1 t No 3986 Woensdag 27 Januari 1926 39ste Jaargang Rechtsvragen. Paard en Motor. Van week tot week TexeSsche Berichten r* 1 ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Ad 16—23 Jan. DOOI- KSCG'UE DEN BURG: 50 cL por drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN I Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal goplaatst wordt 3 maal berokond. Bij abonnemont lagere regolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN viseurs Mr. M. V. POLAK, advocaat en Mr. A. K. VINK, advocaat en procureur. Kanaalweg 7 HELDER. Rechtskundige vragen, door een abonnó onder teekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden kosteloos beantwoord. 50 We behceven maar weinig jaren in de gc- iO schiedenis terug te gaan om te komen aan het '5 tijdperk, waarin de stalhouder in 's menschen r. I leven een niet onbelangrijke rol vervulde Geen n gebeurtenis van beteekenis of er kwamen wel- haast een koetsier, paard en rijtuigje af te pas. Kwam een ziekte ons plagen of werd gezins- 3 uitbreiding verwacht de dokter arriveerde 5 per rijtuig om de noodige hulp te vcrleenen. Moest een kleine wereldburger ter doop worden gehouden een rijtuigje bracht de familie naar 't bedehuis, waar de ceremoniën werden ver richt. Wie in 't huwelijksbootje dacht te stappen maakte de rijtuigverhuurder deelgenoot van zijn plannen en 't was alweer het rijtuig, dat hem ten dienste stond. Vooral onder dezeomstan- digheden werd aan 't populaire vehikel dubbele j aandacht gewijd. De welstand toch van het I huwende paar werd voor een goed deel afge- meten naar de min of minder bevallige paarde- pootcn en wielspaken, de glans van de lak, het al of niet aanwezig zijn van gummibanden, de kleedij van de koetsier, en wat voor dergelijke I critielc meer in aanmerking kwam. Tenslotte I was 't de laatste rit in 't leven waarbij van de dienst van't paard weer gebruik werd gemaakt. Hoe arm ook, éénmaal reed ieder met paard en I rijtuig. Deze dagen - 't glorietijdperk van de stalhou der - liggen niet zoo ver achter ons, maar groot is niettemin de verandering, die 't verkeerswezen in luttele jaren tijds heeft ondergaan. Wc spreken hier natuurlijk in't algemeen, maar ook in onze onmiddellijke omgeving vinden we ruim schoots gelegenheid bovenstaande waarheid te zien bevestigd. Ook op Texel's bodem verkrijgt de auto meer en meer burgerrecht. Een goed geregelde autobusdienst onderhoudt 't verkeer van het eilandcentrnm met de haven, terwijl de dorpen de Waal, Oosterend en de Cocksdorp eveneens van den Burg uit gemakkelijk per „bus" te bereiken zijn. De Koog verkeert op 't oogenblik uit dit oogpunt beschouwd in een minder benijdenswaardige positie en wacht op 't zomerseizoen, wanneer ten behoeve van de badgastenbevolking een autobusdienst op de badplaats wordt ingelegd en zoo de Koogenaren uit hun betrekkelijk isolement verlost. De Texelsche aesculaap oftewel dokter be dien t zich van een auto bij het bezoeken zijner verre patiënten, terwijl een huwelijksrit naar't stadhuis, per auto ondernomen, voor ons geen zeldzaamheid meer is. Alleen wanneer de reize naar de doodenakker is gericht is het paard nog goed genoeg en weet de stalhouder zich van onze klandizie verzekerd. Maar voor zoo lang als het duurt althans. In de groote steden dreigt ook hierbij de stalhouder in het vergeetboek, het paard minder intrek te raken en neemt het aantal begrafenissen per lijkenauto gaandeweg toe. Deftige begrafenisondernemers spreken daar van „autotransport voor over ledenen" en voelen zich wel bij de moderni seering van hun bedrijf. Zoo verbleekt alras 's stalhouders roem. Dan verdwijnt hier, dan daar een bord met het opschrift „Stalhouderij" om door een ander met 't fraaie „Garage" te worden vervangen. En waar „in beter dagen" paardenhoeven, on geduldig trappelend, de stalsteenen schraapten, staan nu blinkende limousines met voorname lijn. Weeë stallucht heeft er voor scherpe, doordringende benzinegeur plaatsgemaakt. De „havermotor" is nog niet afgedaan. Daar