No 3995 39ste Jaargang Paard en auto. Zaterdag 27 Februari 1926 Rechtsvragen. FEUILLETON 6S1H öE'BEfiH. Texelschs Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 LSCHECOURANT DEN BURG: 50 ct per drlo Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regol meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal goplaatst wordt 3 maal borokend. Bi] abonnement lagore regelprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Stremming verkeer. Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel brengen ter kennis van belanghebbenden dat wegens het transporteeren van een bagger molen, vanaf Maandag 1 tot en met Donderdag 4 Maart a.s. het verkeer met rij- en voertuigen over den heul Roggesloot—Hollandsche weg, in den polder Eierland gestremd zal zijn. Texel, 26 Februari 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. P. KEIJSER Cz„ Lo.B. De Secretaris JONKER. ui. „De Boerderij" geeft ons de kostenberekening van een 1-tons Ford-truck met open laadbak, met inbegrip van reservebanden en -velgen. Wanneer jaarlijks een afstand van 5000 K.M. wordt afgelegd, begroot het blad de bedrijfs kosten in totaal op f 1010,—. En de jaarlijksche kosten van een paard op f500 stellende con cludeert schrijver dat de aanschaffing van een vrachtauto overweging verdient als daardoor een tweetal paarden gemist kunnen worden, terwijl het zeker aanbevelenswaard is, wanneer daar door drie paarden kunnen worden vervangen, 't Is duidelijk, dat de aanschaffing vooral be- teckenis heeft voor die bedrijven, waarin ge regeld vervoer over lange afstand plaats heeft. In dit licht beschouwd zal de vrachtauto voor menig bedrijf op Texel dus rendabel zijn, mits daarmee aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. Opmerking verdient, dat we in geen geval de Ford-auto vóór anderen willen stellen, al zijn bovenvermelde berekeningen ook op 't gebruik van een dergelijk merk gebaseerd. Verder wenschen we er de aandacht op te vestigen, dat het vóór alles aanbeveling ver dient te overwegen in welke gevallen het paard dienst kan doen, waarin de auto niet van nut kan zijn. Een geheel andere geest ademt het artikel, dat onder 't opschrift „Paard of Machine" in 't tijdschrift „Sankt Oeorg" (no. 20) verscheen en waarin de heer O. J. van Hoffs betoogt, dat de motor ongetwijfeld zwaarder financieele eischen stelt dan 't paard en de kans op een verdringen van dit dier dus niet groot is. De gemeentebedrijven der Westfaalschesteden zooals Dusseldorp, Crefeld, Keulen e.a. hadden voor een jaar of wat heel wat paarden tot hun beschikking, soms wel 60 of meer. De fokkers dier streken vonden daarin dus een flink afzet gebied. Toch nam zoonu en dan molortractie de plaats van een of meer paarden in en zoo wordt de vrees begrijpelijk, dat de belangen der fokkers op de duur hierdoor leelijk in de knel konden komen. De heer Wedemeijer ontving toen opdracht de voor- en nadeelen van beide in vergelij kende staten vast te leggen en kwam tot het besluit, dat 't paard grooter voordeelen afwerpt roman van 46 REINHOLD ORTMANN. Lange wandelingen zooals vandaag had zij wel reeds vaker ondernomenmaar aangezien de mooiste plekjes juist aan de andere zijde van Lindow lagen, richtte zij haar schreden voor de eerste maal dezen kant uit, die haar totaal onbekend was, toen zij bemerkte, dat het recht voor haar uit lichter tusschen de stammen werd ver haastte zij eenigszins haar pas en een uitroep van blijde verrassing ontsnapte haar onwillekeurig, toen zij plotseling - uit de duisternis van het bosch te voorschijn tredend een geheel veranderd, bekoor lijk landschap voor zich zag. Uitgestrekte, sappig groene weiden, slechts hier en daar door kleine boomgroepen onderbroken, vertoonden zich aan baai- blikken, zoo ver haar oogen reikten, ter wijl op vrij korten afstand de aardige huis jes met roode daken van een flink dorp haar een vriendelijken groet schenen toe te roepen. Temidden dier roode daken verhief zich hoog boven zijn omgeviDg een slanke kerktoren. Eerst thans voelde Ingeborg, dat zij toch eenigszins moe en hongerig was geworden en na een korte aarzeling nam zij het be- dan zijn tegenstander, de motor. Uit zijn be rekeningen blijkt, dat, ofschoon de paarden voor eenzelfde arbeidsprestatie twee uur meer noodig hadden, de