RWATTA8^- No 4002 Woensdag 24 Maart 1926 398te Jaargang Rechtsvragen. Van week tot week Texelsche Berichten VOLLE-MELK-REEP Beter dan Goed: DE BESTE ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BUP.G OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Vaststelling Kiezerslijst. Dc Chineesche heksenketel. Voor het komende Zangersfeest. Giften Witte Kruis. Simultaan-damwedstrijd. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekond. BIJ abonnement lagoro regelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat de op heden door hen vastgestelde kiezerslijst voor het jaar 1926—1927 vanaf heden tot en met 21 April a.s. ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage wordt neder- gelegd en tegen betaling der kosten in afschrift en stemdistrictsgewijze in uittreksel verkrijg baar wordt gesteld. Tot en met 15 April a.s, is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering van de vast gestelde kiezerslijst te vragen op grond, dat hijzelf of een ander in strijd met de wet daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoor lijk voorkomt. Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld. Texel, 22 Maart 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. B. OORT. De Secretaris, JONKER. 13—20 Maart. Onze begrooting. Vior dagen heeft de Tweede Kamer aan de behandeling van de regeerirgiverklaring gewijd on thans is ze begonnen met de bi grootingsarbeid. De nieuwe minister president beeft een betrekkelijk gemakke lijke taak gehad, want de debatten giugen meest lang3 het Kabinet heon. Alleen van de leider der aDti-revolutionairen bad b(j een nog al scherpe critiek in ontvangst te nemen, maar nadat Jbr. de Geer gesproken had, bleek diens stemming heel wat gun stiger te zyn geworden en zag men hem de premier „de band der verzoening" rei ken. Jbr. do Geer h6efc een eobere onza kelijke uiteenzetting gegiven van de gebeurtenissen in de laatste crisisdageD, waarbij h(j voor de Kamer aannemelijk heeft gemaakt, dat hij het premierschap niet ge- zocüt beeft en er by bom bij de aanvaar ding van de opdracht tot Kabinetsformatie geeu politieke overwegingen hebben gegol den. De Kamer heeft de regeering wel wil lend omvangen en wacht nu verder af wai ze van de haar gestolde taak zal weten terecht te brengen. Een goed besluit nam de Kamer al dade lijk om dit jaar nu eens geen algemeene begrootiDgsdeoatten te houden om zoo mo gelijk nog voor Paschen met bel grootste deel van de begrootingsarbeid gereed te komen. Zelfs een afdeelingsoDderzoek omtrent het voorstel der regeering tot her stel van het gezantschap bij betVaticaan, achtte de meerderheid der Kamer niet noo- dig. De Kamerzittingen zullen wat vroeger aanva igen, een amndzitting zal er in de week ook worden gehouden en zoo noodig zal er ook 's Zaterdags worden vergaderd Voortmaken zal het parool zijn. Maar de heer Braat heeft ook alweer met obstructie gedreigd, nogahyd vanwegezyn nederlaag inzake de Zomertijd. Hij zal tel kens tn de avondzittingen als er niet de vereischte helft plus één aanwezig zijn, stemming vragen De dames 6n heereo zullen dus op bun post moeten zijo. Eq dat niet alleeD, maar deze plattelander schynt van plan te zyn de Kamer, die zyn zome-iydwe'jo d6styds niet wilde acceptee ren, zooveel mogelijk te tieiteren. Vrijdag tenminste lokte hij een aantal overbodige stemmiDgen uit. Men mag benieuwd zijn, hoelang bij dit kinderachtige obstructie- spelle'je zal durven en kunnen voortzetten Eén belangrijke beslissing heeft de Kamer intusschen reeds genomen, nl. het verwer pen van de begrootiügspost betreffende de mzoiaiging en verblijfkosten van de gezant bij bet Valicaan. De f28000, die hiervoor op de begrooting was uitgetrokken en wa; r rueo nut KsDinct uitsprak, dat bët bel hei- s el wenscbta van bet gezantschap, is mei 48 tegm 41 stemmen geweigerd. Alleen de ka bolteken en anu-revolutionairen stem den voor handbaviog van de post. Alle Oyooina fttaanjs A jt Polm QtioMinoeH anderen ook de