gaat nog wel eenige tijd mee heen, hoewel we ons moeilijk vertrouwd kunnen maken met de idee, dat eenmaal de benzinemotor zijn vier voetige tegenstander er geheel zal hebben uit gewerkt. Op transport- en landbouwgebied heeft de motor evenwel belangrijke successen mogen behalen, waarvan we er enkele in een volgend artikel nader aan een bespreking zullen onderwerpen. We zullen daarbij onze gegevens deels aan binnen- en buitenlandsche tijdschrif ten, deels aan de ervaring in onze omgeving ontleenen, opdat we de kwestie „paard of motor?" in het juiste licht zullen zien. Voor welwillende opmerkingen dienaangaande, in het bijzonder met betrekking tot Texelsche toe standen, houden wc ons steeds aanbevolen. De Kabinetscrisis op haar eind? Ook Dr. de Visser is er Diet in geslaagd aan de hem door de Koningin verstrekte opdracht te voldoen. Daarmee was meteen gedemonstreerd, dat het vernieuwen van een samenwerking der rechtsche partyen, en herstel der ooalitie, onmogelijk is geble ken. Dr. de Visser heeft nog, toen hem dat gebleken was, een poging ondernomen, om een zakenkabinet uit de rechterzijde samen te stelleD, maar ook dat is niet mogelijk gebleken. Rechts is niet meer tot regeeren in staat gebleken. Do Konicgin he6ft thans Mr. J L:tnburg aangezocht als Kabinetsformateur op te treden. En zijo opdracht betreft een txTa parlementair Kabinot. Mr. Limburg is een man van erkende groote bekwaamheden, vooral op juridissh en wetgevend gebied. Hij beboort tot do vrijtinnig democra'ische partij maar was altyo uHerst gematigd id zijn optreden. Hjj heeft zitting gehad in de Kamor en in belangrijke commissies en st3at bij alle partijen uistekend aange schreven. Dat zijn belangrijke factoren en als by met slaagt wie zal het dan kunnen Engeland De liberale partij in 't nauw. Wy hebben reeds eerder nreldiDg gemaakt van de moeiiykbeden, waarin do liberale partij in Engeland op dit oogenbük verkeert Het is vooral do groep van jongereD, onder leiding van Kenwortby, die (eg6n de poli tiek vhd Lloyd George in verzet is gekomen. Men kan deze groep het meer vooruitstre vend deel der liberalen noemen misschien wel de vryzinnig democraten in de dop en ze stuurt iD de laatste tijd doelbewust .^an op een samenwerking met deLibour- party tegen de conservatieven. L'oyl George wil echter van een derge lijke samenwerking ofarbeidsgtmeerschap niets weten. Hy heeft Woensdag te Caroa- von in een redevoering daarvan nog op icherpe wijze do6n biykan Geen same wer king met de arbeiderspartij, wil by, doch het versterken der eigeD gelederen door propagaDdeering van de Liberale beginae- aelea. Lie oppositie iaat zich echter niet uit het veld slaan en Kenwoitby beeft al dadelijk verklaard, dat alles moet worden gedaan, om aan bet eoossrvatieve bewind een eiode te maken en dat daarom samen werking met Labour noodzakeiyk is. En dreigend vobgde htj er aau toe, dat als zekere leid&rs dit plan in de weg mochten staan maatregelen zullen vorden getroflen om ze uit de weg te krygen Het laat zich dus aai zien, dat in de boezem van de liberale prrtij iD Engeland een ernstige en voor de party zelf gevaariyke stryd staat te oat- öranden. België en 't Verdrag van Locarno. In de B.lgische Kamer is het verdrag van Locarno aan de orde geweest. Er werd een vry lang debat over gevorrd, dat echter zoo goed als geen nieuws bracht en waar voor biyketis het groot aantal leegs zetels ij de Kamer zelf ook al bee! wetmg b> - langstelling bestond. Van socialistische zijde werd er nogal wat critiek geoefend, maar men verklaarde tevens r,iet te zullen t gen- stemmen. Minister Vandervelde verdedigde het verdrag en de Kamer ram de desbe treffende wetsontwerpen dan ook met een groote meerderheid vaD 124 tegen 4 stem- urn en 4 onthoudingen, aaD. De Fransche schatkist. In Frankrijk zal de nieuwe week staar» in het leek6n van de fi anc ëele kwestie, want in Kamer en Senaat zal over de irgc- dreode plannen tot herstel der ft »atic moeteD worden beslist. De commissie beeft m de laatste dagen nog met verschillende Kamerleden de rnogeiykbeid van een ver- oeiirg bespoten. Daarby verklaarde B tanu Diet onverzettelijk te zuilen zijn, als men te r6geermg voorstelde ten belasting te beffen, die oDmiadeüyk de or misbare n komsten zou verschaffen w-'ke van da r elastiLg op de re alitgen worden ver- wacot Overee-. etenmrng e tcb er nog niet »trkr< gen. 