t No 4005 Zaterdag 3 April 1926 39s'8 Jaargang Rechtsvragen. j Uit Texels Raadzaal VOLLE;MELK-REEP Gemeenteraad van Texel ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: Beter dan Goed: DE BESTE TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ V. DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogels: 50 ct Iedere regel meor: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BIJ abonnemont lagere regelprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 S3 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Onze verwachting dat de Raadszitting van Woensdag 1.1. er een van lange duur zou zijn was niet ongegrond. Waar een zoo bij uitstek gewichtig punt als de e I e c t r i f i c a t i e van heel Texel op de agenda prijkte zou het aan ampele discussies niet ontbreken. Het was immers niet aan te nemen, dat de heele Raad zich zoo maar aan de zij van B en W zou scharen om vervolgens „de bittere pil" te slik ken, met welke grap f 350,000 gemoeid zou zijn? Interessant was het, lezer, van de diverse slik bewegingen getuige te mogen zijn, maar per plex, heelegaar verbaasd stonden (of liever za ten) we, toen na allerlei oppositie en bergen bezwaren de raad besloot de uitvoering van de electrificatie maar aan B en W over te laten onder beding dat zij het plan van het Electro- technisch adviesbureau v. d. Hegge Zijnen te Utrecht aan een nader onderzoek zouden onder werpen en in dezen de heer Smit Kleine, directeur van het P.E.N. om advies vragen. B en W hebben de handen dus vrij en kunnen iedere dag de eerste schop in de grond doen zetten. Texel's groote electrificatieplan heeft zijn beslag gekregen en zal zeker nog meer malen stof tot spreken en schrijven geven. Moge het een stap zijn, die Texel ten goede zal komen Om onze lezers een gemakkelijk overzicht te geven van hetgeen deze raadszitting voor bijzon ders opleverde laten we hier in 't kort volgen, dat de begrooting 1926en financieele regelingen van het Alg. Weeshuis in handen van een com missie werden gesteld, het kohier hondenbelas ting op f1187 werd bepaald en de heer J. R. Prakken tot schoolarts in wijk II werd benoemd. Mej. Bakker, tijdelijk onderwijzeres teTwisk werd in vaste betrekking te Oosterend benoemd. Ten behoeve van straatverbreeding werden te den Hoorn en de Waal stukjes grond overge nomen, en verder besloten te de Koog een dubbele plankenrij aan te leggen om het verkeer badhotel strand te vergemakkelijken. Verder kreeg de bouw van een nieuwe bijzondere lagere school te Oosterend zijn beslag en hechtte de raad zijn goedkeuring aan het voorstel van B en W aan de heer A. Vonk Cz. een voorschot te verstrekken en grond te verkOopen voor een „plaatsje", bedoeld in de landarbeiderswet. Het aanstellen eener vroedvrouw te Oudeschild werd evenwel afgewimpeld. Tenslotte werd lang en breed door verschil lende leden over de electrificatie van heel Texel gesproken, met het resultaat als boven werd vermeld. Jammer, dat het tijdens deze discussie kwam tot een weinig verkwikkelijk dispuut tusschen de heeren A. Boon en Pisart, waarbij eerstgenoemde „geen woord Fransch" sprak, hetgeen aardig wat opschudding verwekte en de voorzitter aanleiding gaf onder heftig geha mer spreker het woord te ontnemen. Bij de rondvraag vonden de heeren gelegen heid aan het gesprokene nog een en ander toe te voegen. Ongelukkig was de publieke tribune welke zich gewoonlijk door volslagen afwezig heid van eenig levend wezen kenmerkt, dit maal flink bezet, zoodat ook daar deze woor denstrijd met aandacht werd gevolgd, gecriti- seerd en wat dies meer zij.... Voor uitvoeriger verslag verwijzen we naar elders in ons blad. Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Iemand heeft zich geabonneerd bij een cursus voor een zeker bedrag per maand. Nu komt na eenige tijd demaandelijksche quitantie verhoogd met 30 ets. voor een blaadje, waarop de vrager niet heeft inge- teekend. Wij kennen natuurlijk niet de voorwaar den van Uw cursus of daarin soms ook staat, dat men zich verbindt tot demaande lijksche publicatie. U schrijft van niet. In dat geval kunt u volstaan met betaling van het oorspronkelijk afgesproken bedrag en zult gij de achterstallige termijnen ook dienen aan te zuiveren. Indien U dit niet doet. kan f82.10 van U gevorderd worden. Veel kans, dat men U van uwe verplichting zal ontslaan, is er nietU kunt U deze moeite wel besparen. Ds kleinigheid aan disposit.ekosten moet u maar over het hoofd zien, want bij een proces, trekt u toch aan het kortste eind. De voorwaarden, die u ge- teekend hebt, zijn natuurlijk zoodanig ge redigeerd, dat uw tegenpartij alle rechten en u geen enkel hebt. Meer voedingswaarde dan 2 EIEREN Zitting van Woensdag 31 Maart 's namid dags 3 uur. Voorzitter: de heer W. B. Oort, burgemeester Secretaris: de heer C. Jonker. Alle leden zijn aanwezig. Wijl de heer burgemeester ditmaal voor het eerst in 1926 weer de raadsvergadering presi deert vraagt de l;cer wethouder Vlaming, alvo rens de besprekingen een aanvang nemen, een oogenblik het woord. Droef zal het u te moede zijn geweest, aldus spreker, toen li zoo kort na uw komst op Texel door een keelaandoening werd getroffen. Ik feliciteer u met uw herstel, mede namens de heer R. P' Keijser en naar ik meen te mogen zeggen namens de heele Raad. Bij uw instal latie heeft u gezegd naar Texel te zijn gekomen met de vaste wil voor Texel iets te beteekenen Welnu, in deze vergadering staan we voorname besluiten te nemen, de electrificatie van Texel komt weldra aan de orde, voor welk plan u zich bijzonder heeft geïnteresseerd, meer mis schien dan uw gezondheid toeliet. Spreker besluit met de wensch, dat die moei zame arbeid thans tot goed resultaat moge lei den en dit het loon moge zijn voor het enorme werk, dat de voorbereiding van het electrifica tieplan heeft gekost. Moge God, aldus de heer Vlaming, ons daarbij helpen. De voorzitter drukt daarop de vorige spreker de hand en dankt voor de hartelijke woorden tot hem gesproken. Ik kan u niet zeggen, ver volgt de heer Oort, hoe verdrietig ik was, toen ik, na slechts korte tijd met animo en liefde voor het eiland te hebben gewerkt, mijn arbeid moest staken. Pijnlijk was het mij te weten, dat anderen mijn werk zouden moeten doen. Ik hoop en vertrouw, ja weet, dat zij het goed hebben gedaan. Graag echter had ik in de eerste vergadering van dit jaar u'allen een voorspoedig jaar-willen toewenschen, wat ik evenwel thans nog kan doen. Ik spreek de wensch uit het genot te mogen smaken genoeglijk met allen saam te werken en hoop ook thans een goede vergadering te zullen hebben. De notulen, daarop gelezen, worden onver anderd goedgekeurd. Dan volgen 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de heer J. A. v. d. Vlis, waaruit blijkt, dat hij zijn benoeming tot lid van de Comm. tot Wéring v. Schoolverzuim aanneemt. b. Verslag van de Comm. van Toezicht op het Nijverheidsonderwijs, waaraan we reeds eerder de noodige regelen wijdden. c. Proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van de gemeenteontvanger op 24 Maart '26 waaruit blijkt, dat een en ander in orde werd bevonden en die datum een bedrag van f 1022,17 in kas was. 2. Aanbieding begrooting uan het fi'gs- rneen Weeshuis uoor 1926 en finan cieele regelingen ouer 1925. Wordt in handen gesteld van een commissie waarin op verzoek de heeren de Graaf, A. Boon en Vonk zitting nemen. 3. Vaststelling kohier hondenbelasting dienst 1826. Vastgesteld op f 1187. Een respectabel aanlal honden, merkt voorz. op, waarop de heer de Graaf laat volgen, dat hij de aanslag gaarne met f8—900 zag verhoogd. Texel is overvoerd met honden tot groote last van de schapenfok kers. Bij hooger belasting zal er onder de honden wel een flinke opruiming worden ge houden, meent hij. De voorzitter zegt toe deze zaak, waarover reeds eerder in deze zin gesproken werd, te onderzoeken en stelt de termijn, waarbinnen de betaling moet geschieden onder goedkeuring van de Raad vast op 1 Juli. 4 Ontslag W. W uan dor Vegt als school arts. De heer van der Vegt wordt op verzoek om gezondheidsredenen eervol ontslag verleend als schoolarts in wijk II. 