAARD1NCEN Fabrikanten van SUNLIGHT en TWINK. „Natuurlijk weer mijnheer von Flügge." Deze was al gaan zitten hij maakte een gesloten pakje open, dat twee nieuwe spellen kaarten bevatte. Achter zijn lorgnet blik semden zijn bruine oogjes en om zjjn lippen speelde een bijna triompheerend glimlachje. Mevrouw von Halbach had haar heil in een clubfauteuil gezocht en scheen zich op deze waarnemingspost echt op haar gemak te gevoelen. Men begon in te zettende tafel werd bedekt met goudstukken. De heer van Vil lessen noodigde Alsen uit, evenals hij deel te nemen aan het spel. Alsen weigerde echter beslist. „Wat in duivelsnaam scheelt er toch aan, je bent toch niet onze lijfspreuk „morgen weer vroolijk" ontrouw geworden Of ben je slecht bij kas Ik kan je wel uit den nood helpen I" fluisterde de lichtzinnige doch goedmoedige luitenant „HierHij wilde hem een handvol goudstukken toe stoppen, maar Alsen weigerde kort en bon dig met de halfluide doch vastbesloten woor den „Ik speel niet De heer von Flügge had deze uitlating gehoord en keek plotseling op. In zijn trekken spiegelde zich duidelijk een zeker wantrouwen af, maar het spel nam dadelijk zijn geheele opmerkzaamheid in beslag. Alsen kon hem nauwkeurig gadeslaan. Dat was dus de man. met wien Ottilie dacht gelukkig te zullen worden Terwijl hij daar zoo zat met zijn lange, begeerige handen nu eens de kaarten openleggend, dan weer Gezond buitenleven. Reeds onze neus waarschuwt ons, dat elke groote stad haar eigen „aroma" bezit. Er zijn steden, die men kan kennen aan den reuk. de goudstukken opstrijkend en verdeelend, zag Alsen in een oogopslag, dat de harts tocht zijn gansche ziel verwoest en bedor ven had. Deze nog niet 30-jarige man zou haar jonge leven vergiftigen, hier aan de speeltafel zou hij haar vermogen haar ge luk, misschien wel haar eer verspelen en niets dan jammer en ellende op haar laden. Het werd hem angstig te moede. Waarom had hij haar niet alles gezegd Een mach tig gevoel van afkeer welde in hem op, tegen zichzelf, tegen dien ander, tegen allen. Hij zag het gouden zweet van eerlijken arbeid hier in de handen van nietsdoeners en leegloopers verdwijnen, hij zag de tranen van ongelukkige vrouwen zich als een bree- den, gouden stroom over het groene tafel kleed storten. En steeds weer kwam de begeerige hand van den bankhouder en streek het goud naar zich toe. Deze hand trok voortdurend zfjn aandacht, zonder dat hij feitelijk wist waarom. Hij had zich thans een plaatsje links van den heer von Flügge uitgekozen, vlak bjj dezen. Er was opnieuw ingezet en von Flügge schudde nu de kaarten. Blijkbaar zonder eenige b°doeling legde hij ze neer en greep naar zij9 champagneglas om te drinken. Het volgend oogenblik had Alsen zich gebukt en snel iets onder den stoel van den bankhouder opgeraapt. (Wordt vervelgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1