N°. 3720, Woensdag 18 Juli 1923: 36rti Jaargang. Mieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. Bi iinen la nd. Van week tot week Dit verschans Woensdtn- Zaterdagmorgen Abor.nernentspi-iot per 3 maande* oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. Advertentiën daags voor de altgave vóór 4 aar nam. Prü» der Adeertentii»-, Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Oroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 652. ABONNEMENTEN ea AKYERTENTIEN worden aangenomen bjj de JJitg. Tinna LANGEVÏLBA BE R O O IJ, Parkstraat, BonnorTnvna Licht op Van Zaterdag 14 Juli tot en met Vrij dag 20 Juli. voor rijwielen 9,43 uur, voor rijtuigen 10,13 uur HOOGWATER reede van Texel. Zomertijd. Donderdag 19 Juli v.m. 1,— Vrijdag 20 1,44 Zaterdag 21 2,37 Zondag 22 3,36 Maandag 23 4,44 Dinsdag 24 6,01 Woensdag 25 7,10 Des namiddags ls het ongeveer een half uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 7'/j uur. Voor postwissels, kwitantiën, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 1 Juni 1923. Zomertijd. Vertrekuren van de Boot. Op Werkdagen Vertrek Texel 6,—8,30 vm. 2.40 5.30 nm Helder 7,— 10,15 vm. 4,15 6,45 Op Zon- en Feestdagen van Texel6,— vm. 8,30 vm. 5,30 nm. van Helder7,9,30 6,45 iVertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9.04 6.49+ 9,04 7,30 sneltrein 9.04 10,04§ 12,10 12,40 2,54 2.04ft 4-40 3,54** 6,— 4.15§ 6,40 7 25 9,31 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,19§ 8,35 7.57§ 9.37 9.H 12,28§ 2,41 3.04 6,19 5,49§ 8,05 9,16 li.05 11,21+ 12.57 ?Nlet op Zon- en feestdagen. Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. 7-14 Juli. De afgeloopen week is er een geweest waarvan'met een variatie op een oud bekend vers kan worden gezegd 't Was een week van groote hitte, En de iuebt was drukkend zwaar Ook over ons land is de hittegolf gekomen, als een felle tegenstelling van het koude onzomersche weder, dat de vorige weken ons brachten. Een week van groote hitte zoo groot als slechts zelden hier het geval was. Een week waarin 't helaas niet bg flauwgevallen, boordjes- en huidverschroeiïogen is geble ven, maar tevens ook een groot aaDtal menschenlevens aan de hitte ten effer geva len. Alleen in ons land bedraagt het aantal personen, dat tengevolge van de hitte overleed, ;in de achterliggende week zeker 50 a 60, de 20 a 30 personen, die btf het baden verdronken niet meegeteld. Zoo iets is in oos land in geen jaren voorge komen. Twaalf jaren geleden, in 't laatst van Juli en 't begin van Augustus, hebben we hier ook een buiteügewoDe hitteperiode gehad, maar toen was het aantal slachtoffers lang zoo groot niet. En wat we toen nog wel hadden ontbrak tbaDS de koelte van j den avond. De temperatuur bleef onver stoorbaar hoog tot diep ia den nacht. De bladen staan vol met berichten over j de noodlottige gevolgen van de buitenge wone hitte. Dooden hier en dooden daar en hoeveel ziektegevallen, die nog niet worden vermeld. De bladen staan ook vol met allerlei raadgevingen voor deze hitte- dagen en ieder zal goed doen deze koste- looze gezondheidsadviezen niet te verwaar- ioozen. o—o—o— De Eerste Kamer verwierp deze week het ontwerp tot afschaffing van str^k- en plokgelden, na een kort debat, met bijna algemeene stemmen, terwijl minster Heems kerk glimlachend toekeek. Aan de hitte was dat echter niet te wjjten. —o—o-o— In een, ondanks de tropische hitte, stamp vol Huis heeft de Britsche premier Baldwin Donderdagmiddag zijn verklaring afgelegd. Het belangrijkste punt daarvan was wel, dat de Britsche regeering aan de gealli eerden heeft medegedeeld, dat zy de ver antwoordelijkheid op zich wil nemen van een ontwerp-antwoord op de Duitsche nota. Dit antwoord zal aan de geallieerden wor den voorgelegd, teneinde er commentaar op te leveren. Baldwin hoopte in dat geval, dat ten aanzien van de bewoordingen van het antwoord overeenstemming zou kunnen worden bereikt. Naar de meening der Britsche regeering moeten de nieuwe Duitsche voorstellen worden onderzocht en nu de Fransche en Belgische regeeringen niet geneigd zijn, het initiatief te nemen "oor een antwoord op de Duitsche voorstellen, zal Baldwin een antwoord