I Bio 3990 Woensdag 10 Februari 1926 398,6 Jaargang Rechtsvragen. pet Kiespijn ScmanihUi Moeders *ld Kalkbemesting. Van week tot week Texelsche Berichten —2.1 ABONNEMENTEN: )ITGAVE;N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 chtskundige vragen, door een abonné rteekend en onder 't motto „Recht" ons bureau (Pasfe6traat) ingezonden, Rlen door onze rechtskundige mede- ;er kosteloos beantwoord. Strandvonderij, lagIn hoeverre heeft men recht op strand en en op hoeveel kan men aanspraak maken? ri KvArt. 550 van jhet Wetb. van Kooph. ^0' dat goederen, welke geborgen en gevischt x i zonder dat de schipper of eigenaar be is, overgebracht moeten worden enafge- n aan den strandvonder. Een bepaald elte wordt in de wet niet toegekend voor aantal,ergjng. Natuurlijk moet eerst worden af- andagjcht 0f de rechthebbende naar de oproepin- eilingvan den strandvonder soms op komt dagen, hade r waardelooze artikelen zooals brandhout, tndagtnaar U vraagt zwijgt de wet. ven Jachtacte. Loterij- of niet. raagEen firma heeft een horloge verborgen e&teld, en degene, die het oogenblik, waarop stil komt te staan, het meest nauwkeurig lt, krijgt een cadeau. Is dat een loterij ntw.Indien van dengene, die komt raden, rlei prestatie jegens den opensteller der jij vereischt is, waardoor hem of aan een r eenig direct economisch voordeel komt, :t geen loterij, gelijk de Hooge Raad in heeft uitgemaakt. :ur- nke Z. ier- De beteekenis van Grondonderzoek M i verdrijft men spoedig met Buisje 75ciBij Apoth.en Drogisten 't Nederlandsche Roode Kruis. Groote Nood in de Drentsche Venen. Als uw Kinderen zich bezeerd hebben gebruik dan onmiddellijk 30-60-90 ct. PUROL Inwendige zending en alcoholisme. J, 30 im. 3 J, 30 slotei ur. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel moer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnement lagoro rogelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN iar raagHoe oud moet men zijn om een jacht- te kunnen krijgen? ~~"*~"ntw.De eerste de beste veldwachter kan U aas omtrent inlichten; voor dezen keer18jaar, 7 der Jachtwet. •t. 1 der loterijwet zegt, dat indien men tegen loening aan zekere voorwaarde mee mag Ji, er sprake is van een loterij in de zin der t ln Uw vraag kan ik geen enkele voor- arde ontdekken. Indien men echter moet ien is het w e 1 een loterij. Mr. V. Z. door H. KL1MP. let is van 't grootste belang, dat onze akker- veilanden voldoende kalk bevatten, maar even groot belang is, dat er geen „te veel" kalk aanwezig is. Nu en dan wordt per ■ertentie mergel of schuimaarde aangeboden, ^schillende landbouwers maken van die aan- iing gebruik en gaan kalk strooien, zonder Éde meeste gevallen te onderzoeken of er erkelik aan kalk behoefte is. Dat het lang niet altijd gewenst is een kalk- miesting te geven of kunstmeststoffen te looien, waarin kalk aanwezig is of op de npem eenzelfde werking uitoefenen als kalk ijjkt wel uit het volgende voorbeeld Een landbouwer in Eierland heeft in Decem- ;r van 't vorig jaar een monster grond op- ronden naar het Rijkslandbouwproefstation Wageningen. Monsters zandgrond worden derzocht aan het proefstation voor veevoeder- lerzoek. De betrokken landbouwer was gewoon nog eens slakkenmeel, waarin veel kalk, te Jooien. De uitslag van het onderzoek doet zien, hoe verkeerd dat was en dat een kalk bemesting wel helemaal misplaatst is. Het humusgehalte van de onderzochte