m m JAmREEP No 4010 Woensdag 21 April 1926 398te Jaargang Rechtsvragen. Van week tot week Uw Huid PUROL Electrisch licht over heel Texel. Beter dan Goed: DE BESTE Texelsche Berichten Gemengd Nieuws ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOiJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Het Tarief II. In ieder geval zal het'dus niet tot een zuiver K.W.U tarief mogen komen, daar de boel dan spaak loopt en de rendabiliteit van het bedrijf onder die omstandigheden ernstig zou worden bedreigd. Boven het vastrecht tarief zal een bedrag moeten worden vol daan, afgemeten daar het aantal verbruikte K.W.U. Waar in een dergelijk tarief de moeilijk heid schuilt duidden we met een enkel woord reeds aan hoe moet het bedrag, dat als vast recht moet binnenkomen, over de T.E.M. klanten worden verdeeld We kunnen daartoe verschillende wegen bewandelen, doch „keur baert augst" daarmee wordt de kwestie niet gemakkelijker. We zouden het vast recht afhankelijk kunnen stellen van het bewoonde vloeroppervlak, van het aantal vertrekken of van 't stroomverleden d.w.z. van het aantal K.W.U. dat in een voorgaande periode werd afgenomen. Daar dit laatste echter alleen voor den Burg mogelijk is, zal daarop het vast recht niet kunnen worden gebaseerd. Ook zou men het vast recht in verband met de hoofde lijke omslag kunnen vaststellen of en dat gebeurt veelal het aantal lichtpunten tot grondslag kunnen nemen. In ieder geval zal de welgestelde landbouwer meer moeten „dokken" dan de visscherman, die maar nauwelijks in de behoeften voor zich en de z(jnen kan voorzien. Op welke wijze dit vraagstuk zijn oplossing zal vinden wagen we niet te voorspellen. Vaststaat evenwel "dat we hier een moeilijkheid hebben, die niet „zoo maar" uit de weg valt te ruimen en degelijke studie vereischt. Een juist tarief toch is voor het welslagen van de on derneming van het hoogste belang. Het P.E.N. wil hierin niet treden, wat zeker juist gezien mag heeten, daar het met de plaatselijke toestand en onder linge verhoudingen niet voldoende bekend is om in dezen juist advies te kunnen uit brengen. Wanneer we hier verder een tabel geven, vermeldende welk bedrag bij een zeker aan tal lichtpunten aan vast recht moet worden voldaan, mag deze slechts onder voorbehoud worden aanvaard. We ontleenen deze ge tallen aan een staat, als bijlage door B en W aan hun Memorie van Toelichting „Electrificatie" van Augustus'25 toegevoegd 1 lichtp. f 14,7 lichtp. f 48,— 2 22,- 8 52,— 3 28, - 9 56 4 34,- 10 60,— 5 40,- 11 64,- 6 44,12 of meer 68,— Voegen wc hieraan nog toe, dat destroom- prijs per K.W.U. vermoedelijk plm. 15 cent zal bedragen, dan hebben we hiermee de voornaamste punten, welke onder bovenge noemd chapiter vallen, besproken. 10—17 April. Lente-tij. De Lente maakt het goed. Ze b6an.woordt aan de dichteilflke beschi ij vingen waarin we haar zien als de blozend6 jor.kvrouw met goudblonde lokken, hemelsblauwe oogeD, een lach op haar gelaat en haedeD vol bioimen. Hoe dikwijls hebben we haar ook niet anders gekend Als de wispel turige, nukkige dwmgelandes met wappe rend gewaad en vliegende haren, die M ait zjjn staart liet roezen en April vergunde te doen wat hy wil. De Lente maakt het inderdaad goed - boei goeu. Eu overal in de natuur laai ze haar schoonh-id sprekeo. I btt teere giten da1 d-j w(j le velden bedekt, in de m g e- lyke kleuren en tinten waarmee de bifi- Doos 30 ct. wordt mooier en ook blanker door schen zich sieren staan in deze dagen wel bet schoonst en het meest in de beide streken van ods laad, waar thans de bolge wassen staan in bun volle pracht, of daar waar de boomgaarden weer prijken in hun schitterende bloesemtooi. Duizenden en duizenden trekken in deze dagen weer naar de bloembollenstreek en naar de Betuwe om daar te genieten van de kleurenpracht en telken jare herbaalt zich dat. Zelfs vele vrtemdelingeD komen het wordere, schitterende kleurenspel zien, dat de Lente daar speelt. De laatste dagen brachten regen, in meer of mindere mate, die vooral waar waterschaarsohte ontstond na droge Maart-maand en waar dorstige akkers smachtten naar een groeizaam bui- 'je, met vreugd werd begroet. Het spreekt vanzelf dat die regen figuurlijk gespro ken niet overal in goede aarde viel, maar die opmerking konden we ook wel achter wege laten. Een Europeesch gevaar? Tusechen Duiischland en