ontwerpen en dit den anderen ter overweging aanbieden. Baldwin heeft nog medegedeeld, dat het ontwerp antwoord zoo spoedig mogelijk zal worden opgemaakt. Het wordt reeds Maan dag verwacht en in afwachting van den inhoud, kan het oordeel over de Britsche regeeriugsverklaring worden opgeschorst. Hoe dit ontwerp ook zal luiden, gevreesd moet wordon dat het wel een heele tijd zal duren, voordat Londen en Parijs het er over eens zjjn. En dat terwijl de toestand in Duitschland met den dag ernstiger wordt en de communisten, begunstigd door het waardeverlies van de mark, steeds open lijker de revolutie prediken. Als de geallieerde dokters het nog wat lang oneens blijven, kau de patient wel eens eerder dood gaan. —o—o o Te Lausanne is het alweer mis. En de week was toch zoo hoopvol begonnen Immers, de conferentie was het eens ge worden over het vredestractaat de vrede heette verzekerd te zijn. Te Stamboel werden ter eere daarvan de vlaggen uit gestoken en Ismet pasja werd openlijk voor zijn succesvol optreden aan de con ferentietafel te Lausanne, gehuldigd. De onderteebening van het vredesverdrag was nu slechts nog een kwestie van een paar dagen. Dat klonk alles als muziek maar zie, plotseling zijn de schoone accoorden al weer verstomd, 't Is te Lausanne al weer mis. Ea 't is weer Ismet pasja, die daar voor aansprakelijk moet worden gesteld, omdat hij, in strijd met wat overeenge komen was, nieuwe eischen stelde. Die eischen betroffen voornamelijk het terug trekken der geallieerde oorlogschepen. Ismet pasja wilde dat dit daaelijk zou geschieden, zoodra de troepen werden teruggetrokken. De conferentie heeft over de kwestie een geheime bijeenkomst gehouden en daarin schijnt het nogal te hebben gespookt. Het einde was dat de gedelegeerden der mogend heden wegliepen en de conferentie afgebro ken werd. Het zal nu wei weer een paar dagen duren voordat de zaak weer bijgelegd is. TEXEL, 17 Juli 1923. Stoombootverbinding HelderT exel—Harlingen. In ons vorig nummer hebben or zo lezers een advertentie kuünen aantreffen, waarbij mededeelmg wordt gedaan, dat met ingang 25 Juli door de N,V. Stoom boot Maatschappij .Texel" een dienst tusschen Helder en Harlingen via Texel, wordt geopend. Voorloopig wordt, met het s.s. Terschel ling driemaal weeks gevaren, n.l. Maan dags, Woensdags en Zaterdags, terwijl het de bedoeling uitsluitend passagiers te vervoeren Helder*-Harlingen of Texel Harlingen en slechts goederen voor het traject Helder—Harlingen en omge keerd. In aansluiting op vertrekkende en aan komende treinen en de postboot Harlin gen—Vlieland—Terschelling zal worden gevaren. De dienstregeling komt voor in het vorig nummer en in het eerst volgende. Examen-uitslag Z.V.S. Voor ingewijden was Vrijdagavond reeds bekend, waf, Zaterdagmorgen offici eel in de school werd kenbaar gemaakt, de uitslag van eindexamen en overgangs examen aan de Zeevaartschool alhier. Daar waren tegenwoordig de leden van de commissie van toezicht op het Mid delbaar Onderwijs in odzs gemeente, de Burgemeester als vertegenwoordi ger van het Gemeentebestuur, benevens directeur en leerareD, één belangstellende, de vertegenwoordigers van de Koningin der aarde, (verslaggevers), en, niet te vergeten, de leerlingen, die wa ditmaal wel in do eerste plaats hadden mogen noemen. De directeur, de heer Bossen, opent de bijeenkomst. Haast hadden wfj geschre ven, de plechtigheid, want de uitreiking der diploma's vooral, droeg een bizonder plechtig karakter. „Weer is het de gewone dag in Juli," zoo ongeveer vangt de heer Bossen aan, „weer waait de vlag van top, weer is het de dag, die zich voor de leerlingen en hunne verwanten kenmerkt als een dag van blijde boodschap ofdroeve mede- deeling." De dag van heden is, zoo vervolgt de directeur, is er één, wat de eindexamens betreft, van enkel blijde boodschap, de leerlingen zijn ditmaal allen geslaagd, van de grootste tot de kleinste, zoowel de leerlingen van de B klasse als van de A-klasse en spr. leest de namen der leer ÜDgen naar rangnummer af. Der gewoonte getrouw vermelden wij die namen hieronder in alfabetische volg orde. Klasse B. J. de Groot J. C. Kohier P. Lugtigheid M. D. Spoel