No 4001 Zaterdag 20 Maart 1926 398,9 Jaargang TWEEDE BLAD Texelsche Berichten Gemengd Nieuws Ingezonden ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BUP.G OP TEXEL ADVERTENTIÊN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 PREDIKBEURTEN MARKTBERICHTEN DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden Losse nummers: 3 ct. DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dozolfdo advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. BIJ abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN De „Marsdiep". Op onze informatie deelt men ons van be trouwbare zijde mede, dat de casco van de Marsdiep, op de scheepsbouwwerf „de Mer- wede" te Neder-Hardinxveld voor Texels Eigen Stoombootonderneming in aanbouw, gereed is gekomen. Daarop is de romp Donderdag 1.1. naar Amsterdam gesleept waar de Scheepswerf en Machinefabriek—Verschure Co. de plaat sing van machines, enz. is opgedragen. Kort nieuws. Gisteravond (Vr.) zijn in hotel Texel door de winners in de simultaanwedstryd de laatste partijen gespeeld. De prijswinners vermelden we in ons volgend nummer. Het gestrande s.s. „Margarete" wordt omgeven door een zware houtwand, ge vormd door inelkaar sluitende palen. Zoo dra het „dok" gereed is verwacht men het schip spoedig weer in zijn element te kun nen brengeD. Uit goede bron deelt men ons mede, dat in de toestand van de heer Jac. Witte Pz., eenmaal bewoner van Plassendaal, weinig vooruitgang is te bespeureD. Met volledig herstel zal geruime tijd zijn ge moeid. De Heldersche Groentenveiling over weegt het oprichten van een eiermijn. Naar ons vanwege het bestuur onzer Tuin bouwPluimveevereeniging wordt verze kerd, zal naar alle waarschijnlijkheid mocht men te Helder de ontwerpen plan nen ten uitvoer brengen, daardoor de Texel sche eierveiling geen afbreuk worden ge daan. Tooneelvereeniging „Texel" zal Zon dag 28 Maart a.s. opvoeren „De weduwe Hansen", blijspel in drie bedrijven. Texel's groote electrificatie-plan zal in de eerstvolgende raadsvergadering vermoedelijk de komende week op het tapijt worden gebracht. DE WAAL Een gedenkwaardige dag 16 Maart 1926. De 16e Maart spraken de Provinciale Staten zich bij acclamatie uit voor de be maling van Waalenburg, welke uitslag door menigeen zeker icet vreugde is be groet. „Het dagbet in den Oosten!" Nog een weinig gedulds en met de bouw der benoodigde bemalingswerktuigen wordt 'n aanvang gemaakt. Wel ligt de tijd, dat men „goud zal puren uit schuim" nog verre maar de eerste 3teen is gelegd en moedig treden we de betere periode voor Waalen burg tegemoet. Een der ingelanden meende door op zijn molentje de driekleur te planten uiting te moeten geven aan zijn vreugd, nu de be maling „er door" is. En het was, als deelden de talrijke vogels in deze polder mee in de vreugd. Vroolijker en luidruch tiger dan ooit vlogen ze rond, kieviten, kluiten en tureluurs. Ook de grutto en de zwartkopmeeuw ontbraken niei. Hadden ze geweten met welk een bezorgd hart de „Vereeniging tot Behoud van Natuurmo numenten" de toekomst van haar eigen dommen h er tegemoet ziet, mogslijk had den ze een wijle mismoedig met de kop geschud, v rboigen over de moderne tijd, die de tudste tradities met zijn tanden be- knaagt en natuurschoon met voeten treedt; om daarop neer te zitten in doffe