3 Keepen met CDaidlec&ii No 4020 Woensdag 26 Mei 1926 398fe Jaargang Rechtsvragen. Deze reclame loopt tot 1 Augustas 1926 KWATTA SOLDAATJES blijven ALTIJD geldig Van week tot week inzenders van 250 Sterretjes TexeSsche Berichten ABONNEMENTEN: ADVERTENTIÈN: UITKNIPPEN EN BEWAREN LSCHE COURANT DEN SURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. Bij abonnement lagere rogolprijs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°. 11 Rechtskundige vragen, door een abonné onderteekend en onder 't motto „Recht" aan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. 15-22 Mei. Uit de Natuur. Wel wat laat, maar desniettemin met vreugde begroet, heeft de Mei zich tot den vollen Lenteluister ontplooid. Na de storm vlagen, regen en hagel, is de zon gekomen met haar koesterende warmte sn haar gouden glansen, spelend door het jonge loof der bootnen. En we hebben weer mogen ervareu, hoe wondermooi de Mei kan z(ju en Da het sombere begin zijn we met te dankbaarder gemoed het Pinkster feest tegemoet getreden. We weten niet. of het scboone weder stand zal houden, of de Mei, die weldra scheiden gaat, haar opvolgster mot 6en even blijde lach en lied tegemoet zal tre den. maar de hoop daarop heefLze gewekt en we zullen ons verheugen als die hoop niet zal worden beschaamd. De Pinksterdagen. Het schoone weder en de heerlijke na tuur in baar lentepracht trekken het hart naar buiteD. De Pinksterdagen zyn wel in bijzondere male van oudsher de feest dagen, waarop de stedelingen in bre6de scharen de bekrompen woningen eu de nauwe straten ontvluchten om bu;ten io de vrije natuur te genieten. Wel is het eigenlijke vacantie arizoea Dog niet be gonnen, maar er wordt toch veel gereisd in deze dagen. De uitepanningsoorden opeDen hun poorten, in de badplaatsen bsgiot. het seizoen en komen de eerste vreemdelingen aan en, terwijl voor een groot deel van de landelijke bevolking de tijd van veel en ingespannen arbeid buiten op de velden en akkers begonnen is, breekt voor vele andoren oe tijd van zoraergenieten en ont spanning weder aan. Ook Ttxel heeft zijn deel gehad. Was het bezoek, door vreemdelingen van de vaste wal dio dagen aan Texel gebracht wel eens grooter het weer heeft daarop natuurlijk oeelissenden invloed op leen 29 Pinksterdag verveerde de Marsdiep id totaal meer dan 1000 passagiers en 220 rijwieleD. (Zaterdagmiddag d a.v. ruim 800 passagiers). Uit ons Parlement. Ook op het gebied van het politieke -c- ven komt weer de kentering. De lijd vac de Paascb- tot de zomervacantie is voor het parlement, doorgaans de slappe *yd. Dit jaar is dat anders, nu er door de lang durige Kabinetscrisis zooveel maanden ver loren zijn gegaan. De begrootingec zijn wel aanger.ome D, maar hei langad-, mige begrootingsdebat aosft de Kamer toch mei willen missen zelfs Diet voor deze ee et maal en zoo was ook in de acbterl'g gende week vrijwel geheel aan de uitge stelde begrooiingsbesobouwiige-n gewijd Bij de Witerstaaisoeschouwiogn) wassen van de belangrijkste punten welde waters nood. die op het gebied van den zorg voor onze groote rivierdijken wel beel wa tekortkomingen aaD het licht beeft ge r eb! Ook was van belarg daarbij de tebaodelu-g van het weteontwerp tot bespoediging »ar> de uitvoering der Zuiderzeewerken, hetwelk na eenig debat aangenomen werd. Uit de Engelsche mijnwerkerswereld. In het mijDWorkersvraags uk in E ge land is men nog steeds niet over but doode punt heen kunnen komen. De vergadermg van gedelegeerden der mijnwerkers heeft met algemeens stemmen, in overeenstem ming met het bestuur van -Jeu mijnwei- kersbond, de