JURCENS „VOOR STANDEN OP HET BROOD VOOR BAKKEN EH BRADEN ■SCHUIMT PAM Gemengd in Marktberichten. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. .rr\. ;T 200r. U H.M. de Koningin heeft aan de Directie der N.V. Bertels' Oliefabrieken te Amsterdam, haren dank doen betuigen voor de aanbieding van twee oranje droogvoederbakken voor kip pen, welke door Hare Majesteit gaarne werden aanvaard. Naar men ons mededeelt, zal Texelsch Fanfarecorps bij gunstig weer, Zondagmiddag te Oudeschild, eene muziekuitvoering geven. Oosterend, 15 November „Nut en Genoegen" heeft zijn eerste ver gadering in dit seizoen gehouden en kan er met vreugde op terugzien Niet alleen waren veler., die den storm trotseerden, opgekomen, maar ook doorleefde men een zeer schoonen avond. De voorz. sprak een woord van welkom vooral tot de nieuwe leden en inzonderheid tot den spreker, den heer Ds. J. H. van Giessen, te Oost Graftdijk en uitte den wensch, dat de avond aan het devies, nut en genoegen, zou mogen beantwoorden. Nadat de notulen der huishoudelijke ver gadering waren gelezen en goedgekeurd, werd de spreker uitgenoodigd voor zijn auditorium op te treden. Deze gaf als vertelling weer den inhoud van de roman „De verloren zoon" van den Engelsch n schrijver Hall Caine. Met zeer groote aandacht werd er geluis terd naar dit schoone woord, dat langer dan twee uur van de vergadering vroeg. De ademlooze stilte gedurende al dien tijd bewees, dat men met de meeste aandacht de aangrijpende tooneelen, op zoo meester- luke wijze voorgesteld volgde. Niet alleen waren de natuurbeschrijvingen van IJsland, waar deze roman hoofdzakelijk speelt, onvergelijkelijk aangrijpend, maar ook de karakters van de verschillende personen, die in de roman spelen, werden buitenge woon mooi vertolkt Een luid applaus volgde dan ook aan het einde. Hierna vertelde de spreker nog eenige moppen, waarom men hartelijk heeft ge lachen. Zoo is Ds van Giessen hier nu voorde derde maal opgetreden en telkens heeft hij zoozeer voldaan, dat de voorzitter, toen deze den spreker dank bracht voor alles, wat hij dezen avond ten beste heeft ge geven, den wensch uitsprak, dat hierop nog een vierde en een vijfde keer zullen mogen volgen Nadat nog was medegedeeld, dat de bibliotheek is geopend en dat de volgende bijeenkomst gehouden zal worden op om streeks 20 December, werd met dank voor de belangstelling en met een tot weerziens de vergadering gesloten. De 24 jarige bakkersknecht P v. d. B. te Nijmegen, kreeg tijdens zijn weik een slag van een handel der kneid- machine. Met een ernstige schedel- fractuur werd hij opgenomen en naar bet ziekenhuis gebracht, waar hij aau j ue gevolgeu is overleden. Noodlottige val. De 55-jarige raej. v. d. Kruis te Weesp viel van de trap er, kwam op haar ruim 80-jarige moeder terecht. De dochter scheen er goed afgekomen, want zij hielp haar moeder, die een paar ribben brak. Enkele uren later kreeg zij even wel een bloeduitstorting in de hersenen en stiei f. Een strenge wintert Op de Zuiderzee, wordt veel haring gevangeD gewoonlijk vangt het seizoen eerst in Maart aan Uit deze omstandig heden voorspellen de Zu.derzeevisschers een strengen winter. Io 1890 deed zich hetzelfde verschijnsel voir. Door zijn eigen loagen overreden Maandag geraakten nabjj Passluis (Zaeuwsch Vlaaodererf) da paarden van dan landbouwer A L. Keulebroi ck op hol. te wageü kwam in aanraking met de tram en