Re epen met Cadeau No 4008 Woensdag 14 April 1926 39ste Jaargang Hechtssrragea. Hygiëne en Veiligheid Bczs reelams loopt tot 1 Augustas 1926 KWATTA SOLDAATJES blijven ALTIJD geldig Etectrisch licht over heel Texel. Van week tot week Inzenders van 250 Sterretjes Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 UITNIPPEN EIST BEWAREN 72 LSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel moor: 10 ct. Dozolfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnement lagoro regolprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné ondeiteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Wielrijder. U behoort op de rijweg eD, als het er is, op het rijwielpad. Het trottoir is voor de voetganger. Geef de voetganger die over steken wil, daartoe gelegenheid „Jakker" niet door met de gedachte, dat die voet ganger zich maar redden moet. Bedenk, dat spelende kinderen niet op het gevaar letten Watzy aan oplettend heid missen, moet Gij dubbel hebben. Men onderhoudt zijn tanden door ze goed te reinigen door ze ilink te gebruiken door ze regelmatig aan tandheelkundig onderzoek te onderwerpen en door alle zieke tanden vroegtijdig te laten herstellen. Lijders aan T.B.C. Men kan van tuberculose genezen,maar het vergt tijd en geduld. Hoe eerder Gij uw huisdokter raadpleegt, hoe groocer kans op herstel Gij hebt. Kleine wonden ge nezen vlugger en beter dan groote. Droge hoest, gebrek aan eetlust, spoedige vermoeidheid, vermagering kennen beden kelijke verschijnselen zijn. Degelijl: onder zoek door en voorlichting van een genees kundige is dan noodig. Richt U in geen geval tot een kwakzalver. GEZONDHEIDSRAAD. Het Net. Naar we reeds eerder meldden, zal zoo wel het laag- als hoogspanningsnet, dat heel Texel van electriciteit zal voorzien, grootendeels ondergronds worden aange bracht. De heer Ir. Dros, die op uitnoodi- ging van 't Gemeentebestuur e nige elec- trifteatie-planuen ontwierp, nam daarin hoogspannin skabels op van uiterst geringe afmetingen (3 X ld mMs en 3 X 1 mM3) en dacht zich de laagspanningsnetten - met uitzondering van die te den Burg alle boven groDds. De directeur van het Provinciaal Electri- citeilsnet (P.E.N.) bracht hiertegen in, dat het te allen tijde mogelijk moet zij a van 6000 Volt stroomsterkte, waarop bovenge noemde hoogspannings-(H.S.)-kabels bere kend zijn, over te gaan op 10.000. In dat geval moeten veranderingen aar, kabels en centrale, welke veelal met groote kosten gepaard gaan, vermeden worden, doch waaraan men echter bij zulk een geringe kabeldikte niet zal ontkomen. Zuinigheid zou dus de wysheid bedriegen. Bij de ge ringe vervoercapaciteit van deze stroom- leiders zal een nieuwe kabel noodzakelijk worden zoodra de tijd voor uitbreiding ddar is. Ook uit technisch en economisch oogpimt meent het P.E.N. kabels van zoo geriDge doorsnee te moeten afradeD. Hierover zul len we evenwel niet uitweiden, daar het nut eener verhandeling over de potentiale gradiënt aan de omtrek van geleiders maar twijfelachtig zal zijn en bovendien buiten het bestek van dit artikel valt. Ock wat de laagspannings-(L.S.)netten aan gaat geeft het P.E.N. de voorkeur aan on dergrondsche aanleg. De onderhouds- en reparatiekosten toch zullen dan bijzonder gering zijn en de bedrijfszekerheid grooter wat juist met het oog op de electrisch vellichte Eierlandsche vuurtoren van over wegend belang is. Het P.E.N beveelt daarom H.S. kabels aan van 3X16 en 3X10 mM3 en uitge nomen de Koog en Oost met omgeving ondergrondsche aanleg. De kosten zullen dan hooger zijn f 40.OOI1,) maar de groote voordeelen van een dergelijk net wegen ruimschoots teg n deze extra uitgave op. Aanvankelijk meende de heer SmicK eine. directeur van het P.E.N. evenwel ter wille van kostenbesparing tot bovengrondsche aanleg te moeten adviseeren, doch later, onder invloed van de lagere geldkoers, helde hij meer en meer over tot grootendeels ondergrondsche aanleg, waartoe thans ook is besloten. Werd indertyd in de exploi tatie-begrooting een rente van 5 pCt. aan genomen, gelet op de tegenwoordige koers stellen B en W zich voor tegen lagere rente te zullen slagen, (aanvankelijk was de rente der te plaatsen leening op 57s pCt. vastgesteld.) Teneinde de druk der aflossing in de eerste jaren, welke uiteraard de moeilijkste zullen zijn, te verdeelen, is aangenomen dat een annuïteitsleening zal worden aan gegaan d w.z. een leening, waarbij rente en aflossing in totaal ieder jaar evengropt zullen zjjn Gedeputeerde Staten zullen aau een dergelijk, reeds nader uitgewerkt, leeningsplan hun zegel moeten hechten. Ingeval deze goedkeuring wordt verkre gen zal het nageslacht evenzwaar worden belast als de oprichters. Het plan, dat bij de op handen zijnde electrificatie als leidraad zal dieneD, ver meldt o.a. het volgende a. een ondergrondsch H.S. net met toe- behooren. 