t 39s,e jaargang Mo 4019 Zaterdag 22 Mei 1926 Rechtsvragen. GEEN GEWETEN. VöLLE-iMELK-REEP öeter dan Goed: ÖE BESTE Nerveus en Overspannen Onrustig en Slapeloos Mijihardt's Zennwt&bletten FEUILLETON HANDENARBEID. Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOIJ DEN EUP.G OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 Kiezerslijst. Zelfrijzend Bakmeel Gebruik hiertegen de Zenuwstillendc en Zenuwsterkende Schoolreisjes. Het Nut. LSCH E COURANT DEN BURG: 50 et. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 rcgols: 50 ct. ledoro regol moer 10 ct. Dezelfde advcrtontic A maal geplaatst wordt 3 maal berekend. Bij abonnemont lagoro rogolprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS.VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Dienstplicht. Bekendmaking van uitspraken inzake vrijstelling. De Burgemeester van Texel brengt teraigc- meene kennis, dat de Minister van Oorlog bij beschikking van 17 Mei 1926 Vlle Afdecling No. 160 V aan Andries de Visser, ingeschrevene voor de lichting 1924 uit deze gemeente, met ingang 1 Juni 1926, voor twee jaren vrijstelling van den dienstplicht heeft verleend, wegens kostwinnerschap. Tegen elke uitspraak kan binnen IC dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep wor den gekomen door a. den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of diens wettigen vertegenwoordiger; b. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen of diens wettigen vertegenwoordiger. Het verzoekschrift daartoe ?an de Koningin te richten, inoet met redenen zijn omkleed en worden ingediend bij den Burgemeester ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoek schrift. Voor zoover betreft uitspraken, door Gede puteerde Staten gedaan, kan bovendien de Com missaris der Koningin binnen denzelfden termijn in beroep komen. Texel, 19 Mei 1926. De Burgemeester van Texel, W. B. OORT. Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel maken bekend, dat de op den 22sten Maart j.l. vastgestelde kiezerslijst voor het jaar 1926-1927, zooals deze thans luidt, van heden tot 15 Mei 1927 van kracht blijft behoudens wijzigingen tengevolge van rechterlijke uit spraak en aanteekening omtrent schorsing. De genoemde lijst blijft voor een ieder op de secretarie der gemeente ter inzage nedergelegd en in afschrift of afdruk tegen betaling der kosten verkrijgbaar. Texel, 15 Mei 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, V/. B. OORT. De Secretaris, JONKER. roman van 70 REINHOLD ORTMANN. „In het belaDg van den grooten onbe kende, Diet waar?" vroeg doctor Kalkstein terwijl hij glimlachend arscheid nam. .U kuDt niet gelooven docror, hoe nieuws gierig ik ben hem eens in levenden lijve voor mij te zien." Toen hij weer alleen was sloot Artois geheel tegen zijn gewoonte in, de deur van zijD werkkamer en verdiepte zich voor de derde maal in Düringhoffens omvangrijk manuscript. „Er is geen twijfel mogelijk, dat men het volgens deze aanwijzingen kan bereiden mompelde hij zacht voor zich heen. „Maar het is een waanzinnige gedachte; want als hij, ondanks alles, toch eens beter werd als hij toch eens herstelde." Hij sloot de dicht beschreven velleB pa pier in een la van zijn schrijftafel, trok zijn overjas aan en verliet het huis. Een kwartier lat°r klom hij de steile trap op, die naar de woning van deurwaarder Leopard leidde en belde aan. De huisvrouw was het, die h m met<-<n heel bedroefd gezicht open de d. Op zijn hwa™^- De heer Stevenson, leider van de cursus voor handenarbeid alhier, deelt