Gemengd Nieuws. Jubileumfeest Bi n n e n a «i <L Marktb srichten. Predikbeurten. ADVERTENTIEN. cieele toestand van het rijk nauwelijks in te zwarte kleuren kan worden geschilderd. Maar minister Hilferdink was vastbesloten door energieke maatregelen tot een vasten grondslag voor de financieels politiek terug te keeren. Niet alleen voor de dekking van het deficit van het Rijk heeft hü te zorgen, maar ook dat der bondsstaten en gemeenten heeit zijn zorgeD noodig. Dat een belangrijke gemeente als Swinemünde haar betalingen gestaakt en zich bankroet heeft verklaard, dat in Berlijn het geh9ele trambedrijf stopgezet is moeten worden en dat in tal van audere steden de financieels débacle voor de deur staat, zijn stellig zeer ernstige antecedenten. Hilferdink beweerde waarschijnlijk niet ten onrechte, dat de nieuwe regeering aan het bewind is geko men onder omstandigheden, die politiek en sociaal uiterst gevaarlijk zijn en fioancieel byna hopeloos schijnen. En hij heeft niet onduidelijk te verataan gegeven, dat als dit Kabinet er niet in slaagt, den toestand te verbeteren, de laatste kans van het demo cratisch regime voorbij zal zfjn. Een nog belangrijker redevoering is er intu3schen gthouden door den Rijkskanse lier Dr. Streseman, waarin deze uitvoerig het reg6eringsstandpunt inzake de kwestie der schadevergoeding heeft uileengezet. Deze redevoering was zeer tactvol, omdat er niet in gescholeen werd op Frankrijk of de geallieerden en ook h6eft hij niet over het lijdelijk verzet gesproken. Hü stelde krachtig vooiop, dat Rijnland niet van Duitschland mag worden gescheiden, dat is voor Duitschland een levenskwestie. Ver der nam bij rnet voldoening acte van de verklaring van Poincaré, dat Frankrijk geen annexatieplannen koestert. Als dat zoo is, zal men net met Duitschland over positieve panden na het moratorium wel eens kunnen worden. De oplossing die Poincaré thans echter naar voren brengt, zal niet tot dat doel kunnen leiden. De rede van Stresemann beeft te Londen instemming gevonden en wat nog meer zegt - ook de Parfjsche bladen hebben haar begroet als een nieuw sympathiek geluid. Dat is in elk geval iets bereikt. oo—o Hoewel b6t Roerconflict en wat daarmee samenhangt vrij,.el geheel de buitenland sche politiek blijven beheerschen, moeten we tocb ook even de aandacht schenken aan de gebeurtenissen in het Nabije Oosten. Allereerst valt dan te vermelden, dat Donderdag de Nationale Vergadering te Angora bijeen is geweest en met 215 van de 235 stemmen bet vredesverdrag van Lausanne beeft geratificeerd. Turkije beeft zijn volle vrijheid herkregen. Verder mag ook eenige aandacht niet worden onthouden aan Griekenland, waar thans een coalitie-regeering staat te worden gevormd en de grondwettelijke rechten van bet volk zullen worden hersteld. Engeland en Frankrijk hebben daarop ook herhaalde lijk aangedrongen en daarvan de erkenning van koning George afnankelijk gesteld. Waarschijnlijk heeft dit mede aanleiding gegeven tot de voorgenomen koersveran dering. TEXEL. 28 Augustus 1923 Naar wij vernemen, bestaat het voornemen om de feesten te do Koog op te luisteren met een vijfspan. Te wetenvijf paarden gespannen voor één rijtuig. Alsdat niet trekt, trekt niemandal. Het Stamboek v h. Ned Trekpaard B T. zal gezamenlijk met de Nationale vereeuiging tot bevordering van de Paar denfokkerij in Nederland ebt 4den Sept. as. in den namiddag om 2</s uur op het Malieveld te 'sGravenbage een demon stratie houdeD, voorafgaand aan de groote gezamenlijke tentoonstelling van het Nederlandsche Trekpaardenstambosk en het Nederlandsch Rundveestamboek, te houden op 5 en 6 Sept. op net Malieveld