LIJST van BOEKWERKEN in PRACHTBAND, voorhanden in BOEKHANDEL Fa. LANGEVELD DE ROÖIJ. DE ONDERGANG DER BOKRUITERS. Verder nog voorradig een groote verscheidenheid van Kinder- en Prentenboeken, FEUILLETON. In den prijs van f Meisjesboeken 3,90. In den In den Dop van f 3,75. prijs Meisjesboeken Willy PétilIon Moeders oudste Louise Feith Het huis bij den toren In den prijs van f Meisjesboeken E. Wijsman Goedkoop Op 2,90. den rand van 't nest Tine u. Berken Ons zonnetje fl. oan Graaf-Wüpperman Bakvisc.hjes Vera Het Driespan De jongste van Klaverblad Gabriëlle het In den prijs van f Meisjesboeken 2,75. Lilian Turner Drie nieuwe kameraden Ethel Turner Een gewichtige dag Het wonderkind Broer Kate Douglas Wiggin Het gele huis In den prijs van f 2,50. Meisjesboeken Schotje Meisjes van de H.B S. Wijsman-Goedkoop Mies en Loes Een lastige dochter Elsje Alleen in 'n kleine stad Anneke Duindoorn Ver van huis Het onderwijzeresje Wies ongeluk Een geniaal zestal Haar zusters In den prijs van f 2,25. Meisjesboeken Nanda Miep Hofland Ella Vemor Sonja Edith Heide Ed. van Brederode In den prijs van f 1,75. Meisjesboeken P. J. flndriessen Het Heidebloempje Suse flndriessen De familie v Herpen Suze la Chapelle-Roobol Mevr. Gastendijk en haar nichtjes Vriendinnen Onder één dak Loe en Jettie AngeliDe's beloften Hetty Annie van Walen Een gezellig thuis Alleen in 't nestje Het badreisje van Cor Slung Het slot op den hoef Lot Mertens Clubgenooten In het Zwaluwhuis T. Brinkgreue-Wicherink De van Dalentjes Voor het eerst van huis Het kostmeisje Schoolvriendinnen Van knop tot bloem Mijn twee vriendinnen De zusjes v. d Berken hoeve N oan Hichtum Afke's tiental Bertha Clément Koningin Roza In den prijs van f 5,90. Jongensboeken. Old Shatterhand als detective In den prijs van f 3,90. Jongensboeken. In Geïll Vaderl. Geschiedenis Geïll. Wereldgeschiedenis De zoon v. d. Berenleider Joh. Chr. den prijs van f 3,25 Jongensboeken. Fabricius Eiko v d Reigerhof o. flbkoude Pietje Bell In den prijs van f 2,90. Jongensboeken. Chr. u. flbkoude Jolig strandleven. Dickie Pool De waterratten In den prijs van f 2,75. Jongensboeken. Marryat De kleine wilde In den prijs van f 2,50. Jongensboeken. Edmondo D' flmicis Jongensleven M. Vcrster-Bosch-Reith Een woelige bende In Tom Sawyer's reisavonturen De lotgevallen van Huckleberry Finn De kruisvaarders Napoleon De wandelende driekleur In'woelige dagen Okke Tannema De club op-reis Fulco de Minstreel Een schooljongen Lieveke Harms den prijs van f 2,40. Jongensboeken J Leeiuis Hermans luchtreis In den prijs van f 2,25. Jongensboeken. Het boek v. Jeremias De verrassing v. Wezel Leonnatius J. H. u. Balen Dwars door Afrika P. Visser De zoon van den Wapensmid Taco de Minstreel Helden der kust T. J. Pajeken Het testament v.d invalide Chr. u. flbkoude Kruimeltje fl. C.