Is het uw plan Ochtendvoeder. HERFST en WINTER 1923. De Nieuwste Modellen Dames- en Kinderkleeding ZAAITAKWE. SCHOUW.™ DE ONDERGANG OER BOKRUITERS. onontbeerlijk voor vaklieden, leerlingen middelbaar onderwijs, enz. voorhanden lij Firma Langeveld de Eooij. - een piano of orgel te koopen? Te koop prima blanke Wllhelraina-tarwe SCHOUW. Zaterdag 20 October a.s. Zaterdag 13 October a s Dc nalatigen verbeuren eene boete van f 1,—. FEUILLETON. Het Nieuwe Modeblad PREMIE ROMAN CADEAU. Naaimachine als hoofdprijs G. SMIDT. Wees dan zoo goed om naar de Muziek- en Instrumentenhandel Parkstraat te loopen. Ga niet zoo gauw op reis, Vraag eerst bij ons eens prijs. De catalogus en prijzen liggen hier ter [inzage U behoeft er slechts maar even om te [vragen. Uit voorread kunnen wij U leveren Grammophoon's vanaf f 20,zonder hoorn en met gebogen kap f25, Prachtige Salon Pathéfoons, sierlijke afwer king en pracht van toon f 140, Mandolines f 10,— Viool, kist en strijkstok compleet f 25, Cithers f8,Harmonica's f3,75, Kinhouders f 1,25, prachtige Fluiten (clarinet-model) 1 klep f 2.70, 4 kleppen f 3,80, 6 kleppen f 4,25. Verder allerlei onderdeden op 't gebied van Violen, Mandolines en Grammophoons. Beleefd aanbevelend, In voorraad bij C. Rentenaar, den Burg. A. J. KEljSER, Koogerstraat. Dijkgraaf en Heemraden van het Water schap „de 30 Gemeenschappelijke polders op Texel brengen ter kennis van de inge landen, dat de Schouw op het maaien en zuiveren van de tochtslooten en de cenen, van bobbels, kroos en riet, is bepaald op De nalatigen verbeuren een boete van f 1.en bij herschouw van f 3,—. Texel. 17 September 1923. Het College van Dagelijksch bestuur voornoemd, J. S. DIJT, Voorzitter. Jac. KIKKERT Nz., Secretaris Het College van Dageljiksch Bestuur van den polder Eijerland op Texel, brengt bij deze ter kennis van de ingelanden van dien polder, naar aanleiding van het be paalde bij Art. 9 der keur op de Wateringen en Slooten, dat op de Schouw zal plaats hebben over de wateringen en slooten in den polder en noodigt de onderhoudsplichtigen uit te zorgen, dat vóór gemelden datum alle voor schriften als bij de keur omschreven, stipt zijn nageleefd. Texel, 10 Sept. 1923. Het College van Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. FLENS, Voorzitter. K. TROOST, Secretaris. Uw jeuk verdwijnt als bij tooverslag bij de aanraking van het geneesmiddel D.D.D., een kiemdoodende vloeistof, die door de huid dringt en de ontsteking-verwekkende bacteriën doodt. Dat is het heele geheim van zijn geneeskracht. Een paar druppels zijn al voldoende om de hevigste jeuk onmiddellijk te doen bedaren en dat is het begin der genezing bij: Eczema, jeuk,' uitslag, beenzweren, korsten op het hoofd, ringworm, baardworm, dauwworm, netelroos, gordelroos, psoriasis en andere huid aandoeningen. Hoofdagent B. Meindersma, Den Haag, van wien uitgebreide brochure voor huidlijders op aanvraag gratis verkrijgbaar. Prijs f 0.75 en f 2.50 p. fl. bij alle apothekers en drogisten. Koopt heden nog een proefflesch. Vraagt ook de genees krachtige D.D.D -Zeep èfl.—D.D.D.-Shaving-Stick 5 f I 25 en D.D.D-Huidcream 5 f 1.50 per pot. EEN ZONDERLINGE HISTORIE, door A. MüTZELBURG. 