N°, 3717, Zaterdag 16 Juni 1923; 36,u Jaargang. Kieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdieast. Bin Ti en la n d. Gemengd Nieuws. Dit blad verschgnt Woonnd*:?- ea Zaterdagmorgen Abonnementsprijs per S maanden. oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landeji met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. Advertentiëu daa;;s voor do uitgave vóór 4 uur nam. Prigder AdterieMiin; Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Qroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekenü. POSTCHEQUE- en OIRODIENST No. 652. ABONNEMENTEN es AI»VBR TEN TIEN worden aaageaota.it bfl de Uiig. r«MA LANÖEVÏLB* 9 S ROOI!, Parkstraat, BoacovTava» Licht op Van Zaterdag 16 Juni tot en met Vrij dag 22 Juni. voor rijwielen 9,56 uur, voor rijtuigen 10,26 uur HOOGWATER reede van Texel. Zomertijd. Donderdag 14 Juni v.m. 9,38 Vrijdag 15 10,12 Zaterdag 16 10,47 Zondag) 17 11,25 Maandag 18 12,04 Dinsdag 19 12,48 Woensdag 20 1,11 Des namiddags is het ongeveer een balt uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 7'/s uur. Voor postwissels, kwitantiën, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 1 Juni 1923. Zomertijd. Vertrekuren van de Boot. Op Werkdagen VertrekTexel 6,—8,30 vm. 240 5.30nm Helder 7,— 10,15 vm. 4,15 6,45 Op Zon- en Feestdagen van Texel: 6,— vm. 8,30 vm. 5,30 nm. van Helder7,9,30 6,45 Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9,04 6.49f 9,04 7,30 sneltrein 9,04 10,04§ 12,10 12,40 2,54 2.04ft 4.40 3,54»* 6,— 4,15§ 6,40 7,25 9,31 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,19§ 8,35 7,579,37 9,11 11,21 12,28§ 2,41 3,04 6,19 5,49§ 8,05 9,16 11,05 11,21 f 12,57 Niet op Zon- en feestdagen, f Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. Wat iedere maand te doen geeft (2e helft Juni.) Nadruk verboden. Wij hebben allen nu maar één wensch stedeling en buitenman: warm zonnig weer. De Meimaand heeft haar best gedaan om het tekort aan vocht, voor zoover het nog bestond, aan te vullen, van Juni hopen we, dat zij ons warmte zal geven. In den tuin zijn de boonen verrot of komen met kwade harten boven den grond kijkenop het veld willen de bieten en mangels niet aan slaan in de wei leden de dieren kou en vertrapten het gras. Van Juni verwacht de hooiboer heilmoge hij niet teleurgesteld worden Na het maaien ligt het gras of de klaver aan zwaden, gewoonlijk blijft het zoo enkele dagen liggen, en wordt dan gehooid. Voorheen geschiedde dat met hark en gaffel, thans veelal met hooischudders. Groote vooruitgang bracht Martin's gecom bineerde hark, schudder, en keerder, welke zoowel voor één als voor twee paarden verkrijgbaar is. De rijkslandbouwconsulent de heer de Gier noemt een Mc. Cormick's maaimachine en een Martin's gecombi neerde een volledige moderne uitrusting voor hooibereiding, welke hij boven iedere andere combinatie aanbeveelt. Hoofdzaak acht hij, dat men de gecombineerde niet te diep stelt, vooral niet bij het keeren en schudden. Voor Sint Jan planten we in den regel de koolraap uit. Koolraap ver bouwt men wel als nateelt van vroege aardappelen (Friesland) en zendt ze als groente naar Duitschland, ook in Limburg geschiedt dit, waar men ze zaait na snij- rogge, als deze is opgevoederd, of na Fransche klaver. Koolrapen houden veel van kalk, zij worden bij kalkaanwending niet zoo licht door knol voet (knoppen en rotpooten) aangetast. Koolraap kan nog laat gèzaaid of geplant worden en komt daarom nog al vaak in de plaats van een mislukt gewas; men zaait ze uit tot eind deze maand, en kan ze nog uitplanten zelfs tot Augustus. Het is nu de tijd om kool te planten, zoowel gewone als boeren kool, welke laatste men als veehouder nooit te veel heeft. Bloemkool plant men in versehillende combinatiesmet kropsla en stokboonen, met vroege aardappelen, met erwten, spinazie, radijs, enz., met savojje- of met apruitkool, welke reeds tusschen de vroege bloemkool kan worden uitgeplant. Koolverbouwers weten, dat men met het oog op knolvoet soms eenige jaren achter een op dezelfde plek geen kool kan ver bouwen. In de Erfurter Kuituren zoo lezen we in het jongste nr. van „Cultura" wordt sinds 30 en meer jaren