„C. de Vletter De jonge koning In den prijs van f 2,00. Jongensboeken, fl. C. C. de Vletter lOOd dagen in de lucht Jonathan Swift Gulliver's reizen In den prijs van f 1,75. Jongensboeken D. fl. Poldermans De avonturen van Jan Kodde D? Katuil fl. M. u. d. Linden Jan Bloemer Joan fl Nieuwen'nuis Het einde van een jongensoorlog D. Dijkstra In strijd om de vrijheid Het Zigeunerkamp N. W. C. Kuyk Henkie Snip Toch naar zee Een wandeltocht met avonturen De club der jonge Kaninefaten Langs den waterkant Een reiskameraad uit de 17e eeuw Mijn jongensjaren Met de Friesche bende op reis Marty n Crusoê Op de vloot van Admiraal Verhuell De avonturen van vier pretmakers Twee echte jongens De jolige duinpan Loe Hollandsche Jaap Bosco De Zwerver Jaepie Jaepie De twee neven Jongensleven Pietje Bell Instituut Sparrenheide Tim'en Tom De kapitein van Murat Om en op den Uilenberg Dieryc de schrijnwerker den prijs van f 1.50. Jongensboeken fl. Daudet Frans de Leeuw In den prijs van f 1,20. Jongensboeken In Mare en zijn oom Willem v. d. molenaar Bert en Bram Bob zonder zorg Willems Verjaarsgeschenk Een ongeluksvogel De twee broeders Een Amsterdamsche jongen Vriendschap Volharding bekroond Van twee vrienden De sleutel v h. sticht De nieuwe jongen Bram Tervoort Op de Heeze Arnold en zijn vriendjes In en om de boschhut De Panterkat De geheimzinnige eilanden Onder deZeeroovers Berentand Op den goeden weg Dertien jaar krijgsgevangene Koninginnetje Een gelukkig viertal Een prettige vacantie Een klein, klein jok kentje Elke maand een ander dier Meisjesb oeken C. Joh. Kieuit Onder verschillende meesters Tine Gobius Lientje H. Brinkgreue Op Zonneheuvel Hermanna Kasteel' Romper3burgen Op den Seventop T. Brinkgreue-Wicherink De zusjes Breesma H. Blaauw Weer veilig thuis Het geheim v. tante Saar Vriendinnen Suze uan Lingen Toeties avonturen G. J. Visscher Schmidt In den prijs van f 0,80. Jongensboeken Het lammetje en de glimworm Alphonsus De kanarie en het duifje In den prijs van f 0,60. Jongensboeken Janmaat en zijn vriendje UitdenFranschen tijd Uit den ouden tijd Van verre en nabij Moeders dag De zon breekt door De verdwaalde bal Snaveltje Pik aan de deur Tine Brinkgreue-Wicherink Lize en haar vriendje Een dure les Netty's eerste school dag St. Nicolaasavond De Oostersche prins Kerstvertellingen Winteravond vertellingen Blondine De Lilliput Bibliotheek Eindelijk vrij. Den vijand tegemoet Minister Tom Ridder Weetniet Markies van Carabas Tot 't einde getrouw Gullivers reizen Sindbad de zeeman Dapperheid beloond De schrik der zee in linnen band prijs f 1,25 zelfde serie gecart. f 0.65. ROMANS. In den prijs van f 7,50 Jeanne Reyneke u. Stuwe Huize ter Aar Gelukkige menschen In den prijs van f 4,90. In den prijs van f 3,50. Florence Barclay De Rozenkrans In den prijs van f 2,90 Georg flsmussen Het zwijgen der doodeD C. de Jong uan Beek en Donk Hilda van Suylenburg In den prijs van f 2,50. Augusta de Wit Orpheus in de dessa De godin die wacht Verborgen bronnen Het dure moederschap Henri Borel Het zusje Het jongetje Wijsheid en schoon heid in China fl. J. Zoetmulder Naar het einde Nieuwe wegen Felix Timmermans Anna Marie Het kindeke Jezus in Vlaanderen P. H. u. Moerkerken De bevrijders Gerard u. Eckeren Donkere machten Annie Hada Ina Boudier-Bakker Het beloofde land Machter De ongeweten dingen Anna uan Gogh Kaulbach Getijden Rika Verder in prijzen vanaf f 1,50. EEN ZONDERLINGE