PUROL No 3991 Zaterdag 13 Februari 1926 39s,e Jaargang Rechtsvragen. 0EEB 0 E W E T E H. Ruwe,Schrale Huid ^Texelsche Berichten FEUILLETON ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: springende lippen De Missiefilm. furj -2. 30 i. 3 30 otei TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 cL p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OPTEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. ledore regel meer: 10 ct. Dezelfdo advortontie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnement lagore regolprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 S POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 IRechtskundige vragen, door een abonné =»nderteekend en onder 't motto „Recht" Iian ons bureau (Parkstraat) ingezonden, vorden door onze rechtskundige mede- 0 verker kosteloos beantwoord. Tuinbouw-Pluimvee-Vereeniging. Dinsdagavond 1.1. belegde het bestuur van Jovengenoemde vereeniging tegen half acht in sapafé den Burg een algemeene vergadering, ÏBtrelke door plm. 40 personen werd bijgewoond waarin we een bewijs mogen zien, dat belang rijke zaken te berde zouden worden gebracht. Tegen acht uur opent de heer N. Duinker, voorzitter, de vergadering met een kort woord, -«waarin hij de aanwezigen welkom heet en zijn voldoening over de groote opkomst uitspreekt. De notulen, door de heer Jac. Eelman Az., .n|secretaris gelezen worden onveranderd Roodge el [ilkeurd, waarop 't jaarverslag over 1925 wordt uitgebracht, waaraan we het volgende ontlee- nen 1925 is voor de vereeniging een goed jaar geweest. De kas laat een aardig batig saldo cifiien, terwijl 't ledenaantal flink is toegenomen. De tentoonstelling van pluimvee, groenten en Hetgeen met de teelt verband houdt op 2 en 3 e» Sept. 1.1. is uitnemend geslaagd. Verder wordt gememoreerd 't samenstellen van een partij nripluimveevoer onder deskundig toezicht van de heer Klimp, waarmee goede resultaten werden n "bereikt. De lezing van de heer Klimp over LDpluimveevoer, waarin hij zoo zeer hamerde op de aanwezigheid van een flink percentage eiwit heeft goede vruchten afgeworpen, doch te Oos- t lerend werd ze door slechts weinigen bezocht. Ten aanzien van de brandstoffenverkoop mag _met tevredenheid worden geconstateerd, dat goede resultaten werden bereikt alhoewel de geden nog niet voldoende van de groote betee- aa kenis van coöperatie, van samenwerking zijn ■JBPdoordrongen. Het verslag besluit met de beste vlfenschen voor 1926, waarop de secretaris dank ffwordt gebracht en de penningmeester-boek houder, de heer Rentenaar, het woord verkrijgt om de leden met de financieeletoestand (1925) der vereeniging op de hoogte te brengen. 't Aantal leden steeg van 164 tot 199 (toename ruim 20 pet.). Er werden 53 groentenveilingen gehouden, de eerste op 11 Juni, terwijl voor f 1912,19 werd omgezet. Juli, Aug. en Sept, zijn de beste veilingsmaanden, hoewel deaan- jk' voer over 't algemeen grooter had kunnen zijn wanneer de telers zich meer toelegden op glas cultuur en aanleg van fruittuinen. In pluimvee bedroeg de omzet f 1259,58. Steeds werden hooge prijzen besteed en zieke dieren werden geweerd. Er werden 1,104,866 eieren verhan deld, totaal voor f72254,55. Gemiddelde prijs f7,17 p 100 (vorig jaar f 7,39). 16348 eendeieren werden verhandeld voor f895,17. Gemiddelde prijs f5,47 per 100. Totaal werden 138740 eieren meer verhandeld dan in 1924. 't Hoogste aantal eieren in één veiling aangevoerd bedroeg 45613, 't laagste 949. De eieren werden gedu rende 1925 in 9400 partijen aangevoerd. In Mei werd een proef genomen met 't men gen van 1000 KG. pluimveevoer, welke goed roman van 41 REINHOLD ORTMANN. Slechts enkele weken geleden nog was je een geheel andere meeriDg omtrent Siegmund Artois toegedaan. Je sprak des tijds over hem als over een flinken energieken jongen man." „Nu ja het schijnt, dat bij wel iets geleerd heeft en bjj is in ieder geval een zeer onderhoudend man in gezelschap. Maar wat wil dat zeggen? Hij zou nog jarenlang op het geld van zijn vrouw, dat wil dus zeggen op mijn geld zijn aangewezen en ik ben niet rijk genoeg om mij de luxe van zulk een duren schoonzoon te peimitteeren, „De jongelui