KUNSTMEST. Zaterdag 9 Juni 1923, No. 3715. Texelsch Fanfarecorps. SIGAREN, Spoorboekjes Aanbesteding. een wasch aan huis. SUPERFOSFAAT 14 pCt. f 2,65 THOMASSLAKKENMEEL, 14-20 pCt. fosforzuur fijnheid minstens 75 pCt., per gevonden pro cent fosforzuur f 0,20 ELZASSER KALIZOUTEN 14-20-40 pCt. C. R. KEIJSER Co. Bijblad van de Texelscke Courant Het gras- en klavergewas van pim. 10 11.A. land. Beschikbaar een mooie dekstier, Noteer ing C. R. Keijser Co. vier tamboers Ontvangen Amsterdamsche Effectenbeurs Gebrs. DROS. een op kalven staande koe (4 jaar oud.) Weder ontvangen dienst 1 Juni 1923, 25 Cent, Boekh. Fa. Langeveld de Rooij. Vijf beste Pinken en 2 driejarige Merries. Alles per 100 K.G., incl. zak, levering Augustus a.s. uit schip, condities A.H.V. tegen uiterst concurreerende prijzen. van Turnvereeniging. Gisteren, Donderdagavond vergaderde boven genoemde vereeniging huishoudelijk. Tot bestuursleden werden alsnog gekozen de heeren Joh. Schrama en Klein Klouwenberg en mej. J. N. Koopman. Voorts werden onder scheidene commissies samengesteld om de lei ding in het algemeen te ontlasten. De vereeniging bleek thans meer dan 160 leden te tellen. O udeschild. Vanaf 4 tot en met 7 Juni zijn van hier ver zonden: 3961 lammeren. 12 koeien, 16 kalveren, 17 varkens en 4 paarden. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. van 1 tot en met 8 Juni 1923. GEBOREN: Hendrika, d.v. Daniel de Jonge en Maria Bas. Jacoba, d.v. Jacob Eel- man en Marretje Kuiter. OVERLEDENTrijntje Eelman, 86 jaar, weduwe van Teunis Kikkert. Cornelis Bakker, 68 jaar, weduwnaar van An- naatje Witte. GEVONDEN VOORWERPEN. (Gedeponeerd ten raadhuize). een staafmoer, een vrouwenzijzak met in houd, een vulpotlood. ADVERTENTIEN. Maandag 11 dezer betaling aan aandeelhouders in „de Ooster weegbrug" van het dividend over het afgeloopen jaar, tusschen li en 12 uur in de Lindeboom. P. STOEPKER, Penningmeester. TE KOOP C. v. MALDEGEM, Hoeve Leiden. dekgeld f2,50. C. STOEPKER. Vruchtbaaroord, Eierland. van AF OUDESCHILD Mixed mais 11,25 Laplata mais nieuwe oogst 12, Chevalier gerst 12,50 Gerst blanke Donau 69/70 10,25 Murwe lijnkoeken 14,75 Suikerkoekjes (incl.) 15,75 Zaansche Voorslaglijnkoeken 11,50 Amerik. lijnkoeken 11.50 Haver 12,50 Voererwten 12,50 Gebroken kippenrijst 15, Gemengd kippenvoer 13, Tarwe 15, Tarwezemelen (incl.) 6,50 Liebig's Vleeschmeel 30, Phosforzure Voederkalk 14, Alles per 100 K.G. den Burg, Texel, 11 Juni 1923. Bij bovengenoemd corps kunnen geplaatst worden. Aangifte spoedig bij den Directeur G. SMIDT. Onderstaande merken Pour la Noblesse zilver merk) kistjes 25 stuks f 2,50 goud merk) 10 stuks 1,50 per stuk 10 cent Dit merk is vervaardigd uit een hoog fijn Havana-Melange, door prima werkkrachten. Neemt proef met het merk „AROMA" 8 cent TE KOOP M. C. LANGEVELD, Koogerweg. TE KOOP D. DROS, Tienhoven. Ondergeteekende zal, trachten aan te besteden, op order van zijn lastgever, den WelEd. Hper D. S. van Heijningen, te Den Haag, het bouwen van een woning op de hofstede Madura in Eijerland, Aanwijzing 14 Juni a.s., 's namiddags 4 uur ter plaatse. Bestek en teekening verkrijgbaar bij den Opzichter h f 3,— per exemplaar. Gezegelde inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór of op 22 Juni a. s. 's middags te 12 uur bij den Opzichter K. TROOST, te de Cocksdorp. Gevraagd Adres te bevragen Bur. van dit blad. Op een éénmeier. Op eeu éónwieler ziet men de laatste dagen den heer M. Kornalijnslijper te Enkhnizen door de straten rijden, hij heeft dit rijwiel zelf gemaakt en gevoelt er zich zeer goed op thuis. Tegen een boom gereden. De heer Janssen, leeraar aan de Am bachtsschool te Maastricht, is op den weg tusschen Houthem en Valkenburg met zijn rijwiel tegen een boom gereden. Hjj werd bewusteloos opgenomen en naar het Roode Kruis-hospitaal te Valkenburg vervoerd. Zijn toestand is zorgwekkend. Bureaucratische vlugheid. Een jongeling te Dantumadeel, bijna 8 weken als soldaat iu dienst, heeft dezer dagen eerst bericht ontvangen, dat hij is vrijgesteld wegens.... broeder dienst. Dat had men toch wel eer kunnen ontdekken. Daar alles in de war liep, heeft het R. K. Kerkbestuur te Blaricum ook den zomertijd aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 5