HISTORIE, door A. MüTZELBURG. Nadruk verboden Aha, je vertelt me daar zonderlinge din gen," zeide Festenrath glimlachend. „Je zou iemand bang kunnen maken Ik zal dit huis verlaten Misschien is het om die paar gulden te doen, die ik bij mij heb." „Dat u die nog hebt, is bjjna een won der!" zeide de knecht lachend. Want zoo lang ik hier ben is er nog geen vreemde ling geweest, die zijn geldkist of zijn beurs niet kwijt is geraakt Maar neen, het moet wat anders wezen. Zij vroegen mij wat u met mij besproken bad, wanneer u thuis zoudt komeD en ze deden erg bezorgd toen u om middernacht nog niet terug was. Maar ik ken die bezorgdheid, die deze struik- roovers kweltAlleen verwonderde bet mij, dat er iemand bij was van wien ik niet verwacht had, dat hij tot zulke dingen in staat zou zijn." „Carsten vroeg Festenrath. „Ah zoo, dus hebt u het toch gemerkt ritp de knecht „Ja. dien bedoel ik. Onder tusschen, wie eenmaal in de klauwen van den duivel is gevallen, is tot alles in staat. En iets ruws, iets opvliegends beeft Carsten wel over zich." „Luister eens, beste vrind," zeide Festen- rath, „ik ben je zeer dankbaar. Je hebt door je woorden argwaan bij mij opgewekt en ik zal dit huis verlaten. Vliet heeft mij gezegd, dat hij vanavond te paard naar een i vroolijk gezelschap ging en dat hij mij wilde meenemen, ik zou mij daar kostelijk amu- seeren „Zoo zei de knecht met een lang ge zicht en keek den kapitein verbaasd aan. „Aha dus daarom is het huis sinds gis teren zoo vol Er is weer wat in voorbe reiding. En u wilt met Vliet meerijden. Dan heb ik mij per slot van rekeniDg toch vergist, soort zoekt soort." „Dat nu bepaald niethernam Festenrath ernstig. Maa>- men zou mij toch vannacht op het eenzame, vrije veld kunnen lokken om mij daar te berooven." „Hm - dat zou mogelijk kunnen zijn meende de knecht nadenkend. „Maar ik had vast gedacht, dat de kerels een oogje on u hadden vanwege de eenzame kapel en bang waren, dat u toch den een of ander herkend kon hebben - nging immers ook veel op bezoek bii den heerBokelmann." „Maar beste man Je schijnt me tamelijk veel van die menschen te weten I" viel Fes tenrath hem in derede. „Je zoudt het beste doen, als je naar den rechter ging en hem de verdachten aanwees." „Ik zal mij wel wachten," antwoordde de knecht met volkomen koelbloedigheid van een echten boer. „Ik weet niets met zekerheid en als werkelijk menschen zoo als Carsten tot de bende behooren dan zou het mij al heel slecht bekomen, als ik voor aanklager speelde, zonder dat ik daarvoor bewjjzen had. Met die dingen bemoei ik mij nietIk wil wel een eerlijk man waar schuwen en vooral wanneer ik hem, zooals u, voor een ouden krijgsmakker houd maar verder bekommer ik mij er niet om. Of het zou moeten zijn, dat iemand zeihier zijn de schurkenPak aan en hou ze vastDat zou heel wat anders wezen." „Met deze woorden draaide hij zich om. Er scheen klaarblijkelijk een zeker wantrou wen bij henr gerezen te zijn. „Halt vrind riep Festenrath. „Voor wien hou je me 'eigenlijk „Wel, voor een zekeren kapitein Festen rath zeide de knecht, zich weder tot hem wendend. „En als ik