II N*. 3764, Woensdag 28 November 1923; 37'" Jaargang. Hieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. l2-40 ÏX W Van week tot week mm kind is gauw tevreden 1 u ia e n la Ai- d. uit blad verschijnt Woensdag- enUaterdagmorgeB idvertentiëu daags voor de uitgave vóór 4 uur nam. ABONNEMENTEN ex AiBVEXTENTIEN worden aangenomen bj) de Uitn Fi «au. LANGIEVEL# k Uil K O O IJ, Farkstradt, Bute Of T x x a t 1°,°4§ llf TEXELSCHE COURANT. Abor.nemenUpr jt per S maanden. oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. Prpe der AdteHenlténf. Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Qroote letters en Vlghetten worden naar plaatsruimte berekend, POSTCHEQUE- en OIRODIENST No. 652. Licht op Van Zaterdag 24 Nov. tot en met Vrijdag 30 November. voor rijwielen 4,24 uur, voor rijtuigen 4,54 uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 29 Nov. v.m. Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 30 1 2 3 4 5 Dec. 12, 12,26 1.17 2.18 3,32 4.49 5,51 WUCllOuag w Des namiddags is het ongeveer een half uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. VU uur- Voor postwissels, kwltantiën, Rijks- verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 7 October 1923. Vertrekuren van de Boot. Dagelijks Vertrek Texel 8,-vm. 11,-v.m. 430nm Helder 9,30 vm. 12,— midd. 4.15 nm Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ MJ 6.49+ 9,04 7,30 sneltrein 9.04 2.04+4.40 3-54** Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 519§ o,oO 757I 9,37 9"„S U.21 12|28§ 2,41 do 04 549§ 8-05 916 U.°5 11,21+ 12,57 Niet op Zon- en feestdagen. Alleen op Zon- en Feestdagen. Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. 17 -24 Nov. Mr Dr. Kooien heeft het opgegeven. Hij heelt' aan de Koningin verzocht, ontheven te worden van de opdracht om een nieuw Kabinet samen te stellen. Daarmee is dus gezegd, dat het vormen van een nieuwe cualitieregeering uit de -drie reentsche par tijen niet mogelijk is gebleken. In den loop van de algeloopen week heeft de heer Kooien een bespreking gehad mer ce lei ders der drie rechtsche fracties. Vermoede lijk beeft hij getracht de moeilijkheden, die er ter rechterzijde door de verwerping van de Viootwet zijn ontstaan, uit den v/eg te ruimen. Naar luid van berichten in de bladeD, achtte hjj de mogelijkheid daarvoor nog niet geheel uitgesloten, indien d- or de partijen maar een beetje toegegeven werd. Na de besprekingen, die Mr. Kooleimet de fiactieleiders bad, zijn de fracties zelf bij elkaar geweest en het besluit va 1 den heer Kooien, om bet bjjltje er bij n. er te leeeen moet voorzeker worden toegeschre ven aan het feit, dat het geschil he-l wat dieper zit, dan men allicht zou hebbin ge dacht. We zullen ons wel met vergissen is we aann .men, dat vooral de houding de anti revolutionairen i« dezen het struikelt lok is gewent. Men weet. dat de heer Co pu in zijn c Manga gehouden redevoering jeft gezego dat do coalitie niet meer 0 M .at eu df.i .e anti revolutionair pauij m 'a u meedoen aan net weer in elkaai Djati, tn krammen daarvan. Men wilde van die zijde bepaalde waarborgen voor een nieuw recbtsch Kabinet, opdat dit niet blootge steld zou worden aan verrassingen als dit afgetreden ministerie ondergaan heeft. Of er concrete voorwaarden z(jn gesteld en welke, is ons niet bekend, maar in elk geval staat thans vast. dat de coalitie inder daad niet meer bestaat. Mr. Kooien beeft getn poging aangewend om een extra-parlementair of een zaken kabinet samen te stallen. H(j be6ft eon recbtsch coalitiekabinet willen formeeren en nu hij daarin niet kon slagen, beeft hQ de Koningin ontheffing van