da voerman weid na de botsing dood opgenomen. Vermoedelijk is hij van dan bak gevallen en daarna door ziin eigen wagpn overreden. Wat iedere maand te doen geeft. (2e helft November.) Nadruk verboden. Het mond en klauwzeer neemt weer op onrustbarende wijze toe. Van officieele zijde gaat den laatsten tijd tegen deze ziekte weinig kracht uit Nu hetafmaaksysteem is „afgemaakt" schijnt er niet veel belang stelling voor bestrijding meer tezijn.Voor de proeven, welke een dierenarts te Gouda wil nemen dit met entstof van dr. Pfieler te Jena, wien het gelukt is een cultuur te bereiden uit de smetstof, welke de ziekte veroorzaakt, schijnt de interesse ook al niet groot te zijn. Een commissie vanAstorisis door den Minister benoemd die zich echter met haar advies niet bijzonder haast. In- tusschen dienen de veehouders alles te doen, om de ziekte te weren- Men neme o.m. het volgende in acht1 De smetstof wordt overgebracht door dieren, menschen, vee voeder en alle mogelijke voorwerpen. 2. Koopt, als de ziekte dreigt, geen vee. 3. Laat geen vreemden in uw stallen toe. 4. Bezoekt geen vreemde stallen 5. Voedert van de zuivelfabrieken alleen die produc ten, welke tot 80 graden verhit zijn 6. Houd veevoederzakken en koekkisten uit de buurt van uw beesten. 7. Let nauwkeurig op den gezondheidstoestand uwer dieren, niet alleen van de koeien, maar ook van de varkens en de schapen in de wei. Merkt gij de bekende ziekteverschijnselen, doet dan aangifte bij den burgemeester, zooals ge verplicht zijt op straffe van boete. 8. Roept niet eerst buren of kennissen in den stalhierdoor zou de besmetting zich kunnen verspreiden 9 Is de ziekte gecon stateerd, laat dan ook niemand toe, brengt geen vt-e meer in de stal, en voert niets weg: geen melk, hooi of stroo. Moet gij beslist ergens heen, ontsmet dan handen en schoeisel met 'n 5 procents-creolin op lossing. 10 Volgt nauwkeurig de voorschrif ten van burgemeester en distncts-veearts op! In den tuin: De andijvie is laat ge groeid, wat zijn er nog mooie kroppen, komt de vorst of gaat ze rotten, breng ze dan in de kelder, als die droog is, in het zand of op courantenpapier. Wanneer ge van den wortel zooveel mogelijk laat zitten, kunt ge er nog lang van eten Kunt gij ze op een droge, vorstvrije plaats ophan gen, dan kan ze duren zelfs tot Februari. Zaak is elke week nazien om de rottige bladeren te verwijderen. Selderjj kan wel tegen een vorstje, maar vriest het aanhoudend, dan gaat het blad, waarom het te doen is, verloren. Nu kan men ze dekken, maar zoo licht gaat het blad dan ook rotten. Wie ze wil behouden, moet ze in een bak onder glas zetten en vorstvrjj dekken als het niet vriest, bij goed weer luchten. Men kan dan geregeld de grootste bladen afsnijdenin 't voorjaar plaatst ge de wortels weer in den kouden grond, waar ze weer spoedig uitloopen. Hebt ge, als wij, in den nazomer spinazie gezaaid, dan hebt ge er tot dusver nog van gegeten. Zorg er straks voor, als 't gaat winteren; dek ze met een licht dek, als de strenge kou is gepasseerd, gaat ze weer groeien Bieten, wortelen, rapen en schorseneer moet ge nu, als 't nog niet geschied is (alles is laat), spoedig bergen, eer de vorst ze overvalt. Tusschen de wortels en er ovër komt wat vochcig (niet te vochtig) zand, dit voorkomt het uitdrogen. Heeft men veel, dan kan men inkuilen. Staat het water hoog in uw grond, dan stapelt gé de vruchten boven den