christ. bistoriscben stemden tegen, zoodat de Kamer voor de tweede maal beeft beslist, dat zij bet ge zantschap bij het Vaticaan niet wenscbt 'e zien gehandhaafd. In November had de beslissing omtrent bet gezantschap ernstige politieke gevolgen in de vorm van oen langdurige crisis, thans zal bet geen poli tieke gevolgen hebben. Het Kabinet en de Kamer biyven aan bet werk. Van de Volkenbondsconferentie, die mislukte. Op bet gebied der buitenlandscbe politiek was wel de voornaamste gebeurtenis dei afgeloopen week de mislukking van de cocferectie van de Volkenbond teGmère. •t Is dan ook wel heel anders geloopen daD verwacht was. lüplaats van een feesteiyk slot met algemeene verheuging over de opname van Duitscbland in de Volkenbond beeft men een slot gekregen, dat zoo on geveer bet karakter van een begrafenis Iroeg. Do Duitscbers moesten onverrichter zake naar Berljjn terugkeeren en de dele gatie van Brazil die op het laatste oogen- blik de conferentie mislukken deed, kreeg op haar thuisreis niet veel goede weeschen cn vriendelijke groeten meo. Voor uiteen te gaan hebben deLocarno- mogendbeden eerst echter nog een ver klaring afgelegd, dat ondanks deze teleur stelling het verdrag ven Locarno in tact blijft. Wel echter is aan de Volkenbond zelf een ernitig nadeel toegebracht, zyn prestige ia wel zeer geschokt en bet vertrouwen in de Bind als vredesinstitnut niet mitder. Daardoor is ongetwyfeld een ernstige toe stand geschapen waarop oczo gedelegeerde Jbr. Loudon terecht de aandacht beeft ge vestigt. Zijn krachtige opwekkiDg om thans vooral te arbeiden tot herstel van bet ver trouwen in de Volkenbond, was dan ook evenzeer op haar plaats en heeft algemeen veel insteminiDg gevonden. Da houding ven Chamberlain beeft in Engeland tot zeer veel critiek aanleiding gegeven. Ware Caamberlain wat krachtiger opgetreden tegen bet strevea van Briand om Polen tegeiyk mei Duits- bland een zetel te verschaffen, dan zou bet zoo is veler werning in E'geland te Gsrève heel anders zyn geloopen. Ook heeft ontstem ming gewekt bet feit, dat de leiders de* groote mogendheden te veel de zaken in bet geheim buiten de anderen om hebben trachten te bedisselen, waarin men ook tea reden meent te zien voor de starre, onverzoenlijke houding van Braziië, dat niet bereid was, maar te slikken wat de groote beeren in onderonsjes hadden bekoksboofi. Trouwens ook Jar. Loudon heeft op die misstnnd gewezen in een betrekkeiyk fel woord van protest in de slotzitting. Frankrijk: Een rumoerige Kamerzitting. B iüBd was nog maat nauweiyks uit Gecève teruggekeerd of hij stond alweet in volle wapenrusting in de Frensebe Kamer. Hy stelde zyn nieuwe Kabinet aaD de Kamer voor en legde de gebruikeiyke regebtingsvetklaring af Er deed zcb echter in de Kamer een heftig incident voor. doordat minister Malvy, die desijjls tot 5 jaar verbanning vtr ïordeeld was doch ge rebabiliteerd werd en door Briand in he' Kabinet werd opgenomen, aan zeer heftige aanvallen van de rechterzijde bloot stond. Mahy verdedigde zich daartegen maar de vaak greep hem zoo aan, dat toen hy uit het spreekgestoelte trad, bij van zyo stokje viel. Briand betft daarop de rechterzijde op geweldige wijze afgestraft en scbande ge sproken over baar tactiek. Het gevolg was, dat hy een motie van vertrouwen kreeg met een zoo groo'e meerderheid als wel niemand had verwacht. De dalende franc. In de Belgische Kamer beeft men inde afg-dcopen wek eeu :ao2 debat i ehad over d/phtselin-e strike calTe vaa de franc, vtroo;zaakt Jcor ce moeilijk bedt n die er in het buitenland met de te plaatsen leening gerezen z(jn. Over China moeten we nog het een en ander schreven, omdat de gebeurtenissen die zich daar in de laatste dagen afspeel den vaD vrij ernstige aard waren, ook voor Europa en de vrede De nationalen nu hebben de haven van Tientsin geblokkeerd en mijnen gelegd in bet vaarwater tusscben Tientsin en Taku, wat in stryd is met de internationale verdragen. Toen de nationa len dezer