I Afslag Spek. 5'|2 °|o Pandbrieven R. EIJGELAAR. Lammerenvaart Sportvereeniging Texel. Sportvereeniging Texel. een flinks melkzaak Bovenstel Deligence, Voorloopig bericht. Notaris MULDER, INGEZONDEN STUKKEN. Predikbeurten. ADVERTENTIEN. Marktberichten. Texel III—Rood-Wit. Algemeene Vergadering Voor het grasmaaien met de machine Alvorens meubelen te koopen bi| D. TRAP, Oosterend. Een net gezellig tehuis aangeboden, Hengsten Associatie „Eierland". het wieden van 4 H. A. hakvruchten. Mijn prima eigen gerookt vet spek Aanbevelend, C. VISSER. H. H. Landbouwers Deering en Cormick Naaimachine. Hooischudders en Hooiharken, Groningsche Hypotheekbank voor Nederland, tegen den koers van 100 pCt. Abonneert U op de Texelsciie Courant. Meelnoteering, van DROS Co. veevoeder en kunstmeststoffen HKT ADRES grafsteenen, het graveeren van inscripties op bestaande zerken, grafsteenen, siijpsteenen, schoor steenmantels, etc. is Harlinger Steenhouwerij Pension SG3RAMA en BAKKER, s, s. Texelstroom naar PurmerencL en Donderdag naar Leiden, hooigewas en nagras van het gras- en klavergewas van Notaris MULDER, hooigewas en nagras van Notaris Mulder hooigewas en nagras van Notaris MULDER De kapitale hofstede genaamd „DE VLIJT", (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Nog eens onze Hongaartjes. Mijnheer de Redacteur. Mag ik, gebruik makend van uw gastvrij blad nog even iets mededeeien Ons comité heeft dezer dagen van een warm vriend der Hong. kinderactie een keurig schil derstukje in lijst ten geschenke gekregen, voor stellend een Texelsch landschap (Westermient) met het doel dit ten bate van genoemde actie te verloten en bij besluit van B. en W. der gemeente Texel, d.d. 26 Mei 1923 de vereischte toestemming tot het houden van die verloting gekregen. De fa. Langeveld de Rooij heeft ons, de toezegging gedaan het schilderstukje van a.s. Maandag af eenige dagen te zullen etaleeren, als ook de loten (d 50 cents) in hare zaak ver krijgbaar te zullen stellen. In 't geheel zullen er honderd loten zijn. Tevens wil ik nog eens nadrukkelijk in her innering brengen, dat de pleegouders, die hun kind met het J u I i-transport terug wenschen te laten gaan, daarvan voor 14 J u n i schrifte lijk opgave moeten doen aan den voorz. van het plaatselijk comité, Ds. Raabe met vermelding van hun eigen naam en adres, naam en Hong. adres van het pleegkind en het pasnummer. Er zijn tot op heden (Donderdag) slechts 14opgaven ingekotnen. Zullen alle andere kinderen dus blijven Prachtig, dat ware zeer verblijdend. Men weet dus: als men vóór 14 Juni géén bericht heeft ingestuurd, wordt men gerekend het kind tot October te behouden. Met beleefde dankzegging, M. d. R., voor de verleende plaatsruimte. Het Comité. Zondag 10 Juni 1923. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, v.m. 10 uur ds. Raabe. Maandcollecte. Waal, nm. half 3 ds. v. 't Hooft. Den Hoorn, v.m. half 11 ds. Brümmer. Oudeschild, nm. half drie ds. Schellenberg. Oosterend, v.m. 10 uurds. v. 't Hooft. Cocksdorp, vm. half elf ds Schellenberg. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, v.m. 10 uur ds. U. Buwalda van Oude Biltzijl. Collecte voor hulpbeh. kerken in de provincie. n.m. 3 uur dezelfde. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Geen godsdienstoefening. Gemeentedag N. Niedorp. Purmerend, 5 Juni. 567 Runderen waaronder 285 vette koeien f 0,90 a f ,1,30 p. K.G. Gelde koeien 150 a f 325 Melkkoeien 225 a f 450 10 Stieren. 