kosten ongeveer de helft van die der motoren bedragen. Naar ons uit een artikel in 't reeds eerder ge noemde Duitsche tijdschrift „Der Automarkt" blijkt, verklaarde de heer Roeland, lid van de gemeenteraad van Parijs, dat de afvoer van vuilnis, wanneer die met behulp van paarden werd verricht, 9 franc per dag kostte. Nu mo- tortractie is ingevoerd is dat bedrag tot 28 franc gestegen. Verder waarschuwt de schrijver van bedoeld artikel de landbouwers zich niet overhaast motoren aan te schaffen en in ieder geval zich ernstig af te vragen le welke kosten brengen mogelijke reparaties met zich en 2e hoe staat het met de levensduur van de motor. Dan toch zal ons gemoderniseerd bedrijf kunnen beantwoorden aan de verwachtingen, die we daarvan koesteren. Hiermee hebben we het vraagstuk, dat thans aan de orde van de dag is, op verschillende wijze bekeken. Volledig konden we niet zijn. omreden ons daartoe voldoende gegevens ont breken. Toch meenen we eenige wetenswaar digheden onder uw aandacht te hebben gebracht, die mogelijk uw gezichtskring hebben verruimd en uw belangstelling voor „the topic of the day", het onderwerp van de dag hebben opge wekt. Mocht dit zoo zijn, dan hebben we ons doel ruimschoots bereikt. Hollandsche Maatschappij van Landbouw afd. „Texel." Schapenfokdag op 1 Sept. a.s. De samenwerking met de L.T.B. De afd. Texel van bovengenoemde vereeni- ging belegde Dinsdag 1.1. in de Oranjeboom een algemeene vergadering, welke maardat verwacht u reeds niet druk werd bezocht. Wanneer te kwart voor acht de krasse heer H. W. Keesom door een paar klappen met de presidiale hamer attentie heeft verzocht en met een welkomstwoord de vergadering inluidt heeft zich, bestuursleden en pers incluis, juist een dozijntje personen in de kleine zaal van voor melde lokaliteit verzameld. En in dit knus ge zelschapje is 't, dat de waarnemend scriba oftewel secretaris de notulen der vorige ver gadering laat hooren, welke onveranderd en onder dankzegging worden gearresteerd. Verder deelt de voorzitter mede, van het be stuur der schapenfokvereeniging een schrijven te hebben ontvangen, waaruit blijkt dat zij instemmen met de datum (1 Sept. a.s.) door de afd. Texel van de Holl. Mij. v. Landbouw voor de schapenfokdag vastgesteld. Tot nadere be spreking van de technische uitvoering o.a. het aanstellen van keurmeesters zal een gezamenlijke vergadering worden belegd. 't jaarverslag van de Holl. Mij. v. Landbouw evenals een partijtje circulaires, op zaad be trekking hebbende, liggen voor belangstellende leden ter inzage. Over het afgeloopen jaar werd ontvangen f 1262,54, uitgegeven f 795,18'Batig saldo aldus f 467,35 (vorig jaar f 551.) De commissie bestaande uit de heeren J. C. sluit, haar tocht naar het gindsch dorp voort te zetteD, waar toch wel een af an dere gelegenheid zou zijn otn zich te ver- frisschen. Maar zij had nauwelijks een twintigtal p ssen gedaan, toen een onver wachte hindernis in den vorm van een diep uitgegraven en tamelijk breede sloot haar plannen trachtte te verijdelen. Eenige oogenblikken bleef Ingeborg besluiteloos staan, doch toen spoorde haar overmoed haar aan deze hindernis te overwinnen en zij waagde koen den stellig niet ongevaar- lijken sprong. Gelukkig evenwel kwam zij op beide voeten aan de overzijde van de sloot terechthaar japon was door een weerspannigen doorntak echter zoo hard nekkig vastgehouden, dat de lichte stof daartegen niet bestand vaneen scheurde. In een stemming, die het midden hield tusschen vroolijkheid en schrik, stelde In geborg vast, dat het onmogelijk zou zijn, zich in zulk een leelijk toegetakeld toilet aan de dorpelingen te vertoonen en dat haar eigenlijk niets anders over bleef,dan volgens denzelfden weg. waar langs zy gekomen was, Weer terug te wandelen. Eenigermate ootsield door deze ontdek king, keek zij hulpzoekend om zich heen en het bemoedigde haar eenigszins, toen zij dicht in haar nabijheid iets kleurig3 bespeuide, dat bij nader inzien een in de volle leugi.e in het gras uitgestrekte, klaar blijkelijk nog zeer jeugdige men6Chengesial- te van het vrouwelijk geslacht bleek te zyn Roeper, H. Reij en Joh. P. Keijser, met contróle der rekeningen belast, brengt bij monde van de heer Keijser verslag uit. Alles is volkomen in orde. Bij