398le Jaargang \Vkvfkii\dèrei\ zim §eneesmiddel mm No 3993 Zaterdag 20 Februari 1926 Rechtsvragen. Veearbitrage. OEBM 8SWBTBffl. Hygiene en Veiligheid zijn Uw FEUILLETON Texeische Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE;N.V.v/H LANGEVELD& DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 v TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. ledore regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnement lagere regolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné ondeiteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. ii. We zagen den vorigen keer hoe het komt dat er in den veehandel moeilijk recht te krijgen is. De oplossing kan echter in de volgende richting gevonden worden. Onze wet laat de mogelijk heid open tot de zoogenaamde arbitrage, d.w.z. rechtspraak door beide partijen vrijwillig aan een of meer scheidslieden opgedragen, die dan een beslissing kunnen geven die evengoed bindt en ten uitvoer kan worden gelegd als een ge woon rechterlijk vonnis. Het zou stellig de moeite loonen wanneer op plaatsen waar veel veehandel is, rechtsgeleerden zich in die richting gingen specialiseeren, zooals toch tegenwoordig ook vele geneesheeren zich op bepaalde ziek ten toeleggen. Zij zouden zich dan speciaal moeten bezigheden met de 'bestudeering der koopvernietigende gebreken in den veehandel, niet alleen van juridisch, maar evenzeer voor zooveel mogelijk van veeartsenijkundig stand punt. In twijfelachtige gevallen kan de met arbitrage belaste rechtsgeleerde zich altijd nog door een deskundige laten voorlichten, gelijk ook de rechter bijna altijd doet. Behalve het voordeel van ter zake kundigheid geeft deze vrijwillige rechtspraak ook nog de voordeelen van snel en goedkoop te zijn, welke voordeelen men juist tevergeefs in procedures voor recht banken enz. zoekt. En deze wegen vooral hier zwaar. Want men moet niet uit het oog verlie zen dat veezaken in den regel spoedzaken zijn en dat door het langdurig verloop van een proces het dier in kwestie al heel spoedig „zich zelf opeet" zooals het heet, of als het doodgaat nog spoediger bedorven en dus geheel waarde loos is, terwijl, zooals vroeger reeds opgemerkt, de bedragen te klein zijn voor hooge kosten. Als scheidsman zou m.i. ook gerust een veearts kunnen optreden. Vereischte is dan natuurlijk dat deze eenige aanleg heeft in het beoordeelen van geschilpunten uit het oogpunt van recht en billijkheid en zich op de hoogte stelt van de wettelijke bepalingen die op dit gebied betrek king hebben. Dat hieromtrent nog veel ver keerde denkbeelden bestaan, bewijst bv. alleen al het feit, dat men nog geregeld hoort scher men met den termijn van zes weken, gedurende welken de verkooper van een dier voor alle gebreken zou moeten instaan, ofschoon geen enkel artikel in ons Burgerlijk Wetboek van een dcrgelijken termijn spreekt en reeds herhaal delijk door rechterlijke uitspraken de ongeldig heid hiervan gebleken is. Voor de deskundige d w.z. de man die van het verloop, den duur, de verschijnselen en de oorzaken van ziekten en gebreken bij het vee een studie gemaakt heeft, dus in het algemeen gesproken den vee arts, is een dergelijke termijn, geldende voor alle verborgen ziekten en gebreken, eenvoudig een onmogelijkheid, een onding, dat dateert uit een tijdperk waarin de kennis der veeziekten nog op een zeer lagen trap stond en men daarom gemakshalve alle ziekten en gebreken roman van 44 REINHOLD ORTMANN. „Ik moet inderdaad wegens den vorm van mijn brief om excuus vragen,* merkte hij glimlachend op. „Maai ik denk, dat men het onder oude vrienden niet zoo nauw neemt met zulke uiterlijkheden. Het kwam er immers op aan, geen minuut te verlie zen en aangezien ik mij niet voor de der de maal aan het gevaar kon blootstellen door je achtenswaardige moeder te worden afgewezen, moest ik mij wel met jou in verbinding stellen, zoo goed en zoo kwaad dat met j de voorhanden middelen te ver richten was. Je bent daarom toch niet boos op mij Hij had niet rustiger kunnen spreken, indien er werkelijk van de meest onver- schillige zaken sprake zou zijn geweest en zijn gelaatsuitdrukking veranderde niet in het minst, toen hem een toornige blik uit Edith's fonkelende oogen trof. „Ik ben bij den professor geweest," sprak zij kortaf. „Hij was een en al verontwaar diging over den eisch, jou zijn dochter tot echtgenoote te moeten gevtn." urn kan ik mij leveDdig v 'O'-stellen, merkte Artois op, terwijl hij bov -n de lamp een nieuwe oigaiet aanstak. „H.j heeft m\ tjf