No 4014 Woensdag 5 Mei 1926 39ste Jaargang Rechtsvragen. Gemeenteraad van Texel ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. TEXELSCHE COURANT - DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheet Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal goplaatst wordt 3 maal berekond. BIJ abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Zitting van Zaterdag 1 Mei 1926, 's namid dags 4 uur. Voorzitter de heer W. B. Oort, Burgemeester Loco-secretaris de heer W. N. Kelder. Alle leden zijn aanwezig. Op de publieke tribune groote belangstelling (ruim 30 personen.) Alvorens de punten, op de agenda vermeld, in. behandeling te nemen, zoo vangt de voor zitter de besprekingen aan, rust op mij de plicht de heer W. N. Kelder de vereischte eed af te nemen, daar deze o.a. in onze vergadering tijdelijk de functie van secretaris zal waar nemen. Aldus geschiedt, waarop lezing der notulen van de vorige vergadering volgt, die na een kleine wijziging worden gearresteerd. 1. Ingekomen stukken. a. schrijven van mej. T. Bakker, onderwijzeres te Twisk, houdende dat zij haar benoeming als zoodanig aan de O.L. School te Oosterend gaarne aanneemt. Datum van indiensttreding was 1 Mei. b. schrijven van de heer J. R. Prakken, arts alhier, houdende, dat hij zijn benoeming op tijdelijke aanstelling als schoolarts in wijk 11 gaarne aanneemt. c. wijziging begrooting 1925 Alg. Armbestuur. Door opname van een viertal personen klopt de begrooting niet en stelt het bestuur eenige wijziging voor. Een commissie, bestaande uit de heeren de Oraaf, J. Boon en Roeper, reeds belast geweest met het onderzoek van de pri mitieve begrooting, zal thans op voorstel van de voorzitter ook in deze aangelegenheid haar licht laten schrijven. 2. Restauratie toren Ned. Heru. Kerk te den Burg. Waar we in ons blad <5eze kwestie reeds meermalen min of meer uitvoerig besproken meenen wij thans te kunnen volstaan met een eenvoudig resumé, dat hier moge volgen en waaraan wij zullen toevoegen, wat in dezen verder ter tafel kwam. Reeds de 28e Februari '25 werd door de Raad tot verbouw van bedoelde gemeentetoren besloten, indien tot bestrijding der kosten vol gens de door het Rijksbureau voor monumen tenzorg opgemaakte begrooting f 9734,14 tot zijn genoegen subsidies werden toegezegd. B en W stelden Rijk en Provincie voor resp. 50 en 25 pet. van het totaalbedrag te willen subsideeren, zoodat 25 pCt. voor rekening der gemeente zou komen. Ged. Staten deelden evenwel mede, dat de gemeente 55 pet. zou moeten bijdragen. Rijk en Provincie zouden resp. 30 en 15 pet. willen toezeggen. Daar het B en W zeer onwaarschijnlijk voor kwam, dat de Raad zulk pen aanzienlijk bedrag zou voteeren, herhaalden zij hun verzoek. Ged. Staten antwoordden geen termen te kunnen vinden op hun besluit terug te komen en grondden deze beslissing op de batige saldi, waarmee de Patste jaren de gemeenterekening sloot. B en W deelden daarop mede, dat deze gunstige uitkomsten tot het verleden behooren, evenals het bestrijden van buitengewone uit gaven uit de gewone inkomsten en dat reeds als vaststaande mag worden aangenomen, dat voor dekking van verschillende uitgaven van buitengewone aard dit jaar een bedrag van f 40 a f 50,000 geleend zal moeten worden. Dit bracht Ged. Staten evenwel niet tot andere gedachten. De restauratie van de toren zal gepaard moeten gaan met vernieuwing van uurwerk, klokkestoel en luidinrichting, voor welke laatste werkzaamheden een bedrag van f 2000 be- noodigd zal zijn, zoodat het herstellingswerk in zijn geheel een