ons mede, dat het vak handenarbeid binnen korte tijd door de onderwijzers(essen)-cursisten op onze scholen kan worden ingevoerd en vestigt in het volgend artikel op dit onderwijs nog eens de aandacht „Nu de lessen in handenarbeid weer zijn be gonnen, meen ik er goed aan te doen op dit vak, een der weinige vap de lagere school met grobtc practische, formeele en aesthetische waarde, nog eens met enkele woorden de aan dacht te vestigen. Nadat tegen het einde van het vorige jaar door de heer van Goethem, van Amsterdam, de groote beteekenis van „handenarbeid op de school en in het gezin" in een pakkende cause rie hier op duidelijke wijze was uiteengezet, werden de handen ineengeslagen enzagdeafd. Texel van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van de handenarbeid liet levens licht. Dank zij de steun, welke de gemeente haar verleende, werd de beschikking over een behoorlijk werklokaal verkregen en konden met medewerking van het hoofdbestuur de noodige materialen worden aangeschaft. Omstreeks mid den Januari werd de cursus aangevangen, die al spoedig zich in groote belangstelling mocht verheugen. In het bijzonder namen tal van onderwijzers (essen) aan de lessen deel, met het doel zich die kennis en vaardigheid eigen te maken, welke behoorlijk onderricht aan de schooljeugd vereischt en tevens zich voor het examen te bekwamen. „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 1" Wordt de jeugd in een bij uitstek practisch vak onderwezen, onze samenleving zal er straks de voordeeien van plukken. De cursus had aanvankelijk een goed verloop Alles ging voor de wind. Met opgewektheid, liefde en energie werd gewerkt tot plots geldelijke zorgen een kink in de kabel brachten. De cursus werd stopgezet. Financiën 1 Welk een machtwoord 1 Met geld doe je wonderen, maar heb je 't nietdan loopt de boel spaak. Geld is het, waardoor veel staat en blijftgeldnood, waarmee veel valt en verdwijnt. Zou ook onze afdeeling zoo'n droevig lot beschoren zijn te sterven zoo kort na haar geboorte, als haar de tijd nog ontbroken heeft, der samenlevingte toonen, dat zij leeft, dat zij werkt, dat zij geeft Gelukkig neenEen woord van hulde en waardeering aan hen, die zulks niet konden, niet wilden aanzienaan hen, die voor de af deeling op de bres sprongen en haar uit de nood hielpen. Handenarbeid, die reeds ecniger mate vaste voet op dit eiland heeft gekregen, zal gaande weg meer waardeering oogsten en al meer ter rein winnen. vraag n.taar Düringhoffens gezondheid, streek zij met de puat van haar schort, iaogs haar oosren eu sprak op klage-nden toon: „Er is geeD hoop uaeer, mynheer, heelemaal geen hoop! Binds middernacht ligt hp nu al bewegingloos e<n buiten be wustzijn en de dood s aat bem al duidelijk op het gezicht te iezeu. Precies zoo'n witte spitse neus had ook mijn bloeder zaliger, eer hij stierf. Och hemel het is verschrik kelijk, zulk een jonge man; en wat voor drukte en beweging zullen wij tenslotte nog hebben met u'e begrafenis!" „Maak u daarover maar geen zorgen, beste juffrouw Leopard," verzekerde Artois beleefd. „De arme DüriDghoffen heeft vrien den, die gaarne bereid zijn, ieder offer voor hem te brengen. Is doctor Giersberg van daag al bij hem geweest?" „Hij is juist binnen, al voor de derde maal vandaag." „Misschien kan ik wachten totdat de doctor by den patient vandaan komt. Het zou toch mogelijk kunnen zijn, dat hij den zieke wat beter heeft gevonden." Dat scheen even wei niet het geval te zijn, toen doctor Giersberg enkele minuten