V uilb lzullen ongelukken niet uilblijven. Stooten, vallen, prikken, schrammen, zijn van die dagelijksche onge vallen, die niets te beteekc- nen hebben, als men Akker's bij de hand heeft. Zorg daarom steeds y een pot in huis te hebben, het kan V- *"y U ieder uur van den dag te pas 'f komc n. ry maar doodeenvoudig over één kam schoor. Verschillende uitspraken van rechterlijke colle ges bewijzen dat men ook daar van deze ver ouderde zienswijze is teruggekomen tocli is de rechter uit den aard der zaak gauw geneigd meer aan het formeele recht vast te houden, ook al komt de billijkheid daarbij vaak in de verdrukking, zoodat ten dezen og geenszins een ideaaltoestand bestaat. De scheidsman, die, zooals het in de acte van compromis, het stuk waarbij partijen zich aan een scheidsrechterlijke uitspraak onderwerpen, heet als „een goede man naar billijkheid" recht zal spreken, is zelfs v ij daar waar de wet verouderd is en tot een on billijke beslissing aanleiding zou geven, haar op zij te laten. Een volgenden keer zullen wij eens een voorbeeld van een dergelijke acte van compromis geven. Mr. POLAK. Moeders, beschermt Uw kind. Verkoudheid, voor volwassenen een be zwaar, vormt voor zuigelingen een groot gevaar. Van elke honderd kinderen, die benedeD het jaar sterven, gaan ongeveer twintig dood aan longaandoeningen. Houdt zooveel mogelijk verkouden, hoes tende personen uit de buurt van Uw kleinen. GEZONDHEIDSRAAD. Voor de slachtoffers van de watersnood. In 't geheel werd tot heden door Texel voor de slachtoffers van de watersnood af gedragen een som van ruim f3446.— De opbrengst van liefdadigheidsuitvoe- immers laatst al tamelijk ondubbelzinnig te kennen gegeven, hoe hij over mij ais schoonzoon denkt." „Je was er dus op voorbereid, dat ik je een weigerend antwoord zou komen brengen Hij keek baar plffseliDg recht in het ge laat en glimlachte, zoodat zijn goedver zorgde witte tanden „onder zyn knevel zichtbaar werden. „Ik twijfelde er integendeel geen oogen- blik aaD, dat je mij als de bewerkster van mijn geluk zou verschijnen. Een verstandige vrouw kan alles verlangen van den man. die verliefd op haar is vooral wanneer hij zijn eerste jeugd al ver achter den rug heeft en de bruiloft voor de deur staat.* „Zwijg riep zij met bevende stem „P. aat mij niet van deze verwenschte bruiloft en ontzeg je tenminste het genoegen, mij bo vendien nog te hooren. Ja, ik heb gedaan wat je van me verlangd hebt Thans be staat er echter voor jou ook geen reden meer, om mij die documenten te weigeren waarvaD het bestaan mij zoo lang tot je slavin heeft gemaakt. Ik ben gekomen om ze terug te eischen mijn eigen brieven zoowel als dat bewuste schrijven, waarmee mijn ongelukkige vader afscheid van dit aardsche leven nam. Het zou een schande lijk bedrog zijn, iDdien je ook nu nog mocht weigeren ze mij te overhandigen. Doctor Artois volha.dde onverschdlig in zijn gemakkelijke houding, terwijl de roetig opgewekte uitdrukking van zijn knap bleek ringen en kerkcollecten (14. K z\jn hierbij inbegrepen. Telefoonlijst. Op de telefoonlijst, welke voor abonnc(e)'s op ons blad kosteloos verkrijgbaar is, kun nen volgende namen worden bijgeschreven. Den Burg. 54 Adr. Mosk. 55 W. B. Oort. 56 J. C. Küger. 57 J. Rab Jz. Oostt rend. 3 KI. Bakker Sz. Eierland. 4 C. Stoepker de Koog. 7 L. den Braven, de Cocbsdorp. 10 D Eelman Cz. 11 M. \V. de Graaf. 12 F. Dyksen. Een Vereeniglng voor Vreemdelingen verkeer voor héél Texel In verband met de planneD, die tot sa mensmelting zouden moeten leiden van de V.V.V te den Burg en de Koog hebben wij ons tot de heer R. P. KeijS9r, loco burgemeester, gewénd die ons bereidwillig te woord stond en ons de stand van zaken uiteenzette. Zooals bekend, is zoowel te den Burg als te de Koog een vereeniging voor vreem delingenverkeer gevestigd. Beide ontvaDgen uit de gemeentekas een jaarlijksche sub sidie van f 50,— hetgeen nogal eenigstof heeft opgeworpen wat begrijpelijk is, daar beide vereenigingen eenzelfde doel nastre ven nl.Texel in den lande meer bekend heid te verleenen opdat meerdereD hier hun vacantiedagen zullen doorbrengen, wat ons eilandbewoners zeker ten goede moet komen Waarom zouden zy afzonderlijk haar nut tige taak ten uitvoer brengen, waarom geen pogingen in 't werk gesteld om beide ver- Zenuw 75 Hoofdpijn 60 Maag 75 ct. Laxeer 60 ct. Staal- 90 ct. Rheumatiek- 75 ct. Keelpijn- 60 ct. Hoest 60 Kiespijn 60 ct. Griep 4 Influenza 75 ct. Nier 4 Blaas 1 gld. Oalsteen 1.50 Wormtabl. 