No 3983 Zaterdag 16 Januari 1926 39ste Jaargang ""feuilleton Rechtsvragen, Over humor. aiïïïïl E W E T E H. Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Adviseurs Mr. M. V. POLAK, advocaat en Mr. A. K. VINK, advocaat en procureur. Kanaalweg 7 HELDER. Rechtskundige vragen, door een abonrté onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden kosteloos beantwoord. (Slot) Merkwaardig groot is 't aantal spreek woorden, dat met het gebruik (misbruik) van alcohol in verband kan worden ge bracht. Ook getal rijmpjes eenmaal op her- berguithangborden geverfd, loopt in de hon derden. We willen er slechts een paar van opnemen en wel deze In de Ware Swarte Moriaan Waar de grootste neuten staan Boeren dit is in den Ridder Sint Joris, En hij versloeg de draakdrinkt hier brandemoris. De minder gelukkige verhoudiDg tusschen de boer en zyn vrouw heeft eerstgenoemde meermalen tot een „gedicht"' geïnspireerd. Een dier gelukkige leden van het gebene dijde gilde der pantoffelhelden sneed in de bank voor zijn huis deze regelen uit Alwie hier komp, moet goed besinnc Met vuijle voeten neymant binne En iedei, die hier binne is geweest Was voor mijn lieve vrouwe seer bevreest. Elders droeg een haardplaat deze wijze raad Die met vreden Dit huis wil betreden Zonder verschil, Die sal verdragen Der wijven vlagen En swijgen stiL- In Overijsel vinden we ergens deze klaag zang gegrift: Veel hout ick van al 't wijf, Maar niet van Griet dat out katijf Waarmede, ick erme, ick ben getrout O ik leef seer beDaut. Oude tabaksdoozen leveren ook wel eens typische voorbeelden van humor. Een droeve rooker liet in zijn doos graveeren Och was mijn wijf slechts doot, Dan was mijn vreugde groot, Die booze wijven, ze slaan en kijven. Of onze arme echtvriend zich lang in 't bezit van z'n geliefd tabaksreservoir heeft mogen verheugen, meldt de historie niet. Het zou ons echter niets verwonderen, wanneer op een goeie dag tabak en doos spoorloos verdwenen waren, door rooker's eega verdonkeremaand. Een ander, ook al de dupe van een min der zonnige echt, komt na cenige jaren roman van 24 REINHOLD ORTMANN. Omtrent de eigenlijke oorzaak van dit 'laatste levendige meeningsverschil zou misschien geen der beide dames meer be paalde inlichtingen hebben kunnen geven; maar in ieder geval was er toch weer sprake geweest van een verschil van opinie over de kostbaarheid van den bruidsuitzet voor juffrouw Editb. Rondom de eerwaardige mevrouw van Manstein waren n.l. iQ de kleine, halfdon kere woonkamer heele bergen van allerlei sneeuwwit linnengoed opgestapeld, hoog genoeg, om een millionnairsdochter voor de belangrijkste schrede haars levens behoor lijk uit te rusten. Het was dan ook sterk overdreven, toen de oude dame in steeds stijgende opwinding deze stapels linnengoed een „handjevol armzalige uitrustingstuk ken" had genoemd. Maar men kan zich tevens de gevoelens van mevrouw van Manstein voorstellen, toen Edith vaDaf haar plaats in de salon op even gcprikkelden als beslisten toon had geantwoord „Tenslotte ben ik het, die in het huwelijk zal treden moeder en daarom zal de be slissing over deze dingen ook alleen doo tot een droeve conclusie, belichaamd in dit rijmpje: Leeuwen, beeren, simme Dese dieren kan men timme, Maer ter wereld is geen man Die een boos wijf timme kan. (Met simme worden apen bedoeld). Niet altyd, gelukkig, valt 't oordeel even slecht uit. Luister maar eens naar de regeltjes, die Jan van Bemel's tabaksdoos vermeldt Die rookt ziet in den hemel Van outsher ick, Jan van Bemel Bij toeback, wijt en wijn Jan van Bemel zal vroolyck zyn. Ook buiten al die rijmpjes om hebben we in onze omgang met de bewoners van 't platteland ruime gelegenheid kostelijke staaltjes van onvervalschte humor op te teekenen. We willen besluiten met het rijmpje van de boer, onder Everdingen (Z.