'Backin' No 3999 p ud®!3P Zaterdag 13 Maart 1926 39s,e Jaargang Rechtsvragen. Bakpoeder NATUURSCHOON. Texelsche Berichten De stranding van de „Margarete". ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Torpedolanceeroefeningen. smaakt als room D' Oef-ker's Zomerdienst 15 Maart 1926. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cl per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 cl p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. ledore regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bi] abonnement lagore regelprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN De Burgemeester van Texel brengt teralge- meene kennis, dat op 15 Maart a.s. torpedo lanceeroefeningen in den Texelstroom zullen aanvangen. Texel, 11 Maart 1926. De Burgemeester voornoemd, W. B. OORT. 11 „Waal-en-Burg, beroemd niet alleen bij de Nederlandsche vogel vrienden, maar ook ver buiten onze grenzen, tot in Japan en de Ver- eenigde Staten" Dr. Jac. P. TH1JSSE. Na in korte trekken de wordingsgeschiedenis van Waalenburg te hebben uiteengezet, waarbij hij gelegenheid vond een voorstelling te wek ken van de rijke vegetatie, de verscheidenheid van grond, diep water en ondiep water met vaste zandbodem, weeke veenmodder of brakkig slib, merkt Dr. Thijsse op, dat onder deze om standigheden een rijke dierenwereld verzekerd is, een fauna „van de allerlaagste vormen af en die haar hoogtepunt vindt in een vogelbevol king van ongewone talrijkheid en verscheiden heid, de trots en glorie van het gezegend Texel." En hierop grond hij zijn uitspraak, die we bij wijze van motto aan 't hoofd van dit artikel plaatsen. Het zal de aandachtige lezer niet verwonde ren, wanneer hij hoort, dat de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten welker doel zeker ieder wel bekend mag zijn zich ern stig bezorgd maakt over 't bitter lot, dat haar eigendommen in Waalenburg bedreigt. Zij bezit daar zooals we reeds meldden in ons vorig nummer een 14 HA. grond, die door omdij- king mogelijk als broedplaats behouden kan worden. Naar ons blijkt uit het rapport, uitgebracht door de Commissie die de Waalenburgsche bemalingsplannen heeft bestudeerd, werd het bezwaar, door de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten geopperd, door vele leden gedeeld. Het behoud der bestaande broed plaatsen hier toch is niet slechts van natuur wetenschappelijk en ornithologisch, doch ook met het oog op het vreemdelingenbezoek, voor ons eiland van groot economisch belang. Door de drooglegging komen die belangen ernstig in gevaar en er werd dan ook aangedrongen op medewerking om, wanneer tot uitvoering der bcmalingsplannen besloten mocht worden, maatregelen te overwegen met het doel deze broedplaatsen te behouden of te verplaatsen. We merkten reeds op (zie ons vorig num mer) dat de commissie oordeelt, dat hieraan vermoedelijk onoverkomelijke bezwaren kleven, Een der leden bracht verder in herinnering, dat ook buiten Waalenburg op 'teiland nog andere broedplaatsen worden aangetroffen, waar alle vogelsoorten voorkomen, genoemd in het adres der meergenoemde vereeniging zoodat z.i. niet te vreezen is, dat Texel zijn beteekenis op orni thologisch gebied zal komen te verliezen. In hoeverre het mogelijk zal blijken de klip pen, die zich hier voor de boeg opdoen, te ont zeilen, wagen we niet te voorspellen. Doch we zijn er van overtuigd, dat rekening dient te worden gehouden met de natuurhistorische be teekenis van Waalenburg, in 't oog van de natuurvriend een van de meest aantrekkelijke gedeelten van Texel. Dat aan de andere kant de voordeelen van de bemaling niet te zeer in 't gedrang mogen komen ligt voor de hand. Doch laat ons Waalenburg eens wat nader beschouwen, want nog al te vaak houdt men deze polder voor een nietswaardig stuk „land" zonder eenige aitractie, zonder beteekenis. We nemen Dr. Thijsse tot gids, die ons zal inleiden in de aantrekkelijkheden van deze vlakke, boomlooze polder met zijn rechte wegen en slooten. Vooral in de voorjaarsmaanden April Mei en Juni loont zoo'n wandeling de moeite wel. Wanneer Mei in 't land komt is Waalen burg misschien wel op z'n mooist. De vossestaartgrassen zoo vertelt ons Dr. Thijsse zijn nog in bloei, depluimaren