A.s. Maandag 11 Januari begint onze Reuze Uitverkoop, Pk. VLESSING - DEN BU1ÏG. No 3980 Woensdag 6 Januari 1926 39»" Jaargang Rechtsvragen. PUROL er op Bemaling polder Waai en Burg. Texelsche Berichten Watersnood. ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIÈN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Wat iedere maand te doen geeft. fEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct ledoro regel moor: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. Bij abonnement lagere regelprijs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Belangrijk Bericht. Adviseurs Mr. M. V. POLAK, advocaat en Mr. A. K. VINK, advocaat en procureur. Kanaalweg 7 HELDER. Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden kosteloos beantwoord. Meer dan ooit trekt in deze dagen de diep- treurige toestand, waarin polder Waal en Burg verkeert, de aandacht. De overvloedige regen val, die de laatste weken brachten, heeft in niet geringe mate het peil van 't polderwater ver hoogd en heinde en verre Waal en Burg over dekt. Plm. 700 HA. land in 't hart van Texel aan het water prijsgegeven Dezer dagen heb ben we eens een bezoek gebracht aan het over stroomde poldergebied, een wijde watervlakte, die in haar stille verlatenheid een troost'looze aanblik opleverde; Een hek hier en daar, een in 't nauw gedrongen wegje, wat ruigte ziedaar wat de herinnering, aan wat eenmaal land was, nog levendig hield. Met kracht drong zich toen de vraag bij ons opMoet daarin niet zoo spoedig mogelijk verbetering worden gebracht Menig Texelaar zal ongetwijfeld met genoegen kennis hebben genomen van het bericht in ons vorig blad, waarin we meldden, dat de behandeling van Texel's bemalingsvraagstuk in de Statenzitting Februari a.s. tegemoet kan worden gezien. Moge de tijd, waarin „coorn-landen ende weij- landen" de plaats van poel en plas zullen hebben ingenomen, spoedig volgen. Een vriendelijke hand schrijft ons uit de Waal: „Nu Waal en Burg tegenwoordig veel genoemd wordt inzake bemaling, doe ik u meer om curiositeitswille eenige aanhalingen toekomen uit de origineele octrooien, verleend 14 Maart en 17 December, 1612 waarbij tot drooglegging concessie werd verleend. Wellicht, dat uw lezers hierin belang zullen stellen, al zijn die octrooien ook geschreven in thans verouderde spelling langdradige stijl en door vele uitheemsche woorden 'soms weinig begrijpelijk. Octroy van Walenburch in 't Texel den 14 Marty 1612. De Ridderschap-Édelen ende steden van Hol- landt etc. Alsoo d'Eygenaers ende Besitters van de Slijck-landen, Gorssen en de Aenwassen, ghenaemt Walenburgh, ghelegen in ende aen't Eijland van 't Texel met haren toebehooren, ons verthoont hebben, dat heur luyder voorouderen verkreghen hadden soo van Vrouwe Margaritha in haer leven Graefinne van Hollandt, als van Hertoghe Philips, Keyser Maximilianen ende den Hertoghe van Oostenrijck, successivelijck Grae- ven van Hollandt, die voorschreven slijcklan- den etc. als doen wesende, ende die naemaels opkomen souden midtsgaders seecker landeken, ghenaemt van outs Hardecogge, aldaer mede gheleghen. Ende daer toe Voghelerije over alle 't selfde, die ettinghe van de drooghe ende natte Dijcken ende Conijnen, soowel in de dij- cken als in de duijnen, die men in cas van dijekinghe aan 't voorschreven landt brenghen souden ende den derden penningh van alle boeten, crimineel ende civiel aldaer vallende, midts jaerlijks betalende aen den Rentmeester van West-Vrieslandt indertijdt seven ende- twintigh ponden van veertich grooten Vlaems het pondt". Verder lezen we, dat meermalen