25) Nadruk verboden. Al zullen we nu niet bepaald alles voor de helft deelen, toch zul je dan per jaar spe lenderwijs meer verdienen, zonder een hand uit te steken, dan nu met al je moeite en zorgen. Ik geef je de verzekering, dat ik mij van leerling heel gauw tot meester zal weten op te werken Dus wat heb je eigenlijk te riskeeren, als je me één keer meeneemt Ik zou een spion kunnen zijn daar heb je gelijk aan. Maar dan wist ik toch feitelijk al genoeg, om eenigen van jullie aan den galg te breDgen en de ande ren zouden wel spoedig volgen. Wees dus verstandigDe nacht is alhaast voorbij. Laat ons een overeenkomst maken 1" Het blinken der vijftig guldens op de tafel miste zijn uitwerking op den waard niet. Ook was het niet onmogelijk dat hij dacht, dat een man, die al zooveel wist, de rest wel mocht weten. „Er wordt beweerd, dat de bokruiters iederen verrader dooden zeide hij loerend. „Als ik dus tot'hen behoorde, dan zou ik moeten sterven, indien ik sprak, net. zoo goed als wanneer ik aan het gerecht zou worden uitgeleverd." „Je zult in 't geheel niet behoeven te spreken 1" riep Festenrath geërgerd uit, daar hij het lange onderhandelen moe werd. „Je zult me alleen maar meenemen naar de eerstvolgende vergadering en het verdere zal vanzelf wel komen. Het zal, zooals ik je al reeds meer gezegd heb, in je eigen belang zyn, als ik mij omhoog werk. Zulke hocus-pocus, zooals jullie bij Til met George Mertens hebt uitgehaald, kan ik ook op een jongen toepassen en ik geloof, dat ik hot nog slimmer zou [aanpakken, zonder dat het noodig zou zijn om een onschuldigen knaap te vergiftigen." Festenrath bracht de laatste woorden slechts met, moeite uitondanks de schijn bare gemakkelijkheid en onbevangenheid, waarmee hij zich voordeed, had hij slechts met groote inspanning en zelfbeheersching gesproken. Was hij er wel zeker van, dat hij op den goeden weg was Was het niet mogelijk, dat hii zich vergiste en dat hij hier verdenkingen uitsprak, die van allen grond ontbloot waren Het was voor den kapitein een lastige taak. Maar hij kon het raadsel niet anders oplossen en tot hu toe had de houding van Vliet hem in zijn overtuiging versterkt, dat hij zich in zijn vermoedens niet vergist had. Inderdaad scheen dan ook deze laatste troef den waard volkomen te ontwapenen. „Hoe wat?" stamelde hij. „Watzeg je daar George Mertens vergiftigd Door wien „Beste vriend, dat weet je net zoo goed als ik," antwoordde Festenrath. „En ik vind, dat wij beiden ons daarvan niets heb ben aan te trekken, als de overheid er zich niet mee bemoeit. Je zult natuurlijk je mondje dicht houden en ik zal dat ook doen, waht wie een knaap gift toedient, kan dat ook een man doen. Overigens geef ik je mijn woord, dat jij, wat er ook ge beuren mag, straffeloos vrijuit zult gaan, zoodra je getoond hebt, dat je het oprecht met me meent en doet wat ik verlang. Ik sta op goeden voet met de politie, niet alleen hier, maar ook elders en ik zal al tijd nog wel een achterdeurtje voor my en mijn vrienden weten te vinden." Festenrath had juist geoordeeld, toen hy voor vindt U in 2 X per maand verschijnend95 cents per kwartaal N"eerland's goedkoopste en meest populaire mode-tijdsclirift, Nieuwe Abonné's, die onderstaand bestelbiljet rechtstreeks toe zenden aan de Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia", te Utrecht, ontvangen terstond een spannenden Ook kunnen zij gratis deelnemen aan een alleraardigsten wed strijd, welke wordt uitgeschreven in één der eerstvolgende nummers, waarbij een wordt uitgeloofd, alsmede nog 100 FRAAIE PRIJZEN. Aan Uitgevers-Mij. Neerlandia, te Utrecht. M. H. Ondergeteekende, kennis genomen hebbende van uw bijzondere aanbieding in de Texelsche Courant, verzoekt een abonnement op „Het Nieuwe Modeblad" tegen den prijs van 95 cents per kwartaal (f 1,25 franco per post) met als