Tandarts Ansïngh Komt allen L. Coltof St. Nicoiaas. Voor St. Nicolaas z Onze collectie Nieuwe voorraden Sint-Mcolaas I Etalage gareed zijaio basta graskalveran. Grammophoonplaten, m „Hotel de Lindeboom" MERCATOR' CADEAU. doteer in g C.' R, ITeijser Co. 1 banketbakkerij Weverstraat. Texelsche Kiezers voor de Kamer van Koophandel üergens kunt u goed- kooper terecht dan bij ons. Garnalen in Gelei ïalin, Lunchtong, Sardines, enz, Gel>rs B Tabellarische kasboeken Uiislag van gehouden Verkoopingen. K SLOT. Gebr. LAFEBER, Warmoesstr Banketletters Banket stukjes Chocaladeletters Prima Boterspeculaas Taai-Taai Half om Half enz. enz. Ontvangen voor boterham A nsjo vis winkelboeken, zakboeken, Kantoorboeken, Kasboeken en notitieboeken is opnieow aangevuld. Groote Opruiming Zakpotlooden Portretlijstjes Portefeuilles, Boekhandel Langeveld de ilooij Predikbeurten. Marktberichten. SLEEPT GIJ U 123 iederen dag naar uw werk, afgemat en uit geput door pfin in den rug ?By duizenden is dit het geval. En het is zoo vaak onnoodig, want meesten tijds is de oorzaak een nierkwaal die door Foster's Rugpijn Nieren Rillen verzachten gebeterd kan worden. Nierkwalen komen veel voor onder alle standen, maar worden zoo dikwijls verwaar loosd, omdat zij zich zoo ongemerkt jaren lang kunnen ontwikkelen zorfder dat men de ware oorzaak verdenkt. En noch de broodwinner, noch de moeder van 't gezin kunnen, wanneer eindelijk de oorzaak wordt begrepen, voldoende rust nemen. Let op uw nieren en houd deze gezond. Voortdurende rugpijn is een waarschuwing van nierzwakte evenals pijnlijke, ongere gelde urineloozing en abnormaal uitziende urine. En als gij tevens last hebt van rheumatische pijnen, hoofdpijn, vermoeid heid, zenuwachtigheid en duizeligheid, neem dpn uw maatiegelen. In het begin zijn nieraandoeningen het gemakkelijkst te ge nezen Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen om de zwakke nieren op te wekken, te verzachten, te versterken en genezen. Zij zijn over de geheele wereld bekend. Zij genezen niet alles en werken niet op de maag, lever of ingewanden. Juist het feit, dat zij alleen en zeker op de nieren en blaas werken, verklaart het groote succes van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos. 37 Hoofdgracht 61, Helder is Donderdag 29 November van 's morgens half 11 tot 's middags half 2 te spreken Zijn uw handen en lippen pijnlijk, schraal of gesprongen door de koude, gebruik dan de heerlijk verzachtende en snel genezende Purol. In doozen van 30, 60 en 90 ets. Bjj apoth. en drogisten. in de Boek- en Foto-handel Da St. Niklaastafel is gereed. Ieder die moer dan f 2,50 besteedt, ont vangt een fraai spel wordt men tot een herhaald bezoek uitgenoodigd. Prima Naaimachines, voor- en ach- teruitwerkecd, met kast, a conlant f 40,-. van AF OUDÉSCHILD Platte mais 11,50 Laplata mais 10,75 Chevaliergerst 11,50 Gerst blanke 10,50 Murwe lijnkoeken 16,50 Suikerkoekjes (incl.) 16,75 Zaansche Voorslaglijnkoeken 14,25 Amerik. lijnkoeken 14. Sesamkoeken 13. Palmpittenkoeken 7,50 Grondnootkoeken 14,25 Raapkoekschilvers 7,75 Haver 11,— Witte erwten 13, Gemengd kippenvoer 12,25 Noord-Holl. Paardeboonen 14, Tarwe 12,— Tarwezemelen (incl.) 7,75 Liebig's Vleeschmeel 22,— Phosforzure Voederkalk 14, Alles per 100 K.G. den Burg, Texel, 26 November 1923. Hedenavond opening der St. Nicolaas etalage. A. KIKKERT Zoon. breng aanstaande Dinsdag 27 November als éen man uw stem uit op den heer een flink zakenman en al sinds jaren bestuurslid, penningmeester der Neutrale Winkeliersvereni ging te Helder. Namens een groot aantal winkeliers te Helder en Omstreken, D. W. LAGERVELD. N. B. ALLEEN achter de naam van den Heer L. COLTOF in 't hokje een 1 zetten en uw biljet is in orde. Wij hebben uitsluitend