sm DE RJNSTE PLANTENBOTER PR US VERLAGING ■rmus CTSPERPGND VOEDZAAM HEERLUK VOORDEELIG Binnenland. DE WIJZE WEEGT MET SCHERP GEZICHT ZÜN UITGAAF MET EEN GOUD GEWICHT Den 12den October as. js TEXEL, 9 October 1923. AD VERTENTIEN, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 156r. JURGENS' PLANTA .§0 afweet. De bladen schrijven erover. Voor bet sociaaldemocratische volkspetitionne- ment wordt nu al dagen achtereen zeer intensief gewerkt, opeübare vergaderingen worden gehouden en van anti-revolution- naire zijde worden de steden en dorpen bestrooid met duizenden strooibiljetten, waarin de noodzakelijkheid der Vlootwet wordt uiteengezet. De gevolgen van deze actie en tegenactie zullen zich straks in het Kamerdebat wel afspiegelen. De vraag is echter van meer belang of zij zich ook zullen laten gelden bt) de stemming over de Vlootwet. Als de rechterzijde aaneengesloten achter het Kabinet blijft, is bet lot van het ontwerp wel voldoende verzekerd, maar, zal dat ge beuren Die vraag hoort men in de laatste dagen nogal stellen, nu er in katholieke kringen verzet tegen de Vlootwet gaande is geworden. De partijdiscipline is in bet katholieke kamp behoorlijk sterk, maar het feit, dat er in katholieke kringen verzet komt tegen de Vlootwetplannen valt niet te loochenen. Een heel sterk bewijs daar van is de motie, die in een bijeenkomst van de R K. Kiesvereeniging in den kies kring 's Gravenhage aangenomen werd, met niet minder daQ 210 tegen 41 stemmen en waarin er „met den meesten aandrang" bij de R K. Kamerfractie op aangedrongen wordt, de aanhangige Vlootwet niet te aanvaarden. Aan de andere R, K. Rijks- kieskriogorganisaties is verzocht aan deze motie adhaesie to betuigen. Als een dergeiykeanti-Vlootwetstemming in de kaïholieke gelederen tot uiting komt, dan mag daaraan ongetwijfeld een belang rijke beteekenis ni6t worden ontzegd, ook met het oog op het lot van de Vlootwet. Als deze regels in druk verschijnen staan we aan deu vooravond van het Vlootwet debat, dat stellig zeer belangrijk zal zjjn en waarvan men nog niet ten volle kan voorspellen, in welke richting dit zich zal ontwikkelen. Naast de Vlootwet staat het voorstel tot verlaging der ambtenaarssalarissen en. in verband daarmee, het buiten werking stel len van het veelbesproken art. 40 van het Bezoldigingsbesluit. De regeering is over dit laatste onderwerp aan het polemiseeren gegaan met de centrale commissie voor georganiseerd overleg, waarvan de meer derheid afwijzend staat tegenover de plan nen der r6geer;ng. Ook in de bladen wordt er veel over de kwestie geschreven, waar hij inzonderheid de vraag naar voren treeat of de rege6ring zicb, door intrekking van art. 40 niet aan woordbreuk tegenover de ambtenaren schuldig maakt. Van regee- ringszijde wordt dit ten sterkste ontkeDd en beweerd, dat ztj juridisch eu ook moreel gerechtigd is tot dezen stap. Het laatste woord is ook over die kwestie nog lang niet gesproken. o—o—o Ook in Duitscbland maakt men een tjjd door van politieke beroering, maar dan een van veel ernstiger omvaDg en beteekenis. Men is daar vrijwel op bet terrein der binnenlandsche politiek de grens der rade loosheid genaderd. De groote regeerings- coalitie, die met het optreden van Strese- mann als rijkskanselier gevormd werd, is jammerlijk verdeeld en uiteengevallen. Det opheffing van het lijdelijk verzet heeft' daaraau voor een groot deel schuld, want dit feit beefy de pusitle der nationalisten zeer versterkt en de Duitscbe Volkspartij verder naar rechts gebracht. De buiten gewoon ernstive financieele en economische toestand die het gevolg is gowrest van van het Hjdeiijk verzet, beeft dertgeoring geplaatst voor