dat nu eens werkelijk was vroeg de officier. „Wat zou je dan wel zeggen „In 't geheel niets, ik zou me alleen maar verwonderen, dat u hier onder een vreem den naam in dit hol woont en dat u met mijn meester, die het tusschen haakjes den langsten tijd geweest is in het holst van den nacht een ritje over land wilde maken!" antwoordde de knecht tamelijk kortaf. „En als ik dat nu met bepaald doel, met zekere, stellig niet oneervolle bedoe lingen deed vroeg Festenrath „Welnu, dan giDg mij dat niets aan f" antwoordde de knecht. „Hier was een vergissn g nauwelij ks denk baar. De man had gee i slechte ioeóoelin gen integendeel, h j «vas zelfs wantrou wend geworden op een oogenblilc, dat hij meende, dat de jonge officier een niet ge heel onverdachte verbinding met den waard onderhield. Het was hier zaak, iedere voor zorgsmaatregel te laten varen en den knecht door vertrouwen voor zich te winnen. „Luister, beste vrind," zei Festenrath snel en bijna fluisterend," wil je de achting en den dank van alle eerlijke lieden ver werven De knecht keek verbaasd op en antwoord de toen „-Zeer zeker. Maar hoe bedoelt u dat?" „Kan ik je vertrouwen vroeg Festen rath. „Je maakt op mij volkomen den in druk van een eerlijk man." „En dat ben ik ook, naar ik hoop," ant woordde de knecht. „Wanneer u zoo iemand noodig hebt, dan kan ik u waarschijnlijk wel van dienst zijn." „Ik ben de schurken, over wie wij zoo straks gesproken hebben, op het spoor." vervolgde Festenrath. „Ik zal ze ontmas keren, verraden, aanklagen, vernietigen. Maar de kerels hebben mijn plan doorzien, en ik moet hen nu óf geheel met rust laten, öf ik val als een offer van mijn ver metelheid. Het was mijn bedoeling van nacht met Vliet mee te rijden en de bende te beluisteren Ik had hem voorgepraat, dat ik me zelf bij de bokruiters wilde aan sluiten. Maar hij schijnt mij te doorzien, hij heeft waarschijnlijk met de anderen daarover gesproken en de schurken vreezen vermoede! ik verraad Ik tr k mij lus öf terug en an weet ik net z X) weir ig v in de bende els tot nu .oe, öf ii ga vanavond mee. en zi, ruimen mij uit len weg." (Wordt vervolgd) Top Naeff S. flndriessen Charlotte Hiese Fischer Louise Fetzer E, A. 1 C Kuiper Felice Jehu Dr. Karl May P. Louicerse E. G. Molt Holle Henriëtte Blaauiu Melatie uan Jaua Henriëtte Rappard flletta Hoog C. Joh Kieuiet Hermanna Ella Vémor Corry Thérèse Houen Stella Mare Joh. uan Woude Truida Kok Hermanna Mark Twain E. Molt. F. de Sinclair C. Joh. Kieuiet Farrar W. de Vletter W. H. Kieuiet J. Eystein Dr. C. J. Söhngen H. W. C. Kuyk Cor Bruyn Johan Been Koen uan Dam R. fl. J. Zieck T. C. Bridges J. G. Kramer Ch. Krienen G. ten Mapei C, Joh. Kieuit Van Woerden Pop Chr. u. flbkoude W. P. de Vries E Molt L uan der Meer P Elzer Chr. u. flbkoude H. W. Sonnega Brouwer Knoop Jac. u. Veenendaal W. Wijker R. L. Lubberts L. de Bruin H. u. Balen J. Schutter J. G. Kramer flletta Hoog Johanna Marie Honig Louwerse H. J. Hana Louise flhn-de Jong flgatha Heuuelman Joh. H. Been Thérèse Houen Top Haeff Oogst Gunnar Gunnarson De zwerver 38) V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 4