'i; Duitsche Kabinet compleet. Dr Luther heeft bet nieuwe Duitsche Rliks»aü.net eiucelyk byeet g.kregen. Het heeft nog wat voeten io de aarde gehad om het nieuwe ministerie te completeeren omlat er voorde portefeu'le van landbouw en voedselvoorzieningen geen liefhebber was te vinden onder de leidende personen van het Cmtrum, waaraau deze portefeuille was toegewezen. Tenslotte is Luther daar echter ook mee klaargekomen. De Dieuwe ministers zyn beëedigd en hebben al een paar keeren vergaderd om enkele zaken te regelen en de regeerings- verklaring op te stellen. DiDsdag zal de regeeringsvetklaring iD de Rijksdag worden voorgelezen en dan kan de oppositie aan de slag gaan. Rusland: Tweedracht onder de Communisten. Berichten in de laatste tijd uit Sovjet- Rusland ontvangen, vestigen de indruk, dat zich tn de communistische party be- langryke gebeurtenissen afspelen. E-n ernstig meeDiogsverschil is aan de dag getreden en sedert bet onlangs gehouden comraunistisohe congres gaandeweg zoo danig verecherpr, dat W6lhaaat van een col liet kan worden geeproken. D.tar het zich laat aanzien, dat dit verdere gevoigtn na zich zal sleepen, ook wat de buiten- laodsche politiek der Sovjetregeering be treft, willen we, zij het ook heel bekoopt, hier de voornaamste feiten van de laatste ty»l releveeren Na de dood van Lenin ecbeen aanvankelijk Trotski de paogewezen peisoou om „de groote leider* op te volgen. Trotski stond aan het hoofd van hetroode leger en bezat het vertrouwen zijner oifioiereD. Maar Trotski had ook zyu tegenstanders dezen wisten hem op zij te dringeD en hem te noodzakeD „ziek" te worden. En de troijka, het driemanschap S alm Zinowj^f en Ke- manef, kwam aan het hoofd van Sovjet- Rusland. Lang ging het echter niet goed met dit drietal. Em ernstig meeumga- verschil over de politiek, die So»jet Rusland moet volgen, trad aau de dag russchen Stalm en de heide anderen. Naast de priecipieelo stryd ontbrandde daarbij ook de persooniyke stryd. Stalin vond steun by Rykof, die als Lanins op- tolgar aangewezen werd en bij de Com munisten te Moskou, terwijl Sonovjef en Kamenef vooinameiyk hun aanhangers vonden in Petersburg. Op het congres nu kwamen bei te par tijen met eikair in hevige botsing Zipovjsf viel S alm op heftige wyze aac en Kroeps- k^ja, de weduwe van LQnin, en andere personen sprongen hem by. Zij beweerdeD dat de beginselen vao Sialiu in stryd wureD met d e vaD Lenin. Maar Stalin had ook zyn aanhangers georganiseerd en hot kwam h t cocgtes tot btfiige tooneeb-D Sta lin zegevierde, want toen het opstemmeD aankwam, werdou aile voorstellen van Zmo- j f met een overgrooio meerderheid vaD stemmen verworpen Aan Zmovj-fa macht n invk ei was met oen slag een einde maast en S alm werd onbetwistbaar heer van Rjslaud. H:j zal de tot nog toe ge- «oerde politiek voortzet'eD, p.trevcn ravr een compromis met do boe-ren en door vergaanue concessies hun trachfeD te kr ij- g-m tot opvoeritg der pioductie al zal dat alles op de duur ook moeten uitloopen op oen verloochening van het bolsjewistische stelsel, Maar Pdteisburg geeft de ft ijJ tegen Moskou Dog met op. De partijen komen voortdurend scherper tegenover elkander le staan. Trotski en Stalm hoboen reeds de eiech g- steld, dat Smovj-f uital zyn open bare functies zal worde» ontslageD. Wel tracht bei Centraal Cmrté nog bemicd&h n 1 op te treden, ma&r dat ta eerr verzoenir g tut stand zal komen, iy kt wel haast buiter- gesloten. Do partystnjd begint s) verder om zch heen te grijpen en wat daarvan voor Sj'j Ruslacd de gevolgen zullen zyn valt nog moeilijk te voorspellen. Nieuw Leven. 