-H die zyo vreugde uitte over het feit, dat van zyn negen kinderen een zeventa^ met rood haar in 't leven traden. Toen zijn laatste rood harige spruit als bruidje het huis verliet schreef h(i met krijt op de hekkepalen zijner hofstee: Alles uitverkocht. Suikerbietenbouw op Texel. Dinsdag 12 Januari 1.1 werd door de directie van de N. V. Suikerfabriek „Holland" te Halfweg in hotel „de Lindeboom" een ver gadering belegd, waarin de heer Kolkman ais spreker optrad en de resultaten van de bietenbouw 1925 en plannen voor 't komende oogstjaar werden besproken. De heer Kolkman kweet zich daarbij op uitstekende wijze van zijn taak en ver mocht de talrijke amwezigen door zijn duidelijke en overtuigende rede te boeien. Een beknopt overzicht van hetgeen ge zegd werd moge hier volgen. Na een woord van welkom spreekt de heer K. de wensch uit, dat de nu voor deze besprekingen betponde belangstelling evenredig moge zijn aan die voor de ver bouw van suikerbieten. Terugblik. Ondanks ons ernstig streven de bieten cultuur hier uit te breiden of in te voeren konden in 1925 maar poovere resultaten wordeD geboekt. Wel mocht het ons na een tweetal vergaderiDgeD gelukken een 200 bunders „op papier" te krijgen, maar dat beteekent niet, dat weldra de bietenoogs: van zooveel land naar Halfweg kon wor den verscheept. Ik weetwij zijn tekort geschoten in 't wieden hoewel wij niet heb ben geschroomd veel arbeiders en geld voor dat werk beschikbaar te stel en. Door de lamlendigheid der wieders en gebrekkig mij genomen moeten worden. Het blijft dus, zooals ik gezeed heb: meer dan de helft van alles, wat u daar besteld hebt zonder mij te raadplegen, gaat naar dea leveraucier terug. Het is mijn stellige wil mij tot het allernoodzakelijkste te bepreken Juist op dit kritieke oogenblik had het dienstmeisje, dat er altijd uitzag, alsof het op een flinke strafpredikatie voorbereid was, het bewuste bezoek aangekondigd en met een hoonend; „Nu, ik wensch je veel genoegen uit den moüd van mevrouw van Manstein, was op hetzelfde oogenblik de verbindingsdeur krakend in het slot gevlogen. Edith richtte zich slechts half op uit haar gemakkelijke houdiug om den binnentre dende te begroeten. Haar knap gezicht was ernstig en het kloDk geenszins als een uitroep van blijde verrassing, toen zij sprak „Wat is de reden, die je hierheen voert, Siegmund? Want er moet toch wel iets heel bijzonders gebeurd zijn, dat je het niet ongepast acht, tegen mijn uitdrukkelijke wenschen te handelen." Ondanks haar poging om haar hand uit de zijne los te maken, drukte Artois deze vurig aan zijn lippen en schoof toen met de rustige zekerheid van een oud huisvriend de diohtsbijzijnde stoel naast haar rustbed „Nog is er niets bijzonder gebeurd, mijn dierbare Edith," antwoordde h(j glimlachend „maar aangezien het binnenkort zou kun nen gebeuren, moet ik je noodzakelijk toezicht heeft dat alles echter niets uitge werkt. We zijn hiermee echter een erva ring rijker geworden en hebben geleerd, dat het wieden hier anders moet worden aangepakt Verder is bij herhaling gebleken, dat door landbouwers land werd toegewezen, dat voor bietenbouw volstrekt ongeschikt was. We schrijven dit toe aan onbekendheid met de omstandigheden, die een intense cultuur vereischt. Voortaan zal ook hierop acht worden geslagen. T oekomstplannen. Persoonlijk heb ik hier zeer aangename ervaringen opgedaan en de Texelaars leeren waardeeren; wat echter ons zaken-doen betreft hopen we dit jaar beter resultaten te bereiken dan in 1925. 