F. W. Wegener Sleeswijk Klasse A. J. J. Alberts H. Berkhout G. H. v. Emmerik J. S. Groendijk C. O. H. Hindriks J. Kikkert G. J. M. Lippits W. Scheurkogel J. P. Stam J. C. Vrouwes L. Witte Straks, gaat de heer Bossen voort, zal de burgemeester u nog toespreken en de voorzitter van de commissie van toezicht de diploma's uitreiken, even wil ik raede- deeleD, dat bij da overgangsexamens van de 21 leerlingen er 19 overgingen, en dat van de twee, die niet slaagden, er weer een dat aan zichzelf heeft te danken. Met de B klasse zijn uitstekende resul taten bereikt, zegt spr. Bizondere ijver en aanleg worden vereischt voor toelating. De B klasse is een succes geweest, de leerlingen hebben het geheele jaar daar toe uitnemend meegewerkt. Spr. eindigt, met te zeggen, dat htf die medewerking ook verwacht van de leerlingen, die straks de B klasse zullen vormen. Het woord is hierop aan de heer Burgemeester, die verklaart niet speciaal tot de leerlingen het woord te zullen richten. Die taak is weggelegd voor de voorzitter van de commissie van toe zicht. Spr. heeft met genoegen de uit slag der examens vernomen, de nitslag wijst tweeörlei prestatie, n.l. van de leeraren en van de leerlingen. Over de eerste stelt spr., als hoofd der gemeente, er prijs op aan Directeur en leeraren te verklaren, dat zulks bij het gemeente bestuur buitengewone voldoening wekt. De voorz. van de commissie van toe zicht, de heer W. H. Lap, daartoe het woord verleend, zal met genoegen aan hot verzoek van het hoofd der gemeente en van den directeur der zeevaartschool voldoen, omdat het hem de gelegenheid geeft de jongelui, die thans, by wijze van spr., bezig zgn de uiterton te pas- seeron, eenige goede raadgevingen mee te geven, die hij bij ervaring weet, dat ze zullen noodig hebben. Tot nu toe, zegt spr., hebt ge nog gevaren op binnen water en op loodsaanwijzing. Ouders, directeur en leeraren hebben zich inge spannen u te behoeden voor de klippen in uw vaarwater. Wanneer gij straks de uiterton gepas seerd bent, zijt gij op eigen bekwaam heid, eigen kracht aangewezen. Ik weet niet wat er in n omgaat, maar zou wenschen, dat uwe gewaar wordingen zullen zijn, die van de gezag voerder, als op zijn eerste reis bij de uiterton de loods van boord gaat. Die gezagvoerder voelt de groote verant woordelijkheid, beseft de gevaren die hem omringen. Dat maakt, dat hjj steeds op zijn hoede is en vergroot voor hem de kans op een goede overvaart. Als ge straks het zeegat uitgaat, zegt spr. zijt ge commandant op uw eigen levensboot, dat wil zeggen, dat gij op u zelf zijt aangewezen. Spr. vreest, dat er zullen zijn, die denken dat de kou nu van de lucht is en acht 't daarom niet ondienstig te waarschuwen voorde gevaren, die de jonge zeeman wachten. Spr. heeft daaibij speciaal Wijntje en Trijntje op het oog, drank en lichte kooien, die de jonge mannen overal be loeren. Hebt ge het voornemen opgevat, zegt spr., nooit sterke drank te zullen ge bruiken, dan wensch ik u met dat voor nemen geluk. Ik weet, er zullen er onder uwe scheepsmakkers zijn, die u daarom straks zullen hoonen, maar ik weet ook, vervolgt spr., dat ge de achting van uw superieuren zult verwerven, zoo gij u vrjj weet te houden van sterke drank. Ernstig ook zult gij u moeten wachten voor de vrouwen, die in elke havenplaats er zich een beroep van maken u naar beneden te trekken. Geef bij de navi gatie van sw levensboot de leiding niet in andere handen. Denk aan de liefde uwer ouders, hoe het hen bitter leed zou doen, wanneer uw levensboot zou stranden op de klippen door mij genoemd. Laat ook uw streven om d9 achting van uw superieuren te verwerven u een loods zijn, ge zult onder alle omstandig heden uw levensscheopjein veilige haven sturen. Nog enkele raadgevingen, zegt spr., wil ik u meegeven en wel„zoek achter de handelingen van gezagvoerder en stuurlieden, die over u gesteld zijn, nooit iets verkeerds De groote belangen van scbip en lading eischen meermalen de opoffering van uw kleine persoonlijke belangen „Doe nnet ijver, lust en opge wektheid uw plicht". Ge maakt daar mede u w Laak hokt en het zal u vooruit TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1