berusting steeds maar piekerend over het moois, dat straks wordt bedreigd. Maar „Ende despereert niet", was 't devies van J. Pz. Co-n, dat we ook gaarne tot het onze maken. Geen zorgen voor de tijd. De Vereeniging staat trouw op haar post en de Staten hebben al huD medewerking toegezegd „Het dagnet in den Oosten". Hoe de vriuw den mm lesch.uiot. Er is niet één vrouw, die tiet ia ha&. diepste binnenste den man beschouwt als ei n soort kind, dat verw nd of beknord geknuffeld of op de vingers getikt moet wordeD, al naar de oogenbiikkelijke ge stemdheid en dat in ieder geval ten allen tijde de vrouw noodig beeft om knoopen aan zijn goed te zetten. Biyan T. Hol land, „A Vagrant Tune." De gevaren eener verkoudheid. Veel noodeloos lijden en veel econo misch verlies konden woriou vermeden indien het publiek slechts de oogen wilde openen voor het feit, dat de gewone ver koudheid of een reuscatarrh iD de meeste gevallen een besmettelijke ziekte is, welke gemakkelijk van de een op de ander overgaat. Men kan zonöor overdrij ving zeggen, dat de holft der bevolking gedurende de wintermaanden een ver koudheid opdo t, en dat een vierde van do bevolking ieder jaar drio tot vijf dsg< n loon derft alleen uit dien hoof is. Sir William Miliigan. De ex-keizer als vertaler. Ebd Euitsch blad vernoemt van zijn correspondent te Washington, dat ex- keizer Wilhelm zich een nieuwe bron van inkomsten heeft verworven. De Hearstb'aden publice6ren nl. eon artikel van de Berlijusche historicus Dietrich Schafer, waarin de thesis ver dedigd wordt, dat de volken, niet de koningen oorlogen beginnen en republie ken gevaarlijker zijn dan monarcbi'ëo. Boven do titel van deze publicatie staat in groote let'.eis: De keizer vertaalt bod attikel voor Amerikaansche lezers. On der Scbafer's naam wordt dan Dogmaals gezegd: Uit het Duitsch overgezet voor de Hearstbladen door ex-keizer Wilhelm Doorn, Holland, Januari 1926. De redactie .merkt daaibij op, dat do ex-keizer het artikel vao Schafer, die in zijn oog de grootste levendo historicus is, zoo gewichtig vond, dat hij zelf de vertaling had ondernomen. Hearst betaalt aan LVyJ George een dollar per woord, voegt het blad er aan toe Men zal een Hahoozollern niet min der aanbieden. Sterren en strepen als Maalst-jf. I Beslissing Min. v. Oorlog VlIIe Afd Aan kapitein.... wordt voor het gebruik van een eigen rijwiel voor eeo iijdvak van drie maanden een vergoeding toege kend van f56-. II. Beslis&ing Min. van Oorlog VlIIe Afd Aan sergeantwordt voor het gebruik van een eigen rijwiel voor een tijdvak van drie maanden een vergoeding toegekend van f 14 50 Wan neer wij nu zeggen, dat beiden de reis Delft-Ueh Haag v.v. moesten maken, za! bet een i^drr zoo helder zijn als „eenheidsworst". Wij zijn wel benieuwd hoeveel toelage een Gmeraal dan we! zou genieten.. „Alg. Militair Weekblad." Geen onbekende. Een oude vronw die onlaDgs te Londen voor den rechter verscheen, bleek 250 veroordeelingen achter den rug te hebben. „Times" Lie kunnen oud worden. Op Sint Helena is eeD reuzenscbildpad gestorven, welke iDöertijd Napoleon tijdens diens verbanning op het eiland zeer vei maakt heeft, Het dier was tam en op zijn wjjze zeer aanhaukelijk aan de Keizer. Het dier is ongeveer 200 jaar gtworöeu on heeft Napoleon ongeveer een eeuw overleefd. „Le