in den Haag. Op de demonstratie op 4 Sept. zullen naast de vertooniüg in den ring, waarbij de deelname groot is, provinciale attracties plaats hebben. Üez9 worden uitgevoerd door de drie Zuide lijke provinciën od het publiek zal kun nen genieten van typische provinciale kleederdrachten. Het zal stellig wel de moeite waard zijn om er heen te gaan. Hare Majesteit de Koningin heeft bericht voornemens te zijn hieraan een bezoek te brengen. Het ligt in 't voornemen dat de demon stratie van de oogstwagens op 5 eo 6 Sept. zal worden herhaald. Het geheel beloofd schitterend te worden. Stoombootdien st HelderT exel—Harlingen. Blijkens achterstaande advertentie wordt de dienst bovengemeld Da Zater dag a-s i September) nietmeerver- v u 1 d L e dienst is gebleken werkelijk in een behoefte te voorzien. Wij kuonen dan ook nu reeds meedeelen, dat de dienst het volgende jaar vroegtijdig zal norden hervat. Circus Westfalia. Wij vestigen de aandacht van onze lezers en lezeressen op de advertentie in dit nummer betreffende bovengenoemd circus. Texel III Geel Wit 4 0-6 Texel 3 moest met 4 invallers met eene 6 u nederlaag, de meerderheid er kennen van het 4e elftal vaD Geel Wit. Vanaf hot begin bleek Geel Wit de meerdere. De weiüige aanvallen van Tex. werden steeds onschadelijk gemaakt. Na de rust was G W, gesteund door den wind, overwegend sterker en wist wel verdiend te winnen. Texel II - Helder III 4-1 Texel II wist met sprekende cjjfer de kampioenen 3 c. N.H.V.B. een gevoelige nederlaag toe te brengen. H. doelpuDt het eerst uit een goed opgezette aanval. Texel maakt kort daarop gelijk en weet voor de rust nog de leiding te nemen. Na de rust zijn beide partijen beurtelings in de meerderheid. Hoewel de steeds aanhoudende regera aan het spel veel af breuk doet, wordt soms toch aardig com bineerend gespeeld. De scheidsrechter verlaat druipnat het veld en wordt door een andere vervangen. Het spel golft snel heen en weer. Een prachtschot van T-linksbuiten stompt de H-keeper weg, de T-linksbinnen staat echter klaar en .doelpunt onhoudbaar. H. maakt er du een lolletje van (wat, wanneer zij ver liezen, zoo ongeveer de gewoonte is bij die heeren). Bij Texel is het echter volle ernst en uit een goed opgezetten aanval weet T nogmaals te doelpunten. Kort daarop is het eiDdigen en heeft Texel welverdiend gewonnen. Het geheele Texel-elftal speelde goed en wanDeor deze vorm behouden blijft, zullen nog wel meerdere clubs er een kluiffia aan krijgen. Opvallend was, dat er niet gekankerd werd. Den Hoorn28 Augustus. Tijdens een kort doch hevig onweer sloeg de bliksem in een dichtbij het dorp staande hooischelf van den heer Jac. Lap Kz. Dacht men eerst het vuur mees ter te zijD, later bleek het tegendeel en sloegen de vlammen van ouder uit de schelf en giDg deze geheel verloreD. Oosterend27 Augustus. Moest O. V. V. het een vorige week geheel afleggen bij een voetbalmatch iu „De Mok" gisteren werd hier schitterend revanche genomen met een 11-1 over winning. 't Weer werkte niet mee, anders zou het aantal bezoekers zeker veel grooter geweest zijn. Zaterdag j 1. was het hier al druk iu de straten, daar het muziekkorps en de zangvereeniging een voorproefje gaven van hetgeen op 6 en 7 Sept. a.s. ten beste gegeven zal worden. Voor de te houden optochten wordt hard gewerkt ongezegd kan wordeo, dat ook hier wat goeds en fraais te wachten is. Een medelijdend hart. Een politieagent te Gorinchem zag een 1 O-jarigen jongeD, terwijl het plas regende, onder een boom bij de Willems kazerne zitten, ue knaap had zijn jas uitgetrokken en deze lag op zijn beenen. Een balt uur later, het regende steeds door, zat