398,6 Jaargang V r; B|o 3992 Woensdag 17 Februari 1926 Kechtssragea. Van week tot week Kalkbemesting. Gemeenteraad van Texel en ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: i LSCHE COURANT 1 uur. DEN SURG:50cL perdrlo Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maandon. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN ITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dozolfde advertontio 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokend. Bij abonnoment lagere regolprljs. ADVERTENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Clitskundige vragen, door een abonné Jteekend en onder 't motto „Recht" t>ns bureau (Parkstraat) ingezonden, lèn door onze rechtskundige mede ter kosteloos beantwoord. e beteekenis van Grondonderzoek. Vervolg. Ihet vorig artikeltje heb ik een voor- d aangehaald, om te wijzen op een grote :overmaat in de bodem. De bemesting sjjlke gronden dient te geschieden naast zjüuten, met superfosfaat en geheel of fdzakelik met zwavelzure ammoniak, l als geneesmiddel voor de zieke plant- ïangaan sulfaat dient te worden gegeven Ier 't geheel zijn de nieuwe Texelse fers, Eierlaud, 't Noorden, de Prins Hen- older zeer rijk aan kalk. Daar het hu- re hal te meestal laag is, zal er spoedig sjroot kalk-teveel kunnen worden ge- Itateerd. De Veenkoloniale baverziekte t er dan ook in meerdere of mindere voor bij verschillende gewassen. Daar gaansulfaat moet worden gegeven, als fiantjes nog heel jong zijn, maar die in de grond moet regenen, is het be- elik, dat dit zout niet altijd zal helpen, t het komt Dog al eens voor, dat het [en aaneen droogt, als 't geneesmiddel et worden toegediend. Begint het eindelik legenen, dan is het voor de zieke plan- |vaak tc laat. e keuze van de juiste meststoffen mag nimmer worden verwaarloosd, want, zien van de kosteD, mangaansulfaat pt ons alleen als 'tweer meewerkten eer werkt zo dikwijls tegen. Toch is van belang een hoeveelheid van dit zout oorraad te hebben, als men te vrezen 't voor de Veenkoloniale haverziekte. Bat ook in Eierland gronden aanwezig n, die te weinig kalk bevatten blijkt I het volgende in 't voorjaar van 1925 was op een per- land, op korte afstand van de duinen Iiergerst gezaaid, 't Gewas kwam prach- op, doch al heel gauw vertoonden zich He plekken, die steeds in grootte toena- ièn. Na enkele dagen was er op hetge- ele land geen groen plantje meer te vinden lar de bodem bij een voorlopig onderzoek r reageeide en vermoed werd, dat de zaak vau de mislukking van 't gewas in „kalktoestand" van de bodem moest uilen, werd besloten ter Dader onder- k een monster grond op te zenden naar jageningen. 't Bericht van 't proefstation luidde al- usHumusgehalte 1,8 pet. ■Per HA. en 10 cM. bouw voor is aanwezig JlüOO KG. humus. 1000 KG. humus zijn neutraal na toe voeging van 20 KG. mergel van 100 pet. zuivei hc-id. Per HA. en 10 cM. bouwvoor moet dus loor het bereiken van de Deutrale toestand Ingeveer 500 KG. mergel van 100 pet. zui verheid worden toegediend. T Dit perseel land verkeerde dus in een zure esia- d en had eeu kalkbemesting zeer lodig. De handelsmergel is nooit geheel zuiver. Is de zuiverheid bv. 80 pet. dan tan' men in een soortgelijk geval ook niet yolstaan met 500 KG. maar moet men ne- nen D 4 X 500 KG. of 625 KG. Bij de aankoop van mergel kan naast uive.heid, echter niet te veel de nadruk orden gelegd op voldoende fijnheid. Dat e hoeveelheid kaik op bovenbedoeld stuk land niet groter behoefde te zijn, was een [evolg van het lage humusgehalte. Bij landgrond toch bestaat er een nauw ver- >and tussen humusgehalte en kalkovermaat >f kalktckort. Tut overmaat van ramp was het nu be- iprokcn perseel land bemest met zwavel zure ammoniak. Hieruit zien we, dat een )oer de dokter moet navolgen. Eer deze tan iemand voorschrijft, wat bij we! moet eten en wat niet, stelt hij eeisf. een nauw keurig onderzoek iu. Eeu landbouwer moet 3e toestand van zijn akkers kennen en in verband met de boden toestand verschil lende soorten votdsel toedienen om de grond te