Sovjet-Rusland worden onderhandelingen gevoerd over een Uuitsch-Russisch tractaat en te Londen en Parijs maakt men zich daarover blijkbaar viet weinig ongerust. De Ecgeleche en Fransche pers hebben er in de afgeloopen week beel wat over geschreven en duidelijk bleek bet dairbij dat men Duitschland niet veitiouwt De „Times" sloeg zelfs alarm en beweerde te weten, dat het er bjj de onderhandelingen om te doen is Rusland een btbooriyk tegenwicht te verzekeren egeD de door Duitschland gesloten Looarnc- overeeokomst en Duitschlands toetreding lot do Volkenbond Inzonderheid zou bet daarby gaan over een z.g. neutrallteitsbe- paling, d.w.z dat als een der landen door derden mocht worten aangevallen, de neu traliteit in acht genomen zal worden. Ergo als Ruslacd het eens met de Volkenbond ian de 6tok mocht kijjgen, Duitscblaod geen ei kele medewerking ral verlec-nen. De Duiischo regeering heefi zich gehaast om te verklaren, dat het te met Sovjet- Rusland te sluiten verdrag niet in str|jd zal zijn met de veiplichtingen, die uit de Locarns-over6enkomst voortvloeien, noch o strijd met het Volkenbondsatatuui, maar te Parijs en Londen biyfc men de zaak wamrouwen De pas Dog gepubliceerde 'oritf van Tejitsj rin inzake de ontwaperings coi ferentie en waarin deze uiteenzette, waarom So-jet Rusland daaraan riet zal ednemeD. was zoo bitter en ftl gericht ti gen de Volkenbond, dat z9 schier als etn beleediging voor de deelcemers wordt be schouwd. Afgewacht dient te worden wat er van het Duitscb-Russische tractaat terechtkom maar in elk geval kunnen de Europeesche ki=n e'aijjea uit de zaak de leering trekken •Jat er verontrustende toekomstmogeiyk reden ztjD, indien Duitsctlind 6ees buiteD te Volkenbond mocbt worden gesloten. Mijnwerkersconflict. Hoewel de E golsche pers veel aandacht s;honk aan de Duitscn Russische onder- oandelingen, was er toch ook bet d'bigend conflict ia bet mynbedryf, dat beslag op haar legde. Dreigend, zoo is de toestand inderdaad. De onderhandelingen tusscben de myneigenaren en de mijnwerkers hebben niet tot overeenstemming geleid, wat ten gevolge heeft gehad, dat de regeering be middelend is opgetreden. De le Mei loopt de termijn van de staats subsidies aan de mynen af Tegen die tijd moet dus een vergelijk worden gevooden. Men beeft dus nog geen twee weken tijd mser over. Ook worden door beide pariyen maatregelen getroffen voor 't geval het tot een sUkitg mocht komen. Hi t loten atie- nale Mij i werkerrcomi dat in de afgeloopen week te B u^sel bijeenkwam, heeft zich solid .ir vetkiaard met de Eogeische mijn werkers en voklaarde zich eventueel be reid, maatiegelen te centen om de u tvoer van steenkool naar Engeland te verbieden. Schadeloosstelling. De uitslag van het voorloopig referendum inzake de schadeloosstelling aan de Vorsten buizen heeft er ongetwyfeld niet weinig toe meegewerkt, dat de Duitsche regeering bet thans eens is geworden met de leiders der regeetingspanyen 0'er het door haar ont worpen compromis-voorstel. Dit voorstel houdt o. m. id, dat er een speciaal gerechts hof voer het vaststellen der schadeloos stelling zal worden ingesteld, bestaande uit vier jurisien en vier leoken en gepresideerd door de president van het gerechtshof te Leipzig De Duitsche en de Baiersche Volkspartij die aanvankelijk tegen .het regeerings ontwerp gekant wnreu, hebben hun verzet opgegeven. Afgewacht dient thans te wor den of de sociaal-demooraten zich met het ontwerp zullen vereenigen, dan wel, of ze met de Communisten aan een volksrefe- rendum zullen biyven vasthouden. Men denkt echter, dat ze thaos met de regee ring zullen meegaan. De krijg in China. In China is in de laatste dagen de stryd nog krachtig voortgezet. Deze concentreerde zich voornameiyk om Peking De troepen van T'jang-tBO-lin zyn ook naar de stad opgerukt, nadat zy do nationalistische troe pen die ben de weg versperden hadden verslagen. In PekiDg heeft de nieuwe re- geeriDg die de siaa'sgreep uitvoerde gezorgd voor de bandbaviog der orde Tsjang-teo- lin zelf ia nog niet te Poking verschenen en met Woc-pei-foe schijnt dit evenmin het geval te z(Jo. Ozerigeoe zyn de berichten zoozeer verward, dat m<*n er geen duide- iyk beeld door krijgt van de toestand. Ver inoedtiyk is do toestand zelf niet minder verward. Met de glorie van de christen- gentraal Feng schijnt het echter voorloopig uit te zijn. Waar