399,e Jaargang No 4012 Woensdag 28 April 1926 Rechtsvragen. Van week tot week cTCaagsche JSrief Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V. v/H LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 et. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN I Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dozelfdo advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. Bij abonnement lagero regelprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Koopen op afbetaling. Het zgD. afbetalingssysteem is in zijn algemeenheid als 'n misstand te beschouwen. Sedert jaren is het de gewoonte van vele winkeliers om hun clientèle „gemakkelijke betalingscondities aan te bieden" zooals de geijkte term luidt. Er zijn zelfs in vele steden (in den Haag zijn er opmerkelijk veel) zaken, di6 enkel goederen op afbe taling leveren, waardoor menig burger financieel ten gronde is gegaan, omdat, nadat een aantal termijnen is afbetaald, er een oogenblik is gekomen, waarop hij niet aan zijn verplichtingen kon blijven voldoen. Men kan alle denkbare goederen tegen woordig op afbetaling verkrijgen. Niet alleen kleeren, meubelen en dergelijke, maar ook stofzuigers en zelfs auto's. Vooral voor een weeldeartikel moest het afbetalingssysteem niet bestaan. Want wat i^ de ellende van het afbeta lingssysteem Men verbindt zich om in bijv. 12 termijnen de som van f 600 te be talen, te voldoen per maand, per 2 maanden of nog ander tijdvak, iederen keer f 50, Gesteld, dat hij die zulk een contractsluit, reeds 11 termijnen betaald heeft, doch bij het verschijnen van den twaalfden termijn door ziekte of iets dergelijks niet in staat is zijn laatste vijftig gulden te voldoen. JDan wordt zonder vorm van proces het gekochte goed teruggehaald door de firma, die het „op afbetaling" verkocht heeft, en de onge lukkige, die reeds 11 termijnen had afbetaald is èn het op afbetaling gekochte goel èn (dit is wel het ergste) zijn f550 kwijt. In het contract staat n.l. dat, zoolang niet het geheele overeengekomen bedrag is afbetaald het op deze wijze verkregen goed het eigen dom van den verkooper blijft. Deze laatste heeft dan nog kans, dat hij, door het op deze manier teruggekregen goed tweedehands te verkoopen, er weer 200 gulden voor maakt en dus nog 150 gulden meer verdient. Waarmede wij maar willen zeggen, dat het risico voor den verkooper lang zoo groot niet is, als voor den kooper want deze heeft 550 gld. betaald en er niets voor gekregen, behalve dan het gebruik van het artikel gedurende den afbetalings- tijd. Men spreekt dan ook bij dit systeem terminologisch juister van „huurkoop". Bij den juridiek zuiveren verkoop op afbetaling wordt het goed direct eigendom van den kooper en wordt bij wanbetaling steeds het geheele resteerende bedrag onmiddellijk invorderbaar. Met dit voorbeeld hebben we een der ergste gevallen belicht. Men houde echter wel in het oog, dat in den tegdbwoordigen tijd in zeer vele gezinnen de huisvrouw 's nachts niet kan slapen omdat zij zich de weelde heeft veroorloofd bv. een stof zuiger op afbetaling te koopen. De ver diensten van haar echtgenoot waren op het oogenblik van het afsluiten van 'tcontract zoo, dat, wanneer zij bet heel zuinig aan legde het contractueel vastgestelde bedrag er juist afkon. Maar na korten tijd, door malaise of andere oorzaak, gingen die ver diensten grootendeels verloren, en bleef er juist zooveel geld te verdeelen, dat de huis huur op tijd kon worden voldaan en men het noodigste te eten had. Maar op den vastgestelden tijd komt de verkooper van den stofzuiger en, er is geen geld en du3 moet het eens zoo vurig begeerde terug geven worden en het zuinig oversgepaarde geld ziet men niet meer terug. Het ideaal om ook een dergelijk toestel te bezitten, soms enkel omdat buurvrouw er ook een heeft, is in rook vervlogen en het mot moeite verdiende geld is voor altijd weg. Deze zorg takelt menige vrouw, die