voorstellen van Baldwin ver worpen. Van eenige vermindering van loonen wilde men niets weten. Zij hand haafden net standpunt van voor 1 Meien weigerden derhalve eeD volied'.geaanvaar ding van het rspport-Samuel. En ni6t alleen de mijnwerk- s ook de mijneigenaren hebben het voors -Ba dz in van de hand gewezen. POSTGIRO: Zij oordeeteu dat de invoering van deu 8-urigen werkdag noodzakelijk is en dat dan met een loonsverlaging van 10 pet. kan worden volstaan. ZÓ zeggen iq hun antwoord verder dat het voorstel van Bald win wel de vrijheid van het mijnbedrijf zou beperken zonder het productievermogen der mijnen te vergrodten. Zoo staan dus beide partijen nog volsla gen onverzoenlijk tegenover elkander en hot staat te vreezeD, dat Baldwin er niet zoo spoedig in zal slagen, ze tot overeen stemming te brengen. De koers van den franc. Belgis heeft thans een nieuw Kabinet op breede basis, dat den fioanoieelen toestand zal trachten te redden en waarop defianc al dadelijk gunstig heeft gereageerd. Het is een Kabinet, dat onder leiding staat van den conservatief Jasper, maar waarin ook de socialisten zittiDg hebbeD. Ook de Pransche franc is in het laatst van de week wat omhoog gegaan tot groote vreugde van de FranscheD, Vermoedelijk is dit te danken aan de nieuwe reeeeriDgf- maa'regelen die overwogen «(ja. Het Kabi net heeft over de daling van den fraDC en de maatregelen urn die tot staan te breDgen langdurig beraadslaagd. Dadelijk daarop ging de franc iets omhoog, doch deregee- riDg beweert, dat dit „vanzelf" is gekomen 6D met de aangekondigde regeeringsmaat- regelen Diets heeft uit te staar. DuitschlandMarx aan het roer. Marx, de nieuwe Duitscbe kanselier, heeft in den Rijksdag de regeeringsverkla- ring afgelegd. Hij zei daarin o.m. dat de nieuwe regeering dezelfde buit nlandpche pol,t:ik van baar voorgangster zal volgen. Wat de vlegkwestie aangaat zal met alle middelen getiacht worden voort te gaan in door den rijkspresident aangegeven rich ting, terwijl ook wat de schadeloosstelling aan de gewezen vorstenhuizen betreft de politiek der vorige regeering zal worden voortgezet. Om vredes wille! De bladen hebben Id de laatste dagen lange eu kortere verslagen gebracht vao de bijeenkomst ter voorbereiding van de ontwapeningsconferentie, welke te Gebève gehouden wordt. De a'gemesne beschou wingen, die onder leiding van den voor zitter Jhr. Loudon, werden gehouden, zpe thans geëindigd en hebben voldoende aan getoond, dat ue uieeniDgen nog zeer ver deeld zijn. Paul Boncour. de Frannche ga- delegeerde, b.v. staat op het standpunt, dat ontwapening alleen mogelijk zal zijn, als de veiligheid in Europa verzekerd is, terwijl lord Cecil, alsmede de Duitscbe en Amerikaanscho gedelegeerden van meenirg zijD, dat in elk geval eea begin moot wor den gemaakt, pu de Volkenbond ieed3 een s'eike waarborg voor de .veiligheid biedt. Daarentegen war6n er weer andere ge delegeerden, wo. die van de Russ'ecbe randsiateD, die eerst, de veil'gheid wiileD verzekeren door... het siuttm van onder linge mili airc verdiageD. H6t Nederland schee: anépunt.datdoorgeneraal van Tuintn werd uiteengezet, wil zoo spoedig mogelijk eeD aanla g meken met de beperking van bewapening, maar dan over de gebeele linie. Na de algemeene berchouwingen kom' thans de vraag aan doordc, of het m'gelijk zal zijn praktisch werk te leveren. De Poclsche ruzie. In Polen schijnen du gebtuiteoiSBeo zicb verder rustig te zullen ontwikkelen, alboe wel van de zijde vao Polen cog gevaren blijven dreigeo. Pilsoedski traebt door een politiek v,\n gematigdheid de gemoederen