de zee aan slagen pleegde op 't moeizaam gewonnen land „ten leste in den jare vijftien hondert twee ende dertigh geïnundeerd ende 't zedert drijvende gebleven was, doch zoodat die Supplianten en haere Voor-ouders tot Continuatie van heur luyder Eighendom ende Possessie jaerlijcks soodanighe Proffijten, als daer quaemen. ghe- noten ende den voorschreven Erfpacht daer teghens betaelt hadde, midts 't welck waren de Supplianten als nu gheneghen, die voorschreven Slijcklanden etc., 't zij in 't geheel of in 't deel weder van «ieus te bedijeken, omme tot Coorn- landen ende Weijlanden gebrocht te worden, 't heuren meesten oorbaer ende beste gelegent- heijdt 't welck geschiedende, soo souden die Zeedijcken daeromtrent gelegen, drooge Dijcken, ende van den aenslagh van 't water ontlast worden, ende 't ghenot komende van de voor schreven bedijekte Landen, souden mogen spijsen veel ende vcrscheijden Menschen, die men sage aldaer ende elders in Hollandt ende souden ter cause van de wereken totte voor schreven bedijekinghe, ende wat daer wes aen- clceft, van noode wesende veel goede Luijden, so arbeijders als anderen, merckelijck winst verwachten ende genieten, tot onderhoudt van hen selven. Tot zoover voor ditmaal. We willen u niet vermoeien door in eens zoo'n lijvig stuk van dat fraai oud-Hollandsch, zoo „zwaar op de hand", voor te zetten. Dat mocht uw geschied kundige eetlust eens bederven, en niets is minder onze bedoeling. Wie met aandacht evenwel het bovenstaande doorleest (desnoods herleest) zal gewis zijn moeite beloond en met belangstelling het slot van dit artikeltje in het volgend num mer tegemoet zien. (Ie helft Januari.) Nadruk verboden. „Wat kan de oorzaak zijn, dat mijn kool zich slecht laat bewaren?" vroeg mij iemand. Ik noemde hem verschillende mogelijkheden, waar van ik er enkele hier laat volgen. Men dient allereerst een goed houdbaar product te kweeken b.v. als savoyekool de „late Langedijker". als roode kool eveneens de „late Langedijker", ook wel „taaie roode" geheeten, en de Utrechtsche zwartroode." Bij niet afwisselend weer houdt ook de „taaie gele" (savoye) zich lang goed op het veldvoor particulieren is deze soort wel aan te bevelende bekende „Bloemendaalsche gele" is haast even gehard. Kooien die op zwaardere gronden zijn geteeld, zijn beter te bewaren dan die van zand- en veengrondvoorts zijn de producten, gekweekt met kunstmest, duurzamer dan die bemest zijn met beer en gier; stalmest is in deze ook minder aan te bevelen dan kunstmest. Kool van kalkrijke jjodem wint het in duurzaamheid van de producten, op kalk- arme bodem geteeld. Veel stikstof, b.v. Chili- salpeter in giften boven 6 Kilo per Are, doet de kool eerder tot rotting overgaan. Van knolgroen is door de vroege winter niet veel geprofiteerd, de mangels en voeder bieten komen vooral nu te stade. Een uitnemend voedermiddel, dat meer en meer in eere is ge komen, sinds de goede invloed er van op de melkproductie zoowel als op de gezondheids toestand der dieren is gebleken. Evenwelmen ga met de voedering van bieten niet te ver. Bij proeven, aan het Centrale Proefstation te Stockholm genomen, is gebleken, dat de grootere giften der bieten minder goed tot hun recht komen dan kleinere. Onder bepaalde omstan digheden mag men 15 kilo per dier per dag voldoende achten men kan zeker zonder be zwaar gaan tot 20 h. 25 kilo voor zeer zware dieren tot 25 5 30 kilo. Met deze cijfers voor oogen kon de veehouder bepalen, hoeveel bieten hij ongeveer voor zijn veestapel dient te ver bouwen gaat hij ver daarboven dan zou hij niet economisch