't Is mü niet mogelijk 'n een duidelijk beeld te geven van de wijze, waarop nu de campagne zal worden ingekleed. Wel weet ik hoe het niet moet. In de eerste plaats is t noodig, dat de boeren zelf bij de verbouw van bieten be lang hebben. Dat koml het product en daardoor boer en afnemer ten goede, 't Is te betreuren, dat de boeren het vorig jaar de fabriek niet hebben ingelicht, toen de behandeling der bietenakkers zooveel te wenschen overliet. Daarom zullen we thans een andere weg inslaan. Gaarne een woord van lof voor de Texel sche wegen al heeft de regen van de laatste dagen veel bedorven. Zij hebben het bietenvervoer zeker vergemakkelijkt. Voortaan zal echter van zulke hooge, logge vrachtwagens geen gebruik meer worden gemaakt, doch zullen kleinere auto's worden gebezigd. Verbetering van de loswal en de vaargeul bij Oost is echter zeer gewenscht 'k Hoop, dat het gemeentebestuur die bezwaren uit de weg wil ruimen, waaraan ik evenwel niet twyfel daar het hier een gemeenschapsbelang betreft. Daar hier behoefte aan arbeiders is, zal in de drukke dagen van de bietenbouw de fabriek daarin voorzieD. Om de bouw meer loonend te doen zijn zullen met de boeren andere overeenkomsten worden aangegaan dan het vorig jaar het geval was. Beide partijen zullen daarbij gebaat zyn grooter opbrengst, grooter winst. Gunstige resultaten. Het vorig jaar werden afgesloten huur contracten en contracten in engere zin. De resultaten van beide liepen wel zeer uiteen en bedroegen in 't laatste geval vaak twee maal zooveel als in'tandere. Een bunder land door de boer zelf verzorgd leverde 42000 K.G. netto suikerbieten met 18.5°/0 suiker. Als gunstige uitzondering op de huurcontracten valt te noemen 'n opbrengst van 81000 KG. netto met een gehalte van 17,7 pCt. Over 't algemeen brengt Texel bicten sprekeD. Overigens is het een kleine eeuwigheid geleden, sinds wij elkander voor hot laatst zagen en eerlijk gezegd zie je er niet zoo frisch en bloeiend uit als een gelukkige jonge bruid er feitelijk behoorde uit te zien." Editb wierp wrevelig het hoofd achterover en haar vingers speelden zenuwachtig met de kwasten van het rustbed. „Waartoe dient deze spot?" vroeg zij geprikkeld. „Ik hoop dat het Diet je bedoe ling is onze geheele conversatie op dezen onverkwikkelijken toon te voeren. Je zult me tenminste vandaag Diet in de stemming aantreffen om daarop in te gaaD." „Ah, er heeft dus weer een klein huise lijk onweer gewoed? Merkwaardig hoeveel electrisohe spanning ttgenwoordig overal in de lucht schijnt te zweven! Het lijkt mij toe, dat je met de voltrekking van je huwelijk zooveel mogelijk haast maakt. Voorzoover bet niet onbescheiden is daar naar te vragen, wanneer zal de groote dag dan aangebroken zijn „Den vijftienden van de volgende maand zal ons hu weluk plaats hebben," antwoord de zij koitaf en met een harden klank iD haar stem, dien hij intusschen niet scheen te bemerken, aaDgezien hij op zijn onver schillige manier voortging „Morgen over vijf weken dus! Een