't Is met de ijspret gedaan. Vrijdag is de dooi ingetreden, die zóó flink heeft doorgezet, dat wel iedere gedachte aan ijs aan kant is geschoven om voor andere plaats te makenGedachten aan een mil dere tyd met meer zonnige en minder onbehangiyk-gure, koude dageD. Januari'a laatste kalenderblaadje nadert al dicht. Februari, sprokkelmaand, komt zich weldra aandieneu, een viertal weken slechts, die de komst van de Lentemaand zullen voor bereiden. Wanneer we de schaatsen weer vaarwel hebben gezegd en met prikslee en toog in een donker zolderhoekje hebben opgeborgen, wordt al sterker 't verlangen naar do dagen die ons brengen zullen een algemeene opbloei in do natuur, een her leven van plant en dierdagen, dio al wat leeft nieuwe energie zullen toedeelon cn tooien veld en duin en boomen met 't betoov'rend-mooie kleed van de Lente. We weteD, 't is nog toekomstmuziek, waarnaar 't goed luisteren is, maar die stellig naderen en ook op ons z'n wel dadige invloed niet missen zal. Toch weten we ook do winter te waar- deeren, weten we zyn genietingen naar waarde te schatten en in dank te aanvaar den. Genietingen, schry ven wo, die vreugd beteekenen voor zoovelen, maar tegelyk armoe brengen, nypend gebrek doen bin nensluipen in wie weet hoeveel gezinnen. Wellicht is hy heen nu, de barre klant met zyn grillige allures en mot hem do winterpret in al haar variaties, de winter- sche vermaken binnen en buiten, evenals do schaarschto van werk in allerlei bedry- veD die door 't winterty stagnatie on dervonden zoodat eindelyk ook voor do arbeider, do eelthand, beter dagen aanbreken Ringrijderij te Oost. Ons rest nog ecnigo regels te wyden aan de wedstrijd, welke Vrijdag 1.1. door de IJsclub „Oost" werd georganiseerd. Twaalf paren Damon aan de wedstryd deel. 't IJs was goed te noemen. Er stond evenwel een stevige wind, waaraan misschien de geringe belangstelling voor deze rydery is toe te scbryven. De namen dor pryswin- ners(-sters) en van hetgeeD zij als 't bewys hunner kranige prestaties in ontvangst mochten nemen volgen hier: le prijs, bonbonbak en rookstel, mej. Willemien Bakker cn de heer Gerrit Bak ker; 2e prijs, gebakslel en een paar hand beschermers, Mej. Cath. Boersen en de heer Willem Boersen. Een en ander werd onder een toepasseiyk woord door de voorzitter uitgereikt. „De Dageraad." Dat de ysperiodo op de dienst van „de Dageraad" zonder invloed zou blijven was mot ilyk aan te nemen, maar zeker is't de moeite waard eens te releveeren, dat z(j in weerwil van strenge vorst - als regel tweemaal daags de dierst kon waar nemen, waar tegenover slechts twee dagen staan in een tydsverloop van 9 etmalen, 14 en 17 Jan., dat zy slechts eenmaal voer. Alleen de lae Jan. werd by't Horntje aan gelegd, de andere dagen steeds teOude3child Sinds Zaterdag IJ. gaat de zaak weer haar oude gang. Brand. Maandagmorgen 11 u.brak in het perceel aan de Hallerweg, bewoond door de farn. Mantje - vermoedelijk door het vlamvatten van een stofdoek, die over een stoof te drogen was gelegd in de bovenverdieping brand uit, die zoo spoedig om zich heen greep, dat zij in korte tijd in vlammen opging. Toch zag men kans meubelen en waarde papieren uit de benedenverdieping in vei ligheid te brengen De motorspuit, die na eenige tijd arriveerde, had geen gemakkelijk werk, daar de krachtige wind het blus- schingswerk bemoeilykte. Een talrijk pu bliek verzamelde zicb onderwyl, dat met spanning het verloop van de brand volgde. Verzekering dekt de schilde. Verloting. In velband met de verloting, door de fa. Vlessing voor haar clientèle opengesteld, deeit men ons mcae, dat het horloge bleef stilstaan op 8 u. 20 min. 42 sec. Mej. R y. Boogerd, raadde 3 u. 20 m. 40 sec. en kwam voor de keus uit ameu blement (2 fauteuils en 4 stoelen), boe kenkast en spiegel roet theekast in aan merking. Zij koos 't ameublement. Overp'aatsin Vet ingang van 1 Febr. a.s. wordt mej. PI t, vori''.>rid> n aan het postkantoor alhier na ir dat te Helder overgeplaatst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1