Een Vrije Middag. N°. 3750, Woensdag 10 October 1923; 37'" Jaargang. Blieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. Gemeenteraad van Texel. Van week tof week Dit blad rerschtyct Woensdag- es ïaterdacmcrgeo Advertenttön daags voor de oitgave vóór 4 uur nam ABONNEMENTEN «8 A#YEE TENTIEN wordee AamgeaoMes b$ de Uitg. JVma LANQfEVIL»* 9E R O OII, Parkstraat, Bui» o* T x a HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 11 Oct. v.m. 9,05 Vrijdag 12 9,47 Dienstregeling 7 October 1923. Vertrekuren van de Boot. 1. Ingekomen stukken. Mededeelingen. 2. Vaststelling verordening tot wering van veeziekten. 3. Credietaanvrage verbetering Schil- derweg. Een middag met vrouw en kinderen uit wandelen gaan is thans geen uitzondering meer. Door het gebruik van RINSO, de zuivere zeep in korrelvorm is de wasch thans vroeg gereed, het werk van den waschdag bestaat eigenlijk niet meer. Want RINSO wascht het goed 's nachts, terwijl U slaapt. Alleen 's morgens uitspoelen, meer behoeft U niet te doen. Koopt nog heden een pakje. 29 Sept.- 6 Oct. TEXELSCHE COURANT. Abonnementtpriu per S maamtem oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. Pry* der Adrertentiini Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Oroot. v letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekena. POSTCHEQUE- en QIRODIENST No. 652. Licht op Van Zaterdag 6 tot en met Vrijdag 13 October. voor rijwielen 6,20 uur, voor rijtuigen 6,50 uur Zaterdag 13 10,32 Zondag 14 11,18 Maandag 15 12, Dinsdag 16 12,33 Woensdag1 17 1,31 Des namiddags is bet ongeveer een half uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. VI, uur. Voor postwissels, kwitantiën, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dagelijks Vertrek Texel 8,—vm. 11,—v.m. 2 30nm Helder 9,30 vm. 12,— midd. 4.15 nm Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9.04 6.49f 9,04 7,30 sneltrein 9,04 10,04§ 12,10 12,40 2,54 2.04ft 4.40 3,54** 6,— 4,15§ 6,40 7,25 9,31 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,19§ 8,35 7,57§ 9,37 9,11 ".21 12,28§ 2,41 3,04 6,19 5,49§ 8,05 9,16 11.05 11,21 f 12,57 Niet op Zon- en feestdagen, f Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. Gehouden op Zaterdag 6 October 19.'.3, 's namiddags 4 uur. Voorzitter de heer Buysing Damsté, Burge meester. Secretaris de heer Jonker. Na opening van de vergadering worden de notulen gelezen, die onveranderd worden vast gesteld. Een opmerking van de heer de Graaf, die van meening bleek te zijn, dat de verorde ning voor vervolgonderwijs bij wijze van proef voor één jaar was vastgesteld, wordt door de voorz. voor ongegrond verklaard. De voorz. deelt mede a. dat bij afwezigheid van de burge meester tot zijn vervanger is aangewezen de wethouder Bakker en wanneer die af vezig mocht zijn, de wethouder Keijser. b. dat de burgemeester tot voorzitter van de electriciteitscommissie is benoemd. Sub a. en b. aangenomen voor kennisgeving. c. Verzoek van de gemeente-reiniger Hout wipper om het reinigingsbedrijt geheel voor rekening van de gemeente te nemen en hem, evenals de gemeente-werkman, een vast week loon uit te keeren, omdat de heer Dijt, met ingang 1 Nov. a.s. de overeenkomst wenscht te beëindigen en adressant ook geen koopers meer kan vinden voor de z.g. rommelmest. Gesteld in handen van B. en W. om prae- advies. d. Proces-verbaal van kasopname bij de gemeente-ontvanger dato 23 Sept. j.l., waarbij nas en boeken in orde werden bevonden. Ontvangsten 239,743,49 Uitgaven 166,758,52 Saldo 72,984.97 Aangenomen voor kennisgeving. Komt ter tafel een adres 'van de afdeeling Texel van de Bond van Melkveehouders, om spoedig een verbod van invoer van vee uit te vaardigen, met het oog op het veelvuldig heerschen van mond- en klauwzeer in de om trek van Amsterdam, terwijl nog geregeld vee in onze gemeente wordt ingevoerd van Purme- rend, dat in een sterk