later i.it de kamer van Düriughoffen trad. Hij was zetr rood en had er steliig in zijn leven nooit, grimmiger uitgezien dan op dit oogenblik. lLj maak e aanstalten, Artois voorbij te loupen z rider hern een wooni waardig te k'.urei maar to- n de privaat docent hein als h t ware den wig versperde, Glazen Buisje 75 cent. Bij Apotli en Drogisten Gaarne besluit ik met de wensch, dat weldra op alle Texelsche scholen het vak moge worden ingevoerd, tot groote vreugd niet alleen, maar tevens tot groot profijt van de jonge mcnsch die dan de school zal verlaten met grootcr handigheid, vaardigheid, volhardingsvermogen en werklust. Deze resultaten zullen heel Texel ten goede komen." Helder Mej 1926. Aanbesteding steenenvervoer. Dezer dagen werd door B en W hier aanbe steed het vervoer van straatsteenen van het haventerrein te Oudeschild naar A. de Cocks- dorp 4000, B. de Waal 23000. C. Oosterend 26000, D. Oudeschild (de West) 35000, E idem (weg Dros <X Co.) 14000. F. den Burg 13000 stuks. De uitslag is als volgt A B C D E F H. Kikkert 2,65 3,09 C. Boon 2,44 S. Koppen 4,75 2,85 3,45 1,87 1,54 2,85 J. Harte 2,70 2,79 L. Eelman 4,96 2,55 2,73 1,47 1,23 2,07 L. Former 1,56 F. Dijksen 5,— 2,25 2.75 D. C. Bruin 8.75 3.75 4,98 Kooiman cn Kikkert 3,15 Gunning A aan S. Koppen, B aan F. Dijksen C, D, E en F aan L. Eelman. Dorpsverfraaiïng. Een plekje grond tegenover de Zeevaart school alhier, aan de overzij van de Nieuweweg wordt door gemeentewerklieden geëgaliseerd. Het ligt nl. in de bedoeling van B en W daar door de fa. Kortcnhoevcn een klein plantsoen te doen aanleggen. Daarmee wordt de dorpsverfraaiïng zeker weer een flinke stap vooruitgcbracht. Wat volgt Blue Band Vacantiereizen. Naar men ons vanwege v.d. Bcrgh's Fabrieken te Rotterdam mredeelt zullen door haar ook deze zomer vacantiereizen worden georganiseerd voor de beste leerlingen onzer scholen naar Zwitserland, voor die der middelbare, naar Berg en Dal of Katwijk aan Zee in eigen land voor die der lagere scholen. Deze tochten vonden het vorig jaar een bij zonder gunstig, onthaal eu werden Ook door onderwijs-autoriteiten op hooge prijs gesteld. Een viertal dezer was zelfs bereid zitting te nemen in een Commissie van Advies en vcr- zei hij Wrevelig: „Ah, bent u daar ook al De hemel mag weten hoeveel nieuwsgierige menschen er wel om zoo n ziekbed rond snuffelen! Dan denken al die goede vrien den waarschijnlijk, dat zij een mooie daad verrichten, als ze voorzichtig hun neus om het hoekje van de deur steken en vragen: Hoe gaat het er mee?" „Het is waarachtig niet louter nieuws gier gheid, die mij hierheen drijf', doctor," antwoordde Artois, die door de ironische woorden van doctor Giersberg geenszins bcleedigd scheen, „maar de meest oprechte en innigste deelneming in het tot van mijn ongelukkigen vriend. Ik zou zoo graag tenminste een heel zwak vonkje hoop meegenomen hebben." „En dit vonkje hoop verwacht u van mij, niet waar? Wel, wanneer ik u met eenige troostvolle woorden van dienst kan zijn, waarom zou ik u die dan onthouden." „Neen doctor, uw werkelijke meening zou ik graag willen hooren, de prognostic, die u zich zelf omtrent het verloop van Düring- hoffens ziekte gesteld hebt.' „Zoo? Onder ons gezegd, bij mij zelf matig ik mjj over 't algemeen nooit de kennis aan'te weten, hoe een ziekte zal verloopeu. Er zijn daarbij weliswaar be paalde formules, waarbij mijn collega's met des te meer vertrouwen plegen te zweren des te jonger ze zijn cn die ongeveer ven vaak juist blijken t>- zijn als zo iemand