zijn opdracht gevraagd. De vraag treedt thaDS naar voren wat nu? Een Kabinet van links ïykt gezien de politieke situatie van dit oogenblik, vrijwel ondenkbaar. Er zal nu misschien geen andere we» open blijven, dan die vaneen Kabinet builen de par yen Met belangstel ling mag worden afgewacht, aan wie de Kooingin thans een opdracht zal verstrek ken. lutusscben duurt de crisis nu reeds een volle maand, bet begrootingswerk der Ka me1, ligt stil, het begrootmgsjaar snelt ten etude en bet wordt dus hoog tyd, dat d9 crisis opge ost wordt. —0 0- 0 Ook de K ibinetscrisis ïo Duit3chland en daar zyn de omslandighndeo nog heel wat ongunstiger voor een dorgeiyke strubbeling in het staatkundig leven dan by ons. En ook de politieke verdeeldheid en verwar ring is er veel grooter, zoodat daar thans bijkans geeD regeering jmeerderheid te kry gon is, teiizjj concessies naar recbtsch of naar links worden gecaan. Het Kabinet Stresemann dan is afgetre den, ten val gebracht door den Ryksdag, die met een groote meerderheid n.l. met 230 tegen 155 stemmer, een motie van ver trouwen van de regeerii gspartyen verwierp. Aan deze beslissing is een lang en nogal heftig debat in den Rtksdag voorafgegaan. Eerst Dinsdag, toen de Rijksdag bijeenkwam en de communist Remmele door zyn obstructie en de weigeriog om het gebouw te verlaten, verdaging van de zitting tot Donderdag, uitlokte. Was toen het debat scherp en kou Stresemann toen niet eens aan het woord komeb, Donderdag was het wel niet zoo erg maar heerschte er toch een jegens de regeering vijandige stem ming in den Rijksdag. Rijkskanselier Stre semann kreeg echter gelegenheid voor het houden van zyn groo e verdedigingsrede, zij het ook dat hy herhaaldelijk in de rede werd gevallen. Stresemann beschikt over buitengewone redenaaiagaven en eenmaal aan bet woord, had hij de aanwezigen al spoedig oncer oe bekoi ing van zijn oratori sche talenten gebracb Twee uren lang sprak hij om de politiek der regeeriug te verdedigen en wat hij zeide, over de rol die Frankrijk speelt, rad stellig de alge- meene instemming. Maar toch kon zijn rede de oppositie niet bevredigen en zoo kwamen er moties v; n wantrouwen ter tafel, ingediend door de Duitscb nationalis ten en door de soci; ai-democraten. De regeeringspartyen stelden daarna een motie van vertrouwen voor en daarover w :rd Vrijdag gestemd. Zooals we boven mede deelden werd deze mi tie met een groote meerderheid verworper en daarmee was over bet lot vm het Kabinet-Stresemaon beslist. Men vraagt zii h thans af, in welke richting mee de oplossin van deze moeilijke crisis zal mceten zoeke 3. Eigenlijk is de politiek asituatie in Duitsch- land zoo, dat er geen iegeeringscoaliti6 te vormen is, als Diet de middenpartyen, Centrum, volkspartij en democraten met een groep van rechts 0 met een van links samenwerken. Die si menwerking heeft men nu pa? gebat in de zg groote coali tie, maar men heeft gtz;en, hoe kort <>an duur deze is geweest. DuitscblaDd is niet enkel in economiech opzicht één stuk moeilijkneid en verwarring, maar in politiek opzicht evenzeer En met spanning mae men vrageD, waarop lat alles tenslotte wel zal moeten uitloopon. —0-0-0 De eeparatislen were) ;ich inde laatite da-:en voornameiyk ti 1 Palto, waar tun benden Mannin tui eu Lid igoharen nebten bezet. -——7n. De moeder is echter niet tevreden voordat de k eerljcs absoluut schorn zijn. Veel werk behoeft dit than gelukkig niet meer te kosten. Meer dan vijf minuten z.ijn niet noodig om het wascligocd s avonds in een 3INSO sopje te zetten. RINSO doet 's nachts het werk en maal t al het vuil los. Het moet dan alleen