zouden zich eerst zooveel mogelijk op allerlei gebied kunnen inkrim pen en zijn eigen eergevoel zal Artois aan sporen, zich zoo spoedig mogelijk van je steun onafhankelijk te maken." "Je moest mij de bittere noodzakelijkheid je eeisten wensch onvervuld te laten, niet nog zwaarder doen gevoelen, liefste Edith Het gaat nu eenmaal niet het is geheel en al onmogelijk." Zij stond op en bedekte haar gelaat weer met den sluier, alsof zy op het punt stond te vertrekken." slaagde zoodat ze later werd herhaald. Totaal werd 31417 KG. meel verhandeld, in graan werd 2135' KG. omgezet. In 't geheel voor een bedrag van f 5371,75, terwijl f 421,33 winst werd geboekt. Totaal noteerde de penningmeester-boekhou der over 1925 een winst van f 1275,36. De voorzitter brengt de penningmeester dank en deelt mee, dat het bestuur hetonderzoek der boekhouding aan een accountant heeft opge dragen, daar het zelve de verantwoording niet op zich meende te mogen nemen. In eieren, meel en graan toch werd meer dan voor 85 duizend gulden omgezet. Vervolgens is aan de orde: begrooting 1926 Was voor acht jaar de jaarlijksche omzet f2500, thans is deze tot f90 a 100 duizend ge stegen, waarom het bestuur 't gewenscht acht, dat de penningmeester-boekhouder geen be stuursfunctie vervult, doch als gesalarieerd amb tenaar voor wie f 1000 per jaar op de be grooting is uitgetrokken daarbuiten staat. Ter nadere toelichting deelt de voorzitter nog mede, dat de p.-boekh. zelf ook met deze maat regel instemt. Mocht de vergadering f 1000 per jaar voor de vervulling van deze functie een te geringe belooning achten 't bestuur meent van niet dan kan zij voorstellen het te verhoogen, maar het bestuur wenscht daar voor de verantwoording niet te dragen. Een en ander geeft aanleiding tot wijdloopige discussies, die we kort en bondig in 't volgende willen samenvattenDe heer L. Boon meent dat de penn.-boekh. lid van 't bestuur moet blijven, daar anders 't bestuur de macht heeft hem aan de dijk te zetten, terwijl nu de beslis sing aan de vergadering is. 't Is niet waar, zegt hij, dat de heer R. vrijwillig in zijn uittreden heeft toegestemder is pressie op hem uitge oefend. Dat is, zoo vervolgt spr., minder pret tig voor de man, hij is een goed bestuurslid, ja, het beste van allen, de ziel van de vereeni ging, de kurk waar alles op drijft. Ik wil be leefd blijven, maar 'k vind 't onbehoorlijk VoorzitterU moet maar beleefd blijven meneer Boon, anders wordt ik onbeleefd. De heer C. Boon blijft echter op 't zelfde aanbeeld hameren en houdt vol dat de functies bestuurslid en penn.-boekh. zeer goed vereenig- baar zijn. Ook andere leden zijn die meening toegedaan. Tenslotte echter staat de heer Ren tenaar op om mede te deelen, dat hij niet lan ger bestuurslid wenscht te blijven. Daarmee is alle getwist ten eind, alhoewel van enkele kanten wordt verkondigd, dat de heer Rente naar tot'dit besluit gedwongen is. Het bestuur blijft evenwel bij zijn meening, dat het vereeni- gingsbelang die uittreding eischt en daarmee is de kous af. Een ander punt van bespreking maakt het salaris van de penn.-boekhouder uit. De meerderheid acht een belooning van f 1000 per jaar, welke thans wordt voorgesteld, te ge ring. Met de behoorlijke vervulling van deze functie is veel tijd en moeite gemoeid, zoodat 't salaris zeker wel een paar honderd gulden hooger mag zijn, althans bij de tegenwoordige stand van zaken. Toch acht niet ieder het ge wenscht de penn.-boekh. een vast salaris toe te kennen, waarom tenslotte met algemeene stem men besloten wordt de salarieering te doen geschieden als 't vorig jaar (toen ontving de functionaris f 1125,69.) Het zal verband houden met de omzet, terwijl tegen het volgend jaar door 't bestuur een nieuwe regeling zal worden ontworpen. „Het is heel jammer, dat het niet gaat,' sprak zij met zonderling vreemd klinkende stem, „jammer niet alleen voor Artois en Ingeborg, maar helaas ook voor mij. Want ik moet je onder deze omstandigheden ver zoeken, mij mijn woord terug te geven, Ludwig 1* Wallroth sprong op en greep haar zoo stevig bij haar handgevvicht, dat het haar pijn deed. „Je woord? Welk woord, Edith? Wat moet die zonderlinge