No 4006 Woensdag 7 April 1926 39ste Jaargang t Rechtsvragen. Texel's Bigcb Stoosaboot- Gndernenimg. Van week tot week Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 bij Wielrijders, een door de zon verschroeide Huid, Schrijnen en Smetten,verzacht en geneest men met PUROL TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rogels: 50 ct. Iedere regel moer: 10 ct. Dozelfdo advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borekond. BIJ abonnomont lagero regelprljs. ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Teneinde bij iedereeD vrjjen toegang te verkrijgen, zal onze Courant zich houden buiten alle partijschappen en zich bepalen tot het mededeelen van hetgeen in onze - ingeving voorvalt en der vermelding waar dig isOns blaadje vinde in iedere woning eene plaats en worde bij allen een welkome vriendhet worde een middel van gemeenschap tusschen verschillende personen, en voor allen een bron om bekend ^e worden met hetgeen op ons eiland plaats vindt, in één woord, het worde de vraag baak voor allen, die niet onverschillig z(jn, voor hetgeen op Texela bodem voorvalt. Texelsche Courant, no. 1, 15 September A° 1S87. Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Iemand heeft krachtens testamentaire beschikking recht op zeker bedrag. Hij krijgt het echter onregelmatig en vraagt of hij dan recht op rentevergoeding heeft. Als g(j recht hebt op een jaarlijksche uitkeering, moet g\j niet rusten voordat gij elk jaar Uw geld hebt Gij kunt het gerust, hoe weinig het ook is, in rechte opvorderen. Indien gij echter genoegen neemt meteen andere betaalwijze, en dus vrijwillig afstand doet van Uw recht, hebt gij natuurlijk ook de rente prijsgegeven. Anders wordt d9 zaak, als gij een geldsom door middel van een dagvaarding gaat innen, daar dan de rente van dat oogenblik af loopt, nl. 5 °/0 voor burgerlijke en 6 °/0 voor handelszaken. Grondbelasting. De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter secretarie dezer gemeente, vanaf heden gedurende 30 dagen ter inzage ligt een opgave der schattingen en metingen in deze gemeente over het dienstjaar 1925. De verzoeken om herschatting en herme ting op kosten van ongelijk die om vernie tiging van schatting welke geacht worden in strijd met d<*wet te zijn verricht, de bezwaarschriften tegen ambtshalve ver beteringen van misstellingen in de belast bare opbrengst en van de onjuiste metingen en berekeningen, zoomede de bezwaar schriften omtrent de onderwerpen bedoeld in artikel 4S der wet van 26 Mei 1S70 (Stbl. 82), behooren luidens de art. 16 no. 1, 19 no. 1, 23 derde lid en 41 bij Gedepu teerde Staten dezer Provincie te worden ingediend binnen 30 dagen na heden. Texel, 3 April 19t 6. De Burgemeester van Texel, W. B. OORT. Een brokje geschiedenis. De strijd om de nieuwe boot. (Slot) Dat de Decembervergadering van, 1924 iets bijzonders zou opleveren bleek duidelijk uit de groote belangstelling, welke voor deze bijeenkomst aan de dag werd gelegd. Niet minder dan ruim honderd aandeel houders mocht de voorzitter het welkom toeroepen en vervolgens meedeelen, zooals we met enkele woorden in ons vorig artikel reeds aanduidden, dat het bestuur tegenover nieuwbouw thans een ander standpunt had had ingenomen. Het ligt voor de hand, dat vele aanwezigen zich die plotselinge ommekeer moeilijk konden verklaren en enkelen met nadruk verzochten de heele historie eens duidelijk uiteen te zetten, aan welk verzoek onmiddellijk w ,rd voldaan. Beknopt willen we de beweegredenen hier" laten volgen: Het bestuur was in zijn