Sportvereniging Texel. Voorloopig bericht. Voorloopig bericht. Coöp. Boerenleenbank rente 5'|s pCt. 'sjaars. Vervner Basaltslag. Heerenkleeding naar maat. 15 pCt. toestaan. Pli. Vlessing, den Burg. vragen Mlenrooiers, Vervoer Brik. Ph. Vlessing, den Burg. Groote opruiming 3 of 4 Wieders, Veemerkstiften Pb. Vlessing, den Burg. Predikbeurten. ADVERTENTIES. Nederlaag-Wedstrijd Texel II - 0. V. V. I Bond van Werkgevers in het Landbouwbedrijf. Algemeene Vergadering een bazar gehouden worden in Eben Haëzer. hooischop. nieuwe zaak in Rijwielen, Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen Kantoor geopend Het vervoer per as van Basaltslag een spoeljongen. Adv«rfecren doet verkoopen. Wij zullen gedurende de maand JULI op de aan ons bestelde Heerenoostuums en Zeevaartuniform-cos- tuums een extra korting van Bestelt dus lieden uw costuum, dit beteekent voor 11 een groot voordeel, omreden door onze groote stof ten voorraad, de prijzen beneden iedere concurrentie zijn. Wij garancleeren prima pasvorm. Stoombootverbinding HELDER-TEXEL HARLINGEN v.v. Vanaf Woensdag 25 Juli a.s. passagiers- en goederendienst Passagierstarief le klasse enkele reis f 2,50 retonr f 4,00 2ef 1,50 f 2,50 Hij, die met veel succes, Zijn zaken wil vermecren. Die moet van tijd tot tijd Ook eens flink adverteeren. 60 M3 brik ■HMHM Katoenen werkmanskleeding. Nieüwe Onderneming. Maandag 16 Juli S. BBBMER, Resterend. PU ROL Dieren beschermers. ALEX KONING, Zadelmaker Prijs per stift 40 cent. WILT GÏJ bestel dan een fijn muisje gerookt vleesch Stroohoeden, Badcostuums. een zoo goed als nieuw fornuis, 72 Lammeren 37 Vette varkens 72 Biggen Boter Kipeieren per 100 Zondag 15 Juli 1923. HERVORMDE GEMEENTE, irg, 'sav. 7 uur ds. Raabe. iog, v.m. half 11 ds. van 't Hooft. Hoorn, v.m. half 11 Zendeling A. van Dijk Heemstede. Zendingscollecte, ideschild, v.m. 10 uur ds. Raabe. isterend, n.m. 3 uur Zendeling A. v. Dijk. Heemstede. Zendingscollecte, cksdorp, v.m. half 11 ds. Beernink van Charlois. Extra collecte. GEREFORMEERDE KERK. sterend, v.m. 10 uur ds. A. C. Heij van Koudekerke (Zeel.) 'sav. half 8 dezelfde. DOOPSGEZINDE GEMEENTE, rg, v.m. 10 uur ds. de Maar. n Hoorn, v.m. half elf ds. Koster. Ouderdom en Gezondheid. 116 )e oude dag verklaart niet noodzakelijk irzwakte, rugpijn, stijfheid der spieren, lumatische pijnen en last met de urine menschen op leeftijd want terwijl som- jen jong zijn op 80-jarigen leeftijd, zijn leren oud als zij 60 zijn. laar de oude dag brengt gezondheids- sheid. Oude menschen zijn verstandig jr de harde ondervinding, en zij zeggen Wees opgewekt, maar ga niet laat naar Vermjjd zware maaltijden en buiten irigheden. Neem lichaamsoefening en noodige rust." Zoovelen verwaarloozen te eenvoudige regels en worden bijgevolg spoedig oud. 'oster's Rugpijn Nieren Pillen passen le menschen. Zij regelen dé urinewe- zonder de maag, lever of ingewanden verstoren. Zij bevrijden bejaarde per- ten van rugpijn, verminderen de aanleg ir rheumatiek en helpen om de kwade lolgen van urinezuur op bet gezicht, geheugen en het gehoor tegen te gaan. luizenden danken hun goede gezondheid I Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apothoken en drogist ten f 1.75 per doos. 28 )e Heer en Mevrouw VAN HOOG- RATEN—Sanders geven met groote dschap kennis van de geboorte van hun on GHERET SAMUEL. Juli 1923. Auseumweg 9, Buitenzorg. VERLOOFD GIZELLA EGERHaZY en MAR1US D. DIJT, l.i. iudapest j 1923 ïBurg-Texel 1 14 Ju" iyAi' Heden ontsliep zacht en kalm in haar Heer en Heiland onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd en Groot moeder BARBERTJE SCHREUDER-Aaf jes, in den ouderdom van 87 jaar. Oosterbeek. P. H. Schreuder. Arnhpm. A.J. Schreuder. J. C. Schreuder-Tours. Heemstede. E. C. M. Schreuder-Schreuder J. Th. R. Schreuder. Amsterdam. A. G. P. Visser-Schreuder. J. Visser. den Haag. P. H. Schreuder Jr. S. Schreuder-Hofstra. Aalten. B. J. Frederikse-Schreuder. en Kleinkinderen. Oosterbeek, Schelmsche weg 32. 10 Juli 1923. