FILTREERPAPIER, Goed en goedkoop DRUKWERK. IN nette uitvoering. Tandarts Ansingh Het kost U niets Genezing voor Jeuk Huid-Uitslag. DE ONDERGANG DER BOKRUITERS. en s, s. Texelstroom naar Purmerend. Boekhandel Fa. Langeveld de Rooij. FEUILLETOJNT. in „fiotel de Lindeboom" G. SMDT. Adverteeren doet verkoopen. Weder ontvangen voor het drogen van bloemen, 3 vel a 10 cents. Drukkerij Texelsche Courant. Firma Langeveld de Rooij. A 'm*-;:ryx. pp/; - bummuhp1»" Mffirrn vaart Maandag 3 Sept. "Vertrekt 1 uur, C. METS Zoon. is van veel belang bij de bestelling van "Wij staan voor beide en garandeeren TT EEN ZONDERLINGE HISTORIE, door A. MuTZELBURG. 15) Nadruk verboden. F",,Neen, neen, zoo is het nietantwoordde de kapitein levendig. Maar laten we daar over niet meer spreken Integendeel, het doet mij leed, als ik eraan denk, dat ik misschien een braven man de hoop op een groot geluk moet ontnemen Als ik van meening zou zijn, dat Annette mij niet meer liefhad „Dat zal immers gauw genoeg blijke a i" meende Bokelmann. „En in zulke gp vaiien moet de een zich terugtrekken d?tt is nu eenmaal niet anders! „Mag ik u verzoeken om jufiv ouw Annette een klein brief van mij te be* n vroeg de kapitein. „Natuurlijk in 't gehei m i« antwoordde de echter. „War.t niov rouw Riedenburg mag toch zeker nog nie t in 't geheim be- tiokken worden Nu, ben bereid, hoe- vel het waarlyk niet r aijn gewoonte is om vooi liefdeapostel te ;ien. ikbegrijp.dat het arme kind ver\atJg en^ js naar eenige opheldeiing. Zi^ kij'rt mij altijd zoo zonder ling vragend en on) -ust ig aan." „Het za' geen geheim zijn," zeide Festen- rat *r j zult den brief zelf eerst lezen." Er> hij ging bij de tafel zitten en schieef ee' a niet heel langen brief, Mien hij daarna aan Bokelmann overhandi gd-e met het ver zoek hem door te lezen De pech ter las: „Geachte juffrouw Riedenburg Ik vrees, dat ik u onlan gs door mijn on verwachte verschijning scb-rik heb aange jaagd. Mag ik hopen, dat deze tegelijker tijd ook een blijmoedige is geweest? Ik ben alleen hierheen gekomen om u aan ons laatste samenzijn in Keulen te herinneren en de vraag tot u te richten., of ik vertrou wen kan op de hoop, die toenmaals voor mij uit uw blikken scheen te spreken en mij nog verder mag vleien met de gedachte die mijn ziel sindsdien nooit heeft verlaten. Zeer zonderlinge omstandigheden, die ik u thans nog niet kan meedeelen, gaven mij plotseling aanleiding, niet1, zooals oorspion- kelijk m.ijn plan was, geheel vrij en onder mijn eigen naam in deze stad mijn opwach ting te maken, maar naar ik hoop slechts voor korten tijd een andere persoon voor te stellen. De heer, die u deze bladzy den zal overhandiigen, kan bevestigen, dat het aan nemen va n een anderen naam niet ten mijnen ns.deele spreekt. Integendeel, ik hoop daardoor de bewoners van deze stad en uit de omgeving een gewichtigen dienst te bewijze.n Dit alles moet u wel zeer raadselachtig voorkomen, maar ik verzoek u dringend mij te willen vertrouwen. Ove rigens kan ik, zoodra dit noodzakelijk zou worden, ieder oogenblik mijn waren naam en stand weer aannemen. Dit slechts te uwer geruststellingBoven dien hebik een dringend verzoek. Schrijft u mij eens enkele regels omtrent den heer Kirchhoff. Het is voor mij van onschatbare waarde, uw oordeel over dezen beer te ver nemen. Weest u zoo openhartig mogelijk. Het is voor mij van het grootste belang te weten, hoe u in 't diepst van uw hart over dien heer denkt. Uw antwoord kan zonder onderteekening zijn evenals dit briefje. Mijn heer Bokelmann zal u den naam van den afzender noemen, in geval u hem niet hebt geraden en mij uw antwoord overbrengen. Maar ik verzoek u nogmaals dringend, ver hoor u mijn wensch 1" „Goed zei Bokelmann „Tegen zulk een brief kan men geen bezwaren hebben. Maar waarom stelt u deze eenigszins zonderlinge vraag aan juffrouw AnDette „Omdat ik besloten ben mij terug te trekken, als juffrouw Riedenburg den chi rurg werkelijk graagma* lijden antwoord de de kapitein rustig. De gedachte is mij oudraaglijk, om tweedracht te zaaien iD een verhouding, die misschien de wenschen van alle belanghebbenden bevredigt." „Nu, zooals u wil 1" antwoordde Bokel mann, den brief bij zich stekend. „Het antwoord van Annette zal u stellig bewij zen, of u hopen mag of niet. En nu tot ziensIndien alles zoo vlot van stapel loopt, als ik mij voorstel, dan breng ik u misschien vandaag nog haar antwoord!" Zij schudden elkaar de hand en toen de rechter vertrokken was, verzonk hij weer in gedachten, waaruit hij pas werd opge schrikt, toen het donker begon te worden en de weduwe Mertens hem licht bracht. De kapitein