het toch dikwijls zoo goed meent, geheel af, en maakt van haar iemand, wier zenuwen tot het uiterste zijn gespannen. Het e -ns zoo mooie huiselijke geluk is uit het gezin verdwenen. En de oorza-,k is dan te v n .en m het funeste afbetanngssystiem. Dezer dagen kwam ons een advertentie in een der Haagsche dagbladen onder het oog, waarin een onzer grootste juweliers firma's, met filialen in verschillende andere steden van het land, beter gesitueerden en menschen met vaste dienstbetrekking in de gelegenheid stelde, Nederlandsch ge waarborgd tafelzilver op gemakkelijke be- talingsconditie's te koopen. „Door dit sy steem" zoo luidde de advertentie, „in na volging van het gebruikelijke in Amerika, is de aankoop van waardeloos imitatie zilver geheel overbodig". Dus onder het mom van de raadgeving geen imitatie-zilver te koopen stellen groote firma's zich tegenwoordig op het standpunt, dat men echt zilver maar op afbetaling moet koopen. Dat daardoor weer vele ge zinnen in zeer moeilijke omstandigheden kunnen geraken, doet niet ter zake. Zij bereiken met een dergelijk m. i. afkeurens waardig systeem dat de najjver tusscben de verschillende gezinnen, die het door hun maatschappelijke positie, de een meer, de ander minder goed hebben, nog grooter wordt en dat de rust die eens in het vredige gezin heeft geheerscht, geheel verdwijnt. We troffen dezer dagen in de dagbladen een bericht aan, waarin werd gemeld, dat de vereeniging van Nederlandsche beel dende Kunstenaren met algemeene stem men besloten heeft, de werken van de leden voortaan ook in huurkoop door het publiek te laten aanschaffen! Vele menschen wor den tegenwoordig teruggehouden van het koopen van kunstwerken door de hooge prijzen. Door de gelegenheid door de kun stenaars zelf gegeven, open 11 stellen wer ken in huurkoop te laten koopen, zal zeer zeker meer kunstwerk worden verkocht, maar met dezelfde kansen op teleurstelling als bij de meer prozaïsche stofzuiger. Tot hiertoe wezen we alleen op de be zwaren van het afbetalingssysteem, terwijl er toch ook enkele voordeelen aan verbon den zijn. Iemand, bijv. die door hard werken het zoover gebracht heeft, dat hij een zaak voor zich zelf kan beginnen, heeft een auto noodig, doch kan zulk een som ineens niet betalen Voor zoo iemand is het afbetalings systeem wel goed, omdat hier het bedrag der wekelijksche of maandelijksche afbe talingals exploitatiekoster verantwoord kan worden. Maar voor elk ander geval is het afbetalingssysteem een kwaad, dat, hoe eerder hoe liever, uitgeroeid moest kunnen worden. H. A. GENAAR. 17—24 April. Ons ministerie van Oorlog. Het ambt van minister van oorlog is in de laatste jaren steeds wel het miusi-aat- zename van alle ministersambteo geweest Herhaaldelijk hadden de Kabinetten moei lijkheden met of door hun minister van oorlog, voornamelijk een gevolg van het feit, dat men met het militaire vraagstuk geen weg weet. Eo nog nauwelijks is het Kabinet-de Geer aan boord van de reget- riDgsscbuit van wal gestoken of de minis ter van oorlog ad irt. marine, prof vaa R yen, laat zich weer aan wal zetten eD wenscht niet verder mee te varen De ontslagname van minister van Royen kwam wel be6l onverwacht. Er was vooraf niets vernomen van eemge moeilijkhtid in den boezem van bet Kabinet en tusscbeD de Kamer en den minster was er Diets voorgevallen. Ia het oifioieele commurdqué vond men slechts een vage aanduiding vau de reden var het beengaan van prof van Rcysn. Dia zou bestaan in „beswaren" gerezen ter vake van da voor bei t iding van e> n depar tement van Landsverdediging*. Men betf prof. van Roy-m gevraagd, wat er eigenlijk is v jorgevaütn, maar bij weigerde zich ui- te laten en ve wtes de vragers naar deo minister-president, die het, oogenblik ow te spreken, voordat d3 Kamer da büzonder- hed ;a uad vernemen, i og niet gekomen achtte. Zot-dat er rie e anders overbleef dan af te wachten en zich aau veronder