de jongen nog op dezelfde plaats. De agent ondervroeg hem en kwam te weten, dat een poes zoo vreeselijk Dat regende, hij daarom het dier met zijn jasje beschermde. Op raad van den politieman nam bet dierenvriendje het katje mee naar huis. Kind gestikt. Het 37a jarig kind van deD heer E te Kaalheide, Kerkrade, is Zaterdag dood gevonden op de achterplaats van het woonhuis. Het kind was langs een der palen van het kippenhok omhoog geklau terd, naar beoedeu gezakt en iD een spij ker blijven huigeD, waardoor de klee- dingsiukken de keel diebtdiukten, zoodat het niet neeft buaDeD schreeuwen. Do' moeder vond het kindje, toen het roeds dood was. Het gevaar van de weg. Te Noorddo'p, gemeen e Heemskerk, liep Znerdagmiddag een öjaiigejongeu achter een nouiwageu. Toen hij den wagen losliet en den weg wilde over steken, giDg juist een auto voorbij, die over het ventje heenreed met het treu rige gevolg, dat het kind stervende ergens werd binnengedragen. De Etalagewedstrijden. Etalagewedstrijden, hoevelen zijn er niet reeds g6houden. En steeds zijn ze aaD de orde van den dag. Vooral du de Jubileumfeesten in aantocht zijo, en men overal er op bedacht is, welke za ken daar zijn, die uit propagandistisch oogpuDt den middenstand voordeel kun nen aanbrengen. Honderden middenstanders zullen er volgens de meening van bet „Maandblad voor Reclame, en met die meeniDg gaan wij natuurlijk accoord wel wat voor over hebben een3 uit te blinken, bovenal die de waarde weten van het motto „Voor reclame moet men wat over heb ben." Goed uitstallen is een groote kunst, betoogt het blad verder. Daaraan wordt in ons land, zelfs bij vele groote winkel bedrijven en warenhuizen niet de volle aandacht gewijd, en toch is de waarde vau de uitstalling voor den verkoop zeer groot. Er zijn wel eenige algemeene re gels aan te geven voor een in juiste af metingen gehouden en smaakvolle eta lage. Men zou kunnen noemen 1. Etaleer eenvoudig, smaakvol en zakelijk. 2. Stop niet van al uw artikelen in uw uitstalkast, maar neem er ééa of enkele. 3. Maak daarvan een rustig opgebouwde groepeering, die overzichtelijk blijft en waarbij zoo mogelijk het gebruik of de toepassing ervan wordt gedemonstreerd. 4. Zorg voor een achtergrondeen lap effen of streepstof, van kleur in goede harmonie met uw artikel, kan reeds veel doen. 5. Maak geen bloemisterij van uw uitstalling een eDkele bloem brengt leven, te veel leiden de aandacht af. 6. Beweging in uw etalage is zeer aantrekkelijk, een mechanische pop is echter vaak een caricatuur, die boven dien ook zelden beschaafd" is. 7. Vertel het publiek in uw etalage iets van de uitgestalde artikelen, dat het nog Diet weet. 8. Zorg voor smaakvol verzorgde, niet te groote, etalagekaarten met toelichtende reclameteksten. Laat die door een tee kenaar maken én eenvoudig wat de fabrikant u op dit gebied stuurt, heeft uw concurrent ook en is zeer vaak wei nig verzorgd. 9. Bedenk, dat alleen een der hoofd factoren is om een etalage aantrekkelijk te maken. Een manufactureDhandel kan alleen reeds door symmetrische opeen stapeling van verschillende harmonisch gekleurde balen stof effect bereiken een heerenkleedingmagazijn kan met suc ces 9en fel gekleurden achtergrond bezi gen. 10. Wacht u voor't te humoristische; uw etalage dient om te verkoopen,niet om grapjes te maken. 11. Zoek iets persoonlijks in uw eta lage tot uitiDg te brengen. 12. Pas zooveel mogelijk indirecte verlichting toe. Indien u ze niet verkoopt hooren gloei ampjes niet in uw etalage te liggen Dit lijken ons wel wenken, waar in de practijk mee te rekenen valt. Alkmaar, 24 Augustus. Op de heden gehouden graanmarkt waren aangevoerd 683 H.L. De prijzen waren, per 100 K.G. Tarwe 12,— a 14, Rogge 8,75 a Gerst chevalier 11,50 a 12, Gerst a Haver 11- a 12,50 Bruine boonen 28,— a Groote groene erwten 21,50 a Grauwe erwten a Kar wij zaad 80,— a 83.