Lees dit vooral No 4022 39sle Jaargang LsJL Woensdag 2 Juni 1926 leslitsvrage-a. Van week tot week VOLLE-MELK-REEP Beter dan Goed: DE BESTE Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: UITGAVE: N.V.v/h LANGEVELD&DE ROOIJ DEN BUP.G OP TEXEL ADVERTENTIËN: TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N°. 11 E:>3i Rechtskundige vragen, door een abonné jndeiteekend en onder 't motto „Recht" jan ons bureau (Parkstraat) ingezonden, worden door onze rechtskundige mede werkers kosteloos beantwoord. Abonnees, die ons blad per post ontvan gen en wijziging wenschen van het adres dat thans op het krantenbandje voorkomt, doen goed ons dat ten spoedigste te doen weten. Zeer binnenkort moeten we weer nieuwe adresbanden drukken. Wij vestigen hierbij nogmaals de aandacht op de kaarten, die aan alie postkantoren verkrijgbaar zijn, ad twee cents per stuk en geheel voor op gaaf van adreswijziging zijn ingericht. Beter dan een brief of briefkaart en veel goedkooper. De Administratie. LSCHE COURANT DEN BURG: 50 ct per drie Maanden. Franco p. post door geheol Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN Van 1-5 regels: 50 ct ledore regel moer: 10 ct. Dezolfdo advertentie 4 maal geplaatst wordt 3 maal borokond. BI] abonnement lagero rogelprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN E 22—29 Mei. Uit ons Parlement. De Erafe zoowel als de Tweede Kamer hebben zich in de afgeloopen Kamerweek bijna uitsluitend bezig gehouden met de verschillende onderdooien der Staatsbegro ting, Alleen behandelde de Tweede Kamer ter afwisseling van het uitgestelde begroo- tmgsdebat de interpellatie van Mevr. de Vries—Bruins over het verleeoen van zekere bevoegdheden aan tandtechnici waartegen door de tandartsen bij de Kamer en in de per3 nogal is geprotesteerd. Het schijnt, dat de Minister wat al te royaal ia geweest met het verleenen van,dez6 gunsten en ook de Kamer sprak dat uit en vermcht de regeerieg zich binDen de petken der wet te houden. Overigens geven de Kamerdebatten geen aanleiding tot bet maken van bijzondere opmorkitgeD. Ietusschen is een nieuw of eigeniykeen een oud ondeiwarp weer aan de orde ge steld, waarover binnenkort in de Kamer nog WjI heel wat te doen zal komeD. De minisier van buitenlandsch9 zaken, Jhr. van Ka n-'beek. heeft zijn memorie vud Ant woord betreffende het wetsontwerp tot ber ieoing van bet tractaat met België bij de Kamer ingezonden. Het is een zeer lijvig document, waarin de Minister de verschil lende bepalingen nader toelicht en meteen een aantal aangevoerde bezwareu tracht te weerleggen. Wij kunnen over de zaak niet ia bijzonderheden treden het onderwerp ii daarvoor te uitvoerig en te ingewikkeld doch verwachten dat er in de Kamer w6l heel wat over zal worden gezegd. Ook in de Belgische Kamer is het ontwerp tot wijziging vaa het tractaat aanhangig gemaakt ooor minister Vandervelde. Dat b(j de behandeling van de kwestie aan beide zqrfen de wensch zal voorzitten om tot een bevredigende oplossing van de reeds zoo langdurige NederlandschBelgisohe kwes tie te geraken, mag wel ais vaststaande worden aangenomen. Van 't Marokkaansche front. Van bet buitenlandsche gebeuren trokken in de laatste dagen- zeker wel zeer de aan dacht die, welke zich in Marokko afspeelden. De capitulatie van Abd-e!-Krim, waar over we Zaterdag 1.1. reeds scbreveo, br- teekent het keerpunt in bet veelbewogen leven van dezen ondank3 alles zeer merk waardigen man Abd-el-Krim is de zoon van een Kadi en werd geboren io het aoi p Adj r waar bjj tot het vorige jaar zjjo hoofdkwar tier haa. Of bij ooit 10 Europa is gewéett staat niet absoluut vast. doch volgens som mige berichtgevers is dat wel het geval tn ontving hij zelfs een opleiding aan de mi litaire academie te Madrid en bezocht bij te Par(js en Munchen de hoogeschool. Iu elk geval hoeft b(j op verschillend gebied heel wat van de Europeanen geleerd en staat hij in