uitgave van f 7500 vordert. Tot zoover de voorgeschiedenis. B en W, zoo zegt de voorzitter, verleenen in dezen geen prae-advies, doch zullen gaarne de meening van de Raad vernemen. Is het wel correct, zoo vraagt daarop de heer Keesom, dat Texel het leeuwenaandeel moet betalen? Dient de toren niet als baken? Hoe stellen Rijk en Provincie het aandeel in de kosten voor de gemeente op 55 pet.? De voorzitter antwoordt, dat het heele geval een kwestie van appreciatie is. B en W ach ten 55 pet. te hoog en hebben zich daarover beklaagd. Spreker ontkent evenwel, dat de toren een baken voor de zeeman zou zijn. De heer A. Boon echter is met de heer Keesom van tegenovergestelde meening. kennismaking Keiler een 7kten bereid) ngsoorren PUDDINGFABRien A. J POLAK- GRONINGEN De heer KeesomGebeuren moet het toch zeker, dat restaureeren Weth. Keijser: of niet I De heer A. Boon zou bij het kerkbestuur willen aankloppen, maar de voorzitter betwijJ feit of dat resultaat zal hebben. De kerk vergaat van armoe, merkt de heer Pisart op. Rijk en Provincie beschouwen Texel als „'t gouden boltje", en doen of „er is", maar nu is er schuld of we krijgen die. Ik hoorde eens, dat de bouwvallige toren gevaar zou kunnen opleveren voor de omgeving. Als er op een goede dag steenen naar beneden tuimelen, zal de gemeente de aangerichte schade moeten betalen. De spits staat scheef.... De heer D. C. DrosDe toren van Pisa in China staat al zoo lang scheef. De heer de Graaf zou hoekijzers en ankers willen aanbrengen; dat zou de toren wel niet verfraaien, maar het gevaar in ieder geval be perken en minder kosten meebrengen. Opgemerkt wordt evenwel dat men op eigen houtje niet van de voorgestelde restauratie mag afwijken, daar men dan kans zou loopen de subsidies te verspelen. Op voorstel van de voorzitter wordt eindelijk met algemeene stemmen besloten bij het Rijk pogingen in het werk te stellen een voordeeliger restauratieplan te doen opmaken. 3 Bespreking ouer handenarbeid en euen- tueele toekenning uan een subsidie. De afd. Texel van de Ned. Ver. tot Bevordering van Handenarbeid, aldus ongeveer leidt de voor zitter de besprekingen in, meent op financieele steun van de gemeente aanspraak te mogen maken, maar deze is zich dat niet bewust. Zij begon haar lessen zondereen kostenbegrooting te hebben opgemaakt, dus zonder te weten of inkomsten en uitgaven elkaar zouden dekken. Gevolg of een overschot óf schuld. En het liet zich aanzien, dat het op schuld zou uitloopen. Op verzoek van B en W stelde het bestuur een kostenberekening op en toen bleek, dat de schuld ultimo Juni '26 tot f617,81 zou zijn aan gewassen, indien men de lessen op de oude voet voortzette. Vóór deze kostenberekening was geschied diende de afdeeling Januari '26 een voorstel in om f400 subsidie te mogen ontvangen, evenwel zonder eenige toelichting. Later werd door haar medegedeeld, dat de kosten van hono rarium, reis- en verblijfkosten, verschuldigd aan de instructeur, de heer Stevenson, juist door lesgelden der deelnemers werden gedekt. Aan gereedschap was aangeschaft ten bedrage van f 337, aan materialen f61, (f 325.