besmet gebied ligt. Een tweetal adressen van adhaesie, van de afdeelingen den Burg en de Cocksdorp van de R.K. Land- en Tuinbouwbond zijn mede ter zake ingediend. Bereids is door B. en W. een verbodsver ordening ontworpen, die aan de goedkeuring van de Raad wordt onderworpen. Deze verordening is meer soepel, zegt de voorz., dan de verordening indertijd ingesteld, die weer diende ingetrokken, zoodra het gevaar voor besmetting was geweken. Het verbod van in- en doorvoer van herkauwende dieren en varkens in de gemeente zal volgens deze verordening gelden, zoodra B. en W. bij een door hen genomen behoorlijk afgekondigd be sluit hebben verklaard, dat wegens het optreden of heerschen van mond- en klauwzeer door in- of doorvoer, gevaar van besmetting voor de veestapel in onze gemeente zal ontstaan. Om zooveel mogelijk te voorkomen, dat de veehouders in de gemeente worden gedupeerd in hun bedrijf, worden B en W voorts bij deze verordening gemachtigd vefgunning tot invoer te verleenen, onder overlegging van aeen verklaring van een veearts betrefiende de gezondheid der in te voeren dieren, b. een verklaring van herkomst van de dieren. De heer de Graaf juicht het voorstel van B en W toe en kan zich er volkomen mee vereeni gen. Behalve invoer uit Friesland, geeft spr. ook invoer van de overige Waddeneilanden in gunstige overweging. De heer Keesom wijst op een bij Kon. besluit met ingang van 8 October ingesteld verbod van invoer van herkauwende dieren en varkens in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, naar aanleiding van een op de markt te Zwolle geconstateerd ziektegeval. Spr. meent dat re kening moet worden gehouden met belangen van de boeren die nog hun winterbeslag moeten aanschaffen. De voorz. wijst er op, dat de in ontwerp aangeboden verordening met die belangen reke ning houdt. Bij de artikelsgewijze behandeling van de verordening wordt op voorstel van de heer Stoepker, daarbij gesteund door de heeren Roe per, Vlaming en de Graaf ook de invoer van paarden en veulens verboden. Tenslotte wordt de verordening bij acclamatie vastgesteld en tot onmiddellijk afkondiging besloten. Betreffende door B en W bij de invoer te stellen voorwaarden, doet de voorz. eenige mededeelingen en zegt toe, dat door hen met door de léden te maken opmerkingen rekening zal worden gehouden. Invoer van vee uit Noordholland zal niet worden toegestaan, evenmin invoer via Noord holland uit niet-besmet gebied, omdat besmet ting in wagons en op stations-emplacementen niet is uitgesloten. Het vee wordt bij aankomst in de haven gekeurd door een door B en W aan te wijzen veearts, uitsluitend bij daglicht. Als de heer Roeper in overweging geeft na 1 November geen invoer toe te staan, zegt de voorz. dat te zijn in de geest van B en W., omdat de dispensatie slechts is bedoeld, om de veehouders in staat te stellen de stallen te vullen. De basaltlaag op de weg is versleten, zeggen B en W. Bizondere voorziening achten zij hoogst noodig en niet verantwoord de toestand in de a.s. winter te laten voortbestaan. De proeven met spramex hebben bewezen slechts dan goede resultaten te geven, wanneer de onderlaag vol komen vlak en stofvrij is. Een nieuwe basaltlaag is noodig; die aan te brengen zonder wals is heel moeielijk en nadeelig, omdat bij het inrijden met de rijtuigen heel wat materieel wordt ver morzeld. Nader kan over .vogen worden of een wals zal worden aangeschaft of gehuurd, dan wel of het walswerk zal worden aanbesteed. B en W zullen dienaangaande nader adviseeren, directe aankoop van basalt achten zij gewenscht. 