ontwikkeling ver boven de ge wone Rifbewoners. Ia 1909 was bij KaM te Metilla en tevens ledacteur van een blad waarin h(j oppositie voerde tegen de Spaar - scbe „overbeerschers". Tijdens den wereld oorlog was bjj zeer Duitsch gezind. H j hoopte op een Duitscho overwinning met als gevolg de onafhankelijkheid van het Rifgebied. Nadat van Fraueche zijde te Madrid geklaagd was, dat Abd-el-Krim beDzine smokkelde naar de Duitsche duik- booteD, die op de Afrikaansche kust opt- reerlen, werd b(j door de Spaanscbe auto riteiten opgepakt en tot het einde van den oorlog onder bewaking gesteld. Maar toen bh daarna in Marokko was teruggekeerd, was hot ook uit met de rust voor de Span jaarden. In 1921 brak er de groote opstand der Rifkabileu uit, waarin de Spar jaarden een zware nederlaag leden. Z.i verloren 20000 man en do legeraanvoerder Siivestre ecüoot zich voor bet hoofd Abd-sl-Krim werd de held der Riflijnen. Hij werd tot sultan uitgeroepen en zelfs Raissoeli moest zich voor hem bukken. Hij heeft de Spanjaarden zijn gevangen houding verschrikkelijk betaald gezet, maar beging de fout ook de Franscben tegen zien in het harnas te jagen. Dat is hem noodlottig geworden en thans ls h(j de ge vangene der Franschen en beeft hU geeD ander uitzicht meer dan „de Franscbe „edelmoedigheid". Van een Engelsche ruzie onder politiek elingen. Ia Engfeland concentreert de aandacht zich in de laatste dagen nogal sterk op de nieuwe ruzie, die er uitgebroken is tusschen cie beide leiders der hboralen, Atquith en Lloyd George. De beide staatslieden hebben al nerhaaldelijk strijd gevoerd om de leiding en in de laatste dagen is deze zelfs tot een openlijk corfl.ct toegespitst. A.quith heeft Lloyd George een kwaden brief geschreven omdat deze in de Amerikaansche pers een artikel publiceerde waarmee bij het lang niet eens was. Lioy i George heeft dien brief op felle wijze beautwuord eu het gevolg is dat het vermoedelijk op een scheuring in de hoerule paitij zal uitloopen. Lord Atquitb moet voornemens zijn als leider af te treden ea Lord Grey ais zijn opvolger aanwijzen. Deze beeft alvast een scherpe reide tegen hbt oD'raden van Lloyd George genouden. De Engelsche delvers van 't Zwarte Goud. Ook aan de staking in de kolenmijnen wordt in Engeland deel wat belangstelling geschonken. De laatste dagen brachten daar over intUBSchen heel weinig nieuws er. bet einde van de staking is nog niet ta zien. Wol echter het einde van de regeeriugs- subsidie, dat met het einde van deze maand samenvalt. En hoe bet dan zal worden als de regetring de toezegging van subsidie inderdaad intrekt valt nog moeilijk te zeggen. T. E. S. O. De zaken staan er goed voor Vrachttarieven met ingang van 1 Juli a.s. met 25 pCt. verlaagd, verlaging der personentarieven met ingang van 1 Januari a.s. in uitzicht gesteld. De commissarissen Keesom en Zegel met groote meerderheid herkozen De stabiliteit van de Marsdiep Auto vervoer. Zaterdagavond 29 Mei 1.1. belegde het bestuur der N.V. Texel's EigenStoombootondernerrimg in café den Burg een aandeelhoudersvergadering welke door plm. 50 personen werd bijgewoond. Tegen half negen opent de heer Dr. A. Wage- maker met een hartelijk welkom Verder drukt hij zijn verbazing uit over de betrekkelijk geringe opkomst. T.E.S.O. toch verkeert thans in omstandigheden welke voor haar van bijzon dere beteekenis zijn. Niemand immers, zoo vervolgt spieker, zal willen ontkennen, dat de laaiste weken voor onze maatschappij buiten gewoon belangrijk zijn geweest. Vooral door ons tweede stoomschip zijn we thans onafhan kelijker dan ooit. Voortaan hebben we niets meer te vreei'.en en kunnen we iedere concur rentie liet hcKifd b-eden. Zoovaak we vroeger üe Dagcraai; uit de vaart moesten nemen waren we min of meer afhankelijk. De Terschelling was dan onze reserveboot en heeft T.E.S.O. zeker uitstekende diensten bewezen. We zijn danook de fa. Dros ten zeerste dankbaar, wijl