nop.n tol de h .ogsie opbrengs'en. Langs de duinen in Eierland heb ik van nog verschillende perselen de grond aan een voorlopig onderzoek onderworpen en van enkele grondmonsters ter onderzoek naar het proefstation opgezonden. Het bleek dat kaikgebrek meermalen voorkwam. Ik kan dan ook niet genoeg aanraden te breken met de oude steur en in 't vervolg de akkers te bemesten na voorafgaand bodem onderzoek. Ik weet wel, dat ook dan nog teleurstellingen dikwjjls ods deel zullen zijn en dat verrassingen niet zelden zullen voorkomen, rock z(jn we dan weer een stap vooruit. De vooruitgang gaat steeds langzaam, maar omdat het bij de toene mende bevolking zo hoogst nodig is, dat de opbrengst van de bodem wordt verhoogd, moet ook het kalkvraagstuk onder de ogen worden gezien. In een volgend nummer hoop ik nog iets te zeggen naar aanleiding van het onder zoek van grondmonsters, afkomstig van land buiten de nieuwere polders. H. KLIMP. 5—13 Febr. KabinetscrisisNog „enkele dagen" 1 Indertijd heeft Mr. lfimburg gezegd, dat. a's nij omUeDt de Kabinetsformatie niede dtelicgen bad te doen, deze aaD bet N.o. Gonespondeutiebureeu zouden wordeD ver- utn kt Vrijdag lanceerde het bureau een korte mededeeliDg, waarin bevestigd werd, wit reeds door enkele biadeo was gemeld n. 1dat zich b(j de vorming van eeD Kabinet siDds eükele dagen moeilijkheden voordeden, maar waarnan teveDS de mede- deeiiog werd vastgeknoopt, dat de beslissing „ai- D6D eDkele dagen" zou valleo. Zoo staat dezaak thans, op het oogenblik dat we deze regelen scnrjjven Dat „binneD enkele dagen" is een meer of minugT rek baar begrip, maar ni6n mag er inch zeker uit concludeeren, dat Mr. L'mburg bet einde nabij weet. Het einde vau do Kabinets crisis. of dat van z(jn pogingen om een FaVnet to vormen P Omtrent d-ie belang- sjke vraag getfc het ccmmuD q geen nkele aanwijzing. En evenmin verneemt teen iets van de daad der moeilijkheden, ite zich op de weg van do Kabmets- f.j.mateur voordoen. We moeten iutusschen nog „enkele lagen" geouid oefcDen. MieBcbien, dat bet resultaat van de brmoeïogenv nMr Lim- ou'g bekend is als dezi legoie in druk jfracbijnen, misschien zal m n nog een paar dagen langer moeten wackteD. Met dat tl ouurt de Kibinetêciisis nu al haasi 100 digen, moet de volksvertegen woordiging gedwoDgen vacantia houden en is er van bet belangrijke begrootingsweik 'og niets afgedaan. P.T.T.Een raadselachtig geval. Natst de Ka 'inetscfisia geeft mass ook dr c isis bij de dienst der posteiijeP, tele- gt fit en telefonie ruimschoots gelegonb- id a co bladen voor hetscbiyven van allerlei i schouwingen. Ook hier *cb(Jnt gesproken e moeten worden «en het bestaan van rbeime omsta'dighedon, persoren of iiischt n. Tot Dog toe kent rnen alletnals vaststaand feit dat miois'er B mgaerds de üreoteu -generaal D&mme m9t „veiiof" a eft gezond u, doch de ware oorzaak daar- ao, weet men niet. Aan de heer Dam me we d verlof gegeven op grond saD de be weriug, dat zijn zenuwgestel rust noodig had Doch de heer Dam me beweeit, dat ija zenuwgestel vo'maakt iu orde is, dat bil geen behoof e aan rust hoeft en dat bij z ch dan ook niet kan neerleggen bi) bet hem opg-droegen „verlof". De opzienbarende zaak wordt nog ïaad- sodacbtig. r ais mee. naar de Tel. beweert gslooven mag, dat er tusscben de direc- itu -geneiaal er de leiding gevende hoofd ambtenaren van het hoofdbestuur der P.T T veen sprake was vao go-brt-k aan samen wtikirg. Zio zou aüeon overbleven een. aeer.ingsv6recbil lusscben de minister en ie directeur-geDaiaa'. Offi eie openbaar- beid Ijjkt in deze kwestie dan ook wel dringend nood g. Dc Voikenbond. V.ijdag beeft de Voiu nbonüsiaad te Ga ève een korto bjjoetkomst gthouden, de torts e die tot ng toe gehouden werd en waarin het meerendeel der StateD slechts door hun gezanten vertegenwoordigd waren. Oe aanviage van Duitscbland, om tot de Volkenbond te worden toegelaten, was in gekomen, maar er werd daarover Diet van gedachten gewisseld. Zt) werd alleen als bet eerste punt van behandeling op de agenda geplaatst