glan zen groen, of wit of violet of bruin bespikkeld al naardat de meeldraden of de stempels zich vertoonen of de bloei nog moet beginnen. Tus- schen het gras mooie groepjes van harlekijns orchis met de sierlijke ijle bloemtrossen, som mige donkerpaars, andere lichter, een heel enkele wit met groenige strepen. Dan weer lichtrood van koekoeksbloemen en misschien het eerste geel van ratelaar: het echte bonte hooiland. En als ge nu rustig voortwandeit dan treffen tusschen al die bloemen andere kleuren uw oog, het wit van een kievitlichaam, eerst dat wit en al de staalglansen van het gevederte van rug en vleugels en kop en misschien het kaneel- bruin van de stuitstreek. Ze kunnen zoo aardig stilstaan en dat doen de grutto's en de rood wit- zwarte scholekster ook. Nu staan we zelf ook stil en speuren tusschen de bloemen, wetende, dat daar vogels moeten zijn en dan komen ze allemaal te voorschijn, kievit, grutto en scholekster en het slanke tureluurtje op hooge roode pooten of de wondermooie kluut, zwart met wit, de dunne spitse snavel omhoog ge bogen. W.v.v. Tuinbouw-Pluimveevereeniging. Daar de verhouding tusschen het bestuur en de boekhouder van weinig vriendschappelijke aard is en samenwerking maar moeilijk meer mogelijk, belegde de T.P.V. Dinsdagavond 1.1. in café den Burg een buitengewone algemeene vergadering met het doel de leden de stand van zaken uiteen te zetten, terwijl verder een viertal bestuursleden zou aftreden, waarop dus een verkiezing moest volgen. Wanneer tegen acht uur de voorzitter, de heer N. Duinker, de vergadering opent kan hij het welkom toeroepen aan ruim een 70 tal le den die met spanning de discussies afwachten, die deze zal avond brengen. Tot ons leedwezen, aldus de voorz. stond de vorige vergadering in 't teeken van actie tegen het bestuur. Dat bleek bij de bestuursverkie zing en we hebben daarin aanleiding gevonden onze functie neer te leggen. Wij hebben de boekhouder gespaard, doch de leden meenden het tegendeel. Vervolgens leest de 2e secretaris, de heer J. N. Rijk, een uitgebreid rapport voor, een ver slag over het jaar 1925, saamgesteld aan de hand van de notulen en door het bestuur onder teekend. Ook wordt mededeeling gedaan van het boekonderzoek, door Van der Meij's Accoun tants-bureau te Helder ingesteld. Er blijken eenige fouten van boekhoudkundige aard te zijn gemaakt. Vervolgens stelt de voorzitter aan de boekhouder eenige vragen welke betrekking hebben op verzuimen, naar het oordeel van 't bestuur, door de boekhouder gepleegd. Deze ontkent evenwel verplicht te zijn zijn boeken uit handen te geven. Dat zijn mijn bewijsstuk ken, zegt hij. Wanneer het bestuur ze te zijnen kantore wenscht te controleeren zal hij zich daar nimmer tegen verzetten. Verder deelt hij mede door ambtsbezigheden niet ieder oogenblik ge legenheid te vinden met de bestuursleden de kas op te nemen. Met een uitstel van eenige uren werd geen genoegen genomen. Op verzoek ver klaart hij verder, dat hij de heer D. van Deven ter de boeken uit Helder heeft laten terughalen daar anders heel de administratie in 't honderd liep. De heer T. Zegel stelt hierop de vergadering voor een motie van vertrouwen in 't bestuur aan te nemen, welk voorstel met applaus wordt begroet, maar verder komt het niet. Opzettelijk laten we publicatie van bovenge noemd rapport, waarin de heeren Rentenaar. C. Boon en „consorten" een minderpleizierige positie innemen, achterwege. De heer C. Boon is met die „staat van dienst" lang niet content hij staat „paf" en eischt de benoeming van een onpartijdige commissie, wier taak zal zijn: licht te brengen in deze duistere zaak. De eer van 't bestuur, van Rentenaar en mij, staat hierop 't spel. R. staat kaarsrecht, maar ik, aldus de heer C. Boon, heelemaal. Verder verdedigthij de samenstelling van ochtendvoer, zooals die op zijn advies zou geschieden en onkent, dat R. met hem naar eigen goeddunken handelde Wanneer de practijk uitwees, dat de samen stelling van het voer niet in orde was Voorz.'t Gaat hier niet om de samenstelling De heeren Boon en Rentenaar ontkennen dit ten stelligste en merken als om strijd op, dat het zaak was, een goede samenstelling uit te vinden, wat de heer Adr. Bakker