1. van den Burg lang Schilderweg en Schatsweg naar Oudeschild. 2. van den Burg door enkele perceelen land en langs de Hoornderweg naar den Hoorn 3. van den Burg langs Koogerweg tot Mientcrglopvandaar langs Pijpersdijk, Westerweg, door Waalenburg, langs Post weg naar de Cocksdorp en van Postweg langs Duinweg tot Eierlandsche vuurtoren b. ondergrondsche L.S. netten in de dor pen den Burg, de Cocksdorp, den Hoorn, Oosterend, Oudeschild en de Waal. c boven grondsche L.S. netten van het Mienterglop door de Koog en van Oosterend over Zevenhuizen tot door Oost. Ziehier al hetgeen we omtrent het net in de ons welwillend verstrekte bescheiden aantroffen. Een volgende maal volgt een bespreking van het stroomtarief. 3-10 April. Nogeens: 't Nieuwe Kabinet. Minister do Goor heeft than* ook aan de Eetste Kamer z(jn Kabinet officieel voor gesteld en dit tevens vergezeld doen gaan V3n een regeerirgsverkUring of liever, b(j heeft zich geconformeerd aan de regeeri; ge- etklaring in de Tweede Kamer afgelegd. Hjj verklaarde, dat bet bem een eer en een genoegen was, in de vergadering d: r Ka mer aanwezig te zyn. Meteen heefede mi nister daardoor aan die leden van de Senaat die ook wel eens hun licht wilden laten schijnen o»er de regeeringscrisis, de gemak kelijke gelegenheid daartoe gegeven. Met de discussies ging het al ongeveer zooals in d9 Tweede Kamerze gingen meestal langs het Kabinet heen eD bepaal dsn zich vooraametyk tot de „schuldvraag" Eee bijzonder scherpe aanval werd daarbij dror de katholiek Van Lanschot op de he6r Marchant gedaan, omdat deze, naar zijd tneeDing, de katuolitken beeft willen dwin gen tot een Dieuwe meerderheidsformatie Natuurljjk bleef deze aanval nietonbean'- Kooid en cam prof van Embden bet vooi z jn partijvoorzitter op en stelde by meteeD ie katholieken in staat van beschuldiging wat betreft de veiantwoordelijkheid voorde Kabinetscrisis en de large duur daarvan. De moordaanslag op Mussolini. Van de bmtenlaudecho gebeurtenissen der fgeloopen week trok we! de mislukte moordaanslag op Mussolini het meest de aandacht. Dit wa3 nu reeds voor de derde maal, dat een aanslag tegen het leven van de Italiaamche dictator ondernomen werd. En deze keer is het doodsgevaar hem al /oer nabij geweest. De üaliaansche bladen bewaren, dat bet I a'ieacscbe volkslied bet leven h-tft gered van de Duce. Tuen hy net plein overschreed om in zijn auto te -tappen fo'gfeju'gd door de meeigte, hief deze ce itklaps s; ontaan het volkslied aaD, waarop Mussuimi met een xuk het hoofd in SVP r-.V' geknipt uit de achterzijde der 5 cents KWATTA Reep-etiketten ontvangen gratis en franco 1 prima, verzilverd Vulpotlood merk „Marquise". Het beste Fransche Vulpotlood, winkelwaarde f3, Inzendingen met opgaaf van juist adres aan KWATTA - BREDA. Afdeeling RECLAME. de Dtk wierp. Juist op dat moment koalde bet schot, dat hom bad moeten Uooden, doch nu slechts de punt van z(jn Deus doorboorde. AaDvankeiyk verwekte de moordaanslag een geweldige opschudding. De getroubleer- de Eogelache daderes werd door de menigte bont en blauw geslagen en de opgewonden zwarthomden koelden later op do dag nog bun woede aan do ruiten en meubelen in de woningen vaD een aantel socialisten. Maar de op .vindiDg heeft niet lang geduurd Niet alleen heeft het kalmeerend woord van Mussolini, dadelijk na de aanslag gespro ken en zjjn bevel om alle repressailles acb'erwego te lateD, daartoe veel bijgedra gen, maar zeker niet minder het feit, dat de daderes een ontoerekenbare buitenland- sche is, voor wier misdaad toch moeilijk de niet-fisoistische Italianen verantwoorde lijk kunnen worden gesteld. O