verklaring be- teekenen?" „Ik voel mij niet sterk genoeg den last te dragen, welke mij daar op de schouders geladen zal worden. Ik wil niet, dat met mij tegelijkertijd haat en ontevredenheid over den drempel van jouw huis zullen binnentreden. Niemand zal over my als over een geluk verstorende indringster mogen spreken." .Maar om 's hemels wil, van dat alles is toch absoluut geen sprake!" riep de pro fessor geheel buiten zichzelf uit" „Wanneer je"thans door dergelijke bedenkingen ertoe kunt komen mij op te geven, dan heb je nooit oprecht van mij gehouden." „Juist omdat ik je oprecht liefheb, Lud wig, kan ik de gedachte niet verdragen door jou misschien eens als de verstoorster van je hu'selijk geluk te worden be schouwd. Juist omdat ik de gevoelens van je dochter volkomen begrijp da'r ik misschien in haar plaats precies het zelfde zou gevoelen als zij juist daar- Doos30-60"90cl.Tube80ct Bij Apothen Drogisten Nog wordt een en ander in verband met de inttreding van de penn.-boekh. in 't midden ge bracht. Van verschillende kanten wordt ophel dering gevraagd, doch 't bestuur persisteert bij zijn meening, boven nader omschreven. De heer Boon wenscht een post op de bc- grooting [waaruit de kosten van een eieren- ophaaldienst over heel Texel zullen kunnen worden bestreden. Deze kwestie wordt echter naar de rondvraag verwezen, waarop de begreo- ting wordt goedgekeurd. Uitgeloot werden daarna de obligaties, ge nummerd 12, 29, 51, 58 en 80. Daarna volgtbestuursverkiezing, wegens 't aftreden van de herkiesbare leden Jac. Eelman Az. en J. N. Rijk. Na vrije stemming en herstem ming tusschen de heerenjac. Eelman Az. J.N. Rijk, J. C. Roeper en J. Keijser Augz. (die ver klaart voor geen functie in aanmerking te willen komen) worden herkozen de heeren Jac. Eel man Az. en J. N. Rijk. (Op de heeren Eelman en Roeper wordt een gelijk aantal stemmen uit gebracht, doch reglementair is dan de oudste verkozen.) Wegens tusschentijds aftreden van de heer Rentenaar moet in nog een vacature worden voorzien. Na vrije stemming en herstemming tusschen de heer J. C. Roeperen P. Bakker Az. wordt eerstgenoemde gekozen, die zijn benoe ming aanvaardt en wordt gecomplimenteerd. De heer Rentenaar wordt dank gebracht voor 't vele, als bestuurslid gepresteerd. Hij is een der oprichters, heeft lief en leed der vereeni ging gedeeld, maar versaagde nooit. Trots allerlei tegenspoeden staat de vereeniging er thans uitstekend voor en neemt haar omzet jaarlijksch nog toe. Gememoreerd wordt 't werk van de medeoprichters Breesnee en Mets Met de wensch, dat de heer R. nog lang de ziel der vereeniging moge zijn en als adviseur aan haar verbonden moge blijven besluit devoorz. zijn toespraak, 't Afgetreden bestuurslid dankt spreker voor zijn waardeerende woorden en hoopt ook als ambtenaar steeds zijn plicht t.o. de vereeniging te vervullen (luid applaus). Bij de rondvraag wordt door een der aanwe zigen de wenschelijkheid betoogd van krachtige pogingen om meer eieren aan de veiling te krijgen, desnoods door 't veilloon lager te stel len. De heer Boon verklaart zich voorstander van een ophaaldienst over heel Texel. Wanneer we de 70 groote kippenhouders kunnen bewer ken, zoo zegt hij, is reeds veel gewonnen. Bij een ophaalloon van 10 c per 100 zou met 30,000 eieren f30 te verdienen zijn. 't Bestuur meent echter dat een ophaaldienst geen reden van bestaan heeft. Vrachtrijders rijden geregeld van de Cocksdorp, den Hoorn, Prins Hendrikpolder enz. naar de veiling, zoo dat er werkelijk geen behoefte bestaat. We moe ten bedenken, dat de door de V.P.N. georga niseerde ophaaldienst geheel verliep. Laat ons daaraan een voorbeeld nemen, 't Bestuur wil om, mijn viiend, kan ik er niet in toe stemmen een strijd te ontketenen, waarin ik onder alle omstandigheden de hoofd schuldige zou moeten zijn. Ingeborgs rechten op jou zijn ouder en heiliger dan de mijne en ik wil niet, dat iemand zich door mij in zijn rechten aangetast zou achten." Op den zachten, kalm berustenden toon van een martelares nad zy hem dit alles gezegd en de duisternis, die haar sluier steeds dichter om alle zich in het vertrek bevindende voorwerpen scheen te weven, droeg er in niet