4i daV^kREEP Bronchitis Abdijsiroop WOUDA's o 4017 Zaterdag 15 Mei 1926 39s" Jaargang Rechtsvragen. GEEN GEWETEN. iT Amandeltjes l FEUILLETON Beter dan Goed: DE BESTE DE MARSDIEP. S PUDDING J» Rechtskundige vragen, door een abonné indërteekend en onder 't motto „Recht" lan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, vorden door onze rechtskundige mede- verkers kosteloos beantwoord. ABONNEMENTEN: UITGAVE;N.V.v/h LANGEVELD&DE R001J DEN BURG OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 INRICHTINGEN vellre gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders derGe- neente Texel brengen ter openbare renDis dat ter Gemeentesecretarie ter nzag9 ligt een verzoek mat bijlagen van C Eelman te den Butg om vergunning ot bet oprichten van een opslagplaats ?oor benzine op het perceel wei'and, ge egen am dm Schilder weg nabij den Burg kadastiaal bekend in Sectie Dno. 1597. Op üiDsdag, den 25en Mji J926, des middags te twaalt urou zal ten Baad auize gelegenheid bestaan om bezwaren egen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die be waren hebben, kunnen gedurende drie lagen, vóór het bovengemelde tijdstip, )p de Secretarie der Gemeente keunis jemen van de terzake ingekomen schrifturen. Ue aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel niet tot beroep van de beschikking van bet Gemeentebestuur bevoegd zijn zij, die niet voor het Gemeentebestuur zijn verschenen, ton einde huune bezwaren mondeling toe te lichten. Texel, den llen Mei 1926. Burgem en Weth. voornoemd, De Secretaris. De Burgemeester, JONKER W. B. OORT. INRICHTINGEN, welke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat het verzoek van de Conti nental Petroleum Company te Rotterdam om op het peiceel, kadastraal bekend i> Sectie H, no. £093 een bewaarp'aits voor benzine te mogen oprichten door beu voorwaardelijk is ingewilligd. De aandacnt wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurispi udemit eventueel niet tot beroep van de beschik- king bevoegd zijn zij, die indertijd niet voor het Gemeentebestuur zijn versche nen om hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Texel, den 10 Mei 1926. Burgemeester en Wethouders vnd. De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. INRICHTINGEN welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare koDuis, dat het verzoek van L. Kok te de Cocksdorp om op het perceel, kadas traal bekend in Sectie A, No. 2 i 71 een smederij te mogen oprichten door hen voorwaardelijk is ingewilligd. De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel NIET tot beroep van de be schikking bevoegd zijn zij, die indertijd niet voor het Gemeentebestuur zijn ver schenen, om hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Texel, den 10 Mei 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. „Een nieuwe parel aan T.E.S.O.'s kroon." AKKER's ^9s>, met Gaar/s pahje Parel-Tarwebloem ten TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 50 cL per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct. p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere rogol meor: 10 ct. Dezelfde advortentlo 4 maal geplaatst wordt 3 maal berekend. BIJ abonnement lagere regelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN roman van 68 RE1NH0LD ORTMANN. Hij bestelde een dozijn oesters en eeD halve üesch Champagne. Reeds na verloop van tien minuten was zijn maaltijd geëin digd hij kon het in deze ruimte niet langer uithouden en zonder het kleine gezelschap dat nog steeds met den kreeftschotel bezig was, met een blik te verwaardigen, verliet hij ue club en liep wel een uur lang doel loos in de straten rond. Tenslotte besloot hy naar huis to gaan om in een of ander werk verstrooiïug te zoeken, Het liefst zou hy het willen ver mijden Ingeborg te ontmoetenmaar aangezien zij zijn terugkeer niet verwacht bad, schikte het toeval het zoo, dat zij zelf de huisdeur voor hem opende. Hij zag dat zij door zijn komst terugschrikte als voor iets walgelijks en in zijn kwaden luim deed deze ontdekking hem in hevige woede ontsteker. Daar er geen bepaaide aanlei ding was, haar met ruwe woorden toe te spreken, zocht bij in a'le hoeken ven zijn brein naar een mogelijkheid, haar op andere wyze zoo gevoelig wugeiyk te Onder de gebeurtenissen, waarbij Texel's be langen zeer nauw betrokken zijn, neemt die, welke zich Woensdag 1.1. op en nabij ons eiland afspeelde, wel een zeer bijzondere