N\ 3754, Woensdag 24 October 1923; 87"1 Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. Binnenland. Gemengd Nieuws. ff ff ™et f 44 000 uit de kaa Vats week tot week ff 617iJ1 de thuisclu» goedig uu ïU4 verschijnt Woensdag- en Zaterdag morgen ABONNEMENTEN en AiVERTENTIEN worden aangenonte» bQ da üitg. finnA LAN9SVELI 9Ë ROOI I, Parkstraat, Boa* or T i x i 3'54** «V Joor0OVVai.rdOOr d6 UitSlag Was 6-2 Abenncmenttpry» pgr S maar.deiii oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. COURANT. Advertentlën daags voor de uitgave vóór 4 aar nam Prpt der Adnertenltin; Van I. tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Oroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. POSTCHEQUE- en QIRODIENST No. 652. Licht op Van Zaterdag 20 tot en met Vrijdag 26 October. voor rijwielen 6,— uur, voor rqtulgen 6,30 uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 25 Oct. v.m. 8,58 Vrijdag 26 9,28 Zaterdag 27 Zondag 28 Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag' 31 9,59 10,30 11,03 11,39 12,- WUCllOuas B Des namiddags ls het ongeveer een half uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 7'/s uur. Voor postwissels, kwltantign, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 7 October 1923. Vertrekuren van de Boot. Dagelijks Vertrek Texel 8,—vm. 11,—v.m. 2.30 nm Helder 9,30 vm. 12,— midd. 4.15 nm Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Hplder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9>04 6149? 9.04 7,30 sneltrein 9,04 10,04§ 12,10 12,40 2,54 2.04ft 4-40 4-15§ 6'49 7,25 9,31 Donderdag naar Schager. een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,19§ 7,57§ 9,11 12,28§ 3,04 5,49§ 9,16 ll,21f ?Nlet op Zon- en feestdagen. Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. 8,35 9,37 11,21 2,41 6,19 8,05 11,05 12,57 14- 20 Oct. Organisoeren en protesteeren zijn de wachtwoorden van onzen tijd. De monscb die in onze hedendaagsche maatschappij nog niet in een of anderen bood, veieeni- ging, corporatie ol club georganiseerd is, moet het wel eenzaam hebben in onze m6nscbênwereld, als Robison bet destijds had cp het onbewoonde eiland. Organ.satie is zooiets als kleediDg en voedsel, het hoort bh de mensch van onze dagen Maar daarnaast ook het protesteeren. Zelden is er een tijd geweest, waarin er meer en gauwer en vlammeDder W6id ge protesteerd dan in dezen tyd. De oppositie vuren vlammen van allo kanten om oos op nu hier dan daar en gelukkig c.at ze in de meeste gevallen veel'overeenkomst vertoonen met het stroovuur een tooge vlam en dan uit. Wat niet wegneemt dat met organisoeren en protesteeren dikwijls opvallend goede resultaten te bereiken ztjn en we het er, io onze dagen m6t hun vele vragen en telkens naar voren treaende tegenstrijdige belaDgen, niet zonder zouden kunnen en willen stellen. Neemt eens aan, dat er met de organisatie en het protest waren geweest, wat zou er van de behandeling der Vlootwet terecht zitn ge romen. Het zou eeD saaie virioo- niüg zijn geweest, met wellicht ellenlange klachten over het vele geld, dat er ai aan oud roest in het water is gesmeten, waar naar geen mensch had geluisterd en waarbh de Kamer in slaap gevallen zou zt)n, bh leege tribunes. Thans is het geheel anders. Organisatie en protest en dit laatste vooral hebben aan de Vlootwetbehan deling het sterk gekruide, levendige, scherpe karakter gegeven, waardoor nu al een week lang de tribunes in het Kamergebouw volstroomen en ieder met beiangstelliog naar de krant grhpt. En meteen ook, dat ieder vraagthoe zou het atloopen P is het leven van het Kabinet er mee gemoeid of niet? Een bijna volle Kamerweek is thans aan de Vlootwet gewijd geweest. Niet minder dan 20 sprekers hebben, de een uitvoeriger dan de ander, hun oordeel over die wet uitgesproken. Er zijn vooral in het begin oogenblikken geweest, waarin het debat scherp was. Nog staan voor de nieuwe Kamerweek vier sprekers ingeschreven voor het algemeen debat en dit cijfer kan allicht nog een beetje aangroeien, maar bet einde is nu toch in het zicht. En het wordt tijd ook, want als 20 menechen over één onder werp het woord hebben gevoerd, blijft er niet veel nieuws meer te zeggen over. Het onderwerp raakt uitgeput en de sprekers beginnen al terug t6 grijpen naar redevoe ringen, die gehouden zijn. Men kon eigenlijk nu wel-het algemeen debat sluiten, al zal menigeen nog wel gaarne even willen hoo- ren wat de R.K. leider, de heer Nolens, nog over de zaak heeft te zeggen. Temeer, omdat er omtrent het standpunt der R.K. fractie nog steeds geen