Tan der Graaf Co.'s bureaux voor den handel niet meer vervnld. BOELHUIS De bekende groene Schrijfcassette, V AG AN TIE. Vliegers maken. CIRCUS WESTF ALIA Groote Gala Openings-voorstelling. WINKELWEEK. S. COLTOE Kunstmeststoffen. fllll 1 Piano's en Orgels. H STEREOSCOPEN Schoonmaak Postsloot Eijerland. DEN BURG TEXEL. ftp! de grootste keuze de schitterendste, nieuwste modelhn prima kwaliteit laagste prijzen. W. H. TIELR00Y, Weststraat 58, Helder Volksfeesten te den Burg. AMSTERDAM (hoofdkantoor) ROTTERDAM BRUSSEL. Incasso's van achterstallige en betwiste vorderingen. Handelsinformatiën. 1 prima tweeloops jachtgeweer. een beste tilbnry met een splinternienw kartoig. is weer ge pend. De stoombootdienst Helder-Texel-Harlingen v.v DIENSTBODE biedt zich aan. een bekwame dienstbode Goöp. Boerenleenbank KASSIER sollicitanten opgeroepen. Haarlemmermeer. De openbare verkoopiog is uitgesteld op Donderdag 13 September 1923 Notaris C. F, J. HEINSIUS Brandstoffen Engelsche nootjes- en grove kolen. Deurw. GUDE. Uitslag Verloting Bazar. Weder ontvangen voor 25 cents. Boekh. Fa. Langeveld de Rooij. A.s. Vrijdag en Zaterdag een partij Dnrgerdammer dekriet, een driejarig merriepaard vraagt prijsopgaaf Gekleurd pergamijnpapier 5 csats per vel Zooeven uit het Roergebied gearriveerd. Voor het eerst in Nederland. Standplaats bij GEBB BRUIN, Steenkolenhandelaars. VRIJDAG 31 AUGUSTUS 8,15 uur De volgende dagen lederen avond 8,15 uur, groote gala-voorstellingen met reuzen wereldstad programma's. Prijzen der plaatsen loge t 2,50le rang t 2,002e rang t 1,50; 3e rang f 1,00; staanplaats I' 0,50. KANAALWEG naast Casino. Onze Etalages zijn gereed. In alle af deelingen groote sorteering NOUVEAUTE's. Verlaagde prijzen. Aparte modellen. COLTOF Kanaalweg Helder. Thomasslakkenmeel, Superfosfaat. Kainiet, Kali 2O°|0 en 40°|0. DROS Co. in verschillende prijzen. Fa Langeveld de Rcoij. 't Bestuur bericht, dat 'aan de versierde fietsen-wedstrijd, alleen door DAMES mag worden deelgenomen. Evenals vorig jaar, moeten ook thans weder de fietsen berijdbaar zijn. De prijswinners v. h. Ringrijden met paard en kar, van 't vorig jaar, komen dit jaar niet voor prijzen in aanmerking. TE KOOP Caliber 16 Hammerless. C. TROOST Cz., Cocksdorp. TE KOOP A. J. KEIJSER, Koogerstraat. De salon voor scheren en Haarsnij den Gasthuisstraat. wordt dit jaar na i September a.s. Stoomboot-Mij. „Texel." L. LENTZ, adres C. J. ROOM, den Burg. GEVRAAGD of hulp in de huishouding in gezin te Amsterdam. Goed loon, goede getuigen vereischt. Tijdelijk adres v. LEUVEN, p.a. EELMAN Pijpersdijk. te Burg Texel. Voor de betrekking van der bovengenoemde Bank worden Bijbetrekkingen niet geoorloofd. Benoeming en salaris vast te stellen door de Alg. Vergadering. Borgstelling ter genoegen van bestuur en raad van toezicht. Brieven in te leveren aan 't kantoor te Burg, Texel, Molenstraat no. 104 voor 5 Sept. a.s. HET BESTUUR. van vijf merrieveulens, op verzoek van de Provinciale Regelings-commissie voor de Paardenfokkerij in Noord-Holland en zal thans plaats hebben op des namiddags om half een uur op het Marktplein te Hoofddorp, ten toverstaan van te Haarlemmermeer, die