—zou hier voor nog benoodigd zijn.) Hier tegenover staan een subsidie van de afd. „Volksonderwijs", groot f 125 en f 48, zijnde het bedrag, dat de le maand door 13 van de 21 deelnemers(sters) aan lesgeld werd betaald. De leden behouden, de beschikking over de door hen gemaakte voorwerpen, die zij door verkoop of verloting aan de man kunnen bren gen en zoo vervolgt spreker het gaat niet aan, die lasten door de gemeente te doen dragen. B en W stellen thans voor opnieuw te be ginnen, met schoone lei en leege kast. De gemeente zal f 300 subsidie verleenen. De vereeniging zal dan plm. f 317 te kort schieten, ongeveer het bedrag, dat nog aan materialen zal moeten worden aangeschaft. Mogelijk echter kan hierop veel worden bezuinigd. De subsidie wordt echter verleehd op deze voor waarden lo. alle gereedschappen worden het eigendom der gemeente, 2o. gewerkt wordt volgens het plan, bij B en W ingediend, 3o.de lessen beginnen op Woensdag 5 Mei. De heer Jb. Boon zou de subsidie gaarne met f 50 zien verhoogd. De deelnemers zijn meest ambtenaren, aldus motiveert hij zijn voorstel, en kunnen al die kosten niet dragen. Zij hebben ook al zoo lang op afdoening van hun schrijven moeten wachten. Dan gaat bij hen het plezier af. Of nu de voorzitter al opmerkt, dat het les geld betrekkelijk laag is en het vak behalve voor de gemeente, toch ook voor de onder wijzers waarde heeft, de heer Boon blijft bij zijn f 350 subsidie. De waarde der gereedschappen is toch hoc- ger dan f 3CO, merkt de heer de Graaf op, waarop de voorzitter zegt, dat zij door gebruik sterk in waaide zijn vtetm ndtrd. Daar legt de vorige spreker zich bij ne:r. In stemming gebracht wordt het voorstel van de heer Jb. Boon met 7 stemmen vóór(die van de heeren de Graaf, Epe, Pisart, Jb. Boon, Vonk, Stoepker en Keesom) aangenomen. 4 Voorstal afdoening ouereenkomst met P. J de Kanter in zake opmaking lig ger der wegen. December 1895 werd aan de heeren ingenieurs de Kanter en Verwey opdracht verstrekt tot het vervaardigen van ligger en schetskaart van TexeI's wegenwet. Daarmee zou een bedrag van f2000 gemoeid zijn, waarvan de helft voor reke ning der gemeente en de helft voor rekening der Provincie zou komen, als de legger ten genoege van de laatste zou zijn voltooid. Thans is de legger nog niet gfteed. De oorzaak dezer vertraging is gedeeltelijk te zoeken bij de Ged. St., die het ingezonden ontwerp van Jan. 1904 lan. 1909 onder zich hielden, en bij Ir. Kanter (Ir. Verwey had zich reeds lang teruggetrokken,) die van 1909 tot 1921 weinig of niets van zich liet merken. Toen hij tenslotte het werk inleverde, was dat zoo verouderd, dat Ged. St. er geen genoegen mee namen en de bescheiden als vrijwel waardeloos beschouwden, een conclusie, waartegen lr. de Kanter protest aanteekende. Na mislukte pogingen om de kaarten bij te werken, deelden Ged. Staten mede, (10 Febr. '26), dat zij B en W in overweging gaven de nog bij de bewerker berustende legger op te vragen en aan een bekwaam deskundige de samen stelling van 'n geheel nieuwe legger op te dragen. In verband daarmee had 19 April met Ir. de Kanter een bespreking plaats met het doel tot overeenstemming te komen over de afkoopsom die als de raad zich daarmee kan vereenigen op f 1000. werd bepaald. Ir. de K. zou dan van zijn taak ontslagen zijn en bereid alle kaarten en bescheiden, alsmede de duplicaten, in eigen dom der gemeente af te staan. Thans zijn nog in zijn bezit duplicaten der schetskaarten (68 ex.) en een exemplaar kommenkaart. Nog merken we op, dat Ged. Staten van oor deel zijn, dat de samenstelling veel te wenschen overliet en slechts globaal heeft plaatsgehad, waartegen lr. de Kanter inbracht, dathijaande opmerkingen, in de nota van wijziging vervat, volledig gevolg heeft gegeven. Het heele geval is voorde gemeente een strop, voegt de voorzitter hieraan toe. Maar die komt haar ook eenigszins toe, daar zij er niet genoeg achter heen heeft gezeten. Zoolang we nu geen legger hebben, waarmee Ged. Staten