grond be draagt 3,1 pet. Per H.A. en gerekend op 10 cM. bouwvoor bevat de grond 40000 Kg. humus. In 't verslag van het proefstation kunnen we Verder 't volgende lezen De grond is sterk overkalkt en bevat 0,9 pet. koolzure kalk op den luchtdrogen grond be rekend. Dat wordt per H.A. en 10 cM, bouw- Üïoor 11 h 12000 Kg. I De gewassen op deze gronden lijden zonder eenigen twijfel aan de „Veenkoloniale haver- Ziekte." Het eenige middel is, de gewassen, maast kali, met superfosfaat en zwavelzure ammoniak te bemesten en mangaansulfaat te geven naar 75 Kg. goed handelszout per H.A. Als het geluk dient en het mangaansulfaat direct na het uitzaaien in den grond regent, kunnen alle gewassen verbouwd worden. Aard appelen zullen evenwel op dezen grond licht schurftig worden, wat men eenigszins kan tegengaan door het middel toe te passen, dat bijgaand vlugschrift aangeeft, maar wij ver wachten er in dit geval niet veel van." Het hier genoemd vlugschriftje vermeldt dat de schurft kan worden bestreden door in de herfst op toekomstig aardappelland rogge dik te zaaien. In het voorjaar wordt de groene massa ondergeploegd. Het organisme, dat de schurft veroorzaakt schijnt de groene massa te verkiezen boven aardappelen, 't ls in elk geval te proberen. Het proefstation schrijft nog verder Vlinderbloemigen, die geen of nauwelijks zwavelz. ammoniak behoeven te hebben, zullen met mangaansulfaat ook slagen tenminste, als de ervoor noodige bacteriën aanwezig zijn I MIJN HARDT (Anders enten met grond van een veld, waar de betreffende gewassen wel groeien.) Rogge is veel minder gevoelig dan haver, gerst en tarwe, maar kan toch ook geducht door de kwaal lijden. Wij kunnen evenwel verzekeren, dat vele landbouwers, (b.v. in Oude-Pekela) op sterk overkalkten grond zeer goede oogsten halen bij bemesting met super en zwavelz. ammoniak en het gebruik van mangaansulfaat." Ik deel dit hier mee, om aan te tonen, dat het geraden is, wat voorzichtig om te springen met kalk en zich bij de keuze van kunstmest stoffen te laten leiden niet door de prijs van het ogenblik, maar door de aard van die mest stoffen. Als slakkenmeel goedkoop is en super fosfaat duur, zijn velen geneigd de goedkopere meststof uit te strooien en we zien uit 't hier meegedeeld verslag, hoe verkeerd dat zou zijn op gronden gelijk aan de onderzochte perselen. Het is van 't grootste belang, vooral voor Texel met de sterk wisselende aard van de bodem, grondmonsters ter onderzoek op te zenden naar Wageningen. Een volgende maal zal ik mededeling doen van onderzoekingen, waardoor juist tekort aan kalk werd aangetoond en de gewassen elk jaar lijden aan te zure toestand van de bodem. 31 Jan.—6 Febr. Huwelijksfeest Koninklijke Familie. Ter gelegenheid van het 25-jarig huwe lijksfeest van 't Koniekiyk^echtpaar woei de 7e dezer ven offlcieele gebouwen hier de vlag. Duitschland en de Volkenbond. De toetreding van Duitschland tot de Volkenbond is in de afgeloopen week een flinke schrede nader gekomen. Alleen de Volkschen, Duitsch natioualen en commu nisten stemden tegeo en alle andere paitUen en groepeD vóör, zoodat gezegd kan wordeD dat de groote meerderheid van het Duitsche volk inzake de toetreding van Duitschland ot de Volkenbond achter de regeeriDg staat. Naar verwacht wordt zal nog dez6 week de offiiieele aanvrage van de Duitsche regeeriDg om tot de Volkenbond te worden toegelaten verzoDden worden. Te Genève worden reeds de voorberei dende maatregelen getroffen, om Duitsch lands loetrediDg zooveel mogelijk te bespoe digen. Een dezer dagen zal aldaar deVol- senbondsraad bijeenkomen om de datum «ast te stellen voor bet buitengewone assemb.'