voorde vergadering welke 8 Maart a.s. gehouden zal worden. Die vergadering zal zeer zeker een belangrijke worden, welke ongetwijfeld dan ook zal worden bfigowoood door de leidende regeeriDgspersonen uit de aangesloten lan- ion. Niet enkel zal dan worden beslist over de eanvrage van Duitschland om toe lating een aaDvrage, die stellig niet zal wordeD afgewezen maar als tweede punt vermeldt de agenda da niet minder b laDgrijke kweBtie van de regeÜDg der 'aste zet fis. Mussolir.i spreekt! Duiischlacd en Ital'è. Dal was wel het. oDderwerp, dat op het gebied der buiten- mndacbe politiek iD de laa'sre dageD vooral de aandacht "trok. Er is tocb eemgsziDS etui got-pannen v-rhouding ontslaan tus scheo Rome en Brlijn en de oorzaak iuarvan is te vinden in de gebeurtenissen, die zich in de laatste maanden hebben afgespeeld in Zuid Tirol. Zooals meu weet weid by de vrede van Rappollo Zuid-Tirol (.oogewezen aan Italië Zuid T.rol betft ontegenzeggelijk meer een Daliaansch daD OosteDrijbsch of Duitsch aspect, doch de bevolking spreekt er eeD Duitsch dialect on wordt gerekend te bebooreo tot de Duitscbe etam Aanvankelijk trad de laliaaosche regeeiicg in Zuid-Tiro! zeer gematigd op on was men teviedm, doch <u de laatste t|jd vond het fascistisch regiem er meer toepassing Plaatsen met Duitscbe namen kregen Italiaanscbe namen, Duitsche opschrifien moeBlen voor Italiaantehe plaats maken. Duitsche scholen werden opge beven en de Duitecbe onderdaneD, die zich niet daarnaar wilden schikken, krtgen de keus zich te onderwerpen of over de gren zen te worden gezet. Dat alles betfc in O sienrijk en in Duitscbland verontwaar diging gewekt en vooral de Beieren, die terk verwantschap met de T rolera voelen, ga"en daaraan lucht. Dit had tengevolge, dat in de Boiersche Landdag de zaak ter sprake kwam E werd gedreigd met een boycot, wit net vreem teiinge'bi zoek aaD liai.ë betreft en de Bfiersche minister president Dr. Held bield ir> de Landsdag een vi|j scherpe rede tcgeD Ital D <arop is Mussolini uit zijn slof geschoten en hy liet eei brach'ig geluid hooren. Hy zei o.do. dat, Duitschland met moebt dei ken i»t I'al Zuid-T tol ooit weer zou afstaan. Als men tot eeD boycot overgiDg zou I aUê djza dadeltjk beimtwoorden en als de Du tscbe regeering de verantwoordelijkheid voor fie rede van Held op. zicb nam dan zou I ahë overgaan tot een „concreet ant- wooru". Hevige verontwaardigiog in do Duitsche p is. E S'rts-mar.n voelde z ch gerot p^n m de R ksdag in ean lange rede de f lie uteonzeuiug van MussoliDi te beantwoor- d n. Hij achtte diens rede een bedniging «an Duitscbland en geheel onveresDigbaar met h-t wezen en de statuut van de Vol kenbond Op de lange rede van S'rescmann is daarop dadei(jk weer een aDtwoord van Musso'.ini gevolgd, niet zoo fel als de eerste, maar inch wel in de bekende fascistische moe. S resemaun heeft verklaard, daarop n et verder te zullen irgaan en dat is maar verstandig ook. De heeren zulleD bet toch tiet eons cordon en de verhou- dmg lus'chen B-rlijn en Rom-i zal door «oortze ti' g van bet woord-duel er stellig mei btter op worden. Zitting van Vrijdag 12 Februari 1926, namid dags drie uur. Voorzitter: de heer R. P. Keijser, loco-burge meester. Secreiarisde heer C. Jonker. Afwezig, met kennisgevingde heer H. W. 1 Ke 'sotn. De heer \V. B. Oortis sinds 1 jan. bedlegerig I en werd Woensdag !.i. in 't Diacoiicssenzioken- huis te Leiden ter observatie opgenomen. De voorzitter opent met de wensch, dat dc burgemeester spoedig zijn oude gezondheid moge herwinnen. De notulen worden door de gemeente-secre taris gelezen en onveranderd goedgekeurd. 