tot rust te brengen. Van 't Marokkaansche strijdtooneel. In Marokko beeft bet giooie offensief van ce Franscben en Spirjiarden bet succes opgeleverd, dat er een verbinding is tot stand gekomen tusfcheo de Frarscbe en Spaanscbe legers. Dit zou tengevolge hebben gehad, dat Abd el Krira door z(jn staui in deD steek is gelaten en hij met z(jn familie de vlucht heeft g6Domen naar net dooidwesten. Het klinkt haast te mooi om bet zoo maar te kunnen gelooven. Intusschec is er in de laatste dageD zeer hevig iD Marokko gevoebten en zjjDerook r.e»-r beel wat Franschen en Sparjasiden gesneuveld. geknipt uit de achterzijde der 5 cents KWATTA Reep-etiketten ontvangen gratis en franco 1 prima verzilverd Vulpotlood merk „Marquise". Het beste Fransche Vulpotlood, winkelwaarde f3, Inzendingen met opgaaf van juist adres aan KWATTA - BREDA. Afdeeling RECLAME. 72 Vergadering C. Boon Pz. De vergadering voor de leden van de Tuin- bouwvereeniging uitgeschreven door de heer Boon, bovengenoemd, op Zaterdagavond in café dqn Burg alhier, mocht zeker niet op veler be langstelling aanspraak maken. In het geheel waren 18 personen opgekomen, w.o. nog enkele niet-ledcn. Waar het geen zin heeft een uitvoerig ver slag van de vergadering te geven, omdat de zaak waarop deze betrekking heeft reeds be slist is, wanneer deze regels onder di oogen van onze lezers komen, willen wij toch een korte samenvatting van hetgeen ter tafel kwam hier doen volgen. De heer Boon opende met een kort woord, om daarna een uitvoerig schrijven voorte lezen waaruit bleek dat de heer Boon zich niet met het rapport door de commissie van onderzoek uitgebracht kon vereenigen. Wat betreft het slechts eenmaal voorkomen van de advertentie in de kolommen van ons blad, waarvan de heer B. hel bestuur ook een verwijt heeft gemaakt, wij moeten daartegen protesteeren: de schuld daarvan ligt bij ons, de advertentie werd door het bestuur direct voor twee plaatsingen opgegeven, maar door een onachtzaamheid ter drukkerij slechts eenmaal geplaatst. Dat de heer J. C. Visser in de Commissie van onderzoek zitting had was volgens de heer B. niet in de haak, omdat zijn naam in de al- gemeene vergadering indertijd niet genoemd was. Op dit punt werd de heer B. door een der aanwezigen bestreden. Wat de heer B. vatt de bestellingen bij de Rotterdamsche Graan- en Meelhandel naar voren bracht vond mede bestrijding in de zaal. De heer Jac. van Heerwaarden maakte er de heer B. een verwijt van dat hij, als gewoon lid de vergadering uitschreef, de heer Boon die zelf had aangedrongen op de benoeming van een commissie, was verplicht geweest zich bij de uitspraak neer te leggen. Tegen dat verwijt verdedigde zich de heer Boon, met te zeggen, dat hij schriftelijk aan de commissie van onder zoek had verzocht te worden gehoord. Aan zijn verzoek was geen gevolg gegeven, toch werd zijn naam in het rapport genoemd. Hem bleef, meende de heer Boon, geen ander middel over dan het beleggen van een vergadering. Op een vraag uit de vergadering wat de heer Boon bedoelde met het punt „Candidaatstellmg" op de agenda van de vergadering, bleek, dat spr. voornamelijk twee bestuursleden wilde ver vangen en voorts Dinsdag in de vergadering er op aandringen niet te stemmen over „Al of niet aanblijven van het Bestuur," doch de oude agenda te handhaven „Verkiezing van vier be stuursleden." Gewezen werd er op, dat dit in het geheel geen zin had daar bij niet herkiezen van een der bestuursleden 't oude bestuur en bloc zou bedanken. Verder werd in overweging gegeven bij herbenoeming van het bestuur te verzoeken, de