é waarna over Duitscblands toela ting zal worden beslist Naar luid der be richten zal het 8 of 10 Maart a.s. zfjn. Als tot Duitechlands toelating besloten is zal het dadelijk ook een zetel krflgen in de Volkenbocdiraad en onmiddellijk daarop zal de eerste zitting vaD de Volkenbondsraad met Duitsehiand worden gehoudeD. Doarin zuilen dadelijk eeDige onderwerpen worden behandeld, waarbij de belangen van Duitsch land betrokken zijn. Naar de Ontwapeningsconferentie. De voorbereidende maatregelen voor hei bijeenroepen van de ontwapeningsconferen tie te Gei è/e, ondervinden eenige vertra ging doordat enkele rfgeiringen om eenig uitst«l hebben verzocht. Ook schijnen de moeilijkheden voor de deelnen.ng vaD Sovjet-Rusland nog Diet geheel uit de weg te zijn geruimd. Ook de regeering der Vereen Staten heeft z ca met het uiis'el veieeDigd, doch meteeD kwam ook uit Washington het bericht dat president Coolidge tevens vasthoudt aaD /.(jn v lornemen om e«n ontwapeniogscon fetentie bijeen te roepeD Hjj meent, dat vooral wat de vlootaangelcgenheden betreft '6 Gerèvs geen voldoende resultaten zullen kuDDen worden bereikt en dat het ook niet aangaat, dat over de vermindering van de s'erkte der vloten de talrijke staten, die a'l66n maar een land1 ger hebben, mee be siisseo. Waarschijnlijk zal deze Amerikaansche ontwapeningsconferentie niet voor bet eiDde van dit of het begin vao het volgend jaar wordeD gehouden. Frankrijk en zijn financiën. De Fransche Kamer hield zich zoowat de geheele week bezig met de flnaDcieele ont werpen en nog is het einde ervan niet be reikt. De debatten waren zeer lang eD dik- wjjls moest Doumer groote meegaandheid aan de dag leggen om ernstige nederlagen te voorkomen. Aan een paar kleinere echecs ontkwam b(j intusscben niet.Zooals boven gezegd is de behandeling nog niet geëindigd. Verschillende artikelen moeten nog besproken worden en daaronder ook eenige die nog gevaatlijk voor de regeering kunnen worden. Uit het Engelsche Lagerhuis. In het Engelsche Lagerhuis heett men een paar dagen lr.Dg van gedachten gewisseld over het adres van aDtwoord op de troon rede en over het amendement van de La- bourpart(j dat daarop was ingediend. E' werden door de woordvoerders der ver schillende part(jeD lange redevoeringen ge houden over de politiek der regeering en de urgente buiten- en bimenlaodeche on derwerpen van bet oogenblik. Het amende ment der Lahourpari(j werd intusscben met 299 tegen 112 stemmen verworpen. Van een Portugeesche revolutie. In Portugal heeft nion in de afgeloopen week de zooveelste revolutie gehad, d>6 echter op niets anders is uitgeloopen daD een echec voor de onderuemi rs. Een hoofd officier en 6en troepenafdeelmg probeerde een militaire staatsgreep, doch de regee- gingstroepen verijdelden die en deopstan delingen moesten zich overgeven. Daar de ceDsuur te Lissabon weinig berichten door laat weet men nog weiDig van de eigenlijke gebeurtenissen af Het Hoofdbestuur van 't Nederlandsche Roode Kruis schrijft ons: Alhoewel nog veel nood ie lenigen zal zijn wanneer de vele gezinnen, die thans nog elders verblijven, in hun woningen zullen zijn terug gekeerd. wil het Hoofdbestuur