1. Ingekomen stukken. a. proces-verbaal van opneming van kas en boeken van de gemeente-ontvanger. Dc 22c Dec. '25 werd een en ander gecontroleerd door de heeren W. B. Oort, R. P. Keijser en C. Jonker en bleek, dat in kas was f21865.30. b. verslag der Commissie tot Wering van Schoolverzuim over 1925, onderteekend doordc heeren C. Dijt, voorz. en H. Kievits, secr., het welk ter inzage wordt gelegd. Gedurende 1925 werd over heel Texel ruim GO maal ongeoorloofd verzuimd dc school te bezoeken. c. schrijven van het ziekenfonds te Oudcschild houdende het verzoek aldaar een vroedvrouw te willen aanstellen. Blijkens de memorie van toelichting is er vroeger een vroedvrouw ge weest, die echter naar den Burg is vertrokken waardoor Oudcschild van spoedige luilp ver stoken is. Verder wordt als motiefaangevoerd, dat Oudcschild thans een tolvrije haven heeft, waarvan drukker scheepvaart het gevolg zal zijn. De heer de Graaf zegt gaarne 't verzoek tc willen inwilligen, wat de heer Dros doet opmer ken Ze hebben hun eigen glazen ingegooid. Dat laat de heer A. Boon niet passceren en hij verzoekt de zaak eerst te onderzoeken om in de volgende vergadering goed beslagen ten ijs te kunnen komen. Anders zou hij 't woord willen verzoeken. Het schrijven wordt in handen van B cn W gesteld. d. Schrijven van de afd. Texel van de Vcr- eeniging tot Bevordering van Handenarbeid onderteekend door de heer A. C. F. Thiirkow en mevr. Mulder—van Gelder, houdende het verzoek ten behoeve van de cursus in handen arbeid te den Burg over 1926 f 400 subsidie tc willen verleenen. De cursus leidt op voor dp diploma's handen arbeid A en B en werpt, zoodra het vak op de scholen zal worden onderricht, voor de jeugd belangrijke voordeelen af. Bovendien ligt het in de bedoeling voor haar afzonderlijke cur sussen in 't leven te roepen. Financicele steun is daarbij echter broodnoodig. In handen van B en W gesteld om prac- advies. e. Schrijven van de kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk te de Koog, onderteekend door dc heeren A. J. Zutphen, voorz., en R. Smit secr., houdende het verzoek kerktoren en torenuur werk aldaar te willen vernieuwen. Vooral bij regenachtig weer is de toestand onhoudbaar, herstelling is niet mogelijk, zoodat nieuwbouw geboden is. 't Torenuurwerk is onbetrouwbaar en behoeft noodig vervanging door een betere klok. De heer Epe brengt de raad mondeling het zelfde nogeens onder 't oogen verzoekt onver wijld stappen te doen. Zou de Raad, zoo vraagt spreker, B en W geen machtiging kunnen geven zelf deze zaak ter hand te nemen Dan toch kan spoedig resultaat worden verwacht. In de treurige toestand moet spoedig verbetering worden gebracht en vooral in verband met de uitbreiding, welke de Koog tc wachten staat, is het van belang daar wat goeds te stichten. De voorzitter antwoordt hierop, dat de Texel- sche torenuurwerken sinds lang zich in de be langstelling van B en W mogen verheugen. Dat de tóren te de Koog evenwel door de tand des tijds onherstelbaar vernield is, zal door het Dagelijksch Bestuur nader moeten worden onderzocht. Ten aanzien van de uurwerken hebben B en W zich door een deskundige, dc heer Bakker doen voorlichten cn daarbij kwam aan het licht, dat het torenuurwerk te de Koog in ieder geval geheel dient te worden ver nieuwd. De heer de GraafMoesten we maar geen dozijntje klokken tegelijk opdoen? Dat scheelt vast nog in de prijs De klok van de Cocksdorp verkeert in desolate toestand De heer Jac. Boon: Die van den Hoorn deugt ook absoluut niet. De voorzitter herhaalt zich omtrent de toe stand van diverse klokken op ons eiland te hebben laten inlichten. De klok te den Hoorn zou cr volgens de deskundige niet zoo kwaad voor staan. Mocht de practijk uitwijzen, dat de klokken niet deugen, dan zullen we merkt spreker lachend op toch op de aankoop van een dozijntje moeten aanhouden. B cn W zullen over deze kwestie prae-advics uitbrengen. f. Schrijven van 't Oranje-comitd 1926 te Ut recht, waarin tegèn de prijs van 5 of 6 cent reproducties worden aangeboden van het schil derij, dat de Koninklijke Familie ter gelegen heid van het zilveren huwelijksfeest is geoffreerd. Het comité acht deze kaarten een voor de schooljeugd zeer gepast geschenk. De heer Pisart stemt hiermee in rn zou 't niet onaardig vinden wanneer de sclioo kindere met zou'n plaat w:rden verrast. De heer S. Kcljzer blijkt van eenzelfde gevoelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1