cX^m.-MEEP No 4004 Woensdag 31 Maart 1926 398,e Jaargang Rechtsvragen. Texel's Eigen Stoomboot- Onderneming. Van week tot week tnr A'SK.ct. Beter dan Goed: DE BEST F. Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct por drie Maandon. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere régel meor: 10 ct. Dezelfde advortentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnoment lagoro rogelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Een brokje geschiedenis. De strijd om de nieuwe boot. II Het had heel wat voeten in aarde, doch nadat gedurende een paar jaar in de aandeelhouders vergaderingen over een nieuwe reserve-boot warmpjes was gedebateerd, werd eind December 1924 in een drukbezochte bijeenkomst meer dan 100 Teso'naren hadden op de presentielijst geteekend met 99 stemmen voor, 6 tegen en 2 blanco besloten zoo spoedig mogelijk tot nieuwbouw over te gaan. Zooals we de vorige keer schreven zouden we u een en ander meedeelen omtrent hetgeen dit besluit vooraf ging. We maken dan een stapje terug in de geschiedenis en vangen onze „voorgeschiedenis" aan in de tijd, dat de Ada van Holland als reserveboot dienst deed. Dit was een raderboot met geringe laadruimte zoodat bij eenigszins beteekenend goederen vervoer de „Ada" het alleen niet afkon en door een schuit moest worden geassisteerd. Zoo vaak „De Dageraad" „dokken" moest of om andere redenen de dienst niet kon vervullen bijvoorbeeld bij zeer laag waterin de Texelsche haven werd de „Ada van Holland" in dienst gesteld. De overige dagen werd voor haar emplooi gezocht en onderhield zij gedurende meer of minder lange tijd de dienst Helder Texel-Harlingen, werd zij o.a. verhuurd voor Visscherijonderzoek op de Zuiderzee of, zooals in 1914, het eerste jaar van de wereldoorlog, voor transport van levensmiddelen voor het garnizoen te Helder. Het werd evenwel al moeilijker de „Ada" productief te maken ge durende de jaren 1917 tot en met voorjaar 1922 toen zij werd afgekeurd, deed het schip slechts dienst, wanneer „de Dageraad" uit de vaart werd genomen. De 29e Juni '22 heeft de Inspecteur van het bureau Veritas de „Ada van Holland" aan een nauwlettend onderzoek onderworpen met het resultaat dat hoewel het schip hetzelfde jaar nog f4000 aan reparatiekosten verslond ze niet langer zeewaardig werd geacht. Haar ver vallen staat kon de aanzienlijke som, welke de herstelling zou vergen, niet rechtvaardigen. De Ada werd daarom buiten dienst gesteld en viel eenige maanden later in sloopershanden. Sic transit... I De 15e Januari bij publieke inschrijving verkocht bracht zij de kapitale som van f2312 op. De Ada had haar rol gespeeld en zou haar plaatsje nu moeten afstaan. Al spoedig bleek echter, dat de aanschaffing van een nieuwe reserveboot ernstige moeilijkheden in de weg stonden. Werden reeds eerder stemmen ver nomen, die aandrongen op een behoorlijke reserveboot, vooral toen de „Ada niet langer als plaatsvervangster kon optreden, werd het verlangen naar een nieuwe boot al sterker. Het bestuur meende evenwel Mei-vergadering 1922 aan die wensch niet tegemoet te kunnen komen, daar de stand financiën zulks niet zou gedoogen. Evenwel zou het aan dit punt alle aandacht wijden. Voorloopig zou de „Terschelling" van Stoombootmij. „Texel' als reserveboot dienst doen. De April-vergadering van 1923 leidt de voor zitter in met een korte uiteenzetting van de hervorragende positie welke T.E.S.O. zoo lang zamerhand gaat innemen. De financiën staan er goed voor. Toch meent het bestuur nog niet tot het aanschaffen eener nieuwe reserveboot te mogen besluiten. Wel kwam een groot aan tal aanbiedingen in, varieerend van 1 lOtot 150 duizend gulden. Wanneer de bouw aan een Duitsche firma werd opgedragen, zou een uit gave van f90,000 worden gevorderd. Hieraan zijn evenwel allerlei bezwaren verbonden, zoo- dat daarvan wel geen sprake zal kunnen zijn. Vaarwater en dienst stellen allerlei eischen, waardoor het onmogelijk is voorloopig al thans