No 3998 Woensdag 10 Maart 1926 398te Jaargang 1 Rechtsvragen. Van week tot week Schrale Huid N AT IJ U RSCHOON. Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 s: POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regols: 50 ct. ledero rogol meor: 10 ct. Dozelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. BIJ abonnement lagere regolprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS yOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. In ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Toelating van leerlingen tot de O. L. Scholen. Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel brengen ter openbare kennis,' dat op 1 April a.s. nieuwe leerlingen kunnen worden toe gelaten tot de openbare lagere scholen in de gemeente. Om te kunnen worden toegelaten moeten de leerlingen vóór dien datum den leeftijd van vijf jaar en zes maanden hebben bereikt. Tevens bestaat er op dien datum gelegenheid om te worden toegelaten tot de 7e, 8e of 9e klasse van de school voor M.U.L.O. te den Burg mits blijkt, dat de leerling in ontwikkeling niet achterstaat bij hen, die met vrucht in alle vakken het onderwijs hebben genoten, hetwelk aan de school gegeven wordt in het leerjaar, onmiddellijk voorafgaande aan dat, waarin toe lating wordt verzocht. De aanmelding behoort uiterlijk Zaterdag 27 Maart a.s. te geschieden bij het hoofd der school onder overlegging van het Vaccinebewijs. Texel, 4 Maart 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. P. KEIJSER Cz. Lo.-B. De Secretaris, JONKER. „Waal-en-Burg. Dat's een van de mooiste stukken natuur in Neder land." Dr. Jac. P. Thijsse. Mede wegens de plannen, door Ged. Staten van Noord-Holland tot bemaling van Waal-en Burg beraamd, maakte deze polder meermalen in ons blad 't onderwerp eener bespreking uit. En terecht meenen weDe trouwe lezer zal zich herinneren, hoe we voor eenige maanden een reeks artikeltjes ontleenden aan het werk van de bekende Engelsche vogelkundige Ds. Raven, die in zijn heerlijk „Vogelboek" een waardig pendant van Dr. Thijsse's overbekend ornitho logisch standaardwerk ons vertelt van zijn ervaringen, tijdens een verblijf op Texel in de vogeltijd opgedaan. We vonden daarbij een uitgezochte gelegenheid onze lezers voor oogen te stellen hoe een buitenlander ons eiland, zijn bewoners en zijn natuurschatten ziet en met welk een bewondering de deskundige schrijver zich in 't bijzonder uitliet over Texel's schier onvergelijkelijk groote vogelweelde, die ons eiland en wel speciaal Waal-en-Burg verhieven tot 't „Mekka der ornithologen". We hebben er dan ook geen oogenblik aan getwijfeld, of met de vertaling en opname van enkele hoofdstukken uit „In Praise of Birds" (Tot lof der vogels) zouden we de lezers van dienst zijn. Nu weet een ieder dat weinigen zoo zeer met Texel's natuurleven vertrouwd zijn als Dr. Jac. P. Thijsse, die reeds vroeg liefde opvatte voor de rijke hora, die de Texelsche duinen nog door geen duinwaterleiding bedreigd te genieten geven, voor Texel's vogelheir, dat wel in 't bijzonder 's heeren Thijsse's aandacht in beslag nam zoovaak hij met zijn leerlingen in later jaren een excursie over't eiland maakte, Daarom is 't dat wij dubbele beteekenis hech ten aan Dr. Thijsse's woord, wanneer hij Waal- en-Burg zoo lezen we in de „Groene Amster dammer— „een van de mooiste stukken natuur in Nederland" noemt. En hij licht die uitspraak nader toe een nagenoeg boomlooze polder met lijnrechte wegen, die elkander rechthoekig kruisen. In de noordwesthoek liggen een paar hoeven, met door de wind geteisterde singels van boomen en struiken, dat is alles. Die liggen aan de hooge kant en daar loop je dan ook spoedig tegen de Ruigedijk, of zooals we hier zeggen de „Ruge-dick" aan, een zand dijk met hier en daar onregelmatige hellingen en de plantengroei van het duin. Soms graven konijnen hun holen in die dijk, maar dat hindert nu al lang niet meer, want negentig jaar ge leden is de zee er verdreven door de bedijking van Eierland. De Ruigedijk zelf dateert uit de jaren van het Twaalfjarig Bestand (1609'21), toen de Hollandsche Natie zich voornamelijk bezig schijnt