\IZ WOUDA's No 4011 Zaterdag 24 April 1926 398te Jaargang Bericht aan onze Lezeressen. J®»*»? Bechtssragsa. ¥oor feet jong© 6EWETEEI. Schapenfokkerij. Dat dost A FEUILLETON ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Ten gerieve van onze dames lezeressen hebben wij besloten binnenkort over te gaan tot het wekelijks plaatsen van een nieuwe rubriek „Voor de Huisvrouw", waarin w(j naast nuttige wenken, voor keuken en huis, recepten enz. ook elke week een aardig mode ontwerp voor dames- of kinder- kleeding zullen illustreerenen beschrijven. Van deze ontwerpen zullen steeds doch uitsluitend voor abonneé's van de „Texel- sche Courant" knip-patronen beschikbaar zijn (voor kinderen naar de leeftijd en voor vrouwen en meisjes in de bovenmaten 42, 44, 46 en 48Voor het bestellen der patro nen zende men als bijdrage in de kosten slechts 55 ct. in postzegels of in geld aan de administratie van de „Texelsche Cou rant" met opgave van volledigen naam en adres, bovenmaat en nummer van het ver langde ontwerp. De patronen worden uiter lijk binnen acht dagen bij U bezorgd. Bovendien wordt b(j elk patroon een vol ledige gebruiksaanwijzing gevoegd. Verder doelen we mede, dat we ons ver zekerd hebben van, de medewerking van een deskundige op het gebied van costume- en lingerie-naaien, nuttige en fraaie hand werken, die vragen op dit gebied kosteloos zal beantwoorden en zoo mogelijk nadere inlichtingen zal verstrekken. "We stelkn ons voor in de eerste week der volgende maand deze rubriek te openen. - Ziehier een portret van Nikkertje en Dik- kertje, de twee ondeugende bengels, die enkele weken geleden aan de waakzaamheid van kleine Liesje ontsnapt zyn toen zij een paar bloempjes wilde plukken en een oogen- blik niet op het kinderwagentje lette, waarin de beide poppen deden of zij sliepenDe beDgels zijn weggeloopen en hebben samen roman van 62 REINHOLD ORTHANN. De lamp op de met flesschen glazen en a'lerlei zonderling gevormde buizen bedekte werktafel flikkerde van tijd tot tijd be denkelijk, alsof ze door den tocht uit wilde waaien en een onbehaaglijk vochtige kilte vulde meer en meer het weinig aanlokke lijke vertrek, want ook het laatste vonkje in de kachel was gedoofd. Om negen uur in den avond was Düringhoffen uit doctor Giersbergs sana torium thuisgekomen. Zonder het eenvoudig avondeten aan te raken, dat zijn hospita voor hem had klaargezet, was hij aan zijn werktafel gaan zitten om te schrijven en hij schreef maar steeds verder, hoewel het middernachtelijk uur reeds lang voorbij was. Een groot aantal kleine papiertjes, waarop kortere of langere >panteekeningen of ook wel haastig daarop neergeschreven scheikundige formules stonden, lag naast hem opgehoopt en hij gebruikte deze thans oogenschyniijk om er één groot, samen hangend geheel van te maken. Dat hem deze bezigheid niet gemakke lijk viel, openbaarde zich even duidelijk in de zonderling vermoeide, afgematte uit- Zelfrijzend Bakmeel een uitstapje gemaakt naar Sprookjesland. Nu zy weer heelhuids van hun avontuurlijke reis terug zijn, hebben zij ons vanmorgen op het kantoor van de Texelsche Courant, je weet wel, in de Parkstraat bezocht, om te vertellen, dat zij aan al de jongens en meisjes een getrouw verslag vau hun tocht door het Tooverland willen geven. Wij hebben beloofd dat wij hun verhaal in ons blad zullen plaatsen en dat wij er zelfs nog mooie plaatjes bij zullen maken Goed opgepast dus en steeds trouw ons blad nazien, want eerstdaags in de Mei-maand beginnen wij ons nieuwe verhaal voor de Jeugd „Nik kertje en Lokkertje in Sprookjesland." ii. De Texelsche ooien op Texel wierpen over 1925 gemiddeld per ooi 1.81 lam en die op het vaste land 1.90. Het vorig jaar waren deze cjjfers resp. 1.82 en 1.91. Hoewel uit deze en vroeger verkregen cijfers mag wor den aangenomen, dat de vruchtbaarheid door uitwendige omstandigheden kan wor den beïnvloed, kan het ook wel als vast staande worden beschouwd, dat het een erfelijke eigenschap is. Men zal dus wys doen bij de keuze van het fokmateriaal op de vruchtbaarheid van ouders en voorouders te letten. Zooals wij eerder opmerkten gaat het niet om de kwestie of het betref fende dier een een-, twee- of drieling is, maar meer om het gemiddeld aantal lam meren, dat door de ouder3 en voorouders is geworpen en zal aan regelmatig twee linggeboorten de voorkeur moeten worden gegeven. Betreffende het verloop