plaats in. Die dag toch werd Texel's Eigen Stoomboot- onderneming in het bezit gesteld van een nieuwe boot, de „Marsdiep", welke aan alle daaraan gestelde redelijke eischen blijkt te voldoen en in menig opzicht de communicatie van Texel met het continent in niet geringe mate ten goede zal komen. Gemakkelijk verkeer met de vaste wal, dank zij de goede zorgen van T.E.S.O. de laatste jaren toch reeds zoo aanmerkelijk verbeterd, is voor de meesten onzer van niet te onder schatten beteekenis. weshalve deze dag verdient met gulden letteren in Texel's annalen —in die kwetsen. En daar hem niets beters wilde te binnen schieten, zei hij langs zijo neus weg„Je zult goed doen je met je kleer maakster in verbinding te stellen, opdat je je bijtijds in rouwgewaad kunt huilen. Een van je beste vriendeo uit vervlogen dagen staat op het punt dit aardsche tranen dal met gelukkiger oorden te verwisselen." Ingeborg stond tegenover hem en leunde tegeD den deurpostmaar aangezien er op de gang slechts een onzeker licht heerschte, kon hij tot zijn leedwezen de uitdrukking op haar gelaat niet zien. „Van wien spreek je?" vroeg zij met ver moeid klinkende stem. „Hij moet mij vol gens jou meening zeer na gestaan hebben omdat het je zoo'n genoegen verschaft, mij déze oieuwigheid te vertellen." „Ik vermoed haast van ja! In ieder geval behoorde hij tot je vurigste en trouwste vereerders. Het is Valentin Uünnghoffun.die op zijn sterfbed ligt." Een zachte uitroep ontsnapte aan haar lippen en zij greep met de hand naar den deurpost, alsof baar plotseling een duizeling had overvallen. Zij herstelde zich echter onmiddellijk en zei toen met toonloo'.est.em „Dat is niet waar, je hebt me op de proef wil len stellen, want bet kan onmoge'ijk waar zijn „Wel, wel, zie toch eens wat voor een interessante ontdekking ik daar dom een gelukkig toeval doe! Waarachtig, het zou bepaald de moeite wauid <.yu dezen medc- van de ondernemende Maatschappij in het bijzonder te worden geboekstaafd. Waar wij nog onlangs in eenige opstellen menige'regel aan T.E.S.O's geschiedenis wijd den en! in het bijzonder aan de nieuwe boot alle aandacht schonken, komt het ons nutteloos voor, in herhaling te treden en bepalen we ons thans in hoofdzaak tot de officieele proeftocht en wat daarmee verder verband houdt. Daartoe vriendelijk uitgenoodigd begaven we ons Woensdagmorgen met de Dageraad naar Helder, waar Dinsdag reeds, na een zeer voorspoedige reis over de Zuiderzee de „Mars diep" nabij de Texelsche steiger een ligplaats had gevonden. Tegen half een, het uur waarop de officieele proeftocht zou aanvangen, had zich een aantal genoodigden aan boord van het nieuwe stoomschip verzameld, onder wie we o.a. opmerkten de heeren bestuurderen van T.E.S.O., de directeur Stömpff, de heeren Vcr- schure, Vertegenwoordiger van Verschnre en Co's Scheepsbouw en Machinefabriek te Am sterdam, van Vliet, van de Scheepswerf de „Merwede" te Hardinxveld, Alewijnse, vin het Electro-technisch Installatiebureau te Nij megen, Dros, vertegenwoordiger van de firma Wolter en Dros, Installatiebureau voor Centrale verwarming te Amersfoort, Laarman, chef van de technische afdeeling van Verschuré en Co's industrieën, van de Salm, chef-constructeur van scheepswerf de „Merwede", Bakkeren Deutekom, die toezicht uitoefenden tijdens de bouw van de Marsdiep, Br'agaar en Bottema, resp. chef en expert van het bureau „Veritas", inspectie Amsterdam. Behalve het T.E.S.O.bestuur en deze tech nici maakten deel uit van het gezelschap: de heeren burgemeester en wethouders van Texel, J Als Uw in den aanvang onbetee- kenende verkoudheid is verergerd tot bronchitis, tafm dan niet langer, neem de beproefde Akker's Abdij siroop die de prikkelende hoest- aanvallen zal temperen, de slym zal oplossen en Uw ontstoken slijmvliezen volkomen genezen. verzacht zuivert geneest. Alom verkrijgbaar in koker# van 230 gram '1.50 550 gram /2.75 en 1000 grarn ƒ4.50 minnaór tot eeo duel uit te dagen Maar ik kan helaas niet herroepen wat ik je zoo juist gezegd heb. Düringhoffen ligt met zware lyphus te bed en is op dit ooger,- bliï reeds een door de doctoreD opgeven patiënt Volkomen tevreden met de uitwerking van den toegebraohten slag, die zijn ver langen naar wraak had moeten bevredigen ging hij Daar zijn kamer, stak een sigaar aan en greep daar hij voor gigen werk du toch geen lust gevoelde naar Valentin DüriDghoffens manuscript, dat hij gisteren