stel u i-'i <•- wag., n. M n w et, dat aL eru der puu-en vaü het regeoriDgsprogram dest(jds in uitzicht is gesteld: „sammvoeging van de depar tementen vaa oorlog en marine, tot Pén departement van landsverdediging". Prof. van Royen was daarvan natuurlijk voor stander en de veronderstelling ligt dus voor de hand, dat hij heengegaan is, omdat b(j geen kans beeft gezien dit program punt te verwezenlijken. Mogelijk, dat mi nister de Geer aan de Volksvertegenwoor diging omtrent deze aangelegenheid wel spoedig klare wijn zal schenken. Intusschen trekt het wel sterk de aan dacht dat tot opvolger van prof. van Royen benoemd is de heer Lambooy, die in het Kabinet Colijn als minister van oorlog zit ting had en die in verband met de Vaticaan- kwestio tegelijk met zjjn andere katholieke ambtgenooteD, ontslag Dam. Dit geeft in de pers tot heel wat commoDtareD aanlei ding, waarover wu hier echter niet in bijzon derheden kunnen treden. EngelandDe Strijd om het Bestaan. Da groote internationale vraagstukken ?ijo op het oogenblik weer wat op den achtergrond getreden, maar geen enkele regeering kan nog aan vacantie denken. Zoo beeft Eigeland thans weer eons de moeilijkheden in zijn mijnindustrie, welke van zeer ornstigen aard z^d geworden. Btldwin heeft daarop de rol van bemid delaar weer opgenomen en naar luid der berichten zoekt bi) thans de oplossiDg met behulp vau een regeerii gsleening. De regee- riDgssubsidie zal op 1 Mei btliopeo, maar de regeeriog zal nu een leenmg op laDgen termijn verstrekken aan de mljniodustrie onder voorwaarde o.a. dat de door de steec- kotencommissie voorgestelde reorganisatie dan zal worden doorgevoerd en de niet meer economisch te exploiteeren mjjueD gesloten zullen worden. Da regeermg zal 1/s deel van de rente garande6ien. terwijl de mijn eigenaren en de mijnwerkers ook ieder Vs deel zullen bijdragen. De besprekingen over dit nieuwe voorstel zijn op het oogenblik dat w(j dit schrijven Dog niet gtöndigd. Oorlogsschulden. In Frankrijk is nog altijd de fioaecleele kwestie aan de orde. Htt aannemen vaD de begrooting door den Senaat heeft de franc wat in de Doogte doen gaan maar men is nog lang niet waar men wezen moet. Als de Kamer nu Dog haar fi»t aan de begroe ting, n geeft is het evenwicht wel hersteld maar nu komt nog de regeling der schulden Iotusscben zijn de onderhandelingen inde laatste dagen met kracht voortgezet en hoopt men te Par|js, dat eerstdaags een overeensitrnmiDg bereikt zal worden. De moeilijkheid dat Frankrijk geen bttaliDg wil garandeeren, indien Duitscbiand niet aan z'jn verplichtingen ingevolge bet Dawespl m mocht voldoen, schijnt te zulleD worden ot.dervaDgen door de toezegging der Amerikaanecbe ïegeering, dat steeds rekening zal worden gehouden met Frank- rijks fi 3Dcieela draagkracht. Te Waehmgton wil men dus blijkbaar rekeniDg houden mst de omstacdighoden. Ten opsicbie van I'al heeft men dal trou wens ook gedaan. Met. Italië is de zaak nu m diebte »aten De Amerikaanecbe Smaat toch hetft Donderdag mi 154 tegen 34 3tem men de met Itsl getroff-m regeling goed gekeurd. Zonder strijd ging dit echter niet wat ook voldoende door de stemmenver houding wordt gedemor streerd. Vooral kreeg Mussolini daarbij barde noten te kra ken. Een der oppositieleden, senator Roed, ging fel te keer tegen den Italiaanechen dictator, dien hy met Nero op één iijo stelde. Hij wilde dan ook „de arme Dali- aanecbe belasticgbetalerB* ook niet laten bloeden voor de imperialistische droomen vaD deo Italiaacscb6n dictator. Wat niet wegneemt, dat de meerderheid van den S naat toch de regeling heeft goedgekeurd. Het verdrag Duitschland-Sovjet ftusland Ia Duitscbiand waren twee zak n van belang aan de orde in de laa's'e dageD Als eerste Doemen we de onderhaodeliDgen met Sovjet Rusland, waarover ie de buiter.