i:i den steek laten. Volgens deze formuie „klaarde deze vacantiereizen alle steun tc willen verlcenen. De gelegenheid tot deelneming wordt open gesteld voor de kinderen'der lezers van liet B|ttc Band-Tijdschrift, op voorwaarden hierin nader genoemd. Dc Gids voor Schoolreizen 192ti is verschenen cn wordt gratis cn franco tocgczondcnaan alle lagere, Ulo- cn middelbare scholen cn verder aan ieder crnstig-belaiigstcllende, die 't boekje aanvraagt aan dc administratielac. Dam, Acaciastraat 174, den Haag. De gids heeft ten doel liet maken van school reisjes te bevorderen en leiders van dienst tc zijn bij het ontwerpen hunner plannen. Een eenvoudig uitgevoerd, flinkgeillustrcerd werkje is het. Jammer, dat Texel er slechts met wei nige woorden in wordt genoemd „Nog kan zeer worden aanbevolen een zee tochtje naar het eiland Texel, met een bezoek aan het vliegkamp voor watervliegtuigen dc Mok cn het zeestrand „dc Koog." Mei deze regel besluit ecii kleine beschrijving, die aan Helder is gewijd. Texel vindt als vacanticoord bij uitnemend heid steeds grooter waardeering cn zeker moet liet een leemte liceten, een behoorlijke beschrij ving van ons eiland in deze Gids voor School reizen te moeten missen. Wc willen bij de Redactie pogingen aanwen den 'in deze behoefte te voorzien. Vice-consul van Noorwegen. Ingevolge Koninklijke machtiging is dc heer W. Velthuys erkend en toegelaten als vice- consul van Noorwegen tc Helder, voor de kust van Egmoiid aan Zee tot Hoorn, de steden Helder, Medemblik, Enkluiizen en 1 loorn en het e land Texel.. (St. Ct.) Extra trein Helder—Alkmaar. Op Rinkstcr-Maandag zal tusschen Helder en Alkmaar v.v. een extra trein worden ingelegd Vertrek Helder v.m. 10.07 Aankomst Alkmaar v.m. 11.18 Vertrek Alkmaar 11.111. 7.08 Aankomst Helder 11.111. 8.28 De algemeenc vergadering door liet Nut op Donder.'ag 1.1. in hotel Texel belegd weid door slechts 17 personen bijgewoond, waaraan de mooie M i-avond zeker niet voor een going deel debet was Valt veelal over druk verg. - deringbezoek niet te roemen, wbnneer liet weer 's avonds tot wandelen lokt en dat gebeurt nog maar o zoo weinig in deze Mei'sche dagen I moeten we daarop in liet geheel nu ar niet rekenen. Tegen negen uur opent de heer Risart dc besprekingen, waarna lezing der notulen volgt. bestaat er voor uw vriend Düringüulfeu geen redding ineer. Dat is alles, wat ik u weet te zeggen. Gopdeti avond!" Het scheeu den privaat docent na dit antwoord ook niet oni verdere inlichtingen te doen tc zijrV. Hij daalde de krakende trap af met een diepp inzende gelaats uitdrukking en maakte een lange wandeling door de eenzaamste straten van de stad, eer hij besloot nog even een bezoek aan zjju club te breng' ri. H(j btkopimerde zich niet om de talrijke kaartspelen, die neds overal aan den gaug waren, doch b(j infor meerde slechts, of er inmiddels geen brief voor hem was afgegeven en verwijderde zich direct weer. toen men hem inderdaad een door Edith's hand geschreven brief overhandigd had. Bij het flikkerende schijnsel van ccn straatlantaarn las hij dc weinige regels, die deze bevatte: v „Ik heb alles geregeld, de wissel is in mijn banden en je mag gerust slapen. Je verlere berichten zie ik met ongeduld tegemoet. EDITH." „Zij wil hot papier als een wapent.'gen mij in handen houden," dacht bij. „Maar ik Zal wel ent 111 i..ie! vindi. fi om bt' van haar los te krjjgTia i> n strijd met jou, mijü scooonu Elhh, vrees ik niet." i Word' vervolge

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1