135 Vette kalveren per Kg. 1,20 a f 1,30 435 Nuchtere kalveren 10,a f 40,— 640 Schapen 40,a f 58, 875 Lammeren 15,a f 35, 259 Vette varkens per K.G. 0,80 a f 0,84 58 Magere varkens 30,a f 55,— Kipeieren 5,a f 6,— Schagen, 7 Juni. Uit de Schager Crt. 62 Vette koeien f 275 af 510 39 Gelde koeien 200 a f 350 40 Kalfkoeien 250 a f 525 208 Lammeren 20,a f 30, Magere varkens a. f 38 Vette varkens 0,74 a f 0,82 185 Biggen 18,— a f 30, Boter 1,60 a f 1,70 Kipeieren per 100 5,— a f 6,- SLEEP.T GIJ U 128 iederen dag naar uw werk, afgemat en uit geput door pijn in den rug Bij duizenden is dit het geval. En het is zoo vaakonnoodig, want meesten tijds is de oorzaak een nierkwaal die door Foster's Rugpijn Nieren Pillen verzacht en gebeterd kan worden. Nierkwalen komen veel voor onder alle standen, maar worden zoo dikwijls verwaar loosd, omdat zij zi^h zoo ongemerkt jaren lang kunnen ontwikkelen zonder dat men de ware oorzaak verdenkt. En noch de broodwinner, noch de moeder van 't gezin kunnen, wanneer eindelijk de oorzaak wordt begrepen, voldoende rust nemen. Let op uw nieren en houd deze gezond. Voortdurende rugpijn is een waarschuwing van nierzwakte evenals pijnlijke, ongere gelde urineloozing en abnormaal uitziende urine. Efi als gij tevens last hebt van rheumatiscbe pijnen, hoofdpijn, vermoeid heid zenuwachtigheid en duizeligheid, neem dan uw maatregelen. In het begin zijn nieraandoeningen het gemakkelijkst te ge nezen. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen om de zwakke nieren op te wekken, te verzachten, te versterken en genezen. Zij zijn over de geheele wereld bekend. Zij genezen niet alles en werken niet op de maag. lever of ingewanden. Juist hét feit, dat zij alleen en zeker op de nieren en blaas werken, verklaart het groote succes van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1.75 per doos. 37 Heden overleed zacht en kalm, tijdig voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Vader, Behuwd-, Grootvader en Broe der, C. W. BAKKER, Wedn. v. Annaatje Witte, Prefect der 3de Orde, in den ouderdom van bijna 69 jaar. Uit aller naam, W. J. BAKKER. Den Burg, Texel, 6 juni 1923. Zondag 10 Juni v.m. 11 uur Het Bestuur. Woensdag 13 Juni, des avonds 8 uur in Hotel „de Oranjeboom". Agenda Opening. Notulen en Jaarverslag. Benoeming Kascommissie. Bestuursverkiezing. Reglementswijziging. Competitie en nederlaagwedstrijden. Rondvraag. Sluiting. Het Bestuur. beveelt ondergeteekende zich aan. J. BRUIN Az., Oudeschild. te Helder, bestaande uit Hit, Wagen en Inventaris, omzet 300 Liter, ook eieren en boter. Tevens het huis met stalling. Direct te aanvaarden. Adres te bevragen bureau van dit blad. Dr. de Haas' Beroemde Kruidengenezing. Laan v, IMeerderv. 550, Den Haag. 9—4 en schriftelijk.(Billijke cond.) TE KOOP: zeer geschikt voor kippenhok. Prijs f40,— Het glaswerk is ook afzonderlijk te koop, maat 96 X 70 cM. Te bevragen bij L. H. SCHOT. gelieve U zich van prijs, afwerking en sorteering te overtuigen Ameublementen Buffetten Linnenkasten Theekasten Theetafels Schuiftafels Stoelen enz. enz. Ledikanten Waschtafels Nachtkastjes Spiegels Kapstokken Bloemtafeltjes Boekenkastjes enz. enz. Minzaam aanbevelend. voor één of twee heeren, welke eerstdaags een der Heldersche scholen wenschen te bezoeken. Brieven aan Mej. de Wed. A. M. v. d. PLAAT Smidstraat 5, Helder. Notaris Mulder is voornemens op Dinsdag 19 Juni a.s. des avonds 7 uur te den Burg een e gecombineerde veiling van hooigewassen te houden. Opgave perceelen wordt gaarne tijdig ingewacht. Beschikbaar eenige ingeleverde dekkaarten, af te halen bij den heer G. Leber. Het Bestuur. Ondergeteekende wenscht aan te besteden P. DROS Nz., Pietershoeve, Eierland. kost bij de 