dagen ook nog de brutaliteit bad deD een Jipanscb schip, dat zich daar vertoonde onder vuur te nemen was de maat vol rn bebben Amerika, Jipan, Engeland, Ital'ë en Frankryk aan de regeering te Pe king een ultimatum gezonden om de blok kade op te beffen en de mijnen te verwy- deien Gelukkig heeft de Chineesche regee ring aan bet ultimatum gevolg gegeven zoodat eon militaire interventie met al de gevolgen daarvan achterwege is kunnen biyvon. In Peking echter hebben de stu denten vyandige b'toogingen gehouden, omdatderegeeringheett toegegeven. Een bot siDg met regeeringstroepen was het gevolg waarbij 17 studenten gedood en 16 gewoud werden. Te Peking 13 de toestaDd thana zeer gespannen. Reeds meldden we, dat het Zangersfeest, waar aan dc gemengde zangvereenigingen van den Burg, de Cocksdorp, Oosterend en Oudeschild zullen deelnemen, op Zondag 13 Juni a.s. in de muziektuin te Schagen zal worden gevierd. De groeprepetities zijn bepaald op Zondag 16 Mei a.s. en worden onder leiding van de heer R. Sasburg in het „Casino"-gebouw te Helder gehouden. Voor de samenzang van „Hymne aan de Zang" en „Schaemt u niet..." hebben zich reeds 32 vereenigingen met ruim 1200 zangcrs(sters) aangemeld. Te Schagen zullen als juryleden optreden de heeren Sem Dresden, directeur Conservatorium voor Muziek, en Jan Sluis, direc teur Muziekschool, beiden van Amsterdam. C. O. den Burg f 1. Vrijdagavond werden door de winners in de simultaan-damwedstrijd, uitgeschreven door onze plaatselijke dam- en schaakclub O. K. K. in hotel Texel de laatste partijen gespeeld. Het heeft tijd en moeite gekost, eer de beschikbare prijzen de damvirtuozen ter hand konden wor den gesteld. Dan helde de schaal ter eene, dan weer ter andere zijde tot eindelijk alle voor zorgsmaatregelen en damvaardigheid ten spijt soms na een spel van twee uur over één partij de knoop werd doorgehakt en een der aan voerders met achterlating van een meer of minder groot aantal krijgers de aftocht blies. In totaal kon een veertiental punten worden behaald. Hiervan werden er toegekend aan de heeren C. Dijker, 12 punten, P. Kuiper 10, D. Lap 9, S. Hin 8, J. C. Koorn 6, Joh. Koning 5, G. Wortman 3 en M. Dalmeijer 3, van wie de eerste vijf heeren een prijs werd toegekend: de heer C. Dijker de eerste, P. Kuiper de tweede, enz. (De heer C. v. Heerwaarden trok zich na de eerste avond terug.) De volledige uitslag om het Kampioenschap 1925-'26 van O.K.K. moge hier volgen 1 C. Dijker 78 p. 12 Joh. Hillenius 37 p. 2 J. IJ. Witte 70 13 Joh. Bakker 36 3 C. v. Hecrw. 66 14 G. Wortman 35 4 J. C. Koorn 63 15 S. Keijser 28 5 Jb. Bakker 62 16 J. P. Standaart 25 6 H. Witte 62 17 D. Keijser 24 7 D. Lap 57 18 C. Witte 24 8 G. P. Koorn 51 19 E. M. Kerkhof 22 9 W. Hillenius 50 20 Jb. Rijk 22 10 S. Hin 48 21 N. de Graaf 17 11 Joh. Keijser 38 22 J. Kikkert 9 De heeren H. Kikkert en C. Boon namen slechts aan enkele van de 42 te spelen wedstrij den deel. Kampioen is dit jaar dus de heer C. Dijker. Kievitsei. Zondag 20 Maart 1.1. werd door de heer Dirk den Braven Gz. in polder het Noorden het eerste Texelsche kievitsei gevonden. Eenzelfde bericht namen we het vorig jaar in ons blad op, even wel met dit verschil, dat toen Zondag 22 Maart als datum werd genoemd. Tooneelvereeniging „U.d.I." Opvoering van „de Logé". Na gedurende meer dan een jaar althans voor de niet-ingewiiden geen teeken van leven te hebben gegeven, is U.d.I., onze Burg- ET"ynTTfT—~B rim sche dilettanten-tooneelvereeniging, weer in staat gebleken „alle concurrentie en geruchten ten spijt" (we citeercn hier enkele woorden uit des voorzitter's openingsspeech) een tooneel- uitvoering voor te bereiden. Allerlei familie omstandigheden verhinderden de „Udiancn" eerder voor het voetlicht te treden, waardoor deze uitvoering, de eenige en zoo laat nog in het seizoen, begrijpelijk is en te verontschuldi gen valt. Ietwat naachten dringt de heer J. van der Vlis, Udi's voorzitter, zich door 't voorhangsel om de talrijke aanwezigen