volledige zekerheid bestaat. Er zitten tegenstemmers in dien hoek, dat is wel gebleken en de fractie heeft reede eenige malen vergaderd, zonder het eens te zijn geworden. Naar luid der berichten heeft de heer Nolens, die op reis moet, dit uitgesteld met het oog op de Vlootwetkweetie. Van de linkerzijde weet men uit het bebat, dat deze in haar geheel zal tegenstemmen, maar ook bij een deel der katholieken bestaan ernstige bezwaren en als er niet zooiets als een regeeringscoa- litie was, zou hec er zeker heel erg spannen Ook nu is de spanning nog niet geweken, al schijnt bet aantal tegenstemmers bij rechts niet zoo groot te zullen zijn, dat bet ontwerp zal moeten vallen. Maar verras singen z(jn niet uitgesloten en dus kan men nooit weten, hoe het zal gaan. De regeering moet eerst nog antwoorden en dan volgen de repliekeu, zoodat de nieuwe Kamerweek uog wel 7oor een groot deel met het algemeen debat zal zijn gemoeid. En als straks de Vlootwet afgehandeld is, komen tal van andere onderwerpen, die aanleiding tot organisatie en protest hebben gegeven1 aan de orde Webedoelen de bezuinigingsplannen van minister Colijn. De nota van wijziging op de Staatsbegro ting, die deze in de afgeloopen jweek heeft ingezonden, heeft tal van bezuinigingen aangekondigd, die, hoe noodzakelijk ze ook mogen zijD, toch een pijnlijken indruk maken en wel niet zorder protest zul'en worden aanvaard. Een protest van een zeer bijzonder karakter heeft in verband hiermede reede in de afgeloopen week geklonken. De organisatiegeest heeft, zooals men weet, ook onze gemeentebes uren aangegrepen en zoo hebben we in ons land gekregen een Vereeniging van Nederlandsche Ge meenten, waarbij het overgroote deel der gemeenten aangesloten is. Ook deze orga nisatie heeft zich thans begeven op den weg van het protest. Te Utrecht is n.l een protestvergadering gehouden tegen het besluit van minister Colijn, om de nood- uitkeeringen aan de gemeenten in te trek ken. Er weid op genoemde vergadering ernstig geklaagd over de gevolgen, die deze maatregel voor den financieelen toe stand van vele gemeenten zal hebben. Ook weid medegedeeld, dat een poging van het bestuur, om met den Minister van Binnenlandsche Zaken oen bespreking be treffende deze zaak te hebben, tot nu toe geen succes had. En het resultaat der vergadering was de aanneming van een lange motie, waarin te;;en het intrekken der nooduitkeefiDgen w ordt geprotesteerd en by de regeering aan.-edrongen wordt op dien maatregel terug a komen. Organisatie en protest het nieuwste op dit gebied Is wel in de afgeloopen week tot stani gekomen. Er is n.l. een organi satie gesticht van personen, die door den chaos in den postcheque- en girodienst gedupeerd zhn geworden, onder den naam „Het Algemeen comité ter bescherming van de belangen van Rekeninghouders bh den Postcheque- en Girodienst." Te 's Gra- venhage is een vergadering gehouden, waarin mr. J. Ankerman, oud-Kamerlid, de debacle, van den dienst besprak en scherp de houding der regeering critriseerde. H(j wees er op, dat als een particuliere instelling gedaan had, wat de regeering deed, de justitie al lang zou hebben inge grepen. Men wil nu met de wet in de hand de regeering dwiDgen, de verdere henadeeling der rekeninghouders te doen ophouden en haar aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade. Onder de aanwezigen bevond zich ook het Kamerlid Boon, dat eerstdaags de regeering over de ontreddering van den postcheque- en girodienst zal interpelleeren. 't Is te verwachten, dat bh die gelegenheid het protest in 'a lands vergaderzaal luid en in scherpen vorm zal worden vernomen, —o—o—o Onveranderd ernstig blijft de internatio nale toestand als gevolg van de gebeurte nissen in en om Duitechland. Voor de Duitsche regeering nemen de mbeiiykheden naar buiten Diet af, terwijl de biDDen- iandsche toestand m6t den dag ernstiger wordt. Wat dit laatste betreft hebben we niet enkel het oog op de onlusten en plun deringen, die zich in de laatste dagen voordoen, maar vooral op de moeilijk heden, die de regeering heeft met Beieren en met Saksen. Wat Beieren betreft, valt te vermelden, dat Von Kahr daar de lakens blijft uit- deelen en doet wat hij wil. En generaal Lossow, (ie rijkscommissaris, heeft willig bet hoofd voor den Beierschen dictator gebogen. Hij bleef in gebreke het bevel van den ijksweerminister Gessier, om de Volk. Beobachter te verbieden, uit te voeren en is daa:om door de regeeriDg ontslagen. Maar daa: mee gaat Von Kahr niet accoord en hy heeft te Berlijn laten mededeeler, dat hh