middellijk na de aanslag heeft de me nigte aan Mussolioi een indrukwekkende ovatie gebracht, waarby deze een toespraak hield die t)t groote geestdrift aanleiding gaf. Vooral was dit het geval toen hij verzekerde dat bjj ook tegenover het bu - lenland geen vrees koestert. Later getuigde hij, dat Bal de politieke iing zal breken „opdat Italië leve en ten volle z.jn bestaans recht in de wereld opeiscbe". Mat veel vlagvertoon en door een groot escorte van oorlogschepen vergezeld is Mussolini dezer dagen ondacks z(jn ge kwetste neus de Middellandsche Zee ovei- gestoken om een bezoek aan Tripolis te brengen. Landverraad. Maby, de Fransche minister van binnen- landsche zaken, is gezoDd en wel te Parys teruggekeerd, maar men zal hem daar ïoo'rioopig niet weer achter dereg6eriDgs tafel zien verschijnen. Men meent, dat hot zyn bedoeling is thaDs maatregelen te nr- men om zich te zuiveren van de blaam, die zijn vercordeelicg wegens défaitisme en verraad op hem beeft geladen. Zooals men weet is bem juist in de Kamer het verwyt gemaakt, dat hy weliswaar amnes tie beeft gekregen doch nooit iets onder Domen heeft om zich te relubiliteareD, wat Caiilaux wel gedaan b< efr. B'iacd zal over bet heengaan vanMalvy zeer zeker niet droevig gestemd zijD. Ma'.vy was voor zy.i toch al niet sterk Kabinet ongetwijfeld een gevaar. Uit de Engelsche Mijnwerkerswereld. In Engeland hebben Viydag de gedele geerden van de E*gelscbe mijn werkers ver gaderd om de houding der pany in h6t steenkolen vraagstuk vast te stellen. Met eeoige spanning werd bet resultaat van deze byeenkomït afgewacht orc.dat allicht over de vraag „oorlog of vrede" zou wor den beslist en daarvan voor het gebeele bedryfsB.ven in Engeland zoo ontzaggelijk veel afaangt. De spanning was des te groo ter waar bekend geworden wa«, dat de extremisten met kracht aar stuurden op bet proclameeren van de staking of het stellen van een dieDaangaand beslissend ultima tum. De beslissing is echter Dog niot govalleD. 't Ia te hopeD, dat de nadere onderhande lingen mst de directies tot een bev edigende overeenkomst mogen leiden. De Vereen. Staten en de Wereldvrede Coolidge, de president dor Vereen. S'aten heeft ter gelegenheid van de eerste steen legging van het Persgobouw te Washington een rede gehouden over de urgente intor- internationale vraagstukken Uitvoerig heeft hij daarby uiteengezet, dat Amerika tot bet Wereldbof weneebt toe te treden, om het internationale recht to bevorderen. Tot do Volkenbond zal Amerika Diet toetreden daar het zich wensebt te onthouden van inmengiDg in andermans zakeo. En wat de ontwapening betreft verzekerde hy,dat Amerika deze wenscht te bevorderen maar dat de volken elkander tevens bater dienen te verstaan, omdat ootwapeniug anders niets getfe. Sportnieuws. Alhletiek. Het bestuur der Sportvereeniging alhier besloot dezer dagen gedurende de zomer van tijd tot tijd athletiek-oefeningen te organiseeren. Ais leider zal een daarvoor geschikt persoon worden aangezocht. Nederlaagwedstrijden. S. V. „Texel" zal in 't komende seizoen nederlaagwedstryden houden, waarby voor de winnende teams fraaie pryzen beschik baar worden gesteld een verzilverde beker, verzilverde lauwertak en een verzilveid kruis. Naar vermoed wordt zal de deelname groot zijn. Proefelftal N.H.V B. Naar uit een door het bestuur der plaat selijke sportvereeDiging ontvangen schry- ven blijkt zyn deheeren II. en N. Ran als spelers aangewezen in een proefelftal N H V.B., de eerste als midden-voor de laatste als links-binDeD. De wedstrijd is Zondag 1.1 te Alkmaar gespeeld en werd door dit elftal tot een goed einde gebracht. Naar we vei oamen werd door do gebr. Ran knap spol geleverd. Loos alarm. Maandagavond verspreidde zich hier het gerucht, dat op de Hoogeberg hofstede Panorama een prooi der vlammen dreigde te worden. Velen spoedden zich derwaarts maar reeds spoedig bleek, dat van brand geen sprake was. Vermoedelijk besteeg een auto de zuide lijke helling van de Hoogeberg en hield men het felle licht, waarmee zijn lantnarrs het duister doorboorden alvorens de wagen de top had bereikt, voor een brand, die in „Pauorama" zou zyn uitgebroken. Loos aluim gelukkig!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1