(Het 'Besluit Jloni^'s Pil cl cl in Op zijn verzoek is tegen 1 Sept. a. s. eervol ontslag verleend aan de heer P. Lieuwen, besteller bij de post- en telegraafdienst alhier. Met ijver en nauwgezetheid werd de functie gedurende 37 jaar door de heer Liouwen vervuld. Moge nog jaren van rust, in goede gezondheid, zijn deel zijn. De verloting van de schilderij ten bate van de Hongaarsche kinderen had heden plaats. De schilderij viel ten deel aan de heer F. Schmidt te Utrecht, op no. 12. De Cocksdorp. Zondagmorgen werden in de Nederl. Herv, Kerk, voor den aanvang der gods dienstoefening, enkele woorden gewijd aan de nagedachtenis van wijlen den heer R. G. Barends, vroeger evangelist alhier. Niet minder dan 15 jaren was de heer Barends te de Cocksdorp werkzaam met groote trouw en nauwgezetheid zijn taak vervullende. Met hem is een zeer arbeidzaam man heengegaan. Vodden maken papier, papier maakt geld, geld maakt banken, banken maken leeningen, leeningen maken ar moede, armoede maakt vodden. Een model werkgever. De Tribune deelt mede „Wij waren Zaterdag niet in staat onzen arbeiders hun loon uit te betalen ze moesten met een klein deel naar huis gaan, sommigen gingen zelfs, - o, bittere ironie met vacantie. We waren evenmin in staat onze redactie het haar toekomende uit te betalen". Zoo schrijft het blad, dat elke loons verlaging, elke werktijdverlenging, ook als ze economisch-noodzakelijk zijD, met uitbuiterspraktijken, bloedzuigersmetho den en dergelijke liefelijkheden betitelt, - merkt het „Centrum" op. Aangezien hij zooveel hoofdwerk verricht zou men van den barbier dege lijker gesprekken verwachten. Flesch zwavelzuur gesprongen. Woensdagmiddag is op den hoek van de Prinsengracht te Amsterdam een mander flesch, gevuld met zwavelzuur, welke daar werd gelost door de Koninkl. Pharmaceutische Handelsvereeniging uit elkaar gesprongen. Het zwavelzuur spatte in het rond en eenige menschen die zich in de nabijheid bevonden, kre gen de gevaarlijke vloeistof op lichaam en kleertm, hetgeen tameiijk ernstige brandwonden veroorzaakte. Niet minder dan 7 menschen, onder wie een meisje en een jongen, kregen zoodanige kwetsuren, dat zij zich moesten laten verhjnden. Sommigen hadden op handen of beenen, enkele ook in het gelaat brandwonden opgeloopen, welke gelukkig niet van zeer ernstigen aard waren, zoodat zij niet naar het gasthuis behoefden te worden gebracht. Mr. Biyan zegt, dat rijkdpm een ziekte is. 't Kan waar zijn, maar dan zijn er toch vele gezonde menschen. Geheime branderijen 1 Volgens mededeeling van den Minister van Financiën heeft de frauduleuze ver vaardiging van gedistilleerd binnenlandsch in geheime brandei ijen, de laatste maan den een grooten omvang aangenomen. De Minister van Binnenl. Zaken heeft de burgemeesters nu verzocht, dat ook de gemeentepolitie haar ernstige aandacht wijdt aan de bestrijding van dit euvel. Evenals doofstommen, spreken ver liefde paartjes de lippentaal maar na heb huwelijk komen maar al te vaak de tongen los. Ernstige beschuldiging. Over de débacle der Hanzebanken schrijft de „Haagsche Post" In Utrecht schijnt bij de bank toch wel een groot financieel genie aan het werk te zijn geweest. Althans een aboncé aldaar meldt ons dat de heer Bosman, die daar directeur is, van huis uit schrijver bij de Staatsspoor was, terwijl zijn ega een kleine boekwinkel in de Twijnstraat had. Maar na enkele jaren directeur van de Hanzebank te zijn geweest, kocht de heer Bosman kort geleden het groote laudgoed Arends berg aan den Biltscbeweg, vroeger eigen dom der familie Rademaker Schorer. De heer Bosman lijkt de aangewezen man om de millioenen voor den dag te toove- ren, die noodig zijn tot rehaöilisatie der Hanzebank." Het wordt lu tenminste duidelijk, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. vanllw maaltijd zij steeds een Honig's Pudding. Door zijn fabriceering met Honig's Maizena algemeen erkend als de fijnste. waar de gelden der inleggers van de bank gebleven zijn. Intusschen is het maar goed, dat de oppositie er in de Kamer voor gezorgd heeft, dat de regeeringssteun aan de kredietnemers, ook niet in den poel dezer bankinstelling zal kunnen vloeien. Pseudo gevangenbewaarder. Te 's Gravenhage is aangehouden de 54-jarige J. A., een oude bekende van de politie, die eenigen tijd geleden tweemaal moest worden aangehouden, verdacht van valsch kaartspel in de beroovings- buurt, waarbij