- laodscbe pers reeds zooveel is te doe» te- wees Die onderhandelingen bebbeu thans hun beslag gekregen en da publicatie van het tot stand gekomen verdrag zal ale4^z reg .is in diuk verschijnen, waarscnyu'ljk reeds hebben plaats gehad. Ic de kom-.üdt dagen zal het onderwerp dus zeer zeker opnieuw aan de orde zijn. De strijd in China. Id China rustten de wapens in de laatete dagen. Er kwam vandaar weinig nieuws van belang Woe-pei-foe en Tsjang-tso lin zjjn thans heer en meester van Peking. De vraag is nu maar, of zij het nu verder eens zullen blijven. Zooals men weet liepen er in den laatsten tijd herhaaldelijk geruchten over een gespannen verhouding tusscben beide vechtjassen. Vooreerst hebben z(j echter nog een gemeeDSohappelijk doel,nl. den strijd tegen het bolsjewisme dat zij gezworen hebben te zullen uitroeien. Het Witte Kruis. Geringe belangstelling Legaat- Moiijn Aanschaffing Ziekenauto binnen korte tijd Vrijdagavond l.i. belegde hot bestuur van de Texelsche atdeeling van hot Witte Kruis in hotel „de Zwaan" een algemeene leden vergadering, welke door nauwelijks een dozijn personen werd bezocht. Nadat de heer dr. Boswijk, voorzitter, de aanwezigen recht welkom heette en de heer Wierenga, secretaris, de notulen der vorige vergadering ias welke onveranderd wer den vastgesteld volgt voorlezing van het jaarverslag over 1925, waaraan we het volgende ontleenen Bedroeg het aantal leden per 31 Dec. 1924 1286, met een contributie van f1740.10, op 31 Dec. 1925 was het ledental 1292 mot een contributie van f 1788,95. Aan vrij willige giften werd f 143 ontvangen, terwijl hetEmmabloempje f87,11 opbracht. Onder houd en uitbreiding van het Witte-Kruis gebouw vroegen in totaal f1117,82. Boven dien werd de op het gebouw rustende hypo theek afgelost (f500.) Aan de Wykverpl. werd f 100 subsidie verleend, te Oudeschild werd een brancard geplaatst. Door deze extra uitgaven staan de financiën er minder rooskleurig voor. Met inbegrip van het kassaldo op 1 Januari 1925 ad f1756 626 bedroegen de ontvaugsten over 1925 f3894,566 en de uitgaven f3381 82, zoodat op 1 Januari 1926 in kas was f 5Ü2,746, dat is dus f 1200 minder dan in het vooraf gaande jaar. De balans geeft een zuiver bezit aan van f6212,746, terwijl de verlies-en winstreke ning, na behoorlijke afschrijving, een netto winst laat van 1612. Verder vernemen we, dat wylen Mevr. Grietje Roeper, gehuwd geweest met do heer MolyD, aan de N. Holl. Ver bet Witte Kruis, ten behoeve van de afd. Texel f 1000. heeft gelegateerd. Volgens testamentaire beschikkiog is deze f1000 betaalbaar twee maanden na het overlijden vaD haar echt genoot. Deze is echter bereid onmiddellijk dit bedrag uit te ksereD, op voorwaarde, dat hem van die f1000 levenslang 4»/a °/0 rente 's jaars wordt uitgekeerd. Dit aanbod is door het bestuur geaccepteerd. Doordat bedoeld bedrag niet rechtstreeks aan afd. Texel is vermaakt gaat deze kwestie ook het Hoofdbestuur aao. Dit eischt van de algemeene vergadering, alvorens totuitbe taling van bet legaat wordt besloten, eon garantie voor de jaarlyksche uitbetaling van genoemde 41/» pCt. reüte. Dr. v. d. Vegt trok zich Maart 1926 uit het bestuur terug. Daar het bestuur ver moedt, dat zijn hooge leeftijd hem daaitoe heeft genoopt, heeft het zich bij ziln besluit neergelegd, maar oiet nagelaten bem schrif telijk namens de vereenigiDg zijn groote dank te betuigen voor alles wat hij voor het Wiite Kruis in het algemeen en voor de Texelsche afdeeling in het bijzonder heeft gedaan Tevens deelde het bestuur Dr. v. d. Vegt mede, dat het aanschaffen van een ziekenauto, zijn initiatiefvoorstel, nog slechts ceo kwestie van zeer korte tijd is en de voorbereiding reeds ver is gevór derd Uw vergadering is ongetwijfeld ver beu al aldus het verslag, dit te vernemen. Leden en andere belangstellenden kunnen ook oi o beter hun vreugde uiten dan door een groote of kleine gift het Ziekenauto fonds itv i- sterken. De laatste loodjes wegen 't zwaarj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1