van het Neder landsche Roode Kruis reeds thans zijn bijzon dere dank uitspreken aan allen, die hetzelve hebben geholpen bij de uitvoering van zijn taak, waar het gold de eerste hulp te verleenen aan de slachtoffers van de watersnood. Door de spontane wijze, waarop het Neder landsche Volk door de toezending van mate rialen en gelden het Roode Kruis gesteund heeft, is het deze instelling mogelijk geweest ook daar waar de voorraden zijner magazijnen Ie kort schoten, doelmatig hulp te verleenen. In honderden gezinnen in de veenstreken heerscht gebrek. De veenbevolking hongert, lijdt koude. Er is gebrek aan kleeding en dekking, zelfs aan de meest primitieve. Van verschooning is geen sprake. Babykleeding is er niet meer. Vele groote gezinnen moeten leven van slechts f5t— tot f 13,— per week. Stelt U zelf eens in zulk een geval. Waar schijnlijk kunt ge er U niet eens indenken. In de gemeente Emmen met haar 43000 inwoners zijn er zeker duizenden, die niet voldoende te eten en te kleeden hebben. De nood, welke jaren lang, sinds het einde van de oorlog, hier geheerscht he-.ft, is dit jaar hooger dan ooit te voren. Er kan gesproken worden van een chronische noodtoestand. Binnen afzienbare tijd opent het verschiet voor hen geen perspectief. De gemeente ken niet helpen. De ingezetenen zelf zijn op verre na niet bij machte voldoende in die steeds stijgende nood te voorzien. De belastingen zijn in ver houding tot de draagkracht der bevolking reeds te hoog opgevoerd. Gioote sommen moeten worden uitgegeven aan armenzorg en weikverschaffing. De kleine middenstand gaat eveneens ten onder tenge volge van de verarming der veenbevolking. Landgenooten, Uw hulp is noodig I Gij, die zoo mild gaaft voor de Borculo-ramp en de Watersnood, hebt ook weer wat over voor Uw arme landgenooten in het Zuid-Oosten van Drente, waar honderden zelfs nog wonen in plaggenhutten, in kelen van planken en bordpapier, gezet op het natte, koude veen. De noodtoestand, welke in dit gewest heerscht is érger dan die, veroorzaakt door wervelwind en water, omdat hij blijvend is en steeds erger wordt. Waar watersnood en wervelstorm plot seling kwamen en gingen, spreken ze natuurlijk dieper tot het daarvoor zoo gevoelige Holland- sclie menschenhart. Maar hier werkt een door vretende kwaal, die gelijk de tering haar slacht offer, riet vol'sgeluk en de volkswelvaart lang zaam ondermijnt. Wilt uw gelden doen toekomen aan de penningmeester of storten op onze postrekening no. 79400. Wij verzoeken beleefd geen gedragen kleeren te zenden, aangezien de practijk leert, dat de verdeeling daarvan veel moeilijkheden met zich brengt. Het Werk-comité van het Centraal Steun-comité Emmen: Eere-Voorz.G. Kootstra. Burgem. v. Emmen Voorzitster H. A. van Riel-Smeenge. Secretaris: J. Reijntjes. Penningmeester: J. Hadders Rzn. Emmen, Februari 1927. Op uitnoodiging van de afd. Texel van de Nationale Christelijke Geheclonthoiidersver- eeniging, gaf de Weledelzeergel. heer Dr. Norel van Heemstede, Vrijdagavond 1.1. in 't gebouw Eben Haezer" een uiteenzetting van „Inwen dige zending en alcoholisme." De heer W. v. d. Berg, afdeclingsvoorziiter, opent tc acht uur met een hartelijk welkom de vergadering en spreekt zijn voldoening uit over de groote opkomst. Vervolgens verkrijgt na gemeenschappelijk gezang, door dc heer N. Eelman op 't orgel begeleid, en gebed Dr. Norel het woord, wiens rede