Jz. de interruptie ontlokt: Hadden jullie dat maar niet gedaan! De heer Boon neemt het voor de boekhouder op, waar deze zoo van nalatigheden wordt be schuldigd en wenscht een nieuw bestuur te zien gekozen. Dan komt alles in een zuiverder licht Toch aldus de heer Boon, wantrouw ik het bestuur in de verste verte niet. Oude leden van 't bestuur zou ik tot eereleden willen be noemen. Hij noemt een reeks personen, die z.i. voor een bestuursplaats in aanmerking kun nen komen en besiuit met de wensch, dat een onpartijdige commissie zal worden ingesteld. Dan zal z.i, blijken dat al hetgeen door 't be- naar Ostkers Recept gebakken met een voor direct gebruik gereed Gistpoeder Backin vervangt de gist Met Backin rijst het deeg onder het bakken. Benoodigdhcden 500 grant meel f 0.18 250 gr. boter f 0.60, of ntarg 0.35 200 gram suiker. 0.10 4 eieren0.24 1 pakje Backin0.07'/, 1 citroen0.05 b liter melk0.02 1 theelepel zout Bereiding: f 101'/, Men roert de boter tot room, voegt hieraari suiker en eieren toe en ten slotte roeTt men het zout en de bloem, waardoor men eerst de Backin vermengd heeft, er door, onder toevoeging van een weinig melk, Ten slotte inengt men de geraspte citroen» schil en het sap van den citroen er door en doet dit mengsel in een met boter inge» smeerden vorm en wordt dit bij een matige hitte s/4 uur in den oven gebakken. Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als Eenige Importeurs E. Ostermann G. Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een gratis«receptenboekje toezenden. stuur in 't rapport werd neergelegd van A tot Z onwaar is. De heer H. K. W. Verstegen brengt in 't midden, dat de heer v. d. Meij opdracht gaf Zaterdagavond de kas op te nemen en niet Maandagmorgen. Ook merkt hij op, dat van 'n staking in 't menglokaal geen sprake is ge weest. Er was geen dag bepaald. Bovendien wordt een hongerloontje uitbetaald. Dat ont ving hij van de vereeniging, niet van Rentenaar. Het bestuur stemt hiermee niet geheel in, wat de heer C. Boon de ontboezeming ontlokt: Hier wordt gelogen Vervolgens verkrijgt de heer R. P. Keijser 't woord. Hij werpt zich op als een warm voor stander eener onpartijdige commissie, die met het onderzoek van boeken en andere bescheiden zal worden belast en tevens uitspraak zal doen in hoeverre 's heeren R's optreden tegenover't bestuur te rechtvaardigen is. Spreker treedt niet als iemand's verdediger op, maar wenscht met kracht en klem op de formatie eener com missie van onderzoek te moeten aandringen. De heer J. S. Dijt gaat hiermee accoord, maar zou in dezen gaarne het oordeel van de verga dering vernemen. Spreker ontkent, dat het mengen van voer in hoofdzaak de ontevreden heid van het bestuur zou hebben opgewekt. Wel heeft het geprotesteerd, toen de heeren R en B inkoopen deden op eigen houtje. De heer R. P. Keijser dringt nogmaals krach tig aan op 't benoemen eener commissie. Er moet in deze zaak klaarheid worden gebracht. Het bestuur neemt er geen genoegen mee, dat allerlei rekeningen op naam van de boek houder worden uitgeschreven. Meermalen is deze verzocht, daarin wijziging te doen brengen, doch zonder resultaat. De heer Verstegen acht deze kwestie van ondergeschikt belang, terwijl de heer R. meedeelt, dat er ook rekeningen zijn die op naam van bestuursleden werden uitge schreven. Daar steekt z.i. niets in. Tevens deelt deze mede, Dinsdagmorgen zich telefonisch met van der Mey's Accountants kantoor in verbinding te hebben gesteld, ten einde met het resultaat van het boekonderzoek op de hoogte te kunnen worden gebracht. Hij mocht toen vernemen, dat de uitslag geen reden tot ongerustheid geeft. Ge hebt niets geen last, aldus de accountant en kunt u gerust ter ver gadering begeven. Een klein kasverschil van 3 4 gld. is van weinig belang en kan gemak kelijk worden verholpen, En spr. vervolgt: Van een staking in't meng lokaal is geen sprake geweest. Ik had orders gekregen niet te mengen dan in tegenwoordig heid van een of meer bestuursleden en heb toen op nadere instructies gewacht. Wat de borgstelling betreft, hier heb ik die: goed voor f 2000. Aangaande die andere kwestie reke ningen niet meer op mijn naam te doen uit schrijven heb ik de betrokken firma met de