de noodzakelijkheid van krasse buitengewone maatregelen. Al heeft Stresemann ook verklaard, dat hij niet de dictatuur wil instellen, toch wil hij aan het parlement een deel van zijn mede zeggingschap ontnemen, waar [het betreft de te nemea maatregelen, om een alge- heele financieele en economische instorting van het rijk te voorkomen. Stresemann wil daarom een "„machtigingswet", waar door de legeering, buiten het parlement om, verschillende ingrijpende maatregelen kan nemen, welke zij door de omstandig heden geboden acht. Bij de voorbespre kingen hierover is een diep meeningsver- schil tusschen de Duitsche Volkspartij en de sociaal-democraten aan den dag ge treden, waarvan inzonderheid de kwestie van de achturenwet de oorzaak is. De sociaal-democraten willen deze kwestie bij een afzonderlijke wet regelen, terwijl de Volkspartij haar niet los wenscht te maken van de volmachtwet. Gebeurt dit laatste, dan staat te voorzien, dat de rechtervleu gel der Duitsche Volkspartij Daar de Duitsch nationalen zal ovörloopen. Toen overeen stemming onmogelijk soheen, is hetkabinet- Stresemann afgetreden, maar president Ebert benoemde den kanselier opnieuw tot kabinetsformateur. Stresemann heelt op nieuw pogingen gedaan om de groote coalitie te redden, maar stuitte aanvanke lijk overal op moeilijkbeden. Echter is de rijkskanselier er ten slotte in geslaagd opnieuw een kabinet te formeeren, voor het meerendeel uit de leden van het oude kabinet samengesteld, zij het voor sommigen in gewijzigde lunctie. Slechts één nieuwe ling kreeg zitting, n.l. Dr, Koeth. die als minister van economische aangelegenheden zal optreden. Zaterdag had de eerste zitting van de Rijksdag plaats, waarin Dr. Stresemann ae houding en het standpunt van de regeering verdedigde en uiteen zette. —0—0 0 Het lijdelijk verzet is opgeheven, maar de toestand in het bezette gebied is nog weinig veranderd. oo—o Over de verdere buitenlandsche gebeur tenissen moeten wij kort zijn. Allereerst vermelden we dan, dat te Lon den de Tangeiconferentie gehouden wordt. Britsche, Fransche en Spaansche deskun digen zijn bijeengekomen, om de grondslag te zoeken voor een volledige conferentie, welke de positie van Tanger definitief moet regelen. Er zijn heel wat haken en oogen aan dez6 kwestie en nu ook Italië aanspraak maakt op medêzeggingschap in de Tanger. kwestie, wordt dat nog niet beter. Het onderwerp zal binnenkort wel meer van onze aandacht vragen. Dan willen we nog even wijzen op de toestand iu Boelgarije. Er liepen onlangs geruchten van een ernstige poging der communisren om h6t gezag te veroveren. Men heeft er een formeele revolutie gehad, die echter door de regeering onderdrukt is kunnen worden. Alhoewel er heel weinig over gemeld is moeten er hoDderdeo dooden zon gevallen in de gevechten van de re- geeriegstroepen met de communisten. Met krachtige hand is de opstaud echter onder drukt en alle communistische leiders zitten achter slot en grendel. Thans meldt echter een bericht, dat de revolut.ionnairen uit wraak de stad Vraoja in brand hebben ge- stoknn Er zijn 250 Uuizen in ascb gelegd en 100 per.soDtn zijn omgekomeu. Tenslotte nog de mededeelmg, dat de nieuwe president, der Vereen. Staten, Coolidne, zicb ten sterkste heeft verklaard tegen e annult-e.-ing vau de Europeeeche schulden. Rekeninghouders bij den postchèque en girodienst, die in ernstige moeilijkheden zijn of komen tengevolge van de beslissing, dat voor- loopig over het tegoed van voornoemden dienst niet kan worden beschikt, kunnen op de post kantoren formulieren verkrijgen om een zooda nig gedeelte van hun saldo op te vragen als ter vermijding dier moeilijkheden noodzakelijk is. De aanvragen mogen niet meer dan negentig percent van het saldo tegoed en in geen geval meer dan de behoefte bedragen. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor die aanvragen alleen van de zooeven genoemde formulieren gebruik mag worden gemaakt, daar aanvragen, welke op andere wijze zouden worden ingediend, niet in behandeling worden genomen. De formulieren (in duplo) moeten, na invulling door de rekeninghouders niet rechtstreeks bij de daarvoor aangewezen commissie, doch uit sluitend aan het loket van het postkantoor wor den ingeleverd. Daarvoor wordt gedurende den geheelen openstellingstijd gelegenheid gegeven. Nutsbibliotheek. Men verzoekt ons te melden, dat én door schenking én door aankoop de Nutsbibliotheek met een belangrijk aantal deelen is vermeerderd, waaronder enkele kostbare werken. Mond- en Klauwzeer. Aan de Telegraaf van Maandagavond ontleenen wij, dat vorige week reeds drie gevallen van mond- en klauwzeer in Friesland zijD geconstateerd n 1. te Utingeradeel, Gaasterland en Hasker- land. De regeeringsmaatregel heeft dus voor Friesland al geen zin meer de besmet ting is daar reeds doorgedrongen. Oosterend, 8 October. De beurtschipper, P. A. v. d. Vis, was in de vorige week zeilende op Texelstroom, toen een geweldige stortzee tegen het vaartuig sloeg, waardoor het zwaard aan bakboordzij door midden brak. Hij wist Harlingen te bereiken, waar de schade, die door verzekering gedekt is, werd opgenomen. Bij den heer K. alhier werden dez9 week Dog flinke, rijpe aardbeien ver toond, die dus een tweede pluk vormen. Verscheidene onrijpe vruchten ziju nog aan de planten te vinden. INRICHTINGEN, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van C. R. Keijsor en Co te de:: Burg alhier om vergunning tot oprichting van eeD benzinebewaarplaats op het perceel ge legen te den Burg kadastraal bekend in Sectie K, no 1400. Op Zaterdag deu 20 October 1923, des middags te 12 uren zal ten Baadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te b engen en deze mondeling en scbrilteiij toe te lichten. Zoowel de verzoeker als zij, dit be zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkom stig art. 7 der Hinderwet op den boven- bepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne be zwaren mondeling toe te lichten. Texel, den 6 Oct. 1923. Burgemeester en Wethouders voorn. De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. BUYSING DAMSTE. INRICHTINGEN welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. W. Bakker te den Burg om vergun- ning tot oprichting van een inrichting voor machinale houtbewerking door plaatsing van een benzinemotor van 6 p. k. op het perceel kadastraal bekend in Sectie K, No. 17ö9. Op Maandag 22 October 1928, des middags te twaalf uren zal ten Raad- huize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die be zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de terzake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel niet tot beroep van de beschikking vaa het Gemeentebestuur bevoegd zijn zij, die niet voor het Gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling tóe te lichten. Texel, den 8 October 1923. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris. De Burgemeester, JONKER BUYSING DAMSTE. De Heer en Mevrouw HENDRIKS- Keijser geven kennis van de geboorte van hun dochter CORNELIA JACOBA. Groot-Ammers, 8 October 1923. hopen onze zeer geliefde Ouders «j Gerrit Adriaan Carol 3S en £i Elisabeth Johanna Waaleman hunne 25-jarige Echtvereeniging tl te herdenken. Dat zij nog lang üj voor ons gespaard mogen blijven. Jü? Hunne, dankbare kinderen. Kinderdijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2