Woensdag 28 Nov. 1923, No. 3764. Een gemeubileerd Huis, Onze collectie Bijblad van de Texelsche Courant Marktberichten. Predikbeurten. Uitslag vau gehouden Verkoopingen. ADVKKTKNTI ENT tieorganlseerde arbeiders vau Eierland. Wanneer kunt gij het langst met uw schoen doen G. RIESWIJK. Prima gerookt Pa&rdevleesch, Noteering C. R. Keijser Co. winkelboeken, zakboeken, Kantoorboeken, Kasboeken en notitieboeken is opnieuw aangevuld. Tabellarische kasboeken Voor de St. Nicolaas Prima Sigaren en Sigaretten en verdere rookartikelen. van Taptoe. Bij gunstig weder Vrijdagavond 8 uur, taptoe doorTex. Fanfarecorps, te den Burg. Maandagavond werd in café Duinker te de Waal een vergadering gehouden, uitgeschre ven door de Texelsche aigemeeneMiddenstands- vereeni&ing. De voorz., de heer Pisart heette de aanwezigen, boven verwachting groot in aantal, welkom en zette breedvoerig het doel van de vergadering uiteen, n.l. om stelling te nemen, en actie te voeren tegen de verslechtering van de post en telegraafdienst op ons eiland, tegen de op heffing van hulpkantoren. Ook de heer I Vlessing gaf ter zake eenige toelichting. Be sloten wprd te protesteeren tegen de opheffing. Vier heeren boden zich aan adressen bij de inwoners ter teekening aan te bieden. De Cocksclorp27 November. De heer J. Krijnen, Uchtwachter bij de Rijks- kustverlichtinp te Eierland is met ingang van 1 Dec. overgeplaatst naar Egmond aan Zee als opzichter-lichtwachter. Een hedennacht via I|muiden ontvangen draadloos bericht meldde de stranding van een Grieksch stoomschip van 2000 ton. De juiste strandingsplaats kon echter niet worden opge geven. Toen de mist wat optrok, kon door de kust wacht worden waargenomen,dateenstoomschip in de Eierlandsche Gronden was gestrand. Hedenmorgen zijn. vletterlieden van hier ter assistentie vertrokken. Een sleepboot voor de reederij Doeksen was reeds in de nabijheid. Het gestrande schip bleek te zijn de Elpi- dophores metende 2300 reg. ton, bemand met 24 koppen, geladen met steenkolen, van Enge land met bestemming naai Hamburg. Het schip is eigendom van den kapitein. Drie sleepbooten zijn thans in de nabijheid. Meerdere assistentie wordt gevraagd. Alkmaar, 23 November. Op de heden gehouden graanmarkt waren aangevoerd 3041 H.L. De prijzen waren, per 100 K.G. Tarwe 11,a 12,75 Rogge 9,50 a 10,25 Gerst chevalier 10,a 11, Haver Bruine boonen Paardeboonen Kleine groene erwten Groote groene erwten Grauwe erwten 9,50 a 10,75 50,a 55, 11,75 a 13,25 22,— a 25.50 25,— a 30,— 45, - a 56, Eierveillng, 26 November. Aangevoerd werden 60 partijen, 1600 stuks. Kipeieren f 14,— a f 15,40 per lOOstuks Purmerend, 27 November. 615 Runderen waaronder 425 vette koeien f 0,90 af 1,25 p. K.G. 17B Gelde koeien 175 a 450 Melkkoeien 175 a 450 9 Stieren. 21 Vette kalveren per Kg 1,40 a 1,65 138 Nuchtere kalveren 10,a 40,— 1190 Schapen 28,— a 50,— 489 Vette varkens per K.G. 0,76 a 0,81 27 Magere varkens 20,- a 40,- 207 Biggen 16,— a 24,— Kipeieren 13, a 15, HERVORMDE GEMEENTE. Donderdag 29 November. Den Hoorn, 's av. 7 uur ds. Brümmer. Zondag 2 December 1923. Burg, Waal, v.m. 10 uur ds. v. 't Hooft. Oudeschild, Den Hoorn, v.m. 10 uur ds. Brümmer. Oosterend, Cocksdorp, GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, v.m. 10 uur de hr. Kalkman theol. cand. v. Rotterdam, n.m. half 3 dezelfde. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg, 'sav. 7 uur ds. de Maar. Oosterend, v.m. 10 uur ds. de Maar. Notaris Mulder, op Zaterdag 25 Nov. in het „Wapen van Amsterdam" te Oosterend. a. ten verzoeke van D. Bakker Dz., e.a. Een huis, verdeeld in 2 woningen te Oosterend, en Erf, groot 4,35 are KooperAris van der Vis Wz. voor f 1060. b. ten verzoeke van den heer H. Bakker Dz. een schuur en erf te Oosterend, groot 3 aren 15 centiaren, Kooper: Jan Mantje Corneliszoon voor f1525,—. GEBOREN: CORNELIS. zoon van M. WITTE en N. WITTE—Smit. Weverstraat, 24 Nov. '23. De melding voor de werkeloozenkas is op 3 December bij P. BLOM Eierland. Als ze door een vakman worden gerepareerd Als er eerste kwaliteit leder onder wordt verwerkt, waardoor uw schoenen minder behoeven gerepareerd te worden (hetgeen beteekent, minder kosten en langer duur der schoenen). Uw adres is dan, de machinale Schoen makerij van Vlugge en nette afwerkingdes gewenscht in één dag terug. Voor Oudeschild het adres P. DEKKER, Haven. Oosterend en Waal geven de schoenen aan vrachtrijders meevolgende keer terug. TE HUUR: voor direct of later. Adres: Warmoesstraat 569. Aanbevelend, C. VISSER. van AF OUDESCHILD Platte mais 11,50 Laplata mais 11, Chevaliergerst 11,50 Gerst blanke 10,50 Murwe lijnkoeken 16,50 Suikerkoekjes (incl.) 16,75 Zaansche Voorslaglijnkoeken 14,50 Amerik. lijnkoeken 14.25 Sesam koeken 13.25 Palmpittenkoeken 7,75 Grondnootkoeken 14,50 Raapkoekschilvers 7,75 Haver U Witte erwten 13,— Gemengd kippenvoer 12,50 Noord-Holl. Paardeboonen 14, Tarwe 12, Tarwezemelen (incl.) 8, Liebig's Vleeschmeel 22, Phosforzure Voederkalk 14, Alles per 100 K.G. den Burg, Texel, 29 November 1923. Grootste sorteering. Laagste prijzen in diverse uitvoering. Fa. Lange veld &de Kooij Beleefd aanbevelend, C. C. BARHORST, Hoogerstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 5