5. Benoeming schoolarts. Op voordracht van B en W wordt de heer J. R. Prakken met op één na aigemcene stem men cp ti'deiijkaanstelling benoemd tot school arts in wijk li. [Een stem wordt uitgebracht op mej. Bakker no. 1 op dc voordracht voor onderwijzeres te Oost-iei.d.l MIJNHAitUi g Staal-Tableiten .90» Maag-Tabletten. .75 Zenuw-Tablotien .75" Laxeer-Tabletten .60» Hoofdpijn-Tabletten on Bij Apoth cn DroCKf 6 Benoeming onderwijzeres aan de o.l school te Oosterend. Nadat achter gesloten deuren de voordracht is toegelicht wordt tot stemming overgegaan. De voordracht luidt als volgtMej. T. Bakker, tijdelijk onderwijzeres te Twisk, 2 A. Reijers, Helder, 3 G. v. Dok, Barsingerhorn. Met alge- meene stemmen wordt no 1. met ingang van door B en W te bepalen datum benoemd. 7. Regelingen tor uitvoering uan de Pen sioenwet. Terwille van een vlugge afdoening van za ken stellen B en W voorde daarvoor vereischte bevoegdheid aan hen over te dragen. De uit voering vraagt allerlei ingewikkelde berekenin gen waarmee veel tijd gemoeid is. De Raad, aldus de voorzitter, zou al die moeilijkheden toch niet kunnen oplossen en zegt als regel maar „ja en amen". Op een vraag van de heer Epe, of het wettelijk is de Raad in dezen niet te hooren, geeft de voorz. een geruststellend antwoord, nadat de gemeente-secretaris aan de hand van de wet de noodige inlichtingen heeft verstrekt. Daarop wordt het voorstel van B en W door de Raad aanvaard. In de practijk, zoo merkt de heer de Graaf nog op, geschiedde toch reeds als thans besloten is. In afwijking van de agenda wordt nog eer vol ontslag verleend aan de heeren Boswijk, leeraar aan de Zeevaartschool, en dc Wilt, ma chinedrijver G.E.B. 8 Grondouerneming te den Hoorn en te de Wadi. De heer W. Bruin Dz. te den Hoorn is be reid ten behoeve van straatverbreeding aldaar 3 strookjes grond ter gezamenlijke grootte van 20 M' kosteloos aan de gemeente al te staan. De gemeente zal voor beheining en bestrating moeten zorg dragen, waarvoor een uitgaaf van f225 noodig wordt geacht. Aangenomen. Tusschen de zuivelfabriek te de Waal cn de smederij van »de heer J. v. d. Berg aldaar ligt een open terrein, waarop dc laatste voornemens is een winkelhuis te bouwen. V. d. Berg is be reid een gedeelte van dit terrein, dat in de dorpsstraat uitsteekt en ter plaatse de weg ver smalt, kosteloos aan de gemeente af te staan.. De gemeente zal zich voor dc noodige bestrating de uitgaaf f112 moeten getroosten. Aangenomen als boven onder nader omschre ven voorwaarden, nadat de heer Roeper met dit voorstel zijn ingenomenheid heeft betuigd en de voorzitter opmerkte door de aanplant van eenige boomen op bedoelde plekjes te den HoorfT een en ander een netter aanzien te hebben doen geven. 9 Verhuring gronden te Oost. Tot verhuring van deze gronden, naderge- noemd, wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten. Behoudens goedkeuring van de Raad was hiertoe door B en W reeds besloten (f 169 tot 1 Nov.) 10. Plankenrij strandweg bij de Koog. Op voorstel van B en W wordt besloten zoo wel langs de N.- als Z.zijde van de weg Bad hotel—Strand een plankenrij aan te leggen. Het hinderlijke uitwijken kan zoo vermeden worden De plankenrij zal 220 M lang zijn en met car- bolineum worden behandeld. Een en ander zal een uitgaaf vorderen van plm. f300, welk be drag gedeeltelijk gevonden zal kunnen worden door de vereenigingen voor vreemdelingenver- keer(V.V.V.) over 1925 in plaats van f 100 slechts elk f50 subsidie te veriëenen. Door het plaat sen van bordjes hoopt men duidelijk te maken, dat het plankier alleen voor voetgangers is be doeld. Het verzoek van de Vereenigde Koog nabij het strand een zuurstofapparaat te willen plaat sen stuit af op de meening van B en W, dat veelal de vereischte deskundige hulp zal ont breken. De heer D. C. Dros legt zich hier niet bij neer en betoogt, dat tijdens het badseizoen zeker wel een of meer doctoren te de Koog hun intrek zullen hebben genomen Een zuurstof apparaat, meent spreker, is een eisch des tjjds en kan menig menschenleven voor de dood bewaren. We doen niet zooveel voor onze badplaats en mogen deze gelegenheid niet voorbij laten gaan. De voorzitter meent even wel te moeten betwijfelen, of doktershulp spoe dig aanwezig zal zijn cn noemt een dokter te de Koog een witte raaf. Hiertegen verzet zich de heer Pisart, die be weert dat eer 2 3, dan geen enkeie aokter in 't zomerseizoen aan de Koog vertoeven. Wethouder Keijser me/kt op, naar de prijs van een zuurstofapparaat geen onderzoek te hebben ingesteld, de h.er tic Graai vraagi ot npt »«U»vaiilf|r ROOKTADAK ROODE-57tR rriroooDu!» ELMI ur.rj gonwnn •ava\' .