bloemkool met succes op hetzelfde land geteeld. „Ideaal bloemkoolland" verkrijgt men, door in 't voor- en in het najaar den grond om t6 werken en te bemesten met gier en goeden stalmest. Denk er om, dat ge om zaad of droge erwten te winnen, een hoekje laat staan, waar ge in 't geheel niet plukt. Men kan ook telkens de dikste erwten laten zitten, maar dit is niet zoo gemakkelijk. Ieder jaar wat erwten van elders laten komen, is zeer aanbevelens waardig. Zaai ongeveer 20 Juni andijvie, niet vroeger, dan gaan ze licht schieten het zaad wat in den grond harken, niet te diepDe grond zal nu niet licht droog zijn; indien wel, dan eerst vochtig maken en bij droogte den grond gedekt houden tot het zaad opkomt. De zaaitijd is nu voor verschillende groentesoorten reeds voorbij men kan nog planten Sommige koolsoorten, als spruit- en boerenkool en ook savoye kool, maar voor andere soorten sluitkool wordt het al wat laat. Voorts kan men nog zaaien of potenwor telen en kropsla, spercieboonen bij de stokken en vroege doperwten, 't hangt van het weer af, of deze laatste nog veel zullen opleveren. Radijs en kervel zaait men den geheelen zomer; postelein, dat zijn weer tot heden niet had, kan men zaaien tot in Augustus. Snljboonen bij de stokken te leggen, is niet meer aan te raden, daar zou weinig van terecht komen. De nog te leggen spercieboonen kunnen bij de rijzen der vroege erwten komen, men hoeft dan geen land vrij te houden. Spit den grond langs de rijzen om, en is. hij mogelijk uitgedroogd, dan eerst goed mat maken, en daags daarna de boonen leggen. TEXEL. 15 Juni 1923. Gift Witte Kruis. J. R. den Burg t 2,50. Ia 1923 worden 5 plaatsen als surnumerair d9r posterijen en telegrafie, beschikbaar gesteld. De aanmelding staat open voor mannelijke candidaten, die in het bezit zijn van een einddiploma van een Hoogere Burgerschool m9t 5 jarigen cursus, Gymnasium of daarmede gelijk gestelde inrichting van onderwijs, met uitzondering van de Hoogere Handels scholen. Aanmelding behoort te geschieden bij hot Hoofdbestuur der Posterijen en Tele grafie te 's Graveuhage, voor 25 Juli a.s. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den directeur van het post en telegraaf kantoor te dezer plaatse. Sportvereeniging. Mst een woord van welkom opende Woensdagavond de voorzCt heer de Wilt, de goed bezochte jaarvergadering in hotel de Oranjeboom. C Na voorlezing van de notulen, die ongewijzigd werden vastgesteld, brengt de secretaris verslag uit over het afge loopen jaar. Daarin weiden gememoreerd de ver beteringen op het terrein aangebracht, als het plaatsen van banken en verbree ding van het speelterrein, zoomede het geen door de voetbalelftallen in hetsei zoeu was gepresteerd. Van de oprichting van de gymnastiek- vereeniging en de animo voor bet lid maatschap daarvan werd melding ge maakt en van de zoogenaamde Neder laagwedstrijden, die in drie afdeelingen zullen worden gehouden en waarvoor zich vele clubs van elders reeds hebben opgegeven. Aan bet verslag ontleenen wij voorts dat Texel I aan 24 wedstrijden deelnam en daarvan 7 moest verliezen en 14 mocht winnen, terwijl driemaal gelijk spel werd gespeeld. Van de 14 wed strijden, waaraan het tweede elftal deel nam, werden 10 gewonnen en vier ver loren. Texel III speelde vijf wedstrijden waarvan twee werden verloren en drie gewonnen. Met voldoening word melding gemaakt van de goede verhouding metde zuster- vereeniging te Oosterend. Voor zijn keurig verslag vjjerd de secretaris dank gebracht door den voor zitter. Tot leden van de kascommissie wer den vervolgens gekozen de heeren G. Dros, P. Kaan en G. Bakker. Een gewijzigd reglement werd vast gesteld. In da vacature, ontstaan door b9danken van de heer D. de Ruijter, werd bij eerste stemming gekozen de beör van Helmond, terwijl het bestuur nog werd uitgebreid met twee leden, waarvoor werden gekozen de heeren G. Dros en P. Kaan. Op aandrang uit de vergadering kwam de heer de Wilt terug op zijn besluit om als voorzitter af te treden. Verschillende zaken van huishoude lijke aard werden nog bij de rondvraag jjehandeld. Met dank voor de geani meerde besprekingen, sloot de voorz. de