van het aantal fokkers gedurende de laatste 3 jaren kun nen wij het volgende overzicht geven 1 Jan. '23 1 Jan. '24 1 Jan. '25 Einde '25 Texelsch Vasteland N.H. 49 62 90 99 Texel 63 58 51 52 112 120 141 151 Lincoln 10 7 4 4 Wensleydale 4 1 1 1 Op Texel tellen we 12 fokkers met meer dan 50 ingeschreven ooien, waarvan 1 er zelfs 105 heeft. (P. Dalmeijer, Oudeschild 54 ooieD. H. C. Dijt, Westergeest, 81. S. C. Eelman, den Burg, 75. D. Hin, Dijkmanshuizen, 54. C. Keijser Hz. den Burg, 59. D. Cz. Keijser, drukking op zijn bleek, mager gezicht; als op de wijze, waarop hij telkens met de hand langs zijn voorhoofd streek en van tijd tot tijd gedurende enkele minuten schijnbaar doodelijk uitgeput in zyn stoel achterover leunde. Maar ondanks dit alles gaf hij zyn ar beid niet op en telkens na zulk een korte klaarblijkelijk half onvrijwillige rustperiode woelden zijn vingers weer des te haastiger in de kleine briefjes, vloog zijn pen weer des te sneller over het zacht ritselende paper. Van een kerktoren in de omgeving klonken twee doffe slagen toen bad hij eindelijk de laatste pennestreek op papier gezet en viel bij met een diepe zucht tegen de harde houten leuning van zijn stoel aan. „Klaar!" mompelde bij half binnensmonds en na verloop van een minuut voegde hij er met een tweede zucht, die uit het diepst van zijn hart scheen te komen, aan toe „God zij dank klaar!" Hij rangschikte de beschreven vellen papier zorgvuldig, trok de schuiflade van zijn werktafel open en deponeerde ze daarin In deze la bevonden zich bovendien nog verscheidene met een korrelig wit poeder gevu de flescbjes. Het eene ca het andere haalde Düringhoffen er uit te voorschijn en bekeek ze hij het armoedige schijnsel der lamp langen tijd met zulk een liefde volle opmerkzaamheid, zooals een vrek zijn heimelijk bijeengeschraapte schatten of em ROODESIER TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Purol, kan men zeggen van hen, wier huid van handen en gelaat er altijd even goed verzorgd uitziet. Volgt hun voorbeeld en koopt een doos Doos 30 ct. FÜBOL Ruitersplaats, 79. Jb. S. Kejjser, den Burg 105. L. L. Keijser, de Waal, 71. P. Keijser' Harkeubuurt, 69. VV. S. Keijser, de Waal, 75. Jb. Zuidewind, Kerkeplaats, 57. M. Zui- dewiud, de Kamp, 63). Bevordering afzet fokvee. Als resultaat van onze bemoeiingen ter bevor dering van de afzet van fokmuteriaal kan het volgende worden vermeld Zooals reeds is medegedeeld heeft onze Comimssionuair in Hongarije tenslotte het zenden der schapeu outraden en hebben w(j de proefzending afgelast. Huif A pul smaakte de vereeniging tot verbetering van de schapenfokkerij de vol doening aan een heer uit BeJgiö een 4Ü-t;U éénjarige Texelsche ooien en I dito ram te mogen verkoopeu tegen prijzen van gemid deld ruim f 87 voor de ooien en f125 voor de ram. De levering had in de eerste helft van Mei plaats en de kooper was over de dieren zeer tevreden. Het spreekt vanzelf, dat zij met deze eerste buitenlandsche transaeiie zeer in haar schik was. lu Mei verleende zij haar bemidueling bjj de aankoop van enkeie partijen lok kun me ren voor provinciale en interprovinciale rekening. Voor ooilammeren werd lot 1 5u en voor een enkel prima ramlam tot f 100 per stuk besteed. De Tentoonstelling op Texel heeft als markt van fokschapen ongetwijfeld aan haar doel beantwoord. Voor de fokkerij in Gro ningen hadden belaugrijkeaaukoopen plaats Enkele fokrammen verhuisden ook naar het vaste land van Noord- en Zuia-Hollaod en Gelderland. Naast deze koopers en vele oude bekenden, zagen wij dit jaar verschil lende nieuwe gezichten. Geconstateerd kan worden, dat de belangstelling voor de Texelsche Schapenfokkerij nog steeds toe neemt. De kwaliteit en do aanvoer waren dit jaar op peil. Wij hopen en vei wachten dat uit in de toekomst nog zal verbeteren. Van de bedongen prijzen noteerden we f140.voor eenjarige ooien, 183. - voor.^r ooilammeren, f32u.voor een oudere ram, f 250.voor een tweejarige ram en f 175. voor ramlammeren. Ook voor de Tentoonstelling te Alkmaar bestond dit jaar goede belangstelling De inzendingen welke voor 't eerst uitsluitend uit „Texelaars" bestonden waren talrijk en van goede kwaliteit. Een nieuwigheid was daf voor de beste ram en de beste ooi kampioensprijzen weiden toegekend. Deze prijzen werden behaald door ram F 351 en ooi F 1515 met hare in 1925 geboren lammeren, kinderen van voornoemde ram. Er was aan deze tentoonstelling nogal bekendheid gegeven, zoodat w(j belangstel lenden en koopers aanwezig zagen uit Friesland, Groningen, Utrechten Zuid-Hol land. Een niet onbelangrjjk aantal rammen ging tegen goede prjlzen in andere handen ove-. Voor de beide ramlammeren van do kampiocn-ooi werd f 125.