400 a 500 M3 zal noodig zijn, de kosten van aankoop zullen waarschijnlijk f 9,— af 10,per M3 kosten, waarom zij de Raad verzoeken hen voor de aankoop een crediet'van f5000,— toe te staan. De heer Boon vraagt of het aangevraagde bedrag geheel noodig is voor de aankoop of, dat daaruit nog kan worden geput voor bestrij ding van de kosten van het poten van elzen of wilgenstruikgewas langs de berm van de weg, wat spr. uit meer dan eer cogpunt aanbeveelt. Het ui: te trekken bedrag acht de voorz. voor de aankoop van de benocdigde basalt niet ge heel noodig toch acht spr. het gev.enscht de beplanting van de wegberm afzonderlijk te OpIoMcn in kokend water voljcna gebruiksaanwijzing. Overgieten in de knip. V DE I.EVr.R'8 ZEEP MAATSCHAPPIJ, VLAARDINQEN. behandelen, waarmee de heer Boon genoegen neemt. Betreffende de aanplant van struikgewas door de heer Boon ter sprake gebracht, wijst de heer Stoepker op het voorbeeld in Eierland, en meent dat het daarom geen aanbeveling ver dient. Overal waar het struikgewas in Eierland nog aanwezig is, is de weg slecht, omdat daar het opdrogen van de weg wordt verhinderd. Een straaiweg zou beter zijn, meent de heer de Graaf. Maar de voorz. blijkt het daarmede lang niet eens te zijn. Zijn uitspraak luidt „Dat er niet slechter is dan een straatweg, zoodra die niet meer nieuw is." Het gevnagde crediet wordt bij acclamatie verleend. Bij de rondvraag bepleit de heer v. d. Ree het wenschelijke van in eerstvolgende verga dering werkgelegenheid te openen. Spr. voor ziet reeds voor December groofe werkloosheid. De voorz. stelt voor aan dat punt bij de begrooting aandacht te schenken. Als de heer de Graaf zegt het gewenscht te achten, tijdens het gelden van de zomertijd, de aanvoer ter markt een half uur later open te stellen, c an heeft de heer Keesom daartegen technische bezwaren. De voorz. merkt op, dat die zaak zo a maar niet éven wordt uitgemaakt, doch dat dt raad daarover krijgt te beslissen, evenals over de al of niet-aankoop van een wals, door de heer Keesom ter sprake gebracht. In het belang van de veiligheid van verkeer beveelt de heer Roeper aan het bestuur van polder Waal-en-Burg te verzoeken de boomen in de bocht van de Boomendijk te doen kappen. De toestand levert daar ter plaatse ernstig gevaar op. Nog dringt spr. aan op het plaatsen van een lantaarn te de Waal bij de woning van de heer Ruuls en verbreeding van het z.g. Domineeswegje, ver bindingsweg Waal—Oudeschild. Plaatsing van een lantaarn bij de R.K, Ketk fe Oosteren J brengt de heer Vlaming i ogmaals ter sprake. De voorz. zegt overweging toe. Sluiting. De Tweede Kamer ia gedurende de afge- loopen week 'bezig geweest met het af- deelmgaonderzoek der Stastsbegrooting voor 1924. Naar luid der berichten z(Jn van de vijf afdeelingen reeds vier met dat onderzoek gereed gekomeD, alleen de tweede afdeeling zal Woensdag nog weer samen moeten komen, om aan het begrootiugsoDderzoek de laatste hand te leggtn. Bijjkens een mededeeliDg van den parlementairen verslaggever van de „Tel zijn de afdetlingsvergaderingen bijzonder druk bezocht geworden en z(ju er vooral bjj hoofds uk I, waarbij het algemeen regeeringsbeleid ter sprake komt, langdurige beschouwingen gehouden. Id het bijzonder over de aanhangige Vlootwet en de aan gekondigde verlaging der ambtenaarssala rissen, waarbij sommige Jeden zeer lang bet woord voerden. Het voorloopig verslag zal daaromtrent binnenkort wel meer nieuws brengen en een voorproefje geven van de groote debat ten, die voor de deur staan. Eerst over de Vlootwet en daarna bi) hei begrootingsde- hat over de salarisverlaging. Dit zjjn thans wel de beide groote onderwerpen, die op bet oogcnblik onze geheele binneolandscbe politiek bebeerscben Vooral de actie tegen en voor de Vlootwet boudt thans de gemoe deren in beweging. Nog enkele daten en het Vlootwetaebat zal in de Kamer een aanvang Demeo, maar zelden heeftdeKamer zich met een ontwerp bezig gehoudeD, dat zoo in het middelpunt van ue algemeeüe belangstelling stond, als we' dit. Er zal wel geen dorpje in ons got de vaderland zjjn, waar men van da Vlootwetagitatie niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1