korte tijd en toch bijna al te lang voor iemand die iedere minuut in ai zijn verwachtingen teleurgesteld kan worden." voort met een hoog suikergehalte. [In de P.H. Polder is 't gehalte wat lager, maar de opbrengst weer grooter.) Een monster bieten bleek zelfs 20,5 pet. te bevatten, waarmee het suikergehalte van bieten uit Upolder en Haarlemmermeerp. (16,5-16,6) ver wordt overtroffen. Een gehalte beneden i' 7 pet. is op Texeluitzondoring (P.H. polder en 't Noorden), Do suikermarkt is thans dalende, maar zeker zal de bietencultuur daardoor niet minder loonend zpn, daar dit jaai de akkcis meer zu Hen voortbrengen. Texel is de witte bouw moe, zoo oordee- len hier de deskundigen. De suikerbiet nu is een uicstokend wisselproducten de bouw levert oDgefwijfeld knappe voordeden. Wanneer de landbouwer zelf voor zaaien, wieden en rooion zorgt, terwijl de fabriek arbeiders (by voorkeur geen Brabanders) en transportmateriaal, voor rekening van de boer, beschikbaar a.ldt, l(jdt het geen tw(jfel, of de bouw zal InODend zijn. Een Duitsch deskundige Achtte 32 K.G. zaad per HA. gewenBchf. Z[in methode van zaaien en dupnen moge echter in Tsjecho Slowakije en Pommeren succes hebbeD, op Texel moeten we daar niets van hebben. De bieten wegen hier 41/» a 5 ons zijn kleio van stuk en hebben een goed suikergehalte. Op het vasteland van Holland komen in 't suikergehalteverecbillen voor- van 3-4 pet (De bieten uit de P.H. polder lij kon op die van Haurl.M.- en JJ-po!ders) Volgen we het Duitsche systeem, dan wordt te dik gezaaid en moet bij het uitdunnen menige plaDt niet zelden de beste het loodje leggen. Daarom raad ik 15 KG. zaad per bunder te nemen. Dat geeft dan bv. 70.00'! planten en een bietenopbrengst van 28 ii 30.000 KG. netto per bunder. Over 't algemeen is de pacht hier niet hoog, eer voor de Lmdbouwers gunstige omstandigheid. Voor f 100 per bpnder is het „Wat wil je daarmee zeggen, Siegmund? Zal ik soms deze iemand zyn?." „O Deen!' sprak hij op gerekten toon. „Er zyn toch ook nog andere menschtn op de wereld ik bijvoorbeeld! Mijn ver wachtingen schijnen slechts heel langzaam voor verwezenlijking vatbaar te zyn liefste Edith!" .Wil je mij daarvan een verwyt makeD Ik heb gedaan wat ik koD om den professor voor je te interesseereD, meer bijna,dar ik feitelijk mocht wagen, zonder zyn yver- zuchtige verdenking op te wekker. Ik kan hem toch niet eenvoudig bevelen, dit of dat ten gunste van jou te ondernemen „Neen, dat kun je zeer zeker niet" zeide de doctor z ebljes, „maar voor my is het niet des te minder noodlottig, dat de zaken zich in zulk eeD slakkengang ontwikkelen. Ik zou in de pijnlijkste verlegenheid kunnen geraken, als niet spoedig iets beslissends voorvalt „Indien de zaken werkelyk zoo staan, dan moet je nu toch die betrekking aan nemen, waarvoor je eig. niyk hierheen bent gekomen. Voor dat andere zou later wel raad geschaft kunnen worden .Je verwijzing naar dezen voortreffelijk!n uitweg komt h-.in.us te las'. Ik heb die betrekking einiee dasfn Leien aan een studiemakker overgedaan, die gelukkig was met zulk een te wijs van unb atznchlige vriendschap." Woi dt vervolgd TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct por drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokend. BI] abonnemont lagoro regolprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN IV.::-.: O ROOnl AÖAh ROODEJTW THEOOORUS NicMtur.n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1