*t «y*» nist op de weg van een badhotel-exploitant ligt zoo'n apparaat aan te schaffen. Eindelijk vereenigt de Raad zich met het voorstel van B en W deze kwestie in de volgende vergade ring nog eens ter sprake te brengen. Mogelijk zegt de voorzitter, zullen we de aanschaffings kosten bij de a.s. verpachting van strandter- rein op de rug van de ecu of andere pachter kunnen afwentelen. Een werplijn met reddings boei zal evenwel aan het strand worden ge deponeerd. Nadat de heer Keesom op zijn vraag, of dc plankenrij bij het uitbrengen van de reddings boot de paarden geen last veroorzaakt, een bevredigend antwoord heeft ontvangen, wordt tot de behandeling van het volgende punt over gegaan. 11. tsouiii bijzondere lagere school te Oos terend. De aandachtige lezer is door ons raadsverslag van October l.l. met een en ander reeds uit voerig op de hoogte gebracht, waarin wij aan leiding vinden ons thans te beperken. Thans zal tot de bouw besloten moeten wor den. Dat het moét gebeuren, merkt de voor zitter op, daaraan valt niet te tornen. Of de heer Keesom al opmerkt, dat de grond knapjes duur is, het bouwbesluit zal toch moeten worden genomen. De heer Vlaming gaf zich - ls Oos- terender vreeselijk veel moeite de grond voor- deeligcr te krijgen en bovendienhad men destijds de brutaliteit ons tegen f 10 per M'' grond aan te bieden thans zijn we er zalig afgekomen met f 1.50 't Is een belangrijk besluit waarover evenwel, zoo besluit spreker, weinig valt te discutecren. Het gebouw zal van gemeentewege worden opgetrokken aan het einde van de Peperstraat op een terrein aan te koopen van de heer P. Plaatsman te Nunspeet en metende 20 bij 40 M De bouw is begroot op f 13000.De school zal door 74 leerlingen worden bezochten plaats bieden aan 84 leerlingen, hoogstens 14 per klasse. Aangenomen. 12. Verstrekking uoonchot en uerkoop grond aan A Vonk Cz. uoor een „plaatsje", bedoeld in de landarbei- dersioet- Alvorens dit onderwerp in behandeling komt verzoekt de voorzitter aan de heer Vonk de raadzaal te willen verlaten, waaraan deze voldoet Op voorstel van B en W wordt onder nader omschreven voorwaarden besloten aan dc heer A. Vonk Cz. voor de som van f 1465 te vei koo pen en in volle vrije en onbezwaarde eigendom over te dragen een afgebakend gedeelte van 't perceel, groot plm. 0,47,90 HA. en gelegen te Oost. G:en enkel bezwaar stond de inwilliging van dit verzoek, gegrond op art. 7 der landarbei derswet, in de weg. De aanvrager wordt een bedrag van f3600 ter beschikking gesteld en een stuk grond van beste kwaliteit toe gewezen. Bij het omleggen van de weg te Oost zal dit besluit naar 't oordeel van B en W geen moeilijkheden opleveren. Daar aanvrager gemeenteraadslid is zal hem echter door H.M. dc Koningin dispensatie moe ten worden verleend ten aanzien van het arti kel van 't Burg. Wetb., dat gemeentelijke be windvoerders verbiedt bij onderhandsche ver- kooping koopcr te worden van zaken, aan de gemeente toebehoorende. 13. Verzoek ta Oudeschild een gemeen\- uroeduroutu te uesfigen. Waarop het Ziekenfonds zijn verzoek grondt meldden we (reeds. B en W meenen evenwel daarin geen steekhoudende motieven te kunnen ontdekken, meenen zich althans te moeten laten leiden door de vraag, of de bestaande toestand het voteeren van gelden voor boven gemeld doel wettigt. Het antwoord hanet h.i. in de eerste plaats af van het aantal geboorten te Oudeschild, met hot oog waarop zij ecu over-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1