heer Rentenaar al mocht het zijn onder andere voorwaarden, voor de vereeniging te behouden. De heer Boon sprak tenslotte de wensch uit dat de aanwezigen met het gehoorde hun nut zouden doen en sloot daarna de bijeenkomst. Ds. Btskes. Inzcke ds. J. J. Buskes werd door de clnsris Alk-naar der Gercf.S Kerken, naar De biar.d. bericht hei volgende besloten De vergadering van de Geref. Kerken in de classis Alkmaar, overwegende a. dat ds. J. J. Buskes in de vergadering der classis ge houden 28 en 29 April uitdrukkelijk heeft ver klaard, zich niet te kunnen verecnigcn met de uitspraak der Generale Synode te Assen in zake Gen. 2 cn 3 en ook thans in zijn heden bij de vergadering ingediend schrijven dit nogmaals bevestigt; b. dat hij hoezeer daartoe uitge- noodigd in gebreke is gebleven schriftelijke gronden voor zijn afwijkend gevoelen aan te geven; c. dat hij blijkens zijn thans ingekomen kennisgeving inmiddels een beroeping tot de Dienst des Woords in de „Geref. Kerk te Amsterdam-Zuid buiten het kerkverband" heeft aangenomen en d. .dat hij door die daad zich heeft losgemaakt uit het verband van de Geref. Kerken en opgehouden heeft Dienaar des Woords te zijn van de Geref. Kerk te Oosterend, constateert lo' dat ds. Buskes door zijn breken met het kerkverband alle kerkelijke handeling met hem heeft afgesneden en 2o. dat hij tenge volge van zijn breken met het kerkverband niet meer gerechtigd is tot de bediening des Woords in de Geref. Kerken in Nederland cn besluit hiervan kennis te geven aan alle Geref, Kerken in Nederland, Bentheim, Oost-Friesland, Ned, O. I. en aan ds. Buskes. Pinkster- kroniek. Luilak. Als ieder jaar ging ook ditmaal de traditio- neele luilakviering aan onze Pinksterdagen vooraf Hoewel mag worden vastgelegd, dat het gebruik nog steeds in eere wordt gehouden'.hebben we er deze keer toch maar weinig van bemerkt. In hoofdzaak uitte zich de feestvreugde ineen onweerstaanbare drang bij de "jeugd tallooze ruiten met papierkens te beplakken, ieder stukje prijkend met de lieflijke naam „luilak." Gaat elders de viering niet zelden met grove baldadig heden gepaard op Texel kent men dat niet en geeft net heeie geval tot ongerustheid weinig reden. In de Dennen. Maandag I. 1. hield de Commissie uit de Ned Herv. Gemeente in de Westermient na' ij de Fonteinsnol onder zeer groote belangstelling haar veeitiendr Zending^dag. De samenkomst werd geopend door de heer Ds. Biümmer, van den Hoorn, v/aarop deze vervolgde met een rede „Maar wie zijl Gij die met stijgende aandacht door de vele hoor ders werd gevolgd. Daarna werd het woord e-voerd door de lieer J. Metz Gz, die lan*e rijd ais zendeling op N. Guinea werkzaam was en zijn "eiangwek- kende toespraak grondde op de rijke ervaiing bij zijn zendingswerk opgedaan Zijn rede was getiteld „Giijp toch de kansen door God u gegeven Tenslotte verkreeg het woord de heer Ds. A. lemhoff, dnecteur van het Christelijk opvoe dingsgesticht te Hoenderloo, die de aanwezigen inleidde In de giuote beteekenis van dit opvue- diugsmsliiuut en in d.e van de zending in het algemeen. Ale: een kernachtige rede van de heer Ds. Biümmer werd de bijeenkomst besloten, waarop de talrijke hourders zich in a'le richtingen ver spreid ien en velen nog geruime rijd doorbrachten in de Dennen, wear de voor Mei tamelijk koude wind geen hinder gaf. Sportnieuws. Was het bestuur onzer sportvereeniging er dank zij ijverige pogingen van de heer A. Die-', haar secretari, - in geslaagd voor be:de Pinksteidagen een smakelijk maal op het sport

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1