te hebben gehouden met gods diensttwisten en inpolderingen. Reeds veel vroe ger, ten tijde van Filips van Bourgondië is Waalenburg ook ingedijkt geweest, maar in 't begin van de zestiende eeuw is het weer onder- geloopen en toen „drijvende" gebleven tot 1612 (waarover we in ons blad van 6 en 9 Jan. 1.1 nader uitweidden.) De polder is dus aiover de driehonderd jaren oud, maar heeft tot de huidige dag een jeugdig uiterlijk behouden. Het land is althans altijd hooiland gebleven. Om evenwel geen verkeerd idee te wekken van Waal-en-Burg's agrarische mogelijkheden merkt Dr. Thijsse verder op, da' geulen en kreken bleven bestaan. De slenk v». fivOOirtO e»e ai£j\ A J Pol ah OnoH'Aoen waardoor toen Waal-en-Burg nog eenbaai was het getijwater in- en uitstroomde, is nu nog aanwezig in de vorm van een schilderachtig meertje, 't Kil, en in het verlengde daarvan liggen een paar kreken, die diep in de polder doordringen tot dicht aan de hoofdweg. Deze wateren onderbreken zeer aangenaam het recht lijnig verloop van de kavelslooten. De aanslibbingen langs de Waddenzee zijn soms zanderig, soms kleiig en kunnen soms zelfs een soort van veenmodder bevatten. Deze verscheidenheid van grondsoort brengt met zich dat de bodem ook niet volmaakt horizontaal komt te liggen en zoo vinden wij dan in Waal en-Burg hooilanden, die behoorlijk eenige deci meters boven het zomerpeil liggen en andere perceelen, die er zich maar weinig boven ver heffen. Ja, er zijn zelfs slijkerige stukken, zoo laag en stug, dat ze niet eens begroeid raken en op zulke plaatsen ziet het er werkelijk naar uit, alsof de zee pas gisteren het veld heeft moeten ruimen in plaats van meer dan 300 jaar geleden. Verder beschrijft Dr. Thijsse ons de Waal- enburgsche flora en vangt dan aan met op te merken, dat de plantengroei met bovengemelde toestand volkomen in overeenstemming is en groote verscheidenheid te aanschouwen geeft. Zeebies en Engelsch gras groeien er nog even weelderig als op de kwelders buitendijks de witte pluimen van wollegras wuiven er op sommige plaatsen even dicht als in de echte trilvenen, van eind April tot aan de maaitijd toe kunnen we er de bonte pracht van allerlei orchideeën bewonderen, terwijl toch ook weer tal van zoete grassen, weelderige roode klaver en heerlijk blauwe wikken ons een behoorlijke op brengst beloven van goed en voedzaam hooi. Wat de geleerde schrijver omtrent de dieren wereld in Waalenburg weet op te merken melden we in 't volgend nummer. In Praise of Birds, pictures of Bird Life, de scribed and photographed by Charles E. Raven, D. D. Canon of Liverpool, Chaplain to the King. 28 Febr.—6 Maart. De opgeloste Kabinetscrisis. Zto is het einae van de Kabinetscrisis dan toch nog spoediger gekomen dan iemand bad durven verwachter. Het bericht van het optreden van een Kabin6t-de G'er was vrijwel een verrassiog, omdat niemrnd be kend was met de opdracht, hem door HM. de Koningin aaDgebodeü, noch iets om trent de door hem begonnen onderhande lingen naar buiten was uitgelekt. Jbr. de G er heeft in alle stilte getracht de weg tot oplossing der crisis te vinden en het is hem gelukt, Vooitbouwende op de grond slagen die door Mt. Limburg voor 6en extra- parlement waren gelegd, is hjj er in korte tyd in geslaagd, bet nieuwe Kabinet te for- meoren. De samenstelling van dit Kabinet 'S aan de lezers bekend, Hoewel het aan spraak maakt op de naam van ex'ra-par- lementair. is het dit nauwelijks als men in aanmerking neemt dat er een drietal man Den zitting in hebben gekregen, die in de politiek een sctieve rol hebben gespeeld, We bedoelen de Kabinetsformateur zelf, nu t-miDister, bekend uit de dagen van het Vjootwetdebat. Prof. S'otemaker de Bruine, bet welsprekende Eerste Kamerlid der Christ, histoiischen ea de anti rev. Mr. van der Vegte, die jarenlaDg ic Over(jsel eeu bekerde politieke persoonlijkheid is geweest Van de anderen ban echter worden gezegd dat ze geen poiitiek verleden hebben (zie ons vor g nummer). Het kabinet is reents getint ea daarmee dus in overeenstemming met de huidige samenstelling van de beide Kamers. 