verwachtingen, spoedig over 'n beier reserve boot te kunnen beschikken, deerlijk teleur Bil Apoth.en Drogisten gesteld. De „Terschelling* was wel een zeewaardig schip, maar ongeriefelijk en te kleinauto's kon ze niet vervoereD, welk bezwaar niet gering mag worden geschat. Stonden de financiën er destjjds onder invloed van de algemeene malaise minder goed voor, thans kreeg men een duidelijk overzicht over het eindresultaat van het bedrijf in 1924, waarin men aanleiding vond nu met een voorstel tot nieuwbouw op de proppen te komen. Ja, 'twas zelfs gewenscht spoed te betrachten, daar de bouwkosten stijgende waren en iedere dag uitstel dus verlies kon beteekenen. De beschikbare geldmiddelen op 1 Januari '25 op f 130.000 begrootende, zou - de bouwkos ten geschat op f115.000- nog een reserve van f15.000 bewaard blijven. De nieuwe boot, waarvan teekeningen ter inzage lagen, zou afmetingen krijgen 40 M, 6.40 en 3 M (de Dageraad heeft 37 M, 6 en 2.65 M) er> 3 4 auto's kunnen vervoeren. Uit allerlei tegenwerpingen bleek, dat niet allen de nieuwbouw toejuichen, vooral omdat het moeilijk zou zijn emplooi te vinden voor de reserveboot gedurende de tijd dat zij niet de dienst Texel-Helder zal onderhouden. Het bestuur antwoordde hierop die moei lijkheid niet te zullen onderschatten en ern stige pogingen in het werk te stellen, de boot productief te maken. Nog gingen stemmen op, die meenden, dat de zaak nog wel geruime tijd op de oude voet zal kun nen voortgaan, de meerderheid echter wenschle tot nieuwbouw te besluiten met 99 stemmen voor, 6 tegen en 2 blanco werd het bestuursvoorstel door de deelheb bers aanvaard. Gedachtig aan het gevleu gelde woord het moet zijn van J. Pz. Coen „de Cost gaet voor de Baet uijt", achtte dus deovergroote meerderheid het geenszins onberaden „de Ada van Holland" reeds sinds 1922 van 't Marsdiep verdwe nen, door een behoorlijk stoomschip ie ver vangen. De nieuwe boot zou niet alleen door grooter afmetingen zich van ,Ada" en „Dageraad" onderscheiden, maar tevens door meer comfortabele inrichting haar voorgangsters in de schaduw stellen en zoo een niet onbelangrijke factor blijken bij de bevordering van het vreemdelingen verkeer naar Texel. Een jaar later ongeveer - 8 Dec. '25 werd de „Marsdiep" zoo zou bljjkens een ge houden referendum onder de aandeelhou ders de nieuwe boot beeten van de Scheepsbouwwerf de „Merwede" te Har- dinxveld te water gelaten, om, nadat om streeks midden Maart '26 aan bet casco de laatste hand was gelegd, naar Amsterdam te worden gesleept. Daar werd op de Scheepswerf en Machinefabriek Verschure Co voor de plaatsing van machines en bijbeboorende materialen gezorgd en, nu we dit schrijven, wordt er met man en macht aan gewerkt opdat de „Marsdiep" binnen enkele weken kant en klaar naar noordelijker regionen koers kan zetten en de taak zal overnemen, welke de „Dageraad" zoolaeg heeft vervuld. Met ongeduld ver beiden z^ker velen haar eerste reis. We meenen deze artikelen niet te mogen besluiten zonder aan de enorme toename van het vervoer over de laatste jaren een enkel woord te hebben gewijd. Ter verge lijking kiezen we 1924, bet laatste jaar waarover ons op dit oogenblik gegevens ten uieuste staan, en 1912 als een normaal jaar vóór de wereldoorlog. De volgende staatjes spreken duidelijk 1912 1924 personen en rijwielen f 16561,25 f 45692,31 goedei en 8723,19' 25443, b vee 1097 48 1015,12 80 ï,726 2324,23 visch aantd personen rijwielen 55353 730 -1 10 27 14783 27 Maart—3 April. Bismarck-Herdenking. Locarno heeft nieuwe verwachtingen en verlangens