— per stuk bedon gen. De aanvoer op de Rammenmarkt te Hoorn was ruim, de kwaliteit niet altjjd even excellent en do handel stug. De betere kwaliteit word echter nog goed verkocht. Herhaaldeljjk gaf de Vereeniging intus- schen nog voorlichting aan koopers en ver- koopers betreffende de omwisseling van goede fokdieren en leiaden deze adviezen de meeste keeren tot het doen van zaken. Iu December werden enkele rammen en ooien voor de fokker jj naar Spanje verkocht. In het afgeloopen jaar was de afzet van fokmateriaal dus belangrijk. Wij hopen, zoo besluit het Verslag, dat uit een en ander zal zijn gebleken, dat do Vereeniging in het afgeloopen jaar met ernst heeft gestreefd naar verbetering van de schapenfokkerij in Noordholland en eindigen met de wensch, dat zij haar streven met steeds meer succes bekroond mag zien. In ons volgend nummer een artikel over „Economische schapenteelt" van de hand van Mr. J Bierens de Haan en ontleend aan hel „Tijdschrift der Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel." Wie zijn winsten wil vermeeren Moet GEREGELD Adverteeren in de TEXELSCHE COURANT. pronkziekte vrouw haar schitterende bril- ïanten zou bekijken. Plotseling eenter schudde zijn licnaam in koortsachtige rillingen 6n het scheelde maar weinig, of het glas dat hy in de hand hield, was aan zyn bevende vingers ontglipt. Toen sloot hij de schuiflade weer en stond op. Maar zyn voeten dreigden hem hun dienst te weigeren en hij moest zich met beide handen aan de stoelleuning vasthouden om op de been te blyven. „Het gaat niet meer," mompelde hij met kleurlooze lippen, „het gaat niet meer! Ik moet justen rusten -" Hij blies de lamp uit en zocht in bet donker tastend den weg naar zyn btd, daarbij voortdurend steun zoekend op stoelleuningen. „O myn hoofd klonk het een maal zacht steunend van zijn lippen. Toen viel hy gekleed op de Kussens en van de piek, waar hij lag, klonk het na een korte pauze wederom door de diepe, nachtelijke stille van het vochtig kille vertrek„God zij dank mijn werk is gereed!" Toen de vrouw van den deurwaarder haar huurder den volgende inorgtn de koflle wilde brengen, kreeg zij op haar herhaald kloppen geen antwoord en toen zij daarop einde ij i, uoor een bang voor gevoel vervuld, zunder net gebruikelijke „binnen" de deur van zijn kamer opende, sloeg haar de schrik zoo om het hart, dal zy byna het outbytsei vies uit de nandeu had laten vallen. „Lieve hemel, mijrbeer Düringhoffen wat is er dan toch met u gebeurd?' riep zij in haar eerste hevige ontsteltenis. „U ziet er bepaald net uit als de dood in levenden lyve!" Nog steeds lag Valentin volledig gekleed op zijn bed en de vaalgrijze, sombere morgenschemering, die door het veDSter op zijn vermagerd gezicht viel, verleende aan deze scherpe, energieke trekken een uitdrukking, die werkelijk aan een doode deed denken. Bij de woorden van zyn wakkere hospita opende hij met zichtbare inspanning de donker omschaduwde oogen en zijn lippen die juist nug de diepe lydenstrekken van een hevige lichamelijke pijn vertoond had den, plooiden zich thans weer tot den ouden vriendelyken glimlach. „Ik heb wat lang gewerkt en ben, naar Het .schijnt, met mijn kleerem aan iu slaap gevallen," zeide hij op vermoeiden toon. „Het is al laat niet waar?" „Wel, de hemel moge geven, dat het nog ciet te laat is, mijnheer Düringhoff.:n," meende de brave vrouw die nu een-naai alles wat haar op het hart lag, moes' uit spreken. „Hoe is het toch mogelijk, da'<=en menschzich zoo volkomen ten gronde kan rich en. E i het av mdeten van giste,eu staat er ook nog precies zooals k het gebracht heb! Wit u het soms nog steeds b'ijv.n ontkenmn, dat u zwaai z ek beni?" Wordt vervolgd FEaëLSCHE COURAN DEN BURG: 50 cL per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1V5 regels: 50 ct. ledoro rogel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. Bij abonnomont lagere regelprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN U l'J "~*N V y TNEODOPUS NIEMEIJtft M| OPOWINCCM liCMtc Gtunioe ROOKTABAK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1