80 ct. Bloedzuiverende 75 ct. Eetlustopwekkende 75 ct. Koorts 60 Verkoudheids 60 ct. Pijnstillende 75 ct. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Elke ver pakking voorzien van naam Mljnhardt. Let hierop'. gelaat in 't geheel geen verandering onder ging- „Wat zouden die onnoozele papieren jou kunnen baten, beste Edith? Zij zullen bij mij beter bewaard zijn dan op elke andere plaats en wanneer de ambtenaar vao den burgerlijken stand jou en den professor als echtelijk verbonden in zijn registers zal hebben ingeschreven, heb je immers niet in het minst meer van die papieren te vreezen." „Wat zeg je? Je zoudt werkelijk den euvelen moed hebben te weigeren aan mijn rechtvaardigen eisch te voldoen?' „Men doet niet graag afotand van zijn dierbaarste gedenkschriften en je begrijpt dat juist deze papieren mij bijzonder na aan het hart liggen. Later wellicht over eenige jaren zal het mij misschien eer der mogelijk zijn, je wensch te vervullen.* Edith was de tafel genaderd; waaraan hij zat. Het doodsbleeke gelaat achter den sluier was geheel en al veitrokken door hartstochtelijke haat. Zij drukte haar tot een vuist gebalde rechterband op haar naar adem hijgende borst en boog zich zoo ver naar hem toe dat hij voor haar fonkelenden blik onwillekeurig ecu oogenblik de oogen moest sluiten. „Ellendeling!" siste zij hem toe. „M ar zoolang als ik leef, zal ik je dat noo t ver geven Een minuut later vas doc >r Sieg eund Artois weer al -icn. Maar zyn imlac i was ÜCHTC GtUflIOI ROQ Ti-ieoooDua NiEME.ue.ft OBONINOEM eenigingen saam te voegen tot een krach tig lichaam, dat op doeltreffende wijze de propaganda-arbeid aanvat? Destijds werd op voorstel van de heer Epe de post „subsidie V.V.V." op de begroo- ting verdubbeld, zoodat voor beide vei eeni gingen samen f200 werd uitgetrokken. Naar we vernemen z(jn B en W echter niet bereid bedoelde som te verdoelon en uit te keeren zoolang het tussehen beide corporaties niet tot een aaneensluiting is gekomen. Op ieder f 50 hebben zij krachtens een vroeger genomen raadsbesluit evenwol recht. v Reeds onze vorige burgemeester, de heor Buijsing Damsté, kon zich maar moeilijk met het bestaan van twee V.V.V vereeni gen en heeft zich meermalen voor een samensmelting van belde uitgesproken. Spijkers met koppen werden evenwel niet geslagen, de toestand bleef zooals-ie was tot dezer dagen de kwestie inde V.V.V, te de Koog weer ter sprake is gebracht. Op onze informatie deelde de heer R. P. Keijser ons mede, dat door de heer W. B. Oort een commissie van drie personen is benoemd, welke zich bereid heeft verklaard te onderzoeken in hoeverre van samen voeging van beide vereenigingen sprake kan zyn. 'Tot heden is door haar nog geen advies uitgebracht, zoodat vooralsnog van verdere stappen niets komen kan. Voorloopig is hiermee alles gezegd, wat in dezen te melden valt. We hopen oven- wel spoedig omtrent de uitslag van het commissoriaal onderzoek te kunnen be richten en wel zoo, dat de gewenschte samensmelting weldra een feit zal zijn. Nog is 't vreemdelingenseizoen niet aan gebroken, maar juist déze maanden zyn het, die de reislustigen de oogen moeten opem-n voor 't vele schoons, dat Texel in 't bijzon der in zijn duinen, aan zijn strand en in thans verdwenen en terwijl hij de rest van zijn cigaret tusscheD zyn viDgers fijn kneep bemerkte hy niet eens, dat hij zich daar bij leelijk brandde. „Een duivelsche vrouw!" knarsetandde by. „En hoeveel schooner is zij dan die andere! Maar ik moet de macht over haar behouden, opdat niet zij mij op zekeren dag den voet op den nek zet! Later ah later zullen wy naar ik hoop op een geheel anderen toon tot elkander spreken." En hij ging in de kleine, sombere alkoof die de verbuurster als het „slaapkabinet" placht te bestempelen. teDeinde zich voor zijn bezoek bij den professor om te kleeden. Hij had immers Ingeborg beloofd, nog dezen zelfden avond haar vader om haar hand te vragen en bij wilde niet aarzelen, zyn be lofte te houden thans, nadat hij vol doende gerustgesteld was op het punt, hoe het antwoord van den professor zou luiden HOOFDSTUK X. Het was een week voor Pinksteren en het scheen wel, dat de jonge lente zich nog nooit te voren in zulk een wonderbaarlyke pracht en heerlijkheid had vertuond a's na dezen troosteloos langen, hardnekken winter. Het beukenwoud, waarvaD de laat ste stammen krachtig en trotsch zich ver hieven aan den hoogen oever van de als zilver blinkende Oostzee, prijkte in de volle pracht van zyn smaragdkieurig lente gewaad. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1