v© or Sportvereeniging Texel. Tandarts Ansingii SCHOUW™"" STANDEN OP HET BROOD INGEZONDEN STUKKEN. Algemeene vergadering Belangrijke besprekingen. Sportvereeniging Voor een liefdadig doei, Entree 60 cent. Bal na. ia „Hctel de Lindeboom" Zaterdag 8 December a Adverteerea diet vorkoom. VOOR BAKKEN EN BRADEN SCHUIMT IN DE UITVOERING INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. CORRESPONDENTIE. AD VE RTETSTTIE N". •aofi ■■■wiaiuu.'» de schrijver, Henri van Wermeskerken, de Indische toestanden en verhoudingen op echt geestige wijze geeselt en belicht. De grappigste situaties, de dolste verwik kelingen komen er in voor, maar het is er als in de ouderwetsche romans, het komt op z'n pootjes terecht en Trude en Nittel ze krijgen mekaar. De vertolking was in goede handen, alle uitvoerenden komt daarvoor lof toe. U. d. 1. heeft hare donateurs en hunne dames een eenige avond verschaft. Gedurende de pauze werd door een tweetal dames gecollecteerd voor de Nederlandsche kinderen in het Roergebied die collecte mocht f 40,82opbrengen. Een zeer geanimeerd bal besloot de recht gezellige avond. De Kabinetscrisis. Na Mr. Kooien van zijn opdracht te hebben ontheven, heeft H. M. de Koningin thans op dracht rot vorming van een Kabinet verleend aan Jhr. Beelaarts van Blokland (Chr. Hist.). Waal 25 November. Zaterdagavond werd alhier voor een goed bezette zaal in café Duinker opgevoerd het blijspel Zijn Zoon", van G. von Moser. De voorzitter van Nut en genoegen, de heer Weersma riep de aanwezigen het welkom toe, toen hij de avond opende en daarbij de wensch uitsprak, dat allen voldaan zouden mogen hais- waarts keeren. Die wensch is wel in vervulling gegaan. Zij die deze avond hunne krachten ter beschikking hebben gesteld, hebben er eer van gehad. De opvoering is schitterend geslaagd en daarmede het bewijs geleverd, dat een weg is, waar een wil is. In korte tijd ingestudeerd, was de uit voering uitstekend, terwijl ook de verzorging van het tooneel niets te wenschen overliet. Het was bijna half twaalf, toen de voorzitter weer het woord nam, thans om allen, die tot welslagen hadden medegewerkt, te bedanken, de bezoekers voor hun aandacht en de jongelui een extra-pluimpje. De voorz. sprak de hoop uit, dat het ook op de volgende bijeenkomst, wanneer een spreker voor Nut en Genoegen zal optreden, niet aan belangstelling en aan dacht zal ontbreken. Tot zijn spijt en zeker tot groote teleurstelling van de jongelui moest spr. ten slotte mededeelen, dat er een telegram was ingekomen van de heer P. Boom, houdende bericht van verhindering wegens ongesteldheid, zoodat het aangekondigde bal geen voortgang kon hebben. Tot sluitingstijd bleef men niettemin nog heel gezellig bijeen. Owntesrhild, 25 November De R.K. Tooneelclub N.I.P., gaf heden een goed geslaagde uitvoering in het bondsgebouw, waar biina geen plaats onbezet was. Opgevoerd werd het tooneelspel in 3 bedrijven „Het hoogste goed', De voorz. de heer P. Boom, riep bij den aanvang alle aanwezigen een hartelijk welkom toe en sprak zijne voldoening uit, dat er, niet tegenstaande er geen bal na was, toch zooveel jongelui aanwezig waren. „Het hoogste goed" is een stuk waarin vele mooie tooneeltjes voorkomen en werd door de uitvoerenden over het algemeen goed vertolkt. Zonder aan het spel van een der uitvoerenden te kort te doen, dat van oom Piet, de dood gewone boer was al heel mooi. Ook Mr. Sprinkhuizen v. Hcukelom, en -de huisheer (Jan v. d. Hoogen) waren heel goed. Een allerliefst tafreeltje was, toen de kleine achtjarige Marietje op het tooneel verscheen met de teddybeer in de armen, en voor haar opa, een alleraardigst versje opzegde. Zij verwierf hiermede applaus bij open