de rondvraag komen nog een paar be langrijke kwesties naar voren. Destijds riep de L.T.B. de steun in van de Holl. Mij. v. Landbouw om gezamenlijk hooi in te zamelen ten bate van de slachtoffers van de watersnood. Daar eerstgenoemde verceniging alle hooi echter naar de R.K. Noordbrabantschc Boerenbond zond, is de afd. Texel voor een dergelijke samenwerking niet te vinden en wordt besloten door een advertentie bekend te maken dat dezer dagen lijsten zullen worden aange boden, waarop de beschikbare hoeveelheden hooi kunnen worden aangetcekend. De uitslag van deze vrijwillige inschrijving wordt aan het Hoofdbestuur medegedeeld, waarop het hooi ter beschikking van de algemeene watersnood commissie wordt gesteld. Een en ander op ad vies van de heer Huisman, secretaris van 't Hoofdbestuur der Holl. Mij. v. Landbouw. Op verzoek van de heer J. Keijser Augz., wien de taak van waarn. secretaris te veel tijd vergt, zal hij door de heer Jac. Roeper Jz. wor den geassisteerd. Vervolgens maakt de samenwerking met de L.T.B. nogmaals het onderwerp der besprekin gen uit. Ofschoon zoowel déze vereeniging als de Holl. Mij. één lijn trekken, achten eenige aanwezigen een samengaan met haar onmogelijk, wanneer zij door allerlei kleingeestige aanmer kingen de goede verstandhouding dreigt te bederven. Toen onlangs voor beider rekening bij verschillende leden een onderzoek naar de kwaliteit van aan hen geleverde kunstmeststoffen werd ingesteld, werd de afd. Texel van de Holl. Mij. verweten, R. K. Boeren te zijn gepasseerd. Dit bleek evenwel onjuist, terwijl ook in ander opzicht onbillijke critiek werd uitgeoefend. Besloten wordt nader met de L.T.B. in overleg te freden en gezamenlijk de te organiseeren schapenfokdag te bespreken. De voorzitter deelt nog mede, dat de secre taris van de Bond van Bictenbouwers in Noord Holland Vrijdagmorgen a.s. (26 Febr.) bij de heer K. List met bietenbouwers een bespreking zal houden om de bietencultuur in goede banen te leiden en allerlei wantoestanden weg te ruimen Dezelfde dag wordt te Leiden door pulpverbrui- kers een bijeenkomst belegd. Daarna wordt de vergadering met dank voor de opkomst te negen uur door de voorzitter gesloten. Geitenfokvereeniging „Vooruitgang." Subsidie dringend noodig. Een half dozijn personen, bestuur en pers er bij gerekend, was Woensdagavond in de Oranje boom present tot bijwoning van de ledenver gadering door bovengenoemde vereeniging al daar belegd. Nadat de heer J. Kortenhoevc de aanwezigen welkom heeft geheeten en de notulen onveranderd zijn vastgesteld brengt de heer Rentenaar verslag uit over de werkzaamheden der vereeniging over 't jaar 1925, waaraan we het volgende ontleenen 't Afgeloopen jaar mag gunstig heeten. Het onderscheidde zich van de andere, doordat de vereeniging deelnam aan de tentoonstelling, waarop zij een goed figuur sloeg. Toch hadden de resultaten beter kunnen zijn In ieder geval bestond er nu weer hoop op een medelijdende ziel en dus stapte Ingeborg, haar beschadigde rok hoog op nemend, dapper op de beweginglooze ge stalte toe. Het kon een meisje van veertien of vijf tien j iar zijn, dat het zich echt ongegeneerd gemakkelyk had gemaakt op hetmethloe- men bezaaide grastapijt. Beide ellebogen in het jonge gras borend, hield zij haar hoofd met de handen ondersteund en las schijnbaar zeer opmerkzaam in een boek, dat opengeslagen voor haar lag. De fijne, lichtblonde haartjes, die zich ondanks het glad naar achteien gekamde haar en de styfgevlochten iange vlechten op haar voor hoofd en in haar blanke hals weerspanning tot kleine krulletjes vormden, schitterden in de zon als met goud doorweven draden en sierlijk gluurden de elegante enkels, gehuld in rosekleurige kousen, onder haar eenvoudig jurkje te voorschijn. „Een gewone boerendochter is het in ieder geval niet," dacht Ingeborg en voor zichtig begon zij op vriendelijker1 toon het gesprek. Eenigszins ontsteld keek de verraste op om daarna uit haar gemakkelijke houding licht en elastisch overeind te springer. Haar gezicht was nog te kinderlijk en bovendien te overvloedig meu. zomerspiottun bezaaid om eigonliik voor knap te kunnen door gaan; maar er schitterden haar twee hel dere, blauwe oogen. tegemoet van zulk een wanneer alle geitenhoeders zich maar aansloten