tot bouwen opdracht te verkenen. Bovendien, zoo vraagt de voorzitter zich af, waar moeten we met de reserveboot heen, wanneer zij als zoodanig geen dienst heeft te vervullen. Zullen we voor haar emplooi kun nen vinden en niet tien v;n de twaalf maanden er mede opgescheept zitten Tariefveriaging en vernr'ndering der post subsidie staan voor de deur, merkt de voorzitter op zoodat het volgend jaar de balans wel eens minder hoopvolle verwachtingen kon doen koesteren. Na een warm debat echter wordt op voorstel van de keeren H. Flens, R. P. Keijser Cz. e. a. aan het bestuur opgedragen be-tex en teekeningen te doen opmaken voor een nieuwe v JPola* lieert PvOOirta f&aaiin stoomboot Texel-Helder, daarvoor een inschrij ving te houden en vervolgens het resultaat daarvan in een buitengewone vergadering ter kennis van de aandeelhouders te brengen. De Directie der Amsterdamsche Droogdok mij verklaarde zich bereid geheel belangeloos bestek en teekening te leveren. Augustus '23 kwam zij daarmee gereed, waarop het project aan de goedkeuring van het T.E.S.O.-bestuur werd onderworpen, dat er zijn zegel aanhechtte nadat eenige wijzigingen en aanvullingen er op waren aangebracht. Een veertiental Nederlandsche werven werd uitgenoodigd naar de bouw in te schrijven, waarop bleek, dat de bouwsommen varieerden van 105 tot 183 duizend gulden. Toen in Maart van het volgende jaar een aandeelhoudersver gadering werd belegd had het bestuur denoodige gegevens tot zijn beschikking, doch wie meende dat thans tot de bouw van een nieuw stoom schip zcu worden besloten, werd in zijn ver wachtingen deerlijk teleurgesteld. Aan de hand van allerlei gegevens kwam het bestuur tot de conclusie, dat de exploitatie van een eigen boot jaarlijks een bedrag van f20.000 vordert. 1 Jan. 1924 kon T.E.S.O. aldus de voorzitter, over f 119000 beschikken, waarmee het gat, dat bij nieuwbouw zal ontstaan, wel niet te stoppen zal zijn. Hij meent, dat het onverantwoordelijk zou zijn dat geld in een nieuwe boot vast te leggen, wijst op de twaalf dividendlooze jaren en op moeilijkheden, die bij „de groote stap voor pensioenfonds en obligatiehouders daaruit konden voortvloeien. Verder cijferend begroot hij het huurloon eener reserveboot op f 5 4 f6000 per jaar, wat dus, vergeleken met het slot van bovengemelde exploitatierekening, een aanzienlijke besparing beteekent. Met kracht en klem meent het be stuur zich daarom tegen nieuwbouw te moeten verzetten. In weerwil van het feit, dat over 23 wel 6000 meer passagiers werden vervoerd dan in '22 daalden wegens tariefverlaging de inkomsten. Wanneer de vergadering tot nieuwbouw mocht besluiten, zou Teso volgens het bestuur een moeilijke tijd tegemoet treden, ze zou een slappe maatschappij worden, waardoor de aandeelen in waarde moesten verminderen en geen divi dend meer zou kunnen worden uitgekeerd. Salarisvermindering zou niet uitblijven, en tariefverhooging noodzakelijk zijn. Het reserve fonds zou verdwijnen, waardoor de kans op concurrentie grooter moest worden.j De voor zitter acht nieuwbouw uit den booze en merkt op, dat, mocht de „Terschelling" niet voldoen, tegen een ietwat hoogcr bedrag de „Neptunus of de „Texel" in huur kan worden genomen. Menigeen gaat met deze conclusies niet ac- coord en wcnscht een en ander nader onder de oogen te zien. Het voorstel- Abr. Boon het nemen der gewichtige beslissing eenige tijd uit te stellen wordt met 72 tegen 39stemmen ver worpen (5 blanco) en het bestuursvoorstel, voor loopig niet tot nieuwbouw te besluiten en een zeewaardig schip als reserveboot tc huren, met 86 tegen 23 stemmen aanvaard (3 blanco). Eenige maanden verstrijken en wanneer Decem ber in het zicht komt schrijft T.E.S.O. een buitengewone vergadering uit, waarin menig aandeelhouder wordt verrast door de mededee- ling, dat het bestuur thans tegenover nieuw bouw een geheel andere houding aanneemt, ja, zich vierkant voor de bouw van een nieuwe boot verklaart. Zulk een handelwijze komt velen onverklaar baar voor. Er wordt rekenschap gevraagd, opdat een ieder duidelijk worde, waaraan die ver anderde zienswijze valt toe te schrijven. (Slot volgt.) 