RWATTA»5Ê Re epen mei CadeC&.U t No 4001 Zaterdag 20 Maart 1926 398te Jaargang Rechtsvragen. ""feuilleton GEEN GEWETEN. vóór 1 AUGUSTUS 1926 KWATTA SOLEAATJES blijven ALTIJD geldig Bemaling van Waal-en-Burg. Inzenders van 250 Sterretjes Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIÈN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 UITJSTIPPEISr EN BEWAREN 1 ]/3 KG. PRIMA KWATTA CACAO. Veevervoer. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. ledero regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. Bi] abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Zooals wij reeds in ons vorig nummer konden mededeelen, is de bemaling van Waal-en-Burg in de Statenzitting van j.l. Dinsdag zonder hoofdelijke stemming aangenomen. We zullen thans nog iets mededeelen uit de discussie, waaraan slechts twee sprekers deelnamen, n.l. de heer De Jong Schouwenburg, rapporteur van de Statencommissie, welke deze zaak onder zocht, en Jhr. Mr. D. E. van Lennep namens Gedeputeerde Staten. Wij bepalen ons tot de opmerkingen van deze laatste. De heer Van Lennep had eens nagegaan, hoe groot het grondbezit was van die ingelanden van W. en B. welke zich de laatste dagen tot de Staten hadden gewend met bezwaren tegen de bemaling. Hij was gekomen tot een totaal van plm. ICO H.A. In een vroegere instantie vertegenwoordigden de adressanten tegen de bemaling een bezit van 350 H.A. Hieruit leidde de heer Van Lennep af, dat het verzet minder werd, terwijl het volgens hem ongetwijfeld nog zoo ver zal komen, dat men op Texel algemeen zal erkennen, dat Haar lem gelijk had, de bemaling door te zetten. Een der aangevoerde gronden tegen de be maling, deze n.l., dat de hooger gelegen landen te droog zouden worden, meende de heer Van Lennep afdoende te kunnen weerleggen. Hij citeerde hiervoor een rapport van 1912 inzake de mechanische bemaling van het Noorden. Deskundigen bepleitten daarin de groote waarde van een sterke bemaling ook voorhooge gronden. Trouwens, voegde de heer Van Lennep hieraan toe, de ervaring in de Prins Hendrikpolder wijst in dezelfde richting en even zeker die in de Haarlemmermeerpolder, nu men daar vooral ook in de winter een zeer laag peil kan hand haven. Hierna besprak de heer van Lennep de drie punten, waarop de Commissie in haar conclusie de aandacht had gevestigd. 1. Combinatie van polders. De mogelijkheid hiervan zal inderdaad door Gede puteerde Staten worden onderzocht en zij zullen niet nalaten om in die richting werkzaam te zijn, indien de wenschelijkheid daartoe blijkt. 2. Classificatie van gronden. Als later, wanneer de bemaling een feit is geworden zou blijken, dat voor een billijke verdeeling der lasten classificatie der gronden noodig is, moet die zeker komen en zullen Gedeputeerde Staten daartoe stellig medewerken. 2. Behoud der broedplaats. Het streven om de tot ver buiten onze grenzen be kende broedplaats te behouden heeft zeker aller sympathie en Gedeputeerde Staten willen daar toe ongetwijfeld medewerken. Misschien zal dat kunnen door het tegenwoordig bezit van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu menten met een kade te omringen. Gaat dat niet, dan is wellicht door ruil van grond in een ander gedeelte van de polder een terrein te roman van 52 REINHOLD ORTMANN. „Juffrouw Ingeborg," riep hij uit, „welk een gelukkige ontmoeting!" Zij liet den stam los, om van den steen af te springen en hem te begroeten, maar zij gleed op het door den morgendauw vochtig geworden mos uit en zij geraakte een oogenblik in groot gevaar op den grond te rollen. Toen breidde Valentin Düringhoffen bei de armen uit en ving haar op, zoodat zij gedurende eenige seconden stormachtig ademhalend aan zijn hart rustte. Haar oogen waren half gesloten, haar zoete lip pen echter waren zoo dicht bij de zijne - zoo dicht, dat hij de machtige verzoeking niet kon weerstaan en haar kuste. Het was slechts een vluchtige roes van zaligheid, een plotseling opflikkeren van den" hartstocht, dat verdween gelijk de flikxermg van een bliksemstraalmaar de zondige gedachte had zich evenwel in een daad geuit en door mets kon deze daad ongedaan gemaakt worden door niets! ingebotg had geen enkele kreet uitge- stoocen en zij was ook niet ijlings op dt viuolu gcol gen, zooals hy in den eersten geknipt uit de achterzijde der 5 cents KWATTA Reep-etiketten en met deze advertentie ingestuurd