gewekt, maar Gecève heeft weer heel wat ontmoediging gebracht en de zware wolkgevaarten zijn nog niet weggetrokken van de politieke hemel. En bij alle hoop, die gekoesterd wordt, waa er toch in de uitingen van de bladen in de laatste dagen een sombere klank. Ook al, omdat er naast de groote internationale problemen die nog zooveel onzekerheid in zich ver bergen, nog de moeilijkheden zijn voor ieder land afzonderlijk. Het ieder-huis- heeft-ziJn kruis geldt ook In het leven der volkeren. In de Duitsche pers kwam die stemming vr(j sterk tot uiting. Niet alleen omdat Genè7e daar veel teleurstelling hoeft ge wekt maar ook omdat er in het eenmaal zoo sterke en eendrachtige rijk zoovee' verdeeldheid, zooveel onzekerheid beerschf. En temeer, waar het Duitsche volk vlak voor zjjn „Oatern" zijn Bismarck had te herdenken. De geboortedag van de ijzeren kanselier werd weer herdacht, zoowel in psnbare samenkomsten als in de kolommen der dagbladeü. En Bismarck herdenken is herdenken Duitsohland'a glorie en roem. Hy smeedde de Duitsche volken samen tot dat krachtig en machtig geheel wat eens bet Duitsche ryk was. Gaen wonder, dat de stommiDg met vreugdevol kon zijn en het verleden, dat onherroepelijk voorbij is, werd herdacht met groote weemoed en het heden met zijn ineengestorte grootheid werd betreurd. Maar toch ook heeft S'resemsnn, de leider van Duitschlands buitenlandsche politiek, in de herdenkingsrede, die bij op de Bismarckdag te Annaberg hield, een Paaecbklank doen hooren. Stresemanu bad het over de algemeene politiek en als een hoopvol teeken wees hij op het algemeen verlangen b|j de volken naar vrede en bet a'gemeene streveo, om het economisch ontredderd herstel der wereld weer in zijn voegen te brengen. Zonder Duitschlands medewerking zal dat niet gaan en te Locarno werd de weg tot een samenwerking op de grondslag van gelijke gerechtigheid geopend. De Belgische franc in 't nauw. In België is het niet andere, al bepaalt net zicb daar daa ook tot de btnnenland- sche politiek. Men heeft een fiaaneieele c isia. Wel niet zoo erg en gevaarlijk als in F ankrjjk, want de Belgische begrootirg s uil als een bus, maar de waarborgen voor ie toekomst ontbreken en de Belgische franc is in de laatste tjjd bedenkelijk ge- d ald. Er zijn ernstige moeilijkheden ge rezen voor het sluiten van een buiten landsche leening en er loopen geruehten van 6rnstige meeningsverscbillen in het K ibinet. Zaterdag is de Belgische minister ian financiën naar Londen vertrokken,waar bij besprekingen houdt met fiaaneieele kringen en de Eng leche regeoring over de coosolatie der Belgische schuld. Janssen zelf heeft aan de jourralisten verklaard.dat b\j niet met een getoeket.de overeenkomst zal terugkomen. Hjj wil alleen trachten het buitenland te overtuigen, dat het met gerustheid aan Be'gië de hand kan reiken m het uit zjjn moeilijkheden te helpen. Frankrijk's Staatskas. L> F ankrjjk heeft de rögeeiing een ge lukkiger PaaBchfeest gehad, dan algemeen verwacht werd. De F.ansche Kamer beeft aa lange deba'tea tenslotte de zoors'sllen van Pé-fct tot het sluitend maken der be grooting aangenomen. Ook de veel bestre den voorstellen inzake de verboogiog van •ie belasting op de omzet Hoewel tegen- s'anders van de vooretellen van Péref, ont hielden de socialisten ea een aantal radi- cPen zich van stemming, omdat i(j eeD Kabinetscrisis en een nieuwe daling van i - franc voor alles wensehten te voorkomen Wm een overwinning vin Péret kan dan ook moeilijk word n geepioken, al zijnde nog ontbrekende 2',; robjard tot het