0?er enkele dagen zal h6t nieuwe kabinet zijn intrede in de Kamer doen en men mag benieuwd z|Jd omtrent de ontvangst die't daar te beuit zal vallen. Uit de beschou wingen der party-organen mag worden af geleid, dat er b(j sommigen, misschien wel bij d6 meesten, meer of micder ernsi'ge bezwaren tegen dit kabinet bestaan maar dat mee het accepteert als een uiikenst na Je Bcbier eindejooze kabinetscr.s's er do talrijke m slukkiDgen om deze tot oplosa Dg Indien de huid van handen, gelaat of lippen, schraal, ruw of gesprongen is, gebruik dan de jterstond ver zachtende en spoedig genezende Doos 30 ct. PUROL te brengen. Voor de soc. democraten, die stellig liever een kabinet geboren uit „de uiterste noodzaak'1 badden zien optredeD, bestaat er reden tot eenige voldaanheid, omdat althans .de terugkeer van Col(jn" voorkomen is. De katholieken vinden bet uit de aard der zaak, Da het gebeurde met het gezantschap b(j het Vaticaan, niet pret tig dat een kabinet optreedt onder leiding van eed christ. historiscbe staatsman eu de vraag, of zty het kabinet zullen steunen, zal voor een belaogr|jk deel wel verband houden met de andere vraag, hoe het kabinet over de Vaticaankwestie denkt. Mag men de geruchten gelooven, dan zal echter het nieuwe kabinet de post op de begrooting voor het gezantschap handhaven zonder evenwel daaraan zjjn lot te verbinden. De verwachting mag worden uitgespro ken. dat de Kamer bereid zal z(jn in alle zaken, het landsbelang betreffende, het kabinet te steunen, baar oordeel op te schorten en dat de partyen het Diet in hun partijtwisten zullen trachten te betrekken. Over de vaste zetels In de Volkenbond De Volkenbondsbijernkomst te Genève, die tbaDS aangevangen is w erp reeds we ken tevoren haar schaduw vooruiten vooral in de afgeloopen week was het nog het geval. De kwestie van de vaste zetels is thaDS in het stadium van de beslissing gekomen. Ia alle landen is de kwestie of ook aan Polen naast Duitscbland een zetel moet worden toegekend, in de laatste dagen aan de orde geweest. Zoo ook in het EDgelscbe Lagerhuis, waarin Chamberlain over de kwestie een zeer uitvoerige rede voering beeft gehouden, waardoor in elk geval omtrent bet standpunt der Britsche regeering meer klaarheid ia gekomen. Het kabinet zou liever hebben gezieD, dat de kwestie van uitbreiding van b6t aantal zetels tot later werd uitgesteld maar tegen de uitbreiding zelf beeft het geen bezwaar wanneer allereerst voldaan is aan de hoofd voorwaarde, dat DuitSchland trt de Vol kenbond toegetreden is. Het Lagerhuis heeft met 224 legen 124 stemmen de houding van de regeering goedgekeurd, zoodat Cbamberlaiu goedsmoeds naar Geière kan vertrekken. Briand heeft te Par(ja iD de laatste dagen der voorbije week ook allerlei besprekingen gehad over de kwestie, terwijl in de Bel gische Kamer door Vandervelde het stand punt van Polen met instemming werd begroet. Intusscben zya de onderhandelingen om tot 'n compromis te komen voortgezet en men meent die gevonden te hebben op deze wijze: Duitschland treedt tot de Volken bond toe en krijgt een vaste zetel. Daarna komt er een voorstel om aan Polen een tijdelijke zetel toe te konneD, over weik voorstel ook door Stresemaun mee zal mo gen worden beslist. De nieuwe week belooft dus in de buiteü- laDdsche politiek er een te worden van buitengewone beteekenis Het Fransche Kabinet gestruikeld. Vlak voor de belaDgryke conferenties te Get ?e heeft de Fransche Kamet het Kabinet Briand een nederlaag toegebracht, waardoor het tot heengaan is gero-jpt Al de hoop volle berichten ten spijt heeft de meerder heid der Kamer bij de behandeling van het finarcieele ontwerp het artikel van de be lasting op de betalingen, dat door de S?naat wesr in het ontwerp was gebracht verworpen. Briand had vooral de kwestie van vertrouwen gesteld en toen de beslis sing gevallen was verklaarde hij dadeiyk. het ontslag van het Kabinet te zullen in dienen. Nu we dit sc try ven, deelt men ons mede dat Briand aan journalisten herft verklaatd in geen geval de for matie van nieu w kabinei voor zijn rekening te willen nemen Verder vernemen we, dat Briand Frankryk niet zal vertegenwoordigen te Genère. Schadevergoeding