we, beknopt, hier laten volgen. Alvorens zijn rede aan te vangen deelt spre ker mede, na afloop daarvan gelegenheid te geven vragen te stellen, welke door heni zullen worden beantwoord. Wanneer ik van Texel een uitnoodiging krijg om daar te komen spreken, dan tracht ik 't altijd zoo te schikken, dat ik de uitnoodiging kan aannemen, vooral nu ik hier voor neen onderwerp zal behandelen, waarover ik hier in het openbaar voor zoover ik mij herinner nog nooit gesproken heb. Inwendige zending wordt met allerlei zaken in verband gebracht, met de jeugd, de mis dadiger, 't alcoholisme en 't moet u duidelijk zijn, dat die samenvoeging niet gezocht is. Onder inwendige zending toch verstaan we de vrije arbeid, die naast de meer officieele gang van de kerk ons volksleven met 't zuurdeesem van de christelijke godsdienst tracht te door trekken. Dat kan geschieden met het woord, maar niet minder met de daad, d.i. door om gang te zoeken met gevallenen, door 't be zoeken van gevangenissen, gestichten, enz. Kunnen de uiterlijke verschillen in de „inwen dige zending door de daad" groot zijn, in werkelijkheid is er geen onderschei.d In al die gevallen toch trachten wc Christus te open baren in deze wereld. Aantoonen, dat inwendige zending en alco holisme met elkaar verband houden is niet moeilijk. Of ieder daarvan echter overtuigd is weet ik niet. Eerst willen we de inwendige zending door dc daad nader onder de oogen zien cn'n oogen blik onze gedachten bepalen bij dc gevange nissen, waar ons, zoodra we er binnentreden, een groot medelijden overvalt. Gelukkig, dat we menschen hadden als Joh. Heinrich Wichcrn, Elisabeth Frij cn Mathiide Wrede, die hun leven gaven om in 't gevangeniswezen verbetering te brengen. In de komende maand Juni zal door de „Inwendige Zending" te Amsterdam een congres worden gehouden, waar de laatstetegen- woordig zal zijn om te vertellen van haar ervaringen bij 't bezoeken van gevangenen. De oorzaak, die velen een deel van hun leven in de gevangenis doet slijten, is in vele, zeer vele gevallen de alcohol. Dat hooren we ook wanneer we in gesprek komen met de directeur van een opvoedingsgesticht te Valkenheidc (van de Ned. Herv. Gem.) of te Hoenderloo. Er zijn natuurlijk allerlei oorzaken, die er toe leidden dat jongelui in zoo'n gestieht werden geplaatst. De een nam geld weg om cigaretten te koopen, de ander ten beboeve van de bioscoop maar veelal was de drank in 't spel. Dikwijls zijn het kinderen uit verwaarloosde gezinnen, van drank zuchtige ouders. Terecht merkte de heer Oostcrlee, directeur van de Klokkenberg op, dat boven verstande lijke aanleg voor het leven beslissend is: het milien waarin we onzejeugdjaren doorbrachten. Bij de beoordeeling van koe en paard wordt hun stamboek geraadpleegd. Bij de beoordeeling van de mensch schijnt dat overbodig. Te Heemstede vinden we een gesticht, waarin epileptici worden verpleegd, lijders aan vallende ziekte, die blijkens een betrouwbare Fransche statistiek in 515 gevallen van de 1000 onaf wijsbaar de duj>e zijn van drankmisbruik door de ouders of door een van beide. Zwakzinnigen en psychopaten worden te Rekken verpleegd, een pracht gesticht van recente datum. Daar treffen we de ongelukkigen aan wier verstand weinig ontwikkeld is of wier wil onzuiver werkt. Aang iipend doet het aan, wanneer Dr. Slot, de directeur, ons vertelt van zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1