slui tend maken der begrootiog daa ook gevon- •iea. Abd-el Krini strijdenstnoe Esn bericht uit Tanger heeft dezer dagen gemeld, dat Abd-el-Krim een zijner trouw ste raadgevers naar Rabat heeft gezonder, teneinde vredesondei handelingen te openen met do resident-generaal Stijer, zoodra deze aldaar uit Parijs is teruggekeerd. Er klinkt in dat bericht ook iets van de Paascbtoon maarer is al zoo vaak sprake van vre desonderhandelingen geweest, zoDder dat er ooit iets van gekomcD is. Intusschen heelt Briand dezer dagen in de Fransche Kamer nog eens weer verklaard dat de oorlog in Marokko geen oogenblik langer behoeft te duren, dan Abd-el Krim wenscht. De vredesvoorwaarden zijn hem bekend en als h(j bevoegde onderhande laars zendt „staan onze ooren open" zei Briand. Het nangt slechts van hem af vrede te hebben, met waarborgen vooj: beide partijen. Naar de ontwapeningsconferentie. Hel Eagelsche Lagerhuis, heeft zich in een der laatste zittingen bezig gehouden met de a s ontwapeningsconferentie. Mi- Dister Lacher Limpsoo deelde o.a. mede, dat Lord Cecil te Genève een drfl ilDef ont- wapeniDgsplan zal verdedigen, al vond de Engelsche regeering ook beter, dat een der militaire mogendheden het initiatief tot mili'aire ontwapening nam. Al wilde de spreker de verwachtingen niet te hoog stel len, toch verwachtte hij wel, dat de voor bereidende conferentie een stap in de rich ting van de algemeene vrede zal z(jn. Rusland niet vertegenwoordigd. iDtusschen staat het thans vast dat de Sovjetregeering Diet op de voorbereidende ont vapeDingsconferentie vertegenwoordigd zal zjjn. ZIJ houdt vast aan baar eiscb, dat de cor.foreotie buiten Zwitserland zal wordeD gehouden. Nu aan die elsch geen gevolg is gegeven en de bijeenkomst toch te Gecè'e zal worden gehouden, zullende Russen er niet komen. De regeeriDg te Moskou heeft dit officieel medegedeeld, onder opmerking, dat de andere mogend heden bet er blijkbaar om te doen is ge weest, Rusland buiten de conferentie te houden. Paaschklanken. Ze hebben weer geluid, de Paasch- k'okken en duizenden in den lande en verre daarbuiten hebben het feest van de Opstanding gevierd, doorgebracht in 63n stemming welke daarbij pastopge wekt, vervuld van hoop op een lichtere to'komst. De algemeene opboei, weke de natuur ons alomme vertoont, is ook niet weinig bjvorderlijk hoopvolle ge dacbten in ons wakker te roepen. Paaschzangon wiegden plechtig tus- sc ren de gewijde gewei ven van kathedraal als van 't eenvoudigste bedehuis, doch ook daarbuiten kwam de vreugd tot uiting, in de vrije natuur waar plant en dier door milder licht gepaard aan grooter zonnewarml' uit grauwe wioterdomme- ling tot nieuw leven werden gewekt. Door btromen en boschjos valt een lichte sluier van kleuren groen, met de dag zekerder dichter wordend, akkerlanden outvingan het zaad en wachten de groei, die 's land man's zrrg zal loonen. Wijde veldm vol gloeiende kleuren van bolgewas hielden weer volen een wijle geboeid. Wie zou er ontkom m aaa zoo een groote bekoring Onderwijl vergled.m de Paascbdagen en we zeulen weer voort, misschien nog een poosje vacantia genietend ter eere van Paasch en van het natuuront- waken, dat juist deze dagen ons harte zoo boeit. Maar velen, ja— zijo't nietóe raeesten zijn weer getogen aan het w rk, dal de maatschappij va. hen vraa„". Of de Paasch viering nog in hun gectt voortleeft als een front van bijjlo ru t oo hoopvolle toekomst gedichten'liet moge zoo sijs. Naar Texel. Worden in het bijzonder de Pinkster-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1