voortaan met den Rijksweerminister Gessler niets te maken wil hebben. Beieren doet alsof er geen Duitsche eenheid meer bestaat. Niet miader groot zijn ook de moeilijk heden me; Saksen, waar men een regee- geering beeft van sociaal-democraten en communisten. Van Geesler heeft daar do ontbinding geëischt van de proletariecho „HuDdertschaften", maar de Saksische re geering heeft dat eenvoudig geweigerd. Zij meent die „Hundertschaften" noodig te hebben als een beveiliging tegen het nationalistische Beierscbe gevaar. Waar dat alles op moet uitloopen, is eeD raadsel. o-o—o— De moeilijkheden naar buiten z\jn voor de Duitsche regeering vooral niet minder ernstig. De Duitsche zaakgelastigde te Berlijn hoeft een bespreking gehad met Poincaré over de hervatting van heiwerk in het Roergebied, maar dit is op niets uitgeloopen. Poincaré blyft de oude. Hij eiscfit het herstel van den feitelij ken toe stand zooals die voor 11 Januari 1923 was; de leveringen moeten ten volle worden hervat. De Duitsche regeering heeft geant woord, dat zij onmogelijk in staat is, om aan de mijneigenaren de kolen te betalen, die voor de herstelleveringea noodig zijn, maar dat laat Poincaré koud Zoolang Duitschland niet den ouden toestand vol ledig herstelt, zal hij niet gedoogen dat de Commissie van Herstel zich met Duitsche voorstellen inlaat. De Duitsche regeering heeft inderdaad de financiering der herstelïeveringen reeds stop gezet en als gevolg daarvan zullen tal van mijnen en fabrieken in het bezette gebied worden gesloten. Wat beteekent, dat het leger van werkloozen enorm zal worden uitgebreid, hetgeen zeer ernstige gevolgen moet hebben. Eén lichtpunt is er nog en dat is het voorstel d. t de Belgische regeering omtrent een nieuwregeling der herstelkwestie bij de geallieerden heeft iDgediend en dat een verlichting van den a,an Duitschland op- gelagden staat van leveranties zou inhouden. 't Blyft intusschen de vraag, hoe Poincaré daartegenover zal staan. —o—o—o— Lloyd George maakt, zooals m6n weet een tournóe door de Veroen. Staten en overal wordt h\j als een groot man ont vangen en gehuldigd. Maar bi) elke ge legenheid ook, dat de gewezen Engelsche eerste minister in Amerika het woord voert, spreekt h\j over de groote taak, dis de Amerikaansche regeering ten opzichte van Europa heeft te vervullen. Totnogtoe heeft de Amerikaansche regeering daarvoor krampachtig de oogen geslpten en 't is te hopen, dat Lloyd George er in moge slagen deze eindelijk te openen. Lloyd George heeft ook een uitnoodiging van de Australische regeering gekregen, om aldaar een bezoek te brengen. Óf hh het doen zal, is nog. niet bekend. TEXEL, 23 October 1923. Het hoofdstembureau voor de ver kiezing van leden der Kamer van koop handel en fabrieken voor Holland's Noorderkwartier, waarvan de verkiezing zal plaats hebben op 6 Nov. a.s. is samengesteld uitdeheerenC Bosman Gz voorzTtter? J' D°kter' plaatsve"angend finL<wn'V' ff Messelaar. L. Trjjbetz f a n £0rkmeer» plaatsvervangende T Rin W-KeiJsPer, A. Englander en J. Ringers, alle wonende te Alkmaar. Oosterend, 22 October. Voor de competitie speelden hier gis teren de voetbalclubs HRC5 en OVV 1 Voor de rust speelde HRC voor den wind' die bijna een stoim mocht heeten. De rust ging in met 2 1 voor Helder Al speelde OVV met 3 ipvaliersfïïkon ze eons de bal tegen wind in het net breDgen. Dit gelukte aan HRC na de don Z ®e?maa'. boe fel er ook gestre- den achterstand wist in te balen en daarna nog 3 maal met succes wist te - De voortvluchtige Kapitein. Kapitein J. K. R., der 'miilitaire aca- demie te Nijmegen, die er eenige maan- ktJ1t..8arDlzoen Sd° vandoor gegaan is te Athene gearresteerd. Hij zal naar ons land worden opgezonden. - Door dm bliksem getroffen Zaterdagmiddag was het ZOontje van 7n' f ff Noordbuurfc te Zoeterwoude den tuin werkzaam toen plotseling een onweer opstak en hij door de eerst! bliksemstraal ^verd getroffen. Zijn klee- Itn' ÏS a 1°ë Wel een d,kkeu overjas aan, werden totaal in flarden gescheurd. Gedeelten ervan heeft mee teruggevon ff Z ffaldaar staat>de boonenstaken. Het ventje zelf werd aan zijn lichaam geschroeid en bekwam tevens eenige vleeschwonden. Dr. Kortmi.n die onmid dellijk gewaarschuwd werd, achtte den toestand zeer ernstig. Zaterdagnacht zhn den armen jODgen de laatste H. Sacra meuten toegediend, doch we vernemen, dat bij gisteren iets vooruitgaande was en er hoop bestaat dat h(j bet J.n zal olijven. LedMJhe u - Het gebruik van knobelderij woidt bij ïheumaiitk zeer aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1