vergadering. Dierenbescherming. Op uitnoodiging van het bestuur woon den wij Donderdagavond de huishoude- lilke vergadering van de afd. Texel der •Vereeniging tot bescherming van die ren", in crfé den Burg bij. Van de bijDa 50 leden waren slecbts 15 tegenwoordig. De voorz., de beer Zur Muhlen, sprak er bij de openiDg zijn teleurstelling over uit, al kon bij spr. de slechte weersgesteldheid wel als reden van verzuim gelden, Vervolgens deed de voorz. voorlezing van een schrijven van de beer Staring, waarbij deze bedaükt voor de bestuursfunctie en in zijn plaats aanbeveelt ds. Raabe, die opvolgend de meeste stemmen bad ds. Riabe, ter vergadering aanwezig, ver klaard bezwaar te maken voor een be stuursfunctie in aanmerking te komen. Nog doet de voorz voorlezing van een schrijven van het hoofdbestuur, waarbij wordt medegedeeld, dat de afdeeling als zoodanig erkend zal worden, zoodra het huishoudelijk reglement is vastgesteld en in „het bezit van het'hoofdbestuur. Een crediet van f 100, ter bestrijding van de eerste kosten wordt door het hoofd bestuur in uitzicht gesteld. Bij de bestuursverkiezing die daarop volgde, weid bij eerste stemming op voordracht van een der leden, met 14 van de 15 stemmen gekozen mej Gr. Keijser Het bestuur bestaat voorts uit de beeren Zur Muhlen, vaorz., Kelder, sec- letaris, G Wortman, penningmeester en J. Daalder Dz., vice-voorz. Een concept reglement wordt hierna artikolsgewijze behandeld en na enkele kleine wijzigingen of aanvullingen vast gesteld. Bij art. 2, waarin o.a werd opgenomen als doel van de vereeniging, het doel matig beschermen van vogelbroedplaat sen, werd critiek uitgeoefend op het beleid der vereeniging tot behoud van natuurmonumenten. Een der aanwezigen verklaarde er nog heel onlangs getuige van te zijn geweest, dat een nest jonge leeuwerikken door een meeuw werden opgepeuzeld, terwijl een ander mededeelde, dat de kiekendieven de nesten van de lepelaar in de Mui ver stoord hebben, waardoor die mooie vogel waarschijnlijk weer zal worden ver dreven. Allerlei onderwerpen kwamen na vaststelling van genoemd reglement ter tafel, betreffende de taak der afdeeling. Besloten werd een dor leden voor te doen dragen voor onbezoldigd rijksveld wachter, om bij gevallen van dierenmis handeling, voor de vereeniging te kunnen optreden. Voorts werd besloten een groot aantal borden in onze gemeente te doen plaat sen, „Behandel de dieren met zachtheid. Spaar de vogels." Aanschaffing van een vereenigings-iDsigne werd door sommigen weuscbelyk geacht. Het bestuur werd opgedragen stappen in de richting te doen. Sluiting. O udeschild. Vanaf 11 tot en met 14 Juni zijn van hier verzonden 3489 lammeren, 10 schapeD, 14 kal veren, 7 paarden, 8 varkens. In de eerste vier weken van de lam- merenmarkt werden 17237 lammeren verzonden. Te Colijnsplaat is de 78-jarige weduwe de Jonge door een auto over reden. Zij werd een woning binnenge dragen waar zij enkele oogenblikken later overleed. Verloden week Zondag is een oud man, wonende aan de Ruysstraat te Amsteidara, door een fietsrijder aange reden. Hij is opgenomen in een der gasthuizen en daar thans aan de gevolgen overleden. Zeldzaam. Bij 't lossen van goederea aan de douaneloods te Rozendaal heeft men tusschen de buffers van een goederen wagon een vogelnestje gevonden, dat 4 eitjes bevatte. Die zomerlied ook. Door Rijks en gemeente politie is tegen verscheidene werkgevers te Am- merzoden proces-verbaal opgemaakt we gens het niet werken volgons den wet- telijken tijd aangegeven op de arbeids lijsten. Oorzaak hiervan is, dat do torenklok niet den zomertijd aangeeft. De 16 jarige J. v. K. uit Nieuwen hagen reed met haar zuster per rijwiel over den spoorwegovergang te Palenberg. Het meisje werd door een koientrein gegrepen en ernstig gewond. Zij overleed in het hospitaal te Gelsenkirchea. Liefhebbers genoeg Voor de betrekking van veldwachter concierge te Hoogezand hebben zieh niet minder dan 147 sollicitanten aangemeld. Te Zaandam is het 10-jarig zoontje van den hQer A. Onrust van eejj vracht auto gevallen, met bet gevolg, dat bij kort daarna is overleden. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1