recht welkom te heeten en heeren rookers op het hart te binden hun sigaartje of pijp om Udi's wille een poosje met rust te willen laten. Dan wordt een aanvang gemaakt met de opvoering van Herman Nauw Jr's blijspelletje „de Logé", een driebedrijvig tooneelstuk, dat met belangstelling tot het eind wordt gevolgd. Het stuk stelt de spelers(sters) geen zware eischen, behoort althans tot het lichtere genre, hoewel het al hun aandacht vraagt willen de grappige scènes cn amusante verwikkelingen behoorlijk tot haar rechtkomen. Toch zijn we van Udi wel beter stukken gewend en we mogen zeker wel verklappen, dat het bestuur voor het volgend seizoen reeds een aanmerkelijk zwaar der, maar tevens flinker tooneelstuk op het oog heeft. Het ligt namelijk in de bedoeling.... maar laat ons niet afdwalen van het pad der deugd, van dat der bescheidenheid en voorloo- pig daarover „mondje dicht" houden. Over de inhoud van het stuk het volgende: Mevrouw Pietersen koestert de vurige wensch en wordt daarin ijverig door zus Roza ge steund haar zoon met Bella in het huwelijk te zien treden, welk verlangen verklaarbaar wordt als u weet, dat dit meiske een oompje rijk is, die nogal knapjes bij kas zit. Pa Pieter sen verzet zich tegen dit huwelijk, maar, als beklagenswaardig lid van het gilde der pan toffelridders, werkt geen enkel profest wat an ders uit dan extra verbolgenheid aan de vrou welijke zijde. Ma-lief haalt als tegenprestatie de lijntjes al nauwer aan en maakt haar man het leven al aantrekkelijker. Interessant vooral wordt het, wanneer Bella's oom zoogenaamd onverwachts te logeeren komt het vrouwvolk wist er meer van I en met weldaden wordt overladen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden beantwoordt Oompje's verblijf in het geheel niet aan het doel. De „heer des huizes" mist alle tact, praat voortdurend zijn mond voorbij, en al spoedig weet oom wat voor vleesch hij in de kuip heeft. Een paar kamerbewoners dragen er mede het hunne toe bij, dat hij spoedig zijn biezen pakt, doch vooral Tobias, een onnoozel wicht, de neef van Pietersen, is hieraan debet. Het slot van de historie brengt voor de ge zusters een bittere teleurstelling. Oom weigert toe tc stemmen in een huwelijk tusschen zijn nichtje en de telg Pielersen's, waarmee Ma en tante d'r plannetjes in scherven vallen, tot groote vreugde van de onhandige vader, die zoonlief voor droeve ervaringen heeft gespaard. Hiermee zou het blijspel gevoeglijk kunnen einden. De schrijver meende er evenwel nog de verloving van tante Roza met een der com mensaals op te moeten laten volgen, maar daarmee is dan ook de kous af en hebben we een globaal overzicht gegeven van wat „de Logé" inhad. Voor nadere uitweidingen, hoe leutig ook misschien, kunnen we geen plaats inruimen, of 't moest zijn om even 't lachwek kend tafereel te schilderen van Pa en neef, die vierkant met de echtgenootelijkc voorschriften in strijd, Pietersen gekleed en gehoed met de spullen van oom notabene, een slippertje ma ken, om daarop, lichtelijk door fosco uit de koers gebracht, in gezelschap van een gekooid kanariepietje, visch, augurk en kermisdingsig- heidjes naar de veilige haven koers zetten. Dat daarop onweer moest volgen, behoeft niet aangestipt. Over het geheel werden de rollen goed opge vat en kweten zoowel dames als heeren zich op behoorlijke wijze van hun (haar) taak. Door 't verdienstelijke spel van Pietersen, wiens ramp zalig lot al spoedig de lachlust(l) opwekte, kwam de stemming er bij het publiek ras in, waartoe ook de lummelige Tobias, „enfant terrible", veel bijdroeg. Vooral deze toch was onverbeterlijk. Ma en tante konden zich uit nemend in de omstandigheden verplaatsen, wat ook een eersté vereischte is. Het type van de voldane, bezadigde rentenier werd heel aa/dig uitgebeeld, terwijl ook de kamerbewoners knap voor het voetlicht werden gebracht. Tenslotte nog onze keukenprinses, dieniet ais gewoonlijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1