ontvangen gratis en franco 1 prima verzilverd Vulpotlood merk „Marquise". Het beste Fransche Vulpotlood, winkelwaarde f 3, Koopt een HEELE DOOS Kwatta's 5 Cts. Reepen (Melk- of Javareepen) en gij zult daarbij nog een verrassing verpakt vinden bestaande uit Deze advertentie wordt 6 maal geplaatst. Inzendingen met opgaaf van juist adres aan KWATTA - BREDA. Afdeeling RECLAME. vinden, dat ook in de toekomst geschikt zal blijven voor broedplaats. Hoe dit zij, Gedepu teerde Staten zullen gaarne met de genoemde Vereeniging samenwerken om zoo mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Ten slotte herhaalde de heer Van Lennep wat Gedeputeerde Staten ook reeds in de toe lichting tot de voordracht hadden gezegd „Wel zijn wij bereid om, indien bij de uit werking der plannen mocht blijken, dat de hoOgere lasten de eerste jaren nog niet door de te verwachten grootere inkomsten zullen worden gecompenseerd, onze goedkeuring te hechten aan eene regeling, waarbij de betaling van rente en aflossing voor de te sluiten geldleening uit de gewone middelen gedurende eenige jaren zal kunnen worden opgeschort." Hierna passeerde de voordracht de voorzitters hamer. In de voorgestelde wijziging voor het bijzon per reglement van bestuur voor de polder Eier land waren te voren nog enkele woorden ge schrapt. Er stond n.l. in art. 13 eerste lid, dat Eierland op 1 Juli 1926 aan Waal-en-Burg f40.000 als afkoopsom zou moeten betalen. Aan gezien het echter niet zeker is, dat op die datum de goedkeuring van de Kroon reeds ver kregen zal zijn en ook omdat de afwatering van Waal-en-Burg door Eierland eerst stop gezet kan worden, indien de te stichten bemalings inrichting van W. en B. bedrijfsklaar is, is de genoemde datum geschrapt en zullen Gedepu teerde Staten later vaststellen, wanneer de be taling moet geschieden. schrik over zijn eigen waanzinnige daad gevreesd had. Maar zooals zij daar doods bleek voor hem stond en hem met groote verwijtvolle oogen recht in het gelaat keek voelde hij zich zoo erbarmelijk klein en ellendig, alsof hij een der meest verworpe nen aller menschen geweest was. „Dat had u niet moeten doen, mynheer Düringhoffen, dat niet!" zeide zij met weemoedige ernst. „Ik wilde u een genoe gen bereiden, maar u hebt er mij slecht voor beloond. Nu is echter alles vernietigd, alles! Waarom hebt u dat gedaan?' „Waarom? Ik weet het niet!' riep hij wanhopig uit, terwijl hij met zijn rechter band zijn hoed afrukte en met zijn linker als een vertwijfelde wild door zijn haar streek. „Dat ik u liefheb, zóó lief, als een mensch een ander slechts kan liefhebben, dat kan ik toch waarlijk niet helpen en ik geloof ook niet, dat dit als een misdaad beschouwd zou kunnen worden, zoolang niemand daarvan iets vermoed had. Nu echter ja, u hebt gelijk wat ik daar gedaan heb. was een slechtheid en ik denk dat ik daarvoor mijn leven lang zwaar genoeg zal moeten boeten. Vaarwel!4 Hij wilde wegstormen, maar de klank van haar zachte stem was het, die hem terughield. „Neen. blijf nog. mljnh&pr Düringhoffen zeide zij. „Ik zou niet graag willen, dat wij op deze wijze uit elkander gó gen. U hebt een onrecht begaan, maar toch in de Sportvereeniging „Texel". 't Was alweer geen druk bezochte vergade ring, die Dinsdagavond door bovengenoemde vereeniging in hotel de Oranjeboom werd be legd, voornamelijk met het doel te voorzien in de vacatures, welke door het aftreden van voorzitter en penningmeester zouden ontstaan. Bij ontstentenis van de voorzitter, de heerj. v. d. Aakster, opent de heer H. Bruijn de ver gadering met allen welkom te heeten en zijn ontevredenheid te uiten over de zeer geringe belangstelling, welke voor deze bijeenkomst aan de dag wordt gelegd. Na het lezen der notulen volgt bestuursver kiezing. Op herhaald aandringen zal de heer H. Bruijn, die zoo lang tot aller tevredenheid het penningmeesterschap heeft waargenomen, niet aftreden, op voorwaarde evenwel, dat de leden hem hun medewerking niet onthouden en voor prompte betaling hunner contributie zorg dragen. Deze duitengeschiedenis toch was de penningmeester meermalen een bron van erger nis en mede reden, waarom hij thans uit het bestuur wilde treden. Door verlaging der con tributie tot 10 c. per week hoopt men 't kwaad te bezweren, terwijl van de hulp, die de heer G. Dros de penningmeester bij het innen aan bood, goede resultaten worden verwacht. De