grond, bedekt ze met een handdikte droog stroo en daar over de omringende aarde. Is de grond erg nat, dan make men van de hoop af een greppel. Ontdoe de bieten eerst van het loof (afdraaien) en breek dit ook van van de wortels Men kan nu bij los weer vruchtboomen planten, wij komen hierop terug. De Hortensia's welke in den herfst prijkeD met groote witte en rose bloemtros sen, kunnen vrij wat vorst verdragen en lang zonder dekking blijven. Er zijn ech ter ook bonte Hortensia's, prachtige gazon- planten, welke men niet buiten mag laten, maar vorstvrij moet bewaren. Uw Rho dodendrons hoeft ge ook niet te dekken, maar beschermen tegen den scherpen noor denwind met een rietmat b v en een laag blad om de wortels is aan te bevelen. Huis moeder, denk nu om uw kamerplanten laat de lucht in de kamer door het stoken niet te droog worden. Houd de planten zelf ook matig vochtig, verwijder het stof door afsponsen en besproeien. Brievenbus. Er was Woensdag een lichte storing in het Iichtbedrijf. In de Roomsche kerk heeft men daarvan niets bemerkt. Waarom niet Die gebruikt licht van eigen batterij. Waarom voor ons noodbedrijf nu niet vijf-, zes-of tienduizend gulden uitgetrokken voor een batterij, opdat niet elke storing beteekent stagnatie in ieder gezin en bedrijf? Lichtgebruikers houdtaan! Nog is het tijd. B en W .unnen dan blijven voortwerken aan de plame ,-aan de groote en de kleine plannen, gij zijt dz niet in elk opzicht de sigaar. 140 13 Purmerend, 13 November. 573 Runderen waaronder: 420 vette koeien f 0,85 af 1,20 p. K.G. Gelde koeien 185 a 450 Melkkoeien 185 a 450 Stieren. 30 Vette kalveren per Kg 1,40 a 1,60 143 Nuchtere kalveren 10,— a 40, 1009 Schapen 30,— a 55,- 392 Vette varkens per K.G. 0,78 a 0,83 30 Magere varkens 20,- a 40,- 306 Biggen 14,— a 22,— Kipeieren 13, a 15,— Schagen, 15 November. Uit de Schager Crt. 89 Vette koeien 300 a 575 107 Gelde koeien 200 a 400 25 Kalfkoeien 250 a 375 58 Vette varkens 0,72 a 0,78 219 Biggen 12,— a 20,— Boter 2,20 a 2,30 Kipeieren per 100 13,50 a 15,— DE E1NDELOOZE TAAK VAN 122 VROUWEN. Gemiddeld werkt een huisvrouw langer dan ieder ander. De rust, die zij kan nemen, is slechts een onderbreking van haar nooit eindigende taak. Dit is te be treuren. Alle lichaamsorganen voelen de inspanning, vooral de nieren. Dan ver- toonen zich urinestoornisseD, zenuwachtig heid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, duizelig heid, pijn in den rug of in de lendenen en zijden, loomheid, moedeloosheid, bloed armoede. De vrouwen moeten er werkelijk op uit zijn om dit te veranderen. Meer tijd moet worden gevonden voor rust en voor ont spanning buitenshuis. Voorkom zoodoende de ontwikkelirg. van rheumatiek, water zucht, steenvorming, graveel, of nier- en blaasontsteking. Laat Foster's Rugpijn Nieren Pillen u nu helpen. Wacht niet, tot de vermoeide nieren uitgeput zijn. Neem een verstan dige leefwijze aan en vertrouw het her stellende werk aan Foster's Pillen toe. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos. 27 -A.D VERTEISTTTEIST. Heden overleed, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze geliefde Moeder, Be- huwdmoeder, Zuster, Groot-en Over grootmoeder DIEUWERTJE KUIP, Weduwe van I|. Witte, in den ouderdom van 82 jaar en 4 maanden. DE FAMILIE, den Burg.' Texel, 14 Nov. 1923. i .1 I 4 A I» A- v ;i>.V - I \AAV»r ';iim PLANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2