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 12 Juli om 12 uur op de begraafplaats Moscova te Arn hem. Heden overleed plotseling onze ge liefde Man en zorgzame Vader, JACOB DEKKER, in den ouderdom van 67 jaar. Uit aller naam, zijn diepbedroefde Echtgenoote, Wed. J. DEKKER-de Ridder en Kinderen. Dijkmanshuizen, 11 juli 1923. Dankbetuiging. Voor de vele bewijzen van belangstel ling en deelneming, tijdens de ziekte en na 't overlijden van onzen Echtgenoot en Vader ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. Corn. WITTE Az. en Kinderen. Zondag 15 Juli des avonds 7 Va uur Entreé 20 cent. Kinderen 10 cent. Het Bestuur, v Maandag 16 Juli, v.m. half 12 in hotel „de Lindeboom". Het Bestuur. Op 24, 25 en 26 Juli zal ten bate der Ned. Herv. Kerk alhier TE KOOP nog een zoo goed als nieuwe G. H. GEUS, Waal. Ondergeteekende, JOH. v. d. SLIKKE te Oosterend, bericht hiermede, dat hij zijn op Donderdag a.s. zal openen. Hij hoopt door nette bediening de gunst van velen te verwerven. Aanbevelend Joh. van der Slikke. Oosterend, Texel. den Burg Texel. Aangesloten bij de Coóp. Centrale Raiffeis- senbank te Utrecht. dagelijks van 9--1 uur (behalve Zaterdags), Dinsdags 's av. 8-9 uur. De bank verleent voorschotten tegen persoonlijke en zakelijke zekerheid Hef Bestuur. Het Dagel. Bestuur van polder Eijerland, wenscht op Maandag 23 Juli 1923, 's mor gens 11 uur, in het café „Den Burg" te Den Burg op Texel, publiek aan te besteden vanaf: Haven Oudeschild, Steiger aan het Noorden en losplaats te De Cocksdorp, naar de verschillende wegen in polder Eijerland. Inlichtingen verstrekken de Dijkgraaf en Opzichter van den polder, terwijl de biljetten (Zegel 50 cent) vóór het uur der besteding in gemeld café „Den Burg" moeten worden ingeleverd. Texel, 13 Juli 1923. Het Dagel. Bestuur voornoemd, H. FLENS, Dijkgraaf. K. TROOST Hz., Secr. GEVRAAGD K. KOELE ME1J. en voorloopig tot 1 September driemaal per week (Maandag, Woensdag en Zaterdag) per s.s. Terschelling, laadvermogen 30 ton, 150 passagiers, van HELDER via TEXEL naar HARLINGEN v.v., in aansluiting op vertrekkende en aankomende treinen en de Stoombootdienst HarlingenVlieland—'Terschelling. Vertrek Helder 6,30 v.m. aankomst Texel 7,15 v.m. Texel 7,30 v.m. Harlingen 11,30 Harlingen 1,30 n.m. Texel 5,30 n.m. Texel 5,45 n.m. Heldor 6,30 Wijzigingen voorbehouden. Vrachtgoederen (alleen voor Helder-Harlingen v.v.) naar ge wicht en plaatsruimte. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de directie te den Burg—Texel, telefoon nos. 5 en 10. Goederen worden aangenomen door de heeren H. F. SMIT, Havenhoofd te Helder en G. FOKKEMA, Agent Terschellinger Postboot, telefoon no. 124 te Harlingen. Stoomboot-Maatschappij „Texel", (Directeuren A. P. DROS Albzn.) den Burg Texel. GEBB SCHÏÏMAKER per uur of per bed. Prijsopgaaf gevraagd voor het vervoer van vanaf haven Oudeschild naar het dominees wegje in Spang vanaf inrijhek bij B. Druif zuidwaarts. Briefjes voor Maandag a.s. 12 uur in café den Burg. BUURT SPANG. in de begint onze groote opruiming. Een ieder kan nu profiteeren van onze extra koopjes. Alles wondt tegen spotprijzen opgeruimd, als groote partij Werkmansgoederen, Heeren-Confectie, Matten, Kleeden, Cocos en alle courante Manufacturen. Alle prijzen op te noemen is over bodig, maar komt zien en u staat verbaasd over de lage prijzen. Minzaam aanbevelend, GEVRAAGD voor het dwarshakken, op één zetten en wieden van 3 H.A. Knollen (aangenomen werk. C. STOEPKER. Zooeven ontvangen in diverse kleuren. een heerlijke boterham eten met eerste kwaliteit gerookt vleesch er op, bij P. BURGER Kz., Oosterend. Vertegenwoordiger van de alom bekende Alkmaarsche Vleeschhouwerij van |b. PELS. TE KOOP: geëmailleerd, met circulatie. Adres bureau van dit blad. 20,— a f 30,— 0,56 a f 0,62 10,— a f 15,— 0, - a f 0,— 4,50 a f 5,50 bij Wielrijders, Schrijnende en smeN fende plekken. Verbrande of ver- schroeide huid door de ton. Gebruik WrKrijqb. bp Apoth en Drogisten.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3