vroeg, of George teruggekomen was, doch zijn moeder schudde ontkennend het hoofd. Buurman Til had laten zeggen, dat de knaap ook den avond hij hem zou blijven en hij zou hem zelf thuis brengen. Festenrath schreef nu een brief aan den beheerder van zijn landgoed en verzocht antwoord aan het adres van den heer B. Kort daarna trad de rechter zelf binnen. „Nu, dat ging allemaal heel goedriep hij. Mevrouw Riedenburg had bezoek van eenige vriendinnen en ik kon met Annette praten, zoolang als ik wilde. Ik overhan digde haar uw brief en toen zij terugkwam, waren haar wangen hoogergekleurd en uit haar oogen scheen een bijzondere glans, hoewel het mij leek dat zij vochtig waren. Hier is haar antwoord I" Festenrath nam haastig den brief aan, scheurde het couvert los en las de volgende regels, door een mooie, vaste hand geschre ven „Ik antwoord niet op het eerste deel van uw brief, want dat bevat een geheim, waar mee ik mjj niet mag inlaten. Wat uw vraag betreft, daarop antwoord ik met de volste overtuiging, dat ik te oordeelen naar alles, wat ik van den heer Kirchhoff gezien en gehoord heb, hem slechts achten en waardeeren kan en dat ik een verbintenis met hem, die mijn vader wensoht en mis schien alreeds gesloten heeft, geen noemens- waardigen tegenstand kan bieden Daaren tegen verklaar ik u even openhartig, dat een innerlijke stem tegen mijnheer Kirchhoff spreekt, dat ik hem niet voor oprecht houd Hoofdgracht 61, Helder is Donderdag 30 Augustus van 's morgens 11 uur tot 's middags half 2 te spreken even catalogus en prijs te vragen teneinde te weten, dat onze aanbieding beneden alle concurrentie is. Waarom zou U niet profiteeren van de buitengewone aanbieding Wij kunnen thans leveren Grammophoon's met hoorn voor f20.zonder hoorn met gebogen kap f22.—, Viool, kist en strijk stok, compleet f25.Mandolines vanaf f 8—, Prachtige Zithers 5 accoorden f 8.50, 6 accoorden f9.75 en f 11.50. Verder piano-krukken, piano-loopers, toetsenloopers en weer die prachtige beel den, die wij zooeven weer ontvingen van Wagner, Beethoven en Mozart. Beleefd aanbevelend, Muziek- en Instrumentenhandel Parkstraat. Voor Huidaandoeningen en dat een verbintenis met hem mij heel ongelukkig zou cqaken. De hemel vergeve mij, indien ik mijnheer K. onrecht aandoe Deze mededeeling moet voor iedereen een geheim blijven. U ben ik deze verklaring echter schuldig Een diep rood was onder het lezen van deze regelen over het gelaat van Festenrath gevolgen. „Welaan dan," riep hij met vaste stem, „dan zal ik den strijd aanvaarden „Welken strijd?" vroeg Bokelmann. Festenrath antwoordde niet dadelijk, hij vreesde, dat hij te ver was gegaan met zijn woorden. „Wel," zei hij toen, „wat juffrouw Rie denburg schrijft, heeft mij weer moed ge geven, aan mijn eerste verwachtingen vast te houden en het veld voor den heer Kirchhoff niet te ruimen." „Maar dat sprak immers wel vanzelf," zeide Bokelmann. „Heb ik u niet gezegd, dat Kirchhoff zelf zich terug zal trekken zoodra hij bemerkt, dat Annette aan u de voorkeur geeft?" „Misschien doet hij het niet. Maar, waarde mijnheer Bokelmann, neemt u mij niet kwalijk, dat ik niet in zulke duidelijke be woordingen tot u spreek, als ik wel graag zou wenschen. Binnen enkele dagen hoop ik te weten, waar ik aan toe ben. Tot zoo lang blijft alles bij het oude. Laat u in ieder geval de linnen-sorteering zoo spoedig mogelyk komen, op dat ik in staat ben, mijn nieuwe rol naar behooren te kunnen ver vullen en bewaart u juist tegenover Kirch hoff ten strengste mijn geheim. U kunt het antipathie, een gril, afgunst noemen, zooals u wilt maar genoeg, ik voor mij heb het gevoel, dat ik ten opzichte van dezen man voorzichtig moet zijn." Bokelmann keek den kapitein met groote oogen aan en schudde bedenkelijk het hoofd. „Wonderlijk, dat zelfs de verstandigste mannen hun kuren hebbenzei hij toen. „Intusschen, zooals u wilt. Ik heb juiet niets liever, dan dat u hier onbekend blijft en in 'i geheim de dingen gadeslaatGister nacht zijn weer in een naburig dorp drie niet onbelangrijke diefstallen gepleegd." (Wordt vervolgd Een paar druppels van het D.D.D. Middel gebraoht op elke plek waar Eczeem of jeukende huiduitslag, ontsteking of jeuk is te bespeuren, en gy herkrygt Uwe rust en kunt weer een verkwikkende slaap genieten. Donk er omeen paar druppels maar I Is het niet de moeite waard? Laat nog vandaag een flesoh halen 1 "F. 0.75 en f. 2.50 per fl. Geneeskrachtige D.D J>. Zeep f. 1;-. Ver- krygbaar by alle apothekers en drogisten. Hoofdagent: B. Meindersma, Den Haag, van wien Brochure op aanvraag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 4