verschillende personen voor belangrijke bedragen ontlast werden. A. had thans een nieuwe truc uitge vonden. Hij meldde zich bij een juffrouw waarvaa hij wist, dat haar man in het Huis van Bewaring zat en gaf voor gevangenbewaarder te zijn. Onder belofte verschillende diensten aan baar man te bewijzen, wist hij die juffrouw f5 af te troggelen. Zij heeft evenwel aangifte gedaan. Bij een confroncatie heeft zij A. positief herkend, als zijnde de pseudo- gevangenbewaarder. Woensdag is op de Maas door de Woudriehemscbe visschers een steur gevangen, die 249 pond woog. Aan de vischmarkt te Woudrichem bracht de steur 63 cent per pond op. Het gevaar van den weg. Een wagen van den auto-dienst Haar lem IJmuiden, die een 16-tal passa giers vervoerdo, kwam op den Haarlem merweg in botsing met een verhuiswa gen. De auto kantelde, viel in een heg en botste toDslotte tegen een ijzeren paal. Een der inzittenden werd vrij ernstig gewond. De anderen kwamen er met den schrik af. De zwaar beschadigde auto is door de politie iu beslag genomen. Hij kon haar niet helpen. In den trein raken een jong meisje en een jonge man toevalligerwijze in ge sprek. Op een gegeven oogenblik begon het meisje af te geven op haar naam, die maar doodsgewoon „Jansen" was. Zij nam het haar ouders k walijk dat zij haar zoo'n banalen familienaam hadden mee gegeven en zoo ging het nog een tijd door. „Ik wou, dat ik dien naam kon kwijtraken," zei ze tenslotte. „Ja," zei de jonge man, „het spijt mij dat ik daarmee niet kan helpen. U moet weten, ik' heet ook Jansen." De mispel in het volksrijm. Men neemt over het algemeen aan, dat de mispel bij ons tamelijk onbekend zou zijn. Dat deze vrucht echter reeds lang ooder het volk een bekende lekkernij moet zijD, blijkt wel uit het oeroude rijmpje, dat de groote menschen van te genwoordig nog van hun grootouders heb ben gehoord Tante Aal at paling, toen ze dood was, Ze at sinaasappel toen ze uit de kist kwam, en ze at mispel toen ze rot was. Men hale den neus niet op. Het rijmpje lijkt inderdaad onsmakelijker, dan het in werkelijkheid is. Vlieland viert wel feest. De feestcommissie op Vlieland deelt ons mede, dat men op Vlieland ter gelegenheid van het RegeeriDgsjubileum van H.M. de Koningin wel degelijk feest zal vieren en wel op 6 en 7 September a s. Er is geen sprake van, dat de Vlie- landeps omdat ze zich achteruitgezet zouden gevoelen, geen deel wenschen te nemen aan de op handen zijnde jubileum feesten. Te Mook is een vliegmachine, be mand met 2 Belgische officieren, gedaald. De beide inzittenden zijn naar den bur gemeester van Malden geleid. De machine werd bij de landing ernstig beschadigd. Als verdacht van verduistering en valschbeid in geschrifte tengevolge waar van een effecter firma op het Rokin te Amsterdam voor f 20,0C0 is benadeeld, zijn een procuratiehouder en een kassier aangehouden. f13.000 gestolen. In de stoomzuivelfabriek „Erica" te Zelhem (Gelderland) is ingebroken. Vermist wordt bijna f 13,000. De politie stelt een nauwkeurig onder zoek iD. Vooralsnog ontbreken nadere bijzonderheden. Aanrijding. Onder Heemstede is een stoomtram in aanrijding gekomen met een auto. De bestuurder van de auto waarin 2 dames en 4 heeren zaten stopte in een bocht van den weg, om een aanrij ding met een wielrijdende juffrouw te voorkomen en kwam daarbij tot stilstand op de tramrails. De stoomtram, komende uit de richting Bennebroek, was toen de auto op circa 50 M. afstand genaderd. Niettegenstaande de chauffeur en een agent van politie door roepen en teekens geven de opmerkzaamheid van den machinist poogden te trekken, reed deze door, met het gevolg, dat de auto aan de voorzijde werd aangereden en bescha digd. Door het breken van de voorruit der auto werd één der inzittende dames verwond. Te Heusden is door de auto van den heer K. even buiten de Herptsche poort een 8 jarig meisje v. d. L. over reden met het treurig gevolg, dat het kind spoedig daarop overleed. Een waagstuk. In een wherry, niet langer dan een meter of vier, zijn Zaterdag een Zweed- sche schilder en een zaDgeres met een hond in de haven van Enkhuizen aan gekomen. Ze waren roeiend over Noord en Zuiderzee gekomen en zijn voorne mens, na Am&terdam te hebben bezocht, over het Kanaal naar Engeland te roeien. Luitenant, er zit zand in de soep. Och kom, ben je hierom te vitteD, of om je land te dienen? Ja, wel om m'n land te dieneD, maar niet