20—27 Maart. De Tweede Kamer met vacantie. De Tweede Kamer ia met vacantie tot 20 April. Dj dames en hceren hebben met eu gówtldige haast bijna het giheele be- groo'iogswerk afgedaaD, de Middelenwet aangenomen, tenslotte nog een „persoonlijk feit" tusseben de heeren Duijs en Visser zien uitvecb'en tn koDden Dondeidagoa- cn'dd <e buis'oe gaan. Na de vier maanden gedwongen rust zou mm de Kamer eigen lijk de nieuwe vacantie van drie weken kunnen ursgunnon, ware hat Diet, daf dez6 ook eenigszivs een gedwongen vacantie is. De nieuwe mmistere mo6teö eeD paar weken HJd hebben om zich iD bun zaktn in to werken en bovendien, de 6 April kom' alweer do Eerste Kamer bijeen om de be grootingen onder handen te nemen, zoodat jhr. de Geer en zijn ambtsgenooten in de komende dagen wel aan wat anders te denken hebbeD dan aaD een prettige Paasch- vacantie. Indlë's nieuwe onderkoning. Onze KoloDiên, die zich volgens het dichterlijke woord „slingeren om de evenaar ais een gordel van smaragd", heb ben een nieuwe onderkoning gekregen, 't Was reeds sedert eenige t|jd bekend, dat Mr. D. Fock voornemens was het gouver neur-generaalschap neer te leggen. Als z(jn opvolger is tot gouverneur-gene raal van Ned. Iudiö benoemd Jhr. Mr de Graefif, ODze gezant te Washington, die nu weldra de booge waardigheid van zijn voorganger zal overnemen. De nieuwe gouverreur-jeneranl en Iodië zijn voor elkaar geen onbekendeo en men mag aan nemen dat h(j, wat de bestuursinrichting en de toestanden in onze Oist-Iodlsche koloniën betreft, volkomen op de hoogte is. Na de Geneefsche conferentie. Na de laDge debatten, zoowel in het B'itsche Lagerhuis als in de Duitsche Rijks dag, over de mislukking van de conferentie van GeDève, met de aannemiDg van de gebruikelijke motie van vertrouwen, mag men aannemGn dat dit onderwerp voor loopig tot het verleden behoort. Men is in iln verschillende landen weer overgegaan tot „de orde van den dag" en deze brengt weer meer verscheidenheid van onderwer pen met, zich mede. De Fransche begrooting is niet sluitend gemaakt kunneD worden. Ze wijst een te kort aan van 4 373 millioen francs en dat bedrag meet nu uit nieuwe belastingplan een gevoDden worden. Doumer slaagde er in voor bij aftrad bjjua 2 miljard te vinden aan Dieuwe inkomsten, die door de Kamer werden aanvaard en Përet zal dus du nog minstens 2'/<j milj ird moeten zien te dekken. Zijn voorstellen daartoe z|jn du in onder- mek b(j de commissie uit de Kamer en men meent te mogen aannemen, dat de Kamer er teD slotte mee accoord zal gaan. Oorlogsschuld. De dalende franc. Er is echter ook nog een andere kwestie tie weer sterk naar voren is gekomen in de laatste dagen en dat is die vau de rege- mg übr scouldm. Zooals men weet is Fran kt (jk tot nog toe niet kunneu geraken tot eea overeenkomst met Eugeland en de Sereen. Staten over do fundecring zijner schulden. Het staat wel vast, dat de Biüscho re- geering niet van inzicht veranderd is sedert net bezoek vau Catllaux, Dat is iu de sfge- loopen week wol in bet Lagerhuis gebleken 'oen Showden over de scbuldenrogeling interpelleerde. Cnurcbill stelde dzarby in net licht, dat er niet aan gedacht wordt de vooiw iaiden ten aaozien vsd Frankrijk ■O verzachteD. Dit Palië er veel genadiger afgekomen is dao Frankrijk komt, naar Obtxcbil uitecnzct'e, omdat de betal ngs- cipaciteit vaD Ital geschat werd op niet meer dan een derde van die van Frankrijk Ea in geen geval zal Eogeiana gevolg geven aan de destijds door Ciiilaux ge- selde voorwaarde, de Fransche betalingen afhankelijk te stellen van bet volledig binnenkomen van de Duiteche schadever goeding. Ta Par|js is men o"er het antwoord van Churchill niet best te spreken en evenmin over het bericht uit Washington, waariD dezer dagea gemeld werd, dat van de z(jde der Vereen. S'aten evenmin