solide goede ren en onze prijzen zijn beneden iedere concurrentie. Zie onze uitstalling. Prima buitenbanden 2,40, 2,75, 3.00 4,—, 5,— en 5,50 Prima binnenbanden 0,90, 1,25.1,50 en 2, Bercolantaarns met groote kap 10,50 Bullilantaarns 8,— Elec. lantaarns compleet 1,20 Lantaarnhulzen 20, 25, 40, 50 en hooger Prima batterijen 20, 25, 30 en 40 ct. Prima voetpompslang 30 ct. Solutie per tube 10 ct. Bandlepels per stel 10 cent. Sliklappen 30, 40, 65 en 1,25 Bandremmen 1.10 Handvatten eerste kwaliteit 30 ct. Bagagedragers op stuur 95 ct. Achter-bagagedragers met riemen 1,10 Bellen 35, 50, 75, 1,25, 1,75 Handbeschermers leerdoek en leder 1,60, 2,25 en hooger Prima pedalen met rubberblokken 1,85 Pedaalrubbers per stuk 10 ct. Breede goedgelakte spatborden per stel 90 ct. Prima bandremblokjes 8 ct. Kettingen alleen goede kwaliteit 1,75, 2,25, 3,00 4,25 en zeer veel andere artikelen, te veel om op te noemen. Voor alles wat wij verkoopen staan we in. SgSBI Wederom ruim voorzien van verschillende soorten marsepain, chocoladearti kelen, speculaas, banket,enz Beleefd aanbevelend ADRIAAN LAP, Schildereind. Aanbevelend M. WITTE. in 7i en 73 potjes. in 7i en 7a potjes. Verder voorradig TE KOOP M. BOOD, Ora et Labora. Grootste sortearing. Laagste prijzen in diverse uitvoering. Fa Langeveld deKooij. van 10 nieuwe platen voor flO,— Deze opruiming duurt slechts 3 dagen HAAST U. HAAST U. Muziek- en Instrumeotenhandel Parkstraat. in groote verscheidenheid, in verschillende soorten en prijzen. zakcouverts, inktstellen, inktpotten, postzegeldoosjes, vloeidrukkers, sous-mains, briefopeners, briefwe gers, vulpenhouders, datumstem pels, presse-papiers, enz., .enz. op Donderdag 22 November in Café „den Burg" Hofstede „Katwijk" met 30,32,70 H,A. land, ingezet op f 22700, Opgehouden op f 27700,—. voor den heer W. Warnaar te Sassenheim, een perceel bouwland, met daarop nieuw gebouwd huis en schuur in Eierland, groot 5,21,45 H.A. Kooper W. List Jz. voor f 2000, voor den heer Jb. Pz. Kuiper c.s. twee perceelen bosch aan den Kooger- weg, samen groot 1,17,90 H.A. Kooper Jb. v. Heerwaarden Hz. voor f 1050,— op Vrijdag 23 Nov. in Café „den Burg" eenige perceelen bouwterrein achter de Zeevaartschool te den Burg, groot 1,19,20 H.A. Koopers perc. 1. Jn. Jbz. Rab voor f 210,— perc. 2. Jn. Geus Jbz. voor f 200, perc. 3 en 4. Jb. Geus voor f 460,— perc. 5. M. Dalmeijer voor 355, perc. 6 en 7. C. Dros Pz. voor f 525, perc. 8. C. Pz. Kalis voor f 320, perc. 9 en 10. D. en K. Mantje voor f 610. perc. 11. A. C. Lap qq voor 300, perc. 12. |b. Rab Jnz. voor f 265, perc. 13 en 14. D. P. Bakker voor f2735, Zondag 25 November 1923. Burg, v.m. 10 uur ds. Raabe. Waal, v.m. 10 uur ds. v. 't Hooft. Koog, 'sav. 7 uur ds. v. 't Hooft. H. Avondmaal. Den Hoorn, v.m. 10 uur ds. Brümmer. Ouaeschild, nm. half 3 ds. Janzen. Oosterend, v.m. 10 uur ds. Janzen. Cocksdorp, v.m. 10 uur ds. Schellenberg. Maandcollecte. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, v.m. 10 uur ds. W. M. Ie Cointre Woubrugge Maandcollecte. n.m. 3 uur dezelfde. Dankuur voor het gewas. Collecte v.h. bouwfonds nieuwe pastorie, DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal, vm. 10 uur ds. de Maar. Den Hoorn, v.m. 10 uur ds. Koster. Schagen, 22 November. Uit de Schager Crt. 80 Vette koeien 300 a 500 —0 Gelde koeien 200 a 375 15 Kalf koeien 250 a 475 85 Vette varkens 0,70 a 0,80 184 Biggen 14,— a 22,— Boter 2,20 a 2,40 Kipeieren per 100 13,— a 15, Burgerlijke Stand der Gemeente Texel van 17 tot en met 23 Nov. 1923. GEBOREN Jan Willem C«rnelis, zoon van Klaas Bonne en Adriana Boon Tine, dochter van Cornelis Dros en Marretje Roeper; Gerrit Jan, z. v. jan Drijver en Geertje VlamingHiltje, d. v. Jan Bakker en Trijntje Ramers. OVERLEDEN: Neeltje Koorn, 86jaar,wed. van Cornelis Rab; Cornelis Bakker,77 jaarGrietje Plaatsman, 65 jaar, gehuwd met Jacob BasJan Kooger 82 jaar, weduwnaar van Martje Geus. Oosterend20 November. Bij de Commissie der Jubileumfeesten, alhier is het volgende schrijven ingekomen: Het Loo, 17 November 1923. Voldoende aan de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer aan de inwoners van Oosterend op Texel Hare Majesteits oprechten dank over te brengen voor het huide adres, Hare Majesteit toegezonden ter gelegen heid der herdehking van Haar Regeerings- jubileum. Hare Majesteit was zeer gevoelig voor de Haar aangeboden gelukwenschen en heilbeden en voor de gevoelens van verknochtheid der inwoners van Oosterend, welke in dit adres tot uiting werden gebracht. De Particuliere Secretaris van H. M. de Koningin, w.g. Van Geen. Heden slaagde voor de acte vrije- en ordeoefeningen mej. Joh. Kikkert, van hier, leerlinge der Rijks-Normaalschool, te Helder. Oorlog en Marine. Begiu van dit jaar, vertelt de Avond post, werd' een onzer pantserschepen van de lijst van bruikbaar oorlogsmate riaal afgevoerd en ondergebracht in de categorie „oud roest". De schuit viel, na van het bruikbaar materiaal te zijn ontdaan, in sloopershan- den. Ouder deze enorme hoeveelheid materiaal bevonden zich machtige kanon nen welke gelukkig nimmer dood en verdert hebben gezaaid. Maar naast die zware kalibers was ook een respectabel aantal kleine kanonnen. Nu wilde het toeval dat de landmacht er lucht van kreeg en vreeselijk verlegen was om dat kleine speelgoed. Dies werd er een bod gewaagd. Waarom ook niet. Het Departement van Oorlog wendde zich tot het Ministerie van Marine met verzoek eenige exemplaren te mogen overnemen. Dit verzoek viel nu niet direct in goede aarde op het Lange Voor hout Het antwoord was nog al kort. Er werd een vergoeding gevraagd voor eventueele overname. Aan Oorlog was men ook niet mis. Daar werd de prijscourant van nieuw materiaal geraadpleegd en kwam men tot da conclusie dat het oude materiaal, toebehoorende aan den Staat der Neder landen, duurder was dan nieuw materiaal betrokken van een buitenlandsche firma. Van twee kwaden het beste kiezen. En zoo zien we dan den Minister van Oorlog opdracht geven aan de directie der Artillerie inrichtingen, kanonnen in het buitenland aan te koopen, omdat onze Marine te duur was. Commentaar overbodig, zucht het blad. Onbetrouwbaar assuradeur. De Amsterdamscne Rechtbank heeft een 65-jarjgen Zwitserscben assuradeur veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden met aftrek van Preventieve hechtenis, ter zake van verduistering van ruim f 48 000, ten nadeele van een Noorsch9 vorzekerings Mij. Een zeldzame steen. Te Wolfhezen is in den grond gevon den een steen ter grootte van een flinken aardappel, waarvan dit het merkwaar dige is, dat hij van binnen als het ware bestaat, uit geslepen glas, waarin '5 ver schillende vormen zijn te onderscheiden. Een weinig azijn in rauw vieesch gewreven, maakt het malsch. Verduistering van f 28 000. De Amsterdamsche Rechtbank heeft tot een gevangenisstraf van negen maan- den veroordeeld een 30-jarigen kassier, die in den loop van 1920, 1921, 1922 f 28 00n had verduisterd ten nadeele van een effsctenfirma. Een 26 jarige procuratie-houder, die ee- durende die jaren zijn collega had bijge staan en daarvoor rijkelijk was beloond, werd veroordeeld tot 1 jaar gevangenis straf. De meester wil zijn leerlingen dui delijk maken wat „oveiwerk" is. Kijk eens, Jan'je, als je vader den heeien dat op z'n kantoor is geweest en dan s a70 :ds na den eten er we©f heen gaat, wat doet-ie dan Ja, neéster, n oeder f egt ctoi altijd dat ze uat wei eens zou wilien w iten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2