boeren. Een gemengd voeder is meestal nocdig om een uitstekend botervet te krijgenmet te weeke, niet te vaste boter. Weeke boter wordt gewonnen bij voeding met haver, mais, rijst- voedermeei, tarwezemelen, raap-, sesam- en zonnepitkoeken. Van oude weide, gras en hooi van zure grassen krijgt men harde boter: voorts bij voedering met verschillende soorten stroo. bietenloof, beetwortels, erwten, boonen,wikken aardappelen, palmkern-kokos en katoenzaad- koeken. Voor Allen die Sukkelen met verstopping of moeilijken en onregel- matigen Stoelgang zijn Mijnt ardt's Laxeer- tabkiten onmisbaar- Zij werken vlug en radicaal en veroorzaken niet de minste kramp. Doos 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Gesprongen Handen, Ruwe huid en Schrale LippenBarsten, Kloven. Winterhanden, Wintervoeten. Winterooren en Wintertecnen; Huidwondjes, Ontvellingen, Huidschavingen, Snij-, Stoot-, Brand- en Valwonden; Roode ontstoken Huid, Schrijnen en Smetten der Huid. PUROL in doozen van 30,60 en 90 ct. Tuben 80 cent. Bij Apoth. en Drogisten Het verzacht en geneest. Kalenders. Ant. Jurgens' Margarine-fabrieken te03S zenden voor haar Lotus-product een recla me-kalender de wereld in, die als zoodanig ender zijn soortgenooten niet zoo'n kwaad figuur maakt. De kalender telt twaalf for- sche bladen, die ter versiering ieder in kleurendruk de afbeelding geven van een onzer inlandsche vogels. Aan de voornaam ste eisch, die we aan een kalender ic engere zin móeten-stellen duidelijkheid, is knap voldaaD. Daar 't een „reclame"- kalender is prijkt op iedere vogelplaat met zwarte letters een aanbeveling van „Lotus" waardoor de kalender uit aesthetisch oogpunt beschouwd - naluurljjk aan waarde verliest. Ook heeft de teekenaar bij zijn vogelschetsen de perspectief te vee! uit het oog verloren en komen door on juiste ach te: grond en omgeving de meeste vogels in verband daarmee ons te groot en daardoor onnatuurlijk voor. De hoofdindruk is evonwel ongetwijfeld gunstig. De Uiig. Mij. „De Blauwvoet" te Hilversum verzorgde de uitgave, de fa. Senefolder te Amsterdam de druk. Verder ontvingen we knap verzorgde kalenders van de Levensverzekering-Mij. „R.V.S." en van de Wasscherij-Ververij „De Regenboog", beide verlucht met eon goed geslaagde reproductie naar een schilderij van oude meesters. De Levensverzekering Mij. „Victoria" doet ons een duidelijke weekkalender toekumen. Tenslotte maken we nog melding vaD de rijk geïllustreerde Land- en Tuinbouwkalender, die voor de landbouwer een schat van wetenswaardig heden bevat, vooral op't gebied van kunst mest en door de fa. Van der Eist en Matthes tegen de prijs van f0,5 voor ieder ver krijgbaar woidt gesteld. De fa. C. R. Keijser Co. stelt zoo lang de voorraad strekt voor haar clientèle verkrijgbaar een „notitie boekje voor de Nederlandsche Landbouwer" rijk aan allerlei voor de landbouwer nut tige wenken op 't gebied van land- en tuinbouw en veeteelt. De kalender voor 1926, posttarieven en een lijst van weekmarkten ontbreken natuurlijk niet. Het boekje is in stevig liuneD omslag gestoken en zal zeker zijn weg wel vinden. Verlichting van de Koogerweg. Naar de heer Zeijlemaker ons mededeelt, heeft de Inspecteur der PosterijeD op het veizoek van de Gemeenteraad, de Kooger weg in de kombestelling van den Burg te betrekken, afwijzend beschikt De inwilliging is namelijk afgestuit op de afwezigheid van een behoorlijke verlichting, eer ernstig ge brek, dat zich vooral in de laaiste weken, nu veelvuldige regen de weg slecht begaan baar maakt en in t algemeen g spro ken gedurende de donkere wintersche