verdere con cessies mogen worden verwacht. In de Vereen. Staten bestaat de ingewortelde overtuiging, dat Frankrijk wel kan betalen, maar niet wil. Het spreekt van zelf dat deze mededee- lingeD in Frankrijk ergernis verw'kktnte meer nu de f aoc in de laatste dagen weer zeer is gedaald en er een nieuwe daling van gevreesd wordt. Uit Griekenland. Er zouden gem-.kkcdyk f err paar blaadjes vol zjjn te schrijven over bet vermakelijke debat io de Fatscb' Kamtr over bet voor stel van p of P cara oqj het verknopen van fopspenen "ei bierino, met bet r'suliaat dat voortaan in «ie F ansc.be kinderkamers de „fopportjoo" verboden waar zullen zjjn op gevaar af dat de nog onhygiënischer „suikerdotjes" er weer in eere zullen wor den hersteld. Ook over andere meer of minder interessante aangelegenheden uit het buitenland zou wel het een en ander te vertellen zijn, maar we hebben belaas geen ruimte voor fopspeeDtjss en wat dies meer zij en kunnen ons enkel rog tot een paar belangrijker gebeurtenissen van de laatste dagen bepalen. Daarvoor gaaD we wat verder van huis en wel allereerst naar Griekenland waar de presidentsverkiezing aan de orde is. Zooals men weet heeft de grijze admiraal Kondoenotis voor hot presidentschap be dankt. Hij is reeds afgetreden en Daar bet eiland Hydra vertrokken waar hij rust wil nemen. Al dadelijk werd vermoed, dat do dictator Pangalos de president had „weggewerkt" om zelf beslag op de presidents'/; tel te kun nen leggeD, maar bij heeft een directe po ging tot dit laatste toch niet durven onder nemen. De Chineesche warwinkel, Nog iets verder van huis ligt China en daaraan moeten we cok Dog even de aan dacht wijden. Het nationale leger van generaal Feng is bij Tientsin verslagen en heeft zich op Peking teruggetrokken. De stad wordtin staat van verdediging gebracht en daar do geallieerde legers van Tjaug- tso-linen Woe-pei-foe de opmarsch daatbeen hebbeD aatviard. mag meD binnen enkele dagen een beslissende slag verwachten. Tooneelvereeniging „Texel". Opvoering van „De Weduwe I-lansen". Zondagavond gaf bovengenoemde, onze jonge Burgsche dilettantentooneelvereeni- ging voor een tamelijk wel gevulde zaal in hotel Texel een tooneeluitvoeriug, waarmee zij menigeen een genoeglijke avond heeft bereid. Wanneer te ruim acht uur de voorzitter de aanwezigen hartelijk welkom heet, ver nemen we tevens, dat het de verecniging in de korte tijd van haar bestaau aan tegenspoed niet heeft ontbroken. In weer wil vaD dat al - het blijspel van deze avond werd in nauwelijks twaalf dagen tijds ingestudeerd is zij er in geslaagd gereed te komen. Wie A zegt, moet ook B zeggen meende ze, vandaar dat geen mo-.iie te veel werd geacht om dit seizoen nog eeD tweede uitvoeriDg te laten volgen. Opgevoerd werd „De Weduwe Hansen", een tamelijk pikant blijspelletje, van Martin Liket, in drie bedrijven. Haastige spoed zoo dachten we, is zelden goed. Gaarne erkennen we, dat het vaak een heel karwei is, een knap stuk te vinden, niette zwaar en te spelen door zooveel personen als waarover men te beschikken heeft. Do tijd drong eveD wel en een ras besluit moest volgen, wilde men voor April nog een tooneelavond geven. In het bijzonder met het oog op het jeugdig publiek, dat onder de aanwezigen DOgal talrijk was, hadden we echter gaarne een minder croquanr, meer beschaafd stukje zien opvoeren. Trouwens, naar het bestuur ons verzekerde, zal in den vervolge aan de keuze grooter zotg worden besteed. Ditmaal liet de tijd zulks niet toe. Over het stuk toch een enkel woord. Guus, een kunstschilder, heeft met een collega in Amsterdam een zolderkamertje betrokken, waar hij zich wijdt aan de kunst en intusschen op gevoelige wijze een gat in pa's duiten slaat. Hjj raakt daar verkikkert op Suzette, die hem als model dieQt Op een Kwade da,' komt pa, een gemoedelijk peperkoekbakkertje, zoontje met eui bezoek v< ieeren e i<- ens i de omgeving emsopnemen. Guu;z;tëan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1