maar uitgespoeld won en zonder wrijven of boenen. RINSO, de fijnste zeep iq korrelvOrnlïis overal verkrijgbaar. Oplonvn In hobcnJ watvf volgen» «cbtuihsAjnwuzinfl DE LEVER-B ZEEP MAATSCHAPPIJ. VLAARDINOEN. Overgieten In Ac kuip Te Beriyn en Keulen hebben ernstige duurte-on.usten plaats gehad. Omtrent den toestand in Beieren valt weinig nieuws mede te deeleD. In het Roergebied is de Fransch-Bel- gische ingeDieurscommissie bet thans eenu geworden met de industrieelen over de hervatting van het werk. Mogelijk, dat do toestand in het Roergebied, waar de hon gersnood voor de deur staat, thans iets zal verbeteren 0 0—0 De Gezantenraad is deze week tot over eenstemming gekomen over de tekst vau de nota's, welke aan Duitscbland zijn gericht inzake de hervatting der militaire contröL en den te ugkeer van den ex-kroonprins, 't Heeft er eecige oogenblikken zeer ge spannen en ten slotte heeft Poicoarè voo' Engeland de vlag móeten strijken. De Amerikaansche waarnemer Myron T. H ;rrick h eft daarover mededesling gedaat in zyn iapuort aan de regeering te Washing ton en door een onvoorziebtigbe d abui.i of onbescheidenheid recht duidelijk iti dat thaDS nog niet is dit rapport in do pers verzeild geraakt. Men weet, dat Baldwin en Poincaré het niet eens konden worden. Poincaré wild) nieuwe saicties toepassen, maar Baldwin had daar ;een ooreD naar. In d^n gezanten raad heeft lord Cre.e, namens do Britsch t j regeering, ten slotte d6 stok bij de deu r j gezet. De Itali .ansche vertegenwoordiger onder- l steundb hit Briteche standpunt er de Bel- gi3Che ge ;ant verklaarde, dat hy zonde' ruggespra k met zgn regeering, z^jn land 1 niet kon binden tot samenwei4 ing me j FraDkryk indien dit besloot tot nieuw i territoriale sancties over te gaan. Toen d kwestie zoo scherp gestel w ;rd, het 1 Poincaié moeten 'Ot :eveu e zin med' werkieg mzeteu vt,it ad aa een tweeial nogal makke nota's, weiko naar Berlijn werden gezonden. In een er van wordt modegedeeld, dat de militaire contröle zal worden hervat en wordt de Duitsche regeering uitgenooriigd deze con trole niet langer moeiiykbeden in den weg te leggen, terwijl in d9 andere geprotesteerd wordt tegen den terugkeer van den kroon prins en de Duitsche regeering verant- woordciyk wordt gesteld voor de gevolgen daarvan. De Entente is thans weer gered en in Engeland heeft men met voldoening kennis daarvan genomen. Geen wonder, want voor het eerst eens heeft het Britscbe standpunt in den Gezantenraad gezegevierd. Te Patys was men er minder goed moe ingenomen en vooral de reebterzyde heeft PoiDcaré booze woorden n iar het hoofd geslingerd. Deze heeft in de Fransche Kamer echter een zoo overtuigende rede- voeriog gohouden. ter verdediging van zijn' houding, dat de Kamer hem met 300 tegen 70 stemmen weer de gebruikelyke motie van vertrouwen schonk. TEXEL, 27 November i9?3. U. d. I. De koude, de sneeuw, de mist, de regen, al wat de laatste dagen weinig genietbaar maakte, we waren het Zondagavond glad vergeten, we voelden ons ais in Indië verplaatst, als onder de ons verkwikkende stralen van de tropische zon. U d. I. gaf schitterend spel, herhaaldelijk klonken lachsalvo's door de zial, zoo, dat de uitvoerenden even moesten tot ven, opdat niet een deel van het gesprokene zc u verloren gaan' Zondagavond was een groot s icces, de inhoud van het blijspel „Suikerfreule* 211 de opvoering daarvan, ze hebben er tezamen toe bijgedragen. „Suikerfreule", een vervolg rp „Tropenadel" waarmede voor enkeie jaren !J. d. I. hier voor het voetlicht kwam, is een ecl.t blijspel waarin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1