doek, wat ook wel verdiend was. Na elk bedrijf weerklonk luid applaus, waaruit de voorz i zijn sluilingswoord de conclusie meende te mogen trekken, dat alle aanwezigen van het spel hadden genoten. Spr. dankte voor de aandacht waarmede het stuk was gevolgd. Den Hoorn23 November Hedenavond had de aangekondigde vergade ring van „Unitas" plaats. In aanmerking ge nomen, dat er belangrijke besprekingen zouden wezen, was de opkomst niet groot te noemen. Te ongeveer half acht, werd de vergadering door den voorzitter, den heer KI. Lap, meteen gepast woord geopend, waarna de notulen werden voorgelezen en onveranderd goedge keurd. Daarna bracht de penningmeester verslag uit van de stand der kas, waaruit bleek, dat er een batig saldo was te boeken van f 215,22, zoodat er heden f 9731,72'/, in kas is. Hierna volgde stemming. Volgens |rooster was aan de beurt van aftreden de voorzitter, die met op één na algemeene stemmen her kozen, met een woerd van dank aan de ver gadering, zijn benoeming aannam. Voor den aftredenden commissaris, den heer A. du Porto (niet herkiesbaar) werd gekozen de heer G. Kiljan. De gewone rondvraag Ijverde niets op. Hierop volgde mededeeling van den voor zitter, van aanvragen door [de Verzekerings kamer gedaan. Verschillende formulieren enz. betreffende het Begrafenisfonds diende om te onderzoeken of de vereeniging „Unitas" zooals ze nu bestaat, rechtzekerheid zal worden toege kend. Hierover werd «ogal eenige discusie gevoerd. De voorzitter sloot de vergadering met den wensch, de vereeniging te mogen behouden, zooals ze nu bestaat. 26 Nov. Begunstigd door goed weder bracht het fanfarecorps Zondag het aangekon digde bezoek alhier. Waren we bij vorige bezoeken gewoon, dat het corps zich dan altijd op een bepaalde plaats opstelde en zich uitsluitend daar liet hooren, nu marcheerde het onder opgewekte muziek ons dorp binnen, waarna op verschillende plaatsen eenige nummers ten gehoore werden gegeven. Dat het bezoek ook hier gewaardeerd werd, bewees de groote belangstelling en we roepen het corps dan ook gaarne een tot weer ziens toe. Oostermd26 November De Competitiewedstrijd OVV I Geelwit III, gisteren alhier gespeeld, werd gewonnen door OVV met 11 0. Was het spel van Geelwit eerst vrij goed te noemen, later scheen er een geest van onver schilligheid over dezen club gekomen te zijn zoodat het opzetten van O.V.V. slechts hauwen tegenstand ondervond. Zingende kwamen de Geelwitters aan, zwij gende zijn ze vertrokken. Gisterenmiddag speelden de korfbalclubs „den Burg" en „Oosterend", hier een wedstrijd om een medaille van den Bond. De clubs waren vrijwel tegen elkander opge wassen, hoewel Oosterend grootendeels met 11 en den Burg met 12 personen speelde. Men eindigde met gelijk spel4—4. De medaille werd nu toegewezen aan „den Burg", als uit- club Van een eervolle overwinning kan nu evenwel geen sprake zijn. De heer J. J. Buskes, theol cand. te Utrecht heeft het op hem uitgebracht beroep naar de Geref. Kerk alhier aangenomen. Men had 22 maal tevergeefs beroepen, zoo dat men nu blijde is, eindelijk geslaagd te zijn. Brievenbus. Vrachtwagens staan van Zaterdagavond tot Maandagmorgen, dus ook ;'s nachts, onbeheerd, binnen de bebouwde kom, te den Burg op den openbaren weg. Wekenlang is het deksel op den rioolput, in het voetpad bij Plaatsman in de Binnenburg, defect. Wie moet daarop toe zien Moet eerst het kalf verdrinken (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Steun aan de noodlijdenden in Duitschland Zooals U uit verschillende courantenartikelen der laatste dagen is gebleken, heerscht onder de bevolking van Duitschland al sedert ge- ruimen tijd een bittere nood. O.a. wordt mel ding gemaakt van