aan de vereeniging. Deze staat dan sterker en kan dan goede fokclieren aankoopen. De beloo ning van de bokkenhouders laat thans veel te wenschen over. De heer W. Zijm te Oudeschild bracht 12 nieuwe leden aan. De secretaris doet een dringend beroep op alle belanghebbenden en belangstellenden de vereeniging lnin steun niet te onthouden. De heer C. Gielis heeft de élite-dieren gemerkt, waarvoor tang en merken bereidwillig door de Inspecteur der Schapenfokvereeniging in bruik leen werden afgestaan. Verder wordt gewag gemaakt van de goede verhouding tusschen de leden en hulde gebracht aan de fam. Kortenhoevc. voor de prettige wijze waarop bij haar vergaderd werd. De voorzitter voegt hieraan toe, dat het be stuur overweegt twee jonge bokken aan te schaffen de financieele toestand der verceniging is evenwel niet rooskleurig en gedoogt nauwe lijks de meest noodzakelijke uitgaven. Hierin vindt spreker aanleiding de gemeenteraad te verzoeken, de vereeniging subsidie toe te ken nen. Bestuur en leden gaan hiermee gaarne accoord. De geitenfokvereeniging, die 33 leden telt, is ongetwijfeld een voor de kleine man zeer nut tige instelling. Bovendien streeft zij naar ver edeling van het geitenras, en mag zij na plm. acht jaar werkzaam te zijn geweestmet voldoening op de bereikte resultaten terugzien. Financieele moeilijkheden maken het evenwel onmogelijk deze nuttige taak behoorlijk ten uitvoer te brengen, weshalve het bestuur de vrijheid zal nemen een deputatie af te vaardigen die de stoute schoenen zal aantrekken en bij B en W aankloppen om steun. Naar wordt verondersteld, zal zij niet met een kluitje in 't riet worden gestuurd. Uit de rekeningen wordt duidelijk, dat ont vangen is een bedrag van f 102,25 en uitge geven f 68,55. Batig saldo f 33,70. Inplaats van de heer H. v. Heerwaarden, die uit 't bestuur treedt en niet herkiesbaar is, wordt de heer J. Schagen met algemeene stem men benoemd. Bij de rondvraag deelt het bestuur mede de contributie van f 1.— te handhaven. De heer H. v. Heerwaarden schenkt de vereeniging de f 15, die hij nog van haar te vorderen had, welke gift in dank wordt aanvaard. Verder wordt besloten bij B en W de noodige stappen doen, die er toe zullen leiden, dat in voer van minderwaardige bokken verboden is. Dan sluit de voorzitter te kwart voor negen de vergadering. Zomerdienst T.E.S.O. We maken onze lezers opmerkzaam op de gewijzigde dienstregeling van T.E.S.O, welke in onze advertentiekolommen is opgenomen. Ze wordt de 15e Maart Van kracht. Dubbel Mannenkwartet „Inter Nos." Directeur: A. J. Lcewens. Op initiatief van de lieer C. G. Gude zal Zaterdag 6 Maart a.s. in hotel Texel optreden Holder's Dubbel Mannenkwartet „Inter Nos". Dit koor staat onder leiding van de heer A. J. Leewens en heeft zich op muzikaal gebied een uitstekende naam verworven, zoodat we er niet aan twijfelen of het zal directeur en zangers aan groote belangstelling ook hier niet ontbreken In 1925 behaalde „Inter Nos" op 't concours te eigenaaardige schoonheid, dat het magere gezichtje daardoor alleen reeds bekoorlijk en boeiend werd. En het was zonderling dat Ingeborg onmiddellijk het gevoel had, deze oogen niet voor de eerste maal in haar leven te hebben gezien, ofschoon zij zich er geen rekenschap van wist te geven bij wien dit soort oogen haar soms vroeger al eens opgevallen kon zijD. Spoedig wjs de khioe omtrent de oor zaak van het gebeurde ongeluk op de hoogtemaar de poging om met behulp van toevallig voorhanden spelden de aan gerichte schade zoo goed mogelijk te her stellen, bleek ondanks haar handigheid spoedig een volkomen hopeloos beginnen. „U zult er wel toe moeten besluiten, den korten afstand tot ons buis af te leggen, juffrouw," begon zij met een heldere aan genaam klinkende stem, „want zonder naald en draad valt er toch niets uit te richten." Ingeborg aarzelde natuurlijk niet, het vriendelijk aanbod aan te nemen en ter wijl zij dwars door de weiden recht op de roode daken van het dorp toeliepen, ont spon zich tusschen haar en haar jeugdige sezellin i en levendig gesprek, waatuit Ingeborg vernam, dat het meisje Regine heette cn dat zij de dochter van den reeds jaren geleden gestorveo dorpsonderwijzer was. W' rdt vervo'gd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1