om het op te eten, luitenant. De 10 geboden voor het verkeer. De Apeldoornsche politie heeft aan alle hoofden van onderwijsinrichtingen en aan eigenaars of beheerders van localiteiteD, waarin veel publiek komt, ook aan fabrikanten, toegezonden een in twee kleuren bedrukt biljet met de op rijm gebrachte 10 geboden voor de veilig heid van het verkeer. Zij luiden Voor alles, rijdt rechts van weg en pad, En links langs den man, dien voor u gij hadt. In bochteD, rijdt rechts en ziet voor u uit. Laat tjjdig steeds klinken bel, hoorn of fluit. In 't midden des volks, bij kruisweg of boek, Geeft richting van W9g, rgdt kalm en rijdt kloek. Houdt achter elkander, passeerend op 't pad, En kruist gij, die rechts komt, den voor rang 3teeds had. In weif'ling zegt snel: ik stop en sta stil. Denst: „veiligheid slechts, dat is, wat ik wil". De ongenoode gast. Te Amsterdam sloeg Zondag een paard dat schrok voor de'tram, op hol. &Het dier liep de gang van de woning Borneo straat 37 binnen. Een kind, dat in de gang speelde, werd aan hoofd, beenen en hand verwond. Het paard he9ft, na in het huis nog eenige schade te hebben aangericht, de straat weer opgezocht. OpdenZeebur- gerdijk werd het tot staan gebracht, nadat het eerst nog een wielrijder bad omver geloopeu. Het nieuwe viaduct van het Cen traal Station te Amsterdam naar de Haarlemmerpoort en de nieuwe spoor* brug over de Singelgracht zijn Maandag middag door den spoorwegdienst in ge bruik genomen. Hiermede is weder een belangrijk deel van de uitbreiding van de werken om het Centraal Station tot stand ge komen. De geheele dienst in de richting Haar lem en Zaandam wordt voorloopig ovrr dit nieuwe viaduct geleid. Het oude, dat meer dan een halve eeuw heeft dienst gedaan, wordt tijdelijk buiten ge bruik gesteld om eens terdege te worden hersteld. Er komt o.a. een nieuwe brug bij de Haarlemmerpoort. Als deze ver nieuwingen gereed zijn gaat de dienst naar Zaandam over het nieuwe, die in de richtiDg Haarlem over het oude viaduct. De koude Juni-maand. De filiaal-inrichting van het K N.M. Instituut deelt mede, dat de gemiddelde negatieve temperatnurafwijking over geheel Europa gedurende de maand Juni 3.2 gr. C, bedroegvoor ons land, Am sterdam meegerekend, |2,9 gr. C. Dit geldt voor de ochtendtemperatuur van 7 uur v.m. Dame (die een kindermeisje zoekt): Hebt u ondervinding met kinderen SollicitanteZeker mevrouw. Ik ben zelf een kind geweest. Boeren klagen. Een lezeres schrijft in de „Volksvriend (Amerika) De boeren klaagden, klaagden :j „Het weder was zoo droog 1" En toen begon de regen Vanuit de wolken hoog. De regen kwam in vlagen Op 't dorstend aardrijk neer En duurde nacht en dagen En vulde poel en meer. Toen was 't weer klagen, klagen „Wat is dat nu voor weer 1" En zaten heel verslagen Bij hunne pakken neer. De slager en de bakker, Bankier en advocaat, Ja, zelfs een arme stakker Die op den trommel slaaf. De stuurman en matrozen, Apotheek en kruidenier, Al is niet alles op rozen, Zij hebben toch plezier. De timmerman en verver, De dokter en zijn vrind, De metselaar en zwerver, Zijn allen welgezind. De meester en de leeraar, De handelaar in graan, Tandarts en lijkbezorger Zijn allen welvoldaan. De machinist en stoker, „Brakeman" en conducteur, De landagent en „boker", Bewaarder van de deur. De molenaar en koning D9 werkers op den dijk, Tevreden in hun woning, Al zijn niet allen rijk. De koster en de smeden, D9 scheerbaas en zijn zood, Zijn allen weltevreden, Al heeft men geen groot loon. De redaoteur en helpers, De schrijvers in hun soort, Die vinden telkens, telkens, Wel iets dat hun bekoort. Kleermakers en die weveD, Storekeeper en zijn klerk, Zijn opgeruimd in 't leven, Al hebben zij geen werk. Die werken in de mijnen, 't Zij ijzer, goud of steen, Of op de streetcar-lijnen, Zijn allen weltevreen. Maar boeren klagen, klagen, Al is er gansch geen reen Want al zijn levensdagen Klaagt boertje steen en been. Oplichting. Talrijke inwoners van Loo3duinen zijn de dupe geworden van een oplichter. E9nige weken geleden werden vele ingezeten bezocht door een heer, die voorgaf in relatie te staan met The Americain Email Foto Comp., dies, als reclame gratis van een of ander portret een prachtig semi emaille portret ver vaardigde. Alleen portkosten, 20 cent moasten worden vergoed. Velen giDgen hierop in en tetaalden Awwok t.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2