genoegen nemen, draagt de Provincie niet voor de helft in de onkosten bij. Veel beschouwingen zijn er overigens niet aan te wijden, we mogen blij zijn van het zaakje af te komen, we hebben een kaart, waarop de nieuwe teekenaar kan voortwerken. Aangenomen overeenkomstig voorstel van B en W. 5 Huur gedeelte Noordzee strand aan d» Koog. Het contract, waarbij de gemeente een ge deelte Noordzeestrand links en rechts van het slag te de Koog van het Rijk in huur ontvangt, loopt met Juni af en moet worden hernieuwd. De huurprijs bedraagt f 10 (voorheen f 5, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor beschadiging van helmbeplanting en schermen in de buitenste duinregel ter breedte van 100 M. De gemeente belast zich zelve met de exploi tatie, sollicitanten werden in, ons blad reeds opgeroepen. Aangenomen. 6. Forensenbelasting ge merite Helder Dit punt wordt onder goedkeuring van de raad aan de agenda toegevoegd. Ingevolge art. 42a der Gemeentewet van Helder werden Directeur en Bemanning der Texelsche boot, die drie belasting-jaren meer dan 90 dagen als werkforens in Helder verblijf hielden, door deze gemeente in de betreffende belasting aangeslagen. B en W meenen, dat een dergelijke aanslag niet in de bedoeltng van de wetgever ligt en oordeelen voor een aanslag in de forensen belasting te Helder geen termen aanwezig. Zij adviseeren derhalve de raad daartegen in be- éoep te komen. De heer de Graaf zegt, zich bij B en W* aan te sluiten. Kunnen we Hclderschen, die geregeld op Texel komen, niet aanslaan, vraagt de heer Boon, b.v. hen, die te Helder woonachtig zijn, maar op het Vliegkamp hun werkkring hebben? Ik ben er evenwel niet voor, zoo gaat spreker verder, omdat ik tegen die andere aanslag ben. De raad gaat met het voorstel van B en W accoord. 6. Electrificatie. De vorige week, aldus leidt'de voorzitter dit cnlerwerp in, is te Haarlem ten bespreking ge houden over d slatuten van dcN.V. ,T.EM" en eventurel ie sluiten leeniug. Dezer dagen is in Ged. Sïaten de goedkrunng der staiuten naar voien gebiecht. Daarna valt het leenings- plan 'e bekijken f 3C0.000 af te lossen in 33 jaar Re- ie 4'pc'. Hierop betrekking hebben de berekeningen liggen vooi dt Raad te inzage. Daarbij zal blijken, dat het le jaar niets wordt afgelost. Op een vraag van de heer Epe, of de rente niet op 4V, pet. kan worden bepaald, antwoordt de voorzitter, dat de koers daarbij lager zou zijn, b.v. 96 pet. De heer Keesom vraagt, of bij duurzame kabels, zooals we die zullen krijgen, de afschrij ving niet over 50 jaar kan loopen. Hierop laat de voorzitter volgen, dat de Ged. Staten dat bij een electrlsch bedrijf niet toestaan Dan verkrijgt wethouder Vlaming het woord Hij spreekt als volgt Geachte Vergadering. U allen is de advertentie voorkomende in de beide Texelsche Couranten van 28 April j.l. bekend, waarin een vergadering werd uitge schreven onder het motto „Mogen wij zwijgen" en „misleidende cijfers P.Ë.N enz. Wanneer wij dat lezen, dan hebben wij ons als verantwoordelijke personen van Texel, de vraag te stellen, in hoeverre geldt dat verwijt aan de P.E.N., aan ons Dagelijksch Bestuur en aan onze Raadsleden, die toch nog geen Veertien dagen geleden met algemeene stemmen hebben aangenomen om Texel te electrificeeren, vol gens de plannen van de P E.N. waarvan het bedrag begroot is op f350,000. Aan de vergadering j.l. die Donderdag ge houden is, hebben wij openlijk de vraag gesteld nadat mijnheer Keijser mededeelde, dat hij op de ochtend van de vergadering telefonisch in kennis kwam met de Inhoud