geringe mate toe bij, haar woorden voor den professor iets bijzonder smartelijks en aangrijpends te geven. Hij liep eenige malen de kamer op en neer en bleef toen diep ademhalend staan ais iemand, die een zwaren stryd voert, om tot een beslissend besluit te kornen. „Editb! zeide hij eindelijk na een zeer lange stilte. „Beschouw je mijn toestem ming in een verloving van Ingeborg met dezen doctor werkelijk als een voorwaarde voor de vervulling van je belofte?" Ik kan niet anders, Ludwig, de hemel weet, dat ik werkelijk niet anders kan." „En ben je ook bereid alle verantwoor delijkheid op je te nemen voor datgene, wat mjjn toegevendheid aan leed en rouw voor ons allen tengevolge zou kunnen hebben Toonloos eo zacht gelijk een zucht, maar toch duidelijk verstaanbaar kwam het 'iéaV V:Vv\Y:iL echter onderzoeken welke maatregelen kunnen worden beraamd om de aanvoer van eieren (e bevorderen. Aan 't verzoek langzamer te veilen kan 't bestuur niet tegemoet komen. De schippers rui den dan moeten wachten. Verder wordl er bij 't bestuur op aangedrongen aan 't sluitin uur van de veiling vast te houden, opdat late in brengers kunnen worden geweerd, 't Bestuur zal trachten aan deze wensch tegemoet te ko men. Eveneens zal ze met de heer Klimp be sprekingen houden over de samenstelling van 't pluimveevoer, dat volgens Dr. teHennepetc veel eiwit bevat, nl. plm. 27 pet., terwijl 22 pet. reeds voldoende is te achten. Waakt voor ci w it- vergiftiging I zoo raadt deze deskundige. Verder wordt door een der leden gewezen op de groote beteekenis van inenting tegen diphtheritis (kosten 15 c. per kip,) waardoor groote schade wordt voorkomen. Volgens som migen zou op Texel dezeziekte onder 't pluim vee niet voorkomen, maar deskundigen oordcc- len daar anders over. 't Bestuur deelt mede voorkisten met karton f4. statiegeld te bedingen. Binnen 8 dagen de kisten terug of anders huurgeld betalen. Tevens dringt het er bij de vrachtrijders op aan veiling- briefjes af te geven. Dat komt dc controle ten goede. Op 't verzoek vaste dagen te stellen voor het afhalen van meel wordt door't bestuur niet g> reageerd. In zijn slotwoord verzoekt de voorzitter dc aanvoerders de eieren niet te laten nat regenen daardoor wordt dc prijs gedrukt me i Ie betrekken van de vereeniging. Mel.dc wen ch dat ieder de eieren naar de veiling moge e i- den en 1926 een goed jaar zal zijn sluit spreker te kwart over elf de vergadering. Woensdag en Donderdag 1.1. werd 's avonds zoo ongeveer tusschen half acht en hall dl in de Zwaan voor een volle zaal de eers c „Mi - siefilm" vertoond, op duidelijke wijze toege licht door de Zeereerw. heer pater Keet, die menigeen zich nog wel van dein l'2U hier ge houden misHelentoonslelling zal herinneren. In ons blad van 6 Febr. 1.1. deelden wc in verband met deze film reeds ei n en ander mede over haar lippen: „Jal" „Welnu, dan verzoek ik je om de beant woording van nog slechts een enkele vruug Stamt deze Artois dan teDininstc uil een volkomen vlekkelooze familie? Ik heb namelijk in myn tamelyk lange loopbaan geconstateerd, dat bepaalde karakterei.n schappen vaD de ouders bynametdezt lo zekerheid als zekere ziekten op ,de kinderen overgaan en niets ter wereld zou mij kun nen bewegen iemand in mjjn fain liel ring op te nemen, die niet van eerbiedwaardige voorvaderen afstamt." Het zou hem hebben kunnen bevreem den, dat Edith op deze vraag niet onmid dellijk antwoord gaf en dat zy eindelijk, inplaats van hem kort en bondig van re pliek te dienen, zeide „Oordeel je op dit punt niet al te streng Ludwig? Wat zou je b.v. doen, als iemand je thans ^eedeelde, dat er ook in liet le ven van mijn vader of moeder de een of andere donkere bladzijde was voorgekom n." „Dat zou het verschrikkelijkste zijn, Edith, dat mij zou kuunen overkomen. Maar wij hebben toch warempel geen aan leiding ons nu met de gedachte aan zulke' onmogelijkheden bezig te houdeD. De ge dachtenis van je vader is alleeD al door het feit, dat hij midden in een eervolle ambtenaarsloopbaau uit dit leven is Weg geroepen voldoende tegen iedere verda -h i- making gevrijwaard. Wordt vervolgd. -^2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1