Temps" Recept voor huwebitjlsjeluk. Bij golf genheid vin do voltrekking van bet, Imwe^ik. tu^chen twee jorgi- lled-m/ tot de beste Genetfsche fam lies behoortrde, outvirgeo de genoodigden een kaart, wa .tcp i et vo'gerde „Recept voor een goed huwelijk. Doe veel geduld in de pot en meng dit met een gelijke hoeveelheid goed humeur en goede wil. Zorgvuldig afschuimen, teneinde het egt ï-ime, de luiheid en de vt rwaarloozing te vei wijderen. LaDge tijd laten tiekken zonder u van de haard te verwijderenen gij zu't het geluk toebereid hebben Dit recept was door do moeder van de bruid in een oud Zwilserscb boek aangetr ffen M n beeft er echter één ingred öat iu vergeten een w- inig liefde, om de saus te binden „Matin" (Buiten TRrantwoordelykheid der Redactie! Mijnheer de Redacteur. In uw blad van 17 dezer komt een ingezon den stuk voor van den heer P. Dros Albz. waarin naar aanleiding van het aanspoelen van een lijk, dat zonder gekist te zijn ter plaatse begraven werd, het volgende werd aangetee- kend „Het is inderdaad practisch en goedkoop, doch van eenige fijngevoeligheid getuigt het allerminst." Van meerdere of mindere fijngevoeligheid kan hier geen sprake zijn, de begrafeniswet schrijft in art. 2 uitdrukkelijk voor: „Lijken, die uit hoofde van den staat van ontbinding, niet naar een begraafplaats kunnen worden overgebracht, worden ter plaatse, waar zij gevonden zijn of in de onmiddellijke na bijheid zonder kist, mits ter diepte van tenminste één meter, begraven, enz." U dankzeggend voor de plaatsing, Hoogachtend, W. B. OORT, Burgemeester. Een raadseltje. Er is een aardig dorpje, Geschreven, O-u-d- en e. Ook S.c.h., een i.tje. Dan nog eea 1 en d. Dan is er op dat dorpje Een dubb'le Kerk< ra d, Die op hare begraafplaats, Zoo maar niet begraven laat Is één der echtgenooten Van een daarataande Kerk, Die wordt gewoon begraven, Is van h.et goede merk. Doch stel U voor de tweede Is van een ander slag; Mag daar misschien begraven? Doch voor 't dubbele bedrag. Nu zou ik willen vragen Aan heeren Kerkeraads „Zijn dat nu Christus' wegen Die gij bewand'len gaat Of is 't.Doe nair mijn woorden Doch zie niet naar m\jn daad?" OUDESCHILDER. Mijnheer de Redacteur. Dwang. Met veiwondering ontving ik een herzien regiement voor de begraafplaats te Oudeschild, waarin naastenlielde en burgerzin geschrapt zijn, terwille van de godsdienst, ik kan niet nalaten er mijn afkeuring over u;t te spreken, wat zoo onderhands geschied is. Ik heb ten minste van een aUemeene vergadering niets vernomen, mis chien is het van de preeksloel afgekondigd, maar dit is in de tegenwoordige tijd niet meer het aangewezen middel: dit dateert van 70 jaar geleden. Niet iedereen is Zondags in de gelegenheid ter kerke te gaan, of zij verzaken dit om andere redenen, en tpch belangstellen in de godsdienst, maar de kerk niet meer als het eenige middel beschouwen de godsdienst te onderhouden. En dan de Doopsgezinden Vele jaren geleden heeft het kerkbestuur van de Ned. Herv. kerk en Katholieke kerk een be graafplaats ingesteld de Katholieke een vierde gedeelte en drie/ierden voor de Ned Her r. kerk, waar de dolden zonder onderscheid van gods dienst werden begraven. Nu heeft men in dit herzien reglement een artikel geplaatst, a v. „Personen die echter wel lid zijn van boven