aan Duitsche x-grootheden. In Duitsohland is al sedert geruime tyd aan de orde de kwestie van de schade loosstelling aan de Duitsche vorsten. Teen de eerste dagen der revolutie voorbij de vorsten afgezet en de gemoederen weer wat gekalmeerd wareD, werd de billijkheid ge voeld om de onttroonde vorsten voor het verlies van hun titels en waardigheden als mede bun bezittingeD schadeloos te stellen. Allereerst kwam daarvoor de ex-keizer in aanmerking, die het meest by derevolutie verloren bad. Hem werd toen de opbreDgst van eenige panden in de Wi'.helmstrasse ter hand gesteld en tot Mei 1921 ontving de ex-Keizer aan contanten uitbetaald een bedrag vaD 32 millioen pepiermark, in die tyd nog een heel kapitaal. Ia 1923 kreeg bij een bedrag vaD f24000 en na 1 Jan. 1924 ontvangt de ex-beizer voor zich en de overige leden van 't Pruisische koningshuis per maand een vergoeding van 50000 mark. Deze was met deze regeliDg ech'er niet tevreden en deed de Pruisische staat een aantal processen aan en do rechters te Berlijn etkeDden zijn aansprakeD, zoodat het eene proces na bet amiere gewonnen werd. De regeering heeft daarop getracht een mlDneiyke schikking met de ex-keizer te treffen. Diens vertegenwoordiger legde daarop aan de regeering een verlauglystje over, waarin do ex-keizerlijke bezittingen op hun waarde werden geschat. Het be vatte 80 paleizen, sloten en kasteelen ter geschatte waarde van 796 millioen goud mark. Maar daarnaast maakt de ex ke'zer ook nog aanspraak op uitgestrekte lande rijen en bosscheD, 24 woonhuizen te Berlijn, 53 beerenbuiz6n en villa's te Potsdam, 14 woonhuizen in verschillende andere steden de koninklijke schouwburgen te Beriyo, Kassei, HaDnover en Wiesbaden, alsmede de villa op bet eiland Kot foe en eenige kasteelen in bet buitenland, die door de vijaDd in beslag genomen z|jn. Dr. Luther heeft, voordat hij naar Genève vertrok, Dog lang en breed met de regee- ringspartijen over de schadevergoedings- kwestie onderhandeld, doch een volledige overeenstemming is nog steeds niet verkre gen. Pas op de dubbeltjes In 't belang van onze lezers deelt men ons van welingelichte zijde ntedc De zilverbons van fl en f2,50 resp. uitge geven in 1916 en 1915 en die reeds in 1922 buiten omloop zijn gesteld, kunnen tot 31 Dec. a.s. bij het Agentschap van het Ministerie van Finan ciën, Heeren gracht 344346 te Amsterdam worden ingewisseld. Het gaat hier in ons blad van 19 Juli '24 vindt u een duidelijk overzicht om de zil verbons A. van f2,50, uitgegeven en omschreven bij K.B. van 31 Maart 1915, Stbl. 174, en B. die van fl, uitgegevenen omschreven bij K.B. van 22 April 1916, Stbl. 168. 't Zijn dus de zilverbons, die in de mobilisa tietijd het licht zagen, aan de voorzij met een groot waardecijfer bedrukt en aan de achter zijde blanco gelaten. Bovendien was het papier van minder kwaliteit dan dat van de tegen woordige bons. De bons van f 1, f2,50 en f5, voorzien van 't jaartal 1914, zijn niet meer in te wisselen, zoodat thans nog in omloop zijn zilverbons van fl uitgegeven 1 Febr. 1920. en van f2,50, uit gegeven 1 Juli 1918 of later. Doopsgezinde Gemeente. Welwillend schrijft men ons: De Doopsgezinde Gemcenteavond, Vrijdag avond 5 Maart in de Doopsgezinde kerk te den Burg gehouden, mag in alle opzichten goed ge slaagd heeten. De belangstelling was overgroot Eerst tegen 8 uur kon Ds. Vis openen met een woord van welkom aan de ongeveer 400 belangstellenden. Hij zette het doel van deze avond uiteen, een gezellige avond voor de Dcops gezinde gemeente en wie in haar toonen be lang te stellen, opdat de onderlinge band tusschen de vele en verspreid wonende leden versterkt mocht worden. Hij vergeleek de aanwezigen met een groot gezin, en hoopte, dat het gevoel van saamhoorigheid hierdoor sterker mocht worden. Begonnen en geëindigd werd meteen genieenschajtpelijk lied, en daartusschen door wisselden koor- en solo-zang, viool cello- en or gelmuziek, proza en poëzie elkaar f. In de p uze werd thee geschonken. De kerk was door de dames van de zusterkring gezellig ingezet, met lange tafels waarop veie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1