cadeau een spannenden Premie-Roman. Hoogachtend Naam Woonplaats: i-V verwachtte, dat deze laatste woorden den waard geheel en al zouden overwinnen in- plaats van hem versteld te doen staan. Want Vliet moest nu eindelijk wel begre pen hebben, dat deze man in ieder geval een zeer bruikbare vriend kon zijn, niet alleen als medelid der bende, maar ook in het ergste geval als redder in den nood. Zoodra hij Festenrath voor een schurk hield geloofde hy er stellig aan, dat deze, waar het schurkenstreken betrof, eerlijk zou zijn en hem niet zou verraden. „Maak mijn handen loszei hij. „Het andere zal wel in orde komen. We zullen daar morgen verder over praten „Neen, zoo is de bedoeling niet!" ant woordde Festenrath koel. „Daar ligt het geldWil je het hebben en eerlijk ver dienen, sla dan toe en handel dienovereen komstig Verraad je mij, neem je dan in acht Nog was Vliet niet geheel gewonnen. „Mag ik eerst met een vriend daarover, praten, die zooals ik rrreen te weten, tot de bokruiters behoort en mij dan zelf ook kan laten opnemen vroeg hij, „Larie 1" riep de kapitein lachend. „Je bent zelf zoo'n goed medelid, dat het niet noodig is om anderen te vragen. En wees nu niet dwaas, Wie zoo gesproken heeft, zooals ik met jou, die meent het goedJij zult me tot eer en rijkdom brengen en je zult daarvoor een belooning ontvangen, die volkomen aan je verdiensten beantwoordt. De bende zal je bovendien dankbaar zijn, dat je een lid hebt aangeworven, dat meer kan, dan eten en drinken. Als het gezel schap mij niet bevalt, dan trek ik mij stil letjes terug en jij houdt toch het geld, dat daar ligt." „Nou, voor den duivel, vooruit dan maar riep Vliet. Maar als je eer verrader bent „Dan mag je met me ioen, wat je wilt vulde Festenrath verder aan, ging kalm op hem toe, sneed de touwen door en wees met zijn hand naar het geld op de tafel. Vliet wreef zich de stijve handen, trad daarna op de tafel toe, telde het geld eD stak het in zijn zak. „Dus afgesproken 1" zei de kapitein. „Maar denk er aan, mondje toe 1 Zoodra ik merk, dat je geen zuiver spel speelt en er met anderen over praat, dan sta de hemel je bij 1 Je zoudt niet de Festenrath voltooide dezen zin niet,jvaar- voor hij zelf terugschrok maar desondanks misten de onuitgesproken woorden hun uit werking op Vliet niet. „Als ik eenmaal wat beloofd heb, dan kun je je daarop ook verlatenbromde Vliet. „Onze afspraak gaat echter maar zoo ver, dat ik je alleen meeneem naar de volgende vergadering." „AfgesprokenIk hoop dat jullie niet weer door de dragonders uit elkander wordt gejaagd zeide Festenrath kortaf. „En thans wensch ik je goeden nacht 1 Ik ben erg moe, zooals je wel kunt denken, want ik heb de laatste nachten niet bijzonder veel geslapen Hij maakte de deur los en liet Vliet uit, die altijd nog steeds half in een droom ver keerde. Festenrath grendelde de deur achter hem, ging ook naar de andere deur, waardoor Vliet was binnengekomen en sloot ook deze. Toen ging hij als uitgeput op een stoel zit ten, kruiste de armen over de borst en keek langen tijd strak voor zich uit. Wel had hij reden tot nadenkenHet was een gevaarlyke stap, dien hij gewaagd had. Indien de waard hem niet verried, werd hij tot de bokruiters toegelaten, dan was hij later aan de volle wraak van deze bende overgeleverd, waarvan het aantal leden in de honderden moesi loopen omdat de troep a leen in Hertogenrade alzooveel aanhangers telde. (Wordt vervolgd RicMer's Praecision Passerdoozen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 4