wensch van het bestuur in kennis gesteld. Ook hierin treft mij dus geen verwijt. Ik heb steeds in 't belang van de vereeniging gehandeld, heb haar steeds hoog gehouden en hoop dat nog lang te doen. Maar met het bestuur is samen werking mij onder deze omstandigheden nau welijks mogelijk. Op eenige „gewetensvragen", die de heer R. P. Keijser de boekhouder daarop stelt, geeft deze volmondig een bevredigend antwoord. Hij heeft de vereenigingszaak naar zijn zeggen steeds op eerlijke wijze behartigd. De heer Boon verweet de heer Mets de leden te hebben benadeeld door 't zij dan op last van het bestuur eieren duur te hebben ge kocht. De heer Mets zet op duidelijke wijze 't tegendeel uiteen, rechtvaardigt zich en vindt daarin steun bij het bestuur, dat bij monde van de heer J. S. Dijt opmerkt, dat de heer Mets overeenkomstig de opdracht eener algemeene vergadering had gehandeld. De vergadering wordt daarop rumoerig, de heer C. Boon raakt over die eierenkwestie nau welijks uitgepraat en handhaaft zijn mecning. Eenige leden wenschen het woord, interrum- peeren maar zonder succes. De voorzitter stelt een stemming aan de orde vóór of tegen het instellen eener commissie van onderzoek. Met 74 stemmen vóór en twee blanco wordt tot de benoeming eener onpar tijdige commissie besloten. Na eenige discussie wordt haar ledental op voorstel van 't bestuur op 5 bepaald. De heer R. P. Keijser adviseert tot leden te verkiezen te goeder naam en faam bekend staande personen buiten de vereeniging. Dit voorstel wordt bij acclamatie aanvaard en voor gedragen worden Mevr. Mr. Prakken en de hee ren Mulder, notaris, Broekman, gem.-ontv.J. de Beurs, C. Dijt Hz., C. Graaf, A. v. d. Mculen en A. Wierenga. Op een vraag, van de boekhouder, wanneer de inbeslaggenomen boeken hem weer ter hand zullen worden gesteld, antwoordt de voorzitter Woensdagmorgen 9 uur. Dan sluit deze met dank voor de groote op komst de vergadering. Nog geruime tijd blijven een aantal leden in groepjes over het verloop van deze besprekingen napraten om tegen tien uur de zaal te verlaten. We merken nogmaals op, dat wij publicatie van bovenbedoeld rapport nalaten, nu een com missie nader uitspraak zal doen. Te gelegener tijd volgen daaromtrent nadere bijzonderheden en begrijpelijk zien we met groote belangstelling de uitslag van dit commissoriaal onderzoek tegemoet. Wij herinneren onze lezers aan de wijziging in de dienstregeling van T.E S.O. met ingang van Maandag a s. De dienstregeling op de achterpagina van ons blad voorkomende, is in verband daarmede gewijzigd. Geen jaar verstrijkt, of een of meermalen moeten we gewoonlijk melding maken van schipbreuk of stranding op de Texelsche kust, die, als stormgeweld de golven roert en meters hoog verheft, en mast en stengen vervaarlijk doet kraken, als met magische kracht de sche pen tot zich trekt en vastzet op de verrader lijke zandbank, zooils die zich op zoo vele plaatsen voor onze duinen uitstrekken Eenmaal daar aangeland, hebben wind en golven ge makkelijk spel. hebben schip en bemanning het meermalen zwaar te verantwoorden en worden met de reddingsboot kranige pogingen aange wend om. terwijl eigen leven in de waagschaal wordt gest.ld, dat van een ander te redden. Na in destormachtige nacht van 9 op 10 Matrt 1.1. lange angstige uren als een speelbal der gol ven op de ziedende zee te hebben rondgedobberd raakte het Duinche stoomschip „Marga ete" tegen vier uur in de morgen ten N W. van de Eieilandsche vuurtoren aan de grond. Door noodseinen wist het de aandacht te trekken, waarop via de torenwachter de bemanning der reddingboot met de stand van zalen op de hcogte werd gebracht. We geven hier een zoo volledig mogelijk ver haal van hetgeen over de stranding valt te melden, voor welk verslag we gebruik maken van gegevens ons door onze corresj ondent te de Cocksdo-p verschaft „Ismede van de bijzon derheden, opgeieckend uit de mond van de kaj itein, de heer Ziddlidd Onmiddellijk, nadat de bemanning van de reddingboot instructies had onivangei vertrok zij naar het boothu s va.i de rtrfd ngsboo'. „Eierland". Inmiddels areh de motorreddings- boot .Brandaris" van Terschtll tig en de tlctj-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1