contributievermindering gaat de volgende maand in, de gelden worden telkens in de eerste week der maand geïnd. eerste plaats een onrecht tegenover uzelf en ik ik beschouw u daarom niet als een slecht mensch, Dat was het, dat ik u nog wilde zeggen, alvorens van elkander te scheiden. En nu vaarwel! Myn beste wenschen zullen u steeds vergezellen." Zij knikte hem toe en was toen snel tusschen de stammen verdwenen. Minuten lang staarde Valentin Düringhoffen haar na als een bovenaardsche verschijning Het kwam in t geheel niet by hem op, dat hij haar afscheidsgroet toch zeker had moeten beantwoordenslechts haar vriendelijke, edelmoedige woorden klonken hem nog steeds in de ooren en zijn lippen bewogen zich werktuiglijk als om ze te herhalen. Toen werd achter hem het knarsen van een vrachtwagen hoorbaar en het zweep geknal van den voerman. Snel streek hy de verwarde haren van zyn slapen weg en diukte zyn hoed diep over het voor hoofd Met zware schreden liep hy verder zijn ver verwijderd doel tegemoetmaar het was hem te moede, alsof hij alles achter zich liet, wat het leven van een mensch verheerlijken en gelukkig maken kan- HOOFDSTUK XL Professor Ludwig YVailroth was gedu rende de eerste elf maanden van zijn tweede huwelijk zeer opvallend verouderd. Zyn haar en zijn pracirige golvende baard wa ren volkomen grijs gewoiden, z(jc gelaats kleur had v- e! van haar vroegere fri&chbeid verleren en in do omgeving van zjn oogen HOON THE0D0RU5 NIEMCI1ER Op een vraag van de secretaris, de heer A. Dros, of de heer G. Joh. Duinker bereid is, de voorzittersfunctie te aanvaarden geeft deze een bevestigend antwoord; echter onder deze be perking, dat de leden de vcreenigingsbelangcn nimmer uit het oog zullen verliezen en de contributiebetaling geen reden tot ontevreden heid geeft. Hij is evenwel van het nut cencr sportvereeniging overtuigd ook alweer in dien de leden haar hun beste krachten wijden 1 en wil trachten haar naar behooren te lei den (applaus) Bij de rondvraag zegt de heer Bouman toe, de heer Heeroma te Helder te zullen uitnoodi- gen om hier eenige gezelschapspelcn,als kastie en branderbal, te demonstreeren. Spr. meent, dat deze hier wel ingang zullen vinden. Nog vernemen we, dat het bestuur over weegt de 2e Paaschdag op eigen terrein een wedstrijd te spelen tegen Geel-Wit, wat een interessante, spannende match kan opleveren. Op aandrang van de heer H. Ran zal een derde bal worden aangeschaft. Dan wordt tegen 10 uur de vergadering ge sloten. OUDESCHILD Deze week zijn van Texel verzonden 19 varkens, 41 kalveren, 22 koeien, 8 schapen en 2 paarden. Visscherij. Gedurende de laatste week is in de haven aangebracht: ruim 3000 K.G. garnalen en ruim 400 K.G. wulken. De haringkoinmen staan nu ook ongeveer alle langs de Texelsche wal en ook te Helder is men met de vletten druk bezig. 't Nieuwdte Een up to dato sell 'er wii.kel in Lieden heeft eon „vorti: coup" gel stalleerd, waardoor ti en met behulp van X-stialen kan zien hoe do schoen om da voet sluit, en of do t enou r»i t in hun natuurlijke houding wc;don belemmerd. vertoonden zich reeds zekere karakteristieke rimpeltjes, welke door (jdele mannen niet gaarne op hun gelaat in de spiegel worden waargenomen. Desondanks twijfelde niemand er aan, of zijn huwelyk met de schoone Edith van Manstein was een zeer gelukkige verbin tenis en ook de dienstboden, aan wier scherpen blik toch zeifs het kleinste wolkje aan d n buisc-lijken hemel niet pleegt te ontgaan, wisten niets van het tegendeel te beweren. Veel vermoeider en afgematter dan het nog geen jaar geleden zelfs na den meest ingespannen arbeid ooit het geval was ge weest keerde Wallroth op zekeren dag uit het universiteitslaboratorium naar zijn woning terug. Tijdens den geheelen duur van zyn eerste huwelijk had er een be paald teeken om te bellen bes'aan, waarvan alleen hij zich bediende en op welk teeken zijn vrouw zelfs nog in de eerste weken van haar ziekte naar de huisdeur gesneld was, om de deur voor hem te openen en hem met een hartelijke welkomstkus te begroeten. Met dergelijke kleine opmerk zaamheden had zijn tweede vrouw hem nu waarlijk nooit verwend. Zij r..kende waar- -chynüjk zulke attenties t»t hetgebielder belache'yke sentimentaLteiten en pro ssor Wallroth wist, da zij niets ter were'I/..n haa io a! alles, wat tot dit cbied betnirb'. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1