gevallen, ^at de menschen aardappelenschillen en ander afval opzoeken om er zich mede te voeden, dat de verpleegden in ziekenhuizen geen voedsel kunnen krijgen e.d. Er is in een woord gebrek aan alles, zoo wel wat het voedsel als wat de kleeding betreft. Wat het dan ook vooral nu de winter voor de staat met de bevolking van het zoo zwaar ge teisterde lar.d worden zal als niet van buiten af hulp verleend wordt, valt moeilijk te zeggen, maar zeker is het, dat er dan velen van honger en ellende zullen omkomen. Er moet dus geholpen worden, ook door Ne derland, ook door de Texelsche ingezetenen. Om tot die hulp te geraken, heeft zich alhier op initiatief van den Burgemeester een Comité gevormd, dat een dezer dagen door het Gemeen tebestuur gewaarmerkte lijsten ter inteekening aan de ingezetenen zal presenteeren. Het Comité vertrouwt, dat het moge dan waar zijn, dat er in den tegenwoordigen tijd maar al te dikwijls een beroep op den welda digheidszin der burgerij wordt gedaan, mildelijk wordt geteekend en beleefd verzoekt het om aan hen die de lijsten presenteeren, direct het ingetcekende bedrag ter hand te stellen. Zij, die er de voorkevr aan geven zonder in teekening te geven, zullen daartoe in de gelegen heid worden gesteld. Het Comité besloot '/3 der opbrengst te be stemmen voor Nederlanders in Duitschlend het overige aan de andere bewoners van dat land. Het Comité. Aan den heer J. B. te A. en anderen. Bij het eindigen van Het abonnement door abonnees die per twee kwartalen betalen, hadden wij herhaaldelijk moeielijkheden betref fende de betaling. Dit deed ons deze zomer besluiten over de abonnementsgelden in de loop van het tweede kwartaal te beschikken. Die maatregel billijk als hij is, is bij geen enkele abonnee op verzet gestuit. Sommige abonnees gaven daarover hun verwondering te kennen. Wat te begrijpen is. Een kleine toelichting op de kwitantie ware misschien wel gewenscht geweest. Wij geven die toelichting nu en ver trouwen dat U daarmede accoord zult gaan. Adm. Tex. Ct. Een slecht humeur, slapeloosheid en schele hoofdpijn, worden vaak veroorzaakt door leverstoornissen. Foster's Maagpillen zullen het kwaad spoedig overwinnen. Zij wekken de lever op en worden aanbevolen tot het genezen van galzucht, verstopping en maagkwalen. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 in apotheken en drogistzaken. 311 Inplaats van kaarten. VERLOOFD NELLY M. RAB en DOUGLAS R. CROWE. Oosterbeek. Sutten, Surreij. Dankbetuiging. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte, bij het over lijden en de teraardebestelling van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, D1EUWERTJE KUIP, Wed. IJsbrand Witte, betuigen wij onzen hartelijken dank. DE FAMILIE. Texel, 27 Nov. '23. op Vrijdag 30 November, des avonds 87a uur in Hotel „De Oranjeboom". Toegang voor leden, donateurs en belang stellenden. Het Bestuur. „Oosterend." in ,,'t Wapen van Amsterdam" te Oosterend op Zaterdag 1 December (voor ouderen) en Zondag 2 December (voor jongeren) des avonds half acht precies. 4 Opvoering Blijspel in 4 bedrijven. Zie verder programma. Het Bestuur. Hoofdgracht 61, Helder is Donderdag 29 November van 's morgens half 11 tot 's yiiddags half 2 te spreken Dijkgraaf en Heemraden van het Water schap „de Dertig Gemeenschappelijke Pol ders" op Texel brengen ter kennis van de ingelanden, dat de Schouw op het maaien en zuiveren van de tochtslooten van bobbels, kroos en riet is bepaald op De nalatigen verbeuren een boete van f 1 en bij herschouw van f3. Texel, 26 November 1923. Het College van Dagelijksch bestuur voornoemd Jac. KEIJSER Sz. wnd. voorzitter. Jac. KIKKERT Nz. Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2