— Purmerend, 28 Augustus. 703 Runderen waaronder: 325 vette koeien f 1,— a f 1,25 p. K.G. on2 Gelde koeien 200 a f 475 Melkkoeien 200 a f 475 78 Stieren. 68 Vette kalveren per Kg. 0,90 a f 1,10 133 Nuchtere kalveren 10,a f 44,— 555 Schapen 35,— a f 46,— 811 Lammeren 22,— a f 32, 385 Vette varkens per K.G. 0,74' a f 0,78 44 Magere varkens 20,- a f 40,- Kipeieren 6,50 a f 7,50 Texel, 27 Augustus. 2 Paarden 1 Veulens 2 Koeien 6 Pinken 18 Graskalveren 5 Nuchtere kalveren 11 Rammen 128 Schapen 261 Lammeren 24 Biggen 18 Kippen a a 225,— a 275,— 150,— a 200,- 90,— a 100,— 14,- a 20,— 45,— a 55,— 34,— a 41, 22,a 30 15,— a 22,50 2,— a 2,40 Eierveiling, 27 Augustus. Aangevoerd werden 130 partijen, 15000 stuks. Kipeieren f 6,50 a f 7,40 per 100 stuks jonge hanen f 0,40 a f 0,75. oude kippen f 1,10 a f 1,20. Zondag 2 September 1923. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, vm. 10 uur ds. Raabe. Doopsbediening. Maandcollecte. Waal, vm. half elf ds. v. 't Hooft. Koog, 's av. 7 uur ds. v. 't Hooft. Den Hoorn, v.m. half 11 ds. Brümmer. Oudeschild, n.m. half 3 ds. Schellenberg. Oosterend, n.m. 3 uur ds. Brümmer. Cocksdorp, v.m. half 11 ds. Schellenberg. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, v.m. 10 uur de hr. S. Wesbonk theol. cand. Winsum (Fr.) Zendingscollecte. n.m. 3 uur dezelfde. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal, vm. 10 uur ds. de Maar. Dinsdag 4 September. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, 's avonds 8 uur ds. B. v. d. Werff van Helder. Dank- en biduur Kroningsjubileum. Woensdag 5 September (HERVORMDE GEMEENTE. Waal, v.m. half 11 Dank- en bidstond, in verband met het regeeringsjubileum van de Koningin. GEBOREN JOHANNES, zoon van J. BAKKER Dz. en A. C. BAKKER—Keijser. Kampen, 24 Augustus 1923. Burgwal 81. Voor Texel eenige Kennisgeving. Met deze betuigen wij onzen oprechten dank aan familie, buren en kennissen, voor de belangstelling en deelneming ons be toond bij het overlijden en de teraardebe stelling van ons innig geliefd zoontje. H. WORTMAN. J. WORTMAN-Kuiters. Den Burg—Texel, Aug. 1923. Bij deze betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belang stelling bij ons 25-jarig huwelijk onder vonden. J. C. v. d. POLL en Echtgenoote. Texel 29 Augustus 1923. De eenige uitdeeli ngsliist inhej faillissement van B. DE BÓER, Manu facturer te de Cocksdorp (Texel), is heden door mij gedeponeerd ter Griffie van de Arr. Rechtbank te Alkmaar en van het Kantongerecht te Helder om aldaar gedu rende tien dagen ter kostelooze inzake van schuldeischers te liggen. Alkmaar, 23 Augustus 1923. Mr. C. J. DE LANGE, Curator. Kantoor Breedstraat A 10. te DE KOOG op 31 Augustus 1923 's Morgens 10 uur Schoonrijden met één paard en tweewielig rijtuig 11 uur Schoonrijden met span voor vierwielig rijtuig 's Middags 1 uur Hardrennen met paard onder den man 3 uur Ringsteken met paard en kar 5 uur Ringsteken op fietsen, 's Avonds 7 uur Stoelendans voor onge huwde dames op 1 September, 's Middags 2 uur Schoolfeest in de school. Daarna tonnetjesrijden, zakloopen en stembusvvedstrijd voor jongens en meisjes boven 15 jaar. 's Avonds 7 uur Stoelendans voor ge huwde vrouwen. Die het vorige jaar een le prijs hebben gewonnen, worden niet toegelaten. Aangiften tot den dag van het feest. I. BONNE. A. EPE. M. C. LANGEVELD. J. KELDERHUIS. L. v. d. VLIES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2