der advertentie en openbaarheid wenschte, wie ot die w ij zijn en wie daarvan de verantwoordelijkheid op zich nam. Hierop kwam geen enkel antwoord uit de zaal, en daar wij ons naiuurlijk afvroegen dat hiervoor loch wel degelijk personen ver- antw..ordelijk moeten zijn, stellen wij ons op het standpuut, dat hiervoor de lieer Dros in aan merking komt, die aan de Raadsleden een uit- noodiging zond, in de vorm van een briefkaait onderteekend met een paraaf .Dr." en waarin de leden een gereserveerde plaats werd toege zegd, bij welke uitnoodiging blijkbaar opzette lijk B en W waren gepasseerd. Ook nam de heer Dros de leiding van deze vergadering op zich, door een brief voor te lezen, die hem door een geheime vriend ter hand was gesteld. Later kwam ook die geheime Vriend voor het voetlicht en bleek dit de lieer Pisart te zijn. Wij moeten dus aannemen, dat alzoo de heeren Dros en Pisart voor die advertentie verantwoordelijk zijn, wie ze dan ook geplaatst heeft, op grond dat zij beiden met het doel van deze vergade ring accoord gingen. En daar de heeren Dros en Pisart op ge noemde vergadering ingebreke zijn gebleven, de misleidende cijfers van de P.E N. te bewijzen, hebben wij het recht, naar het mij voorkomt, om genoemde heeren uit te noodigen om hier te bewijzen, dat de P.E N misleidende cijfrrs heeft gegeven, temeer nog, daar al drie vier jaar, of langer, de verschillende becijferingen van de heer Smit Kleine bekend waren en toch hebben die heeren ons college nog nooit op n.isleidende cijfers gewezen. Zooals wij reeds gezegd hebben, ging U zelf met de plannen van de P.E.N. accoord. Neen, dan hadden de heeren met hun bezwaren bij het Gemeente- fces'itur moeten komen, f> aar geen agitatie tegen de plannen van de Raad vanTexelin het leven moeten roepen. Wij, B en W, stellen ons op het standpunt, dat de rechten, die wij van de Raad hebben gekregen, de spade spoedig in de grond te steken om de heeren Dros en Pisart alsnog de gelegenheid te geven, om nu, of binnenkrrt te bewijzen, üat de citfers van de P. E. N. mis leidend zijn, en wanneer wij aan het werk zijn gegaan, en zij iu gebreke zijn gebleven dit te bewijzen, zij alleen dan voor de volle verant woordelijkheid staan, ook voor de gevolgen die uit een eventueele tegenwerking mogen voort vloeien. Het gaat niet aan, om op motieven hiervoren genoemd, een zaak die (Joor jaren werken en waarvoor stapels papieren zijn verwerkt en zooveel energie is gegeven, duor zoo'n adver tentie en daaiopgevolgde vergadering onderste boven te gooien. Wij stellen ons dan ook oo het standpunt, dat het hier niet is een zuiver voelen voor onze gemeenschap, maar dat het meer gericht is op persoonlijke motieven, waar voor notabene nog wel gebruikt word' een man die zich ni t ontziet en met een koud gezicht staat te betoogen in November 1925 reeds een brief aan Keijser te hebben gezonden, terwijl een feit is, dat die brief gedateerd is 8 Februari 1926, waarvan een copie op verzoek van de heer Dros is verzonden aan de Burgemeester van Texel, gedateerd 1 Maart 1926. Een man, voor welks optreden het bureau, waarvoor hij spreekt, de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen, welnu, mijnheer Dros, dan zult U en de heer Pisart met Uw verdere vrienden die verantwoordelijkheid wel willen dragen. Dit eve i vaal ti leggen is het doel van mijn betoog. Wannier de hier Vlaming uitgespioken is, rotpt d? heer D. C. Dros uit: Ik tan u te be wijzen, it.il ik met die advertentie iets liep uit i slaa i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1