genoemde kerkgenootschappen en in 5 jaar „na het Inwerking treden van dil reglement niet „aan hun geldelijke verplichtingen hebben vol- „daan, zijn geen graven of andere benoodigd- „Imden voor beschikbaar." En dit. artikel is geplaatst in den jare onzes Heeren 1926, waar-zoovele andere wereld- en levensbeschouwingen bestaan en nog te voor schijn komen, die door geen dwang gekeerd kunnen wuiOe. maar «aar men zen moet aanpassen. Dit artikel zal de goede verstandhouding in ons dorp niet bevorderen, daar toch de inwo ners bijna een geheele familie vormen, waar wij toch feitelijk als broeders en zusters moeten samen wonen. Tevens Ingesteld door een vrijzinnige kerkeraad, is onbegrijpelijk, daar deze toch wel weet, hoe de familieverhoudin gen te Oudeschild zijn. Men zal nu verplicht zijn de dooden te den Burg te doen begraven of het Gemeentebestuur verzoeken te Oudeschild een atgemeene be graafplaats in te stellen. Laten wij in deze kwestie de hoofden koel en het harte warm houden, tot de volgende algemeene vergadering. Tevens is er nog een artikel vergeten, n.l. „De omrastering van het kerkhof moef door het bestuur goed worden onderhouden, zoodat geen vee de graven kan bevuilen, en het ge boomte in goede staat wordt gehouden mocht hier geen geld voor beschikbaar zijn, dan kan een collecte onder de leden dit verhelpen. J. DOGGER Hzn. lid van het kiescollege der Ned. Herv. Kerk te Oudeschild. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL van 13 tot en met 19 Maart 1926. GEBOREN: Neeltje, d.v. Willem Roeper en Alida de Haas. ONDERTROUWDCornells Koognr eu Hen- drica Stoepker, Jan Jacob Vonk en Bartje Bakker. GETROUWD: Willem Omkeren AntjeGriek Nanning Jacob Kikkert en Trijntje Bruin. OVERLEDEN: Antje Abbenes, 57 jaar,ge huwd met Sjoerd Westra. Jantje For mer 62 jaar, gehuwd met Jacob Burger Jannetje Schagen, 71 jaar,'gehuwd met Dirk Hemelryk. GEVONDEN VOORWERPEN (Gedeponeerd ten Raadhuize). 1 porte-monnaio, 1 zilv. knipje, 1 hand schoen, 1 zak aardappelen, 1 haarkam. Zondag 21 Maart 1926. HERVORMDE GEMEENTE Burg, v.m. 10 uur ds. Raabe. Koog, v.m. 10 uur ds. v. 't Hooft, den Hoorn, 'sav. 7 uur ds. Brümmer. Oudeschild, 'sav. 7 uur ds. Broekema. Oosterend, nm. 3 uur ds. Raabe. Cocksdorp, v.m. 10 uur ds. Brümmer. Zuid-Eierland Geen Zondagsschool, 's Middags 3 uur ringvergadering der Chr. Jongelings-Vereenigingen. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend vm. 10 uur ds. Buskes H. Avondmaal. n.m. 3 uur ds. Buskes DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg, vm. 10 uur ds. Vis. Doop. Den Hoorn, vm. 10 uur ds. Koster. HERVORMDE GEMEENTE. Woensdag 24 Maart Burg, 's avonds 8 uur Bijbelbespreking Gebouw van Chr. Belangen. OnderwerpDe Apostel Paulus en zijn zendingsreizen. f Purmerend, 16 Maart. 455 Runderen waaronder 180 vette koeien f 0,90 a f Geldekoeien Melkkoeien 5 vette kalveren per Kg 1172 Nuchtere kalveren 355 Vette varkens per K.G. 65 Magere varkens 90 Biggen Kipeieren Eendeieren 267 1,20 p. K.G. 150 a 425 150 a 425 1,40 a 1,60 a a a 10, 0,86 24,- 20, 5, - 36,- 0,90 50, - a 30 a 6,50 f 5,25 Schagen, 18 Maart. 72 Vette koeien Gelde koeien 0 pinken 45 Vette varkens UI Biggen Boter 300 a 460 170 a 310 a 0, 0,86 a 0,90 26,— a 30,- 1.9J a 2,10 a u,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1