hij zich ophoudt en wat er van züo leger overgebleven is, valt ech ter niet met z kerbeil te zeggen. Texelsch Fanfare. In verband met het Wieringer Con cours ia do kornonde Meimaand (liemf- vaartsdag 13 Mei) werd Zaterdag 1.1. door T xelsch Fanfaro in de muziektent in het Park alhier gerepeteerd. Hoewel het ij zere a h k het Park g sloten hield heb ben velen zlcb verlu-tigd in de opwek kende schetterkianken, die da voorjaars avondlucht vuide met biij gerucht van r rooi ijk e geluiden. Koninklijke Verjaardag. Ter gelegenheid van de verjaardag van ZKK. Prins H mdrik woei van enkele gebouwen de driekleur. OUDESCHILD Watergebrek. Gedurende een week of drie hadden we te Oudeschiid watergebrek. Dagen laug zag men dan ook bandkarren met bussen bMadeu langs de N.euwe weg aaar de pomp rijden, welke daar geplaatst is en uitnemende diensten bewijst. Er werd zelfs zooveel gebaald, cat het dik wijls gebeurde, dat de we! geen water meer gaf en men een paar uur moest wachten. Naar wij vernamen overwegen B en W er een tweede pomp bij te plaatsen. De regen, van Maandagmorgen was dus wal heel welkom en gaf, a s uitzon dering op de regel, veel b.'ij la gezicht' n „Prins Hendrik." H t motor zei'schi.p „Prins Herd, ik" is Mandag in de baveu binnengeloopen Voor Allen die Sukkelen niet verstopping of moeilijken cn onregel- matigen Stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeer- tabletten onmisbaar. Z\j werken vlug en radicaal en veroorzaken niet de minste kramp Doos 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. om de leerlingen der zeevaartschool van Texel aan boord te nemen en daarop een oefoningstocht te maken op de Zuiderzee. Dinsdag verliet de „Pjins-Hendrik tot dat doel de haven. De heer Bossen oud dir. der zeevaartschool maakt de reis mee. Een voorbeeldige straf. Te Leipzig zijn twee leden van de Frontbann, die in October 1925 een bom aanslag op een synagoge aldaar balden beraamd, veroordeeld tot vijf tuchthuis straf. Dierenmishandeling Te Roosendaal is een Rucphensch koop man verbaliseerd, die in een mand van nog geen meter in leDgte en breedte 5 groote ganzen en 4 konjjnen vervoerde. Uit Liefde. In een bosch bij Dernburg werden dezer dagen de lijken gevonden vaü een 24 jarige koopman en zijn 19 jarige verloofde die uit liefdeskommer, zooals uit eeu gevonden brief bleek, tezamen de dood hadden gezocht. De jonge man had eerst bet meisje en daarna zichzelf een kogel door de slaap gejaagd. Mond- en klauwzeer. In de Zweedscho provincie Scania breidt het mond- en klauwzeer zich snel uit. Er zijn proeven genomen met ver schillende methoden (ils afmaken en isoleering) om de ziekte te stuiten, doch tevergeefs. Zij heeft hetzelfde kwaad aardige karakter a's in 1924 en het begin van 925 en de Zweedsche veterinaire dienst is zeer pessimistisch gestemd over de toekomst. Korle metten. Sedert eenige weken w ird op de onder neming Manmboon ter oostkust van Sum. een Chineescbe contractkoelie vermist, die met eenige kameraden samenwoonde. Bij onderzoek is gebleken, dat dez9 vrienden, g> örgard dat do man niet zjjn deel der huiselijke plichten vervulde, hem maar eenvoudig tot straf en onder- icht de uek hebbea afgesneden; waarop het lijk in de rivier werd geworpen! Een afdoende methode legen luiheid schijnt dit wel I Botsing in de lucht Bij oen botsing tusscben twee vlieg tuigen boven het vliegterrein te Henlow in Bidfordshire zijn de vijf inzittenden twee vliegers en d» ie meciniciens, gedood De machines vlogen op ongeveer 800 M. hoogte rn zijn in volle vaart te pletter gevallen, Geen honger I on. Het stadje Waldenburg in Sileziöhad ook zijn hongerkunstenaar. Deze mocht zijn glazeu kast even verlaton om zich door een geneesheer te laten onder zoeken Bij deze gelegenheid vernam hij echter, dat zija manager al het binnen gekomen geld had ver bra11 en dat hij zelf dus te vergeefs had honger geleden. Een militair vliegtuig voor 50 man. De Engel-che m lifaire vliegdienst laat naar gemel i wordt - een vliegtuig ont werpen waarme> vijftig man troepen mot uitrusting zullen kunnen worden vorvoeid, on dat een snelheid moet kun nou oi-lwikkelen van 100 mijl por uur, TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel moor: 10 ct. Dezelfde advortontie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekond. Bij abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1