maanden nijpend gevoelen doet. De kous is met de stranding van dit verzoek om dispensatie natuurlijk niet af, want en dat mogen we ze kor nog wel eens in het licht stellen in bet de ijds aan de Raad gericht adres werd op verlichting van do Koogerweg aangedrongen, electrisch of anders op voorvaderlijke manier - met petroleumlampen, terwjjl als een der voor deden van zulk een verlichting werd aan gevoerd, dat dan do Koogerweg in de kóm- bestelling van den Burg zou worden opge nomen. Verlichting van de Koogerweg, daar gaat het om. De extra postbestelling volgt dan automatisch. Met belangstelling zien we de verdere afwikkeling van deze affaire tegemoet. Gaarne willen we en we spre ken daarmee zeker naar 't hart van menig mede-eilander er de aandacht op vestigen dat met afdoende verlichting van bedoeld gedeelte van den Burg, dat zich de laatste jaren in steeds grooter bevolking en drukker verkeer mag verheugen, de gemeenschap in belangrijke mate gebaat zal zijn. 't Oudejaar ligt achter ons en met frissche moed hebben we koers gezet naar't nieuwe waarvan als dtze regels u ooder de oogen komen bijkans weer een week verstreken is. Op „Oudejaarsavond" roept het woord alleen niet reeds herinnering wakker aan gezelligheid, aan knus en stil- vreugdig samenzijn op oudejaarsavond hebben de meesten onzer onder 't genot van koek en sukkela, in de behaaglijke sfeer van gulle hartelijkheid, onder 't bereik van do ver kwikkende warmte der kost'ljjk snorrende kachel het jaar uitgeluid en 't nieuwe een goede ontvurgst bereid. Die avond in 't bijzonder diepten we allerlei min of meer gewichtige voorvallen op uit de oceaan van de tijd en we vloch ten in ons gesprek en gepraat allerlei ge dachten en wenschen in voor de volgende dagenrij. En terwijl wij op de grens van twee jaren onder de ernstig-dreunende slagen der torenklok, terwijl geuren van oliebol en kastanjes ons vertrek doorwal men, elkaar een jaar vol voorspoed toe- wenschen wordt langs dé boorden van Maas en Rijn, langs hun takken en bijrivieren in 't zuiden des lands in de harten van duizenden angst gewekt bij de onstellende gedachte, dat weldra de vaak toch machtige dijken te zwakke boeien zullen blijken om de al maar wassende stroom in bedwang te houden Ongelukkig was dat juist gezien en brak op meen'ge plaats de logge watermassa zich met bruut geweld door de dijken een baan, om dan over groote vlakten zich een weg te kiezen en ontsteltenis te verwekken waar van de doorbraak werd vernomen. De meest uitvoerige beschrijving vermag nog slechts een vage indruk te geven van de ontzaglijke ramp door 't water o.a. in de pro vincies Limburg en Noord-Brabant aange richt. Weinig rampen treffen gevoel en verbeelding zoo zeer als deze. Allerminst ligt het in onze bedoeling in bijzonderhe den te treden. De groote bladen geven in ellenlange rijen allerlei min of meer ge wichtige bijzonderheden, welke uit tien tallen dorpen en steden in't overstroomde gebied worden gemeld. De op sensatie be- lusten hebben hun hartstocht kunnen bot vieren bij het lezen van uitvoerige waters- noodberiebteo, waaraiu wij eveuwel geen plaats kunnen verleenen. Wanneer wij dit schrijven treedt in de kritieke toestand op vtle plaatsen (Grave- Boksmeer-Maastricht enz.) verbetering in, al mogen we deze belichten niet te opti mistisch bc-oordeelen, daar de doorweekte en zwaar op de proef gestelde dijken nog wel onverwachts teleurstellingen kondtn bereiden, en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Op 't oogenblik zijn groote uiut-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1