slechts vluchtig had doorgelezen. Het was al vrij laat in den avojid van denzelfden dag. toen hem een bezoek werd aangekondigd, dat hem eenigszins verraste De heer, die hom wenschte te spreken, was doctor Kalkstein, een van de eerste artsen verboDdeD aan het Algemeen Zieken huis in de hoofdstad. Bij gelegenheid van eeD toevallige ontmoeting, had Artois hem gisteravond een van Düringhoffens glazen gegeven eigenlijk slechts gevolg gevend aan een boosaardlgen inval, daar het hem prikkelde, de volgens zijn iDzioht sterk overdreven beweringen te zien weerlegd die hij in het oppervlakkig doorgelezen manuscript van zijo zieken „vriend" had aangetroffen. De ernstige zorgen waardoor hij gedrukt werd, halden hem dit voorval evenwel weer geheel doen vergaten eu thans by de kurnst vau den arts besloop O/h, GQENADWE5AUS de heer Houwing, burgemeester van Helder, Verstegen en Kamman, resp. wethouder en secretaris van Helder; verder eenige dames en de vertegenwoordigers der Texelsche en Hdl- dersche pers. Nog vóór de boot het ruime sop koos von den we gelegenheid haar eens ander op te nemen en bleek ons reeds spoedig, dat zij, hoewel op het eerste gezicht groóte overeen komst vertoonend met de Dageraad, in menig opzicht haar voorgangster in de schaduw stelt. Letten we in de eerste plaats op de buiten gewoon comfortabele inrichting der passagiers- verblijven Uit de gang, welke zoowel aan stuur- als bakboordzijde langs stookplaats en machinekamer leidt, geeft een ruime trap toe gang tot de 2e klasse kajuit, die zich in het bijzonder door grootere afmetingen, minder spaarzame verlichting en doelmatige verwar ming gunstig van die aan boord van de Dage raad onderscheidt. Met wasdoek bekleede banken bieden hier velen een goede zitplaats. Nabij de trap bevinden zich hier beneden nog de kajuiten voor matrozen en stokers. Als bij de Dageraad bieden ook hier de gan gen eenige zitplaatsen voor 2e klas passagiers. Door de grootere breedte leenen zij zich daartoe echter beter. De te klasse salons maken een hoogst aan gename indruk. Zij zijn zeer geriefelijk inge richt, terwijl zij ook uit aesthetisch oogpunt dc toets der critiek wel kunnen doorstaan. Zeker maken zij een zeetochtje met de Marsdiep tot een waar genot. Vonden op de oude boot maar weinigen aan dek een behoorlijk beschutte zitplaats, thans biedt de ruime, gezellige deksalon daartoe alle gelegenheid, waarbij we boven dien steeds 't oog op het gebeuren rondom ons gevestigd kunnen houden en zoo alle genoegens, welke het zee reisje schenkt, deelachtig kunnen worden. Uit deze salon leidt een origincele houten trap naar de Ie klasse-salon beneden, niet minder comfortabel dan die aan dek. Rondom noodt een met zwaar pluche bekleede bank tot rusten, evenals een negental zeer gemakke lijke draaistoelen, welke om de tafel staan ge schaard. Aan het uiterlijk blijkt hier in het bijzonder groote zorg besteed, verlichting en verwarming vol'doen aan hooge eischen. Nog melden we hier als wandversiering een fraai geslepen spiegel, welke door tegeltableau's wordt geflankeerd. Onder aan de trap vinden we hier nog het hein, zelfs een eenigszios angstig voorge voel dat bjj het een of aDder onheil met het poeder zou kunnen hebben aaDgericht. Maar deze vrees moest wel onmiddellijk weer verdwijnen, toen hjj het opgewekte gelaat van den binnentredeDdeD doctor zag. „Neem mij dit late huisbezoek niet kwa lijk, mijn waarde; maar waar het hier om zulke belangrijke kwesties gaat, moeten de heerschende maatschappelijke vormen op dit gebied wel wijkeD. Want bet liet mjj geen rust u als eerste te zeggen, dat u er alle recht op hebt binnen vier weken wereldberoemd neen, onsterfelijk te worden." Artois keek hem met groote oogen aaD. „Ik? Wilt u my soms voor den gek houden, doctor?" „Kon, u zult toch Diet in allen ernst de bedoeling hebben my wys te makeD, dat uw langs kunstmatigen weg bereide kimne van een ander afkomstig is dan van u zelf Alle respect voor uw woord van eer, maar aan bet bestaan van den sprookjesachcgen vriend, die u het poeder gegeven z >u heb ben, had ik gisteren al geen oogenblik ge looi geslagen. Noem mij dau toch den Daam van den gelukkige, als bfj werkeiyk erg .us onder de zon mocht bestaan!" „Zijn naam is voorloopig nog een ge heim," antwoordde Artois ontwijkend. „U hebt met h t po» der dus inderdaad proevea genomen?" Wordt vervolgd l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1