op verzoek inlich tingen verstrekt en voorwaarden zendt. Donderdag of Vrijdag in lossing, steiger Oost, Bestellingen worden ingewacht. P. WUIS. wegens opheffing van bedrijf, ten verzoeke en ten huize van den heer P. v. d. VOORT, Eierland Texel, op Dins dag 4 September 1923. des morgens te 11 uur nieuwe tijd, van 1 paard mak in alle tuigen, 1 tentwagen zoo goed als nieuw, een boerenwagen, zoo goed als nieuw, 1 driewielde kar, 1 bietenmachine, 1 beddenaflegmachine, 1 houten wagenschuur tot amotie, 1 groote driedeeiige voerkist, 1 stel bloembollenzeven, een 2-schaarploeg. Verder ploegen, eggen, tuigen, kruiwagens, harken, schoffels, hak kers, schelfzeil, manden, palen, steiger- en kruiplanken, punt- en gladdraad, kippen gaas, varkensbakken, kippenhokken, wagen- wip, 2 klampen mest, 2 klampen bollendek, brandhout enz. Betaling 1 October 1923. No. 28 orgel j 179 tule sprei 198 gehaakte sprei. HET COMITÉ. inhoudende 10 vel best schrijfpapier en 10 beste witte enveloppen in lossing per J. DE WIT, waarvan nog disponibel. Bestellingen worden ingewacht. Aan hetzelfde adres te koop prima afstamming, gaaf en mak in tuig. J, Jac. RAB. Het Kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente te de Cocksdorp, wenscht onder leden der Herv. Gemeenten van Texel aan te besteden Het gedeeltelijk vernieuwen van het kerkdak, geheelenieuwe-pannen- bedekking en het 'vernieuwen van zes ramen van de kerk aldaar. Bestek en voorwaarden liggen ter inzage bij den heer ZEYLEMAKER, waar tevens prijsopgave wordt ingewacht vóór 6 Sept. a.s. Gunning blijft voorbehouden. Het Kerkbestuur voornoemd, H. v. HARN, Voorzitter. P. ZEYLEMAKER, Secretaris. Het Dagel. Bestuur van den polder Eijerland op Texel, voor het maaien en schoonmaken van de geheele postsloot, benevens het verlengde deel der Hoogezands Kil, vanaf Postweg naar Hoofdweg, als mede het noordelijke deel der Kreek, loopende door de landen der hofstede „Padang" vanaf Postweg tot z. g. midden perceelsloot. Ook de taluds moeten van onder tot boven worden schoongemaaid Een en ander moet voor 4 October a.s. gereed zijn. Nadere inlichtingen verstrekken de Dijkgraaf en de Opzichter van Eijerland. Gezegelde inschrijvingsbiljetten (a 50 cent) te bezorgen voor 2 September a. s. bij den Dijkgraaf te Den Burg op Texel. Het Dagel. Bestuur van polder „Eijerland", H. FLENS, Dijkgraaf. K. TROOST Hz., Secretaris. Texel, 21 Augustus 1923. Fa. Langeveld de Rooij Eerste klas artisten, schoolrijders en -rijderessen en een groot aantal clowns, school- en vrijheidspaarden, honden enz. De directie stelt er prijs op, het geachte publiek mede te deelen, dat de paarden niet worden gedresseerd door kwellin gen of met slaan, doch tot tevredenheid van dierenvrienden, met zachtheid en extra belooningen. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend. DE DIRECTUM P.S. Elke kooper ontvangt vergoeding voor boot- kosten heen en terug naar Texel. Dagelijks aan het pakhuis Oudeschild verkrijgbaar: Ooneurreerende prijzen. Voor de Jubileumfeesten hebben wij onze voor raad piano's en orgels vergroot, zocdat U nu vindt Vraagt catalogus.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3