5 pond 50 cent per pond, per enkele pond 55 cent. Uit voorraad te leveren Beveel mij aan voor het leveren van in voorraad Germania zeisen en machine olie. Tevens een zware machine te huur. Aanbevelend, J. KILJAN Jbz. Gevestigd te GRONINGEN. Bijkantoor te ZWOLLE. De bank geeft uit in stukken van f 1000,f 500,— en f 100, Jaarlijks wordt 4 pCt, k pari uitgeloot. Aanvangende in 1921. Bij onzen vertegenwoordiger den heer JOH. A. EELMAN, Hoeve „Patrimonium" n.b. (Justerend. Gemalen platte mais f 12, Gemalen witte erwten 12,— Gemalen grauwe erwten 13, Gemalen gerst 10,75 Alles per 100 K G. Bekende condities. Per meelwagen Dinsdags naar de Koog, Donderdags naar Oosterend en de Waal, Zaterdags naar den Hoorn en de Westen en langs de wegen naar die dorpen. Texel, 11 Juni 1923. Verder alle soorten verkrijgbaar tegen scherp concurreerende prijzen. voor het vernieuwen van alsmede voor het leveren van Tijdelijk adres DEN BURG. vaart Maandag IJ Juni Vertrekt 2 uur. vertrek 8 uur. Vee verzekerd. C. METS Zoon. te Texel, zal op Woensdag 13 Juni 1923, 's avonds 8 uur in het hotel „de Lindeboom" te den Burg, voor het Algemeen Weeshuis te Texel publiek verkoopen en verhuren: 287— heet. de Schans 1 3460 Koeienweid achter Oudeschild 1 16 40 Koeienweid achter de Haven 8 50 't Weezenspijk in 4 perceelen voor den heer Jb. Az. Eelman, 50 aren land genaamd „Burger- Nieuwland. te Texel, zal op Woensdag 20 Juni 1923, 's avonds 8 uur in het hotel „de Lindeboom" telden Burg voor het Algemeen Weeshuis te Texel publiek verkoopen en verhuren 1 25 heet. Oostelijk Groenstuk 7 5090 Kooistuk in 3 perc. 10 30 42 Spijkerboren in 4 perc. 6 6810 Haanstuk in 2 perc. 6 87 Waterschip in 2 perc. 1 66 60 Prikstuk 2 32 30 Zerkstuk 1 90 80 Derdepartje te Texel, zal op Donderdag 21 Juni 1923, 's avonds 7 uur in het Hotel „Texel" te den Burg, voor de Doopsgezinde Gemeente van Burg, Waal en Oosterend op Texel publiek verkoopen en verhuren: de Akker Oostelijk Kilstuk, in 2 Voorste Bollen Achterste Bollen Hoogeweidje Waardstuk Simon Ransland Damstuk in 2 perc. Voorste Nieuwland Middelste Nieuwland Achterste Nieuwland Bij de Kaai De Noordstar Hoornsloot Buitenboltje de Ommegom Kleine Spreeuwtjes Groote Spreeuwtjes perc. te Texel, zal ten verzoeke van den heer L. Doll op Donderdag 21 Juni 1923 bij inzet en op Donderdag 28 Juni 1923 bij afslag en com binatiën telkens des voormiddags half 12 in het café „den Burg" te den Burg publiek verkoopen bestaande in een nieuw gebouwd woonhuis met groote schuren drie arbeiderswoningen, benevens diverse perceelen wei- en bouw land, staande en gelegen aan den Postweg in den polder Eierland op Texel groot te zamen 38 63 30 heet. te veilen in 6 perceelen als 1. de hofstede „de Vlijt", schuur en land groot ongeveer 8 44 heet. 2. de arbeiderswoning daar onmiddellijk benoorden met ongeveer 40 aren land. 3. een arbeiderswoning met land benoor den perc. 1 en 2 groot 11 20 60 heet. 4. een perceel land groot ongeveer 9 55 heet. onmiddellijk bezuiden van perc. 1. 5. een arbeiderswoning met 4 57 50 heet. land ten zuiden van perc. 4 en 6. een perceel land groot ongeveer 4 06 heet. ten Oosten van perc. 5. Aanvaarding weiland 1 October a.s., bouwland na ontblooten der schoof, uiterlijk 1 December a.s. en de gebouwen met 1 Maart 1924. Betalen koopsom 1 Augustus a,s. 272 0V6W r Slapeloosheid^ fleem een koker MlJMHARDT'S Zenuwhabletfen 75 ck TE KOOP 1 52 10 heet. 412- 2 03 60 1 90 60 16150 35090 2 20 50 3 76 60 1 05 60 138 90 138 90 1 27 70 1 04 70 093 10 0 19 80 1 08 30 0 95 70 197-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2