zij steeds deze boot te onzer beschikking stelde soms tot ongerief van haar eigen bedrijf. Wc apprecireeren dat ten hoogste. De Terschelling was evenwel een boot van geringe capaciteit, niet berekend voor de eischeu, welke thans door het goederenvervoer worden gesteld. Reikhal zend werd danook naar „de nieuwe boot" uit gezien. De plaatselijke pers heeft daaromtrent reeds veel geschreven, doch het bestuur is steeds gaarne bereid meerdere inlichtingen te verstrekken. Ik hoop, zoo besluit de voorzitter, dat de be sprekingen een absoluut zakelijk karakter mogen dragen en ieder zich dus moge onthouden van persoonlijkheden en minder gewenschte op-of aanmerkingen, waardoor de positie onzer maat schappij slechts kan worden geschaad. Moge ieder het <groote belang van T.E.S.O. steeds voor de oogen houden. De notulen worden daarop gelezen, onver anderd goedgekeurd en door de heeren Wage- maker en Boswijk onderteekend. De voorz. merkt hierbij evenwel nog op, dat overeen komstig de wensch der aandeelhouders, uitge sproken in de voorgaande vergadering, een ju ridisch onderzoek werd ingesteld naar de afschrijvingskwestie, die destijds ter tafel kwam (art. 20) Adviezen werden ingewonnen bij mr. Polak en de Ned. Handelmij., een der grootste lichamen op financieel gebied in Nederland, met het resultaat dat het Bestuur iu het gelijk werd gesteld. Nog brengt spreker naar voren in de vorige vergadering te hebben verzuimd de heer R. P. Keijser op een reuze-inconse quentie te wijzen. Was deze aanvankelijk van meening, dat een te gering bedrag voor af schrijving werd bestemd, later uitte hij zijn on tevredenheid over een te ruime afschrijving. Jaarverslag. Aan het jaarverslag ontleenen weDe reke ning over 1925 sluit met een behoorlijk batig saldo, maar of dit tariefverlaging rechtvaar digt In ieder geval acht het bestuur de tijd nog niet rijp voor een tariefverlaging van 10 pet. over de heele linie. Dat zou een stap in het duister zijn. Besloten werd evenwel het vrachttarief met ingang van 1 Juli a.s. met 25 pet. te verlagen en dus te brengen op het niveau van vóór de oorlog. Daarmee is heel Texel gebaat, meer dan met een verlaging van het personentarief. Dit toch komt hoofdzake lijk hen ten goede, die van de goedkoope dag retours profiteeren en strekt minder Texel over het geheel tot voordeel. Bovendien acht het be stuur het personentarief zoo hoog niet (82000 passagiers brachten in totaal f46000 in 't laatje) Echter wordt verlaging van het personentarief met ingang van 1 Januari in uitzicht gesteld. We mogen niet vergeten, dat, nu de „Mars diep" in de vaart is gebracht, de exploitatie kosten veel hooger zijn. Gingen aanvankelijk stemmen op voor een nieuwe boot, nu zij in dienst is gekomen dringt men weer op tarief verlaging aan. Maar we kunnen een schaap geen vijf pooten geven. Destijds zeiden de heeren R. P. Keijser en A. Boon geen tarief verlaging te wenschen. Eerst moest voorgoed materiaal worden gezorgd opdat men geen con currentie (Bosman of Esona) te duchten had. Uitvoerig zet spr. daarop uiteen, welke motie ven er toe hebben geleid voorloopigslechts de vrachttarieven met 25 pCt. te verlagen. In verband met de aanbouw eener nieuwe boot kon in de aanvang van 1924 overtariefver- laging niet 'worden gedacht. Thans, nu de meerdere exploitatiekosten op f20.000 worden begroot, valt daartoe ook slechts moeilijk te besluiten. Als extra uitgaven moeten dit jaar te boek worden gesteld: (Bouwkosten Marsdiep ruim f 120.000.) Af schrijving 5 pCt. f 6000 5 pCt. rente over f120.000 6000 Meer assurantiepremie 1400 Meer arbeidsloon 2000 Meer onderhoudskosten 3000 Dek- en machinekamerbehoeften 1000 Onvoorziene uitgaven 1100 T 20.500 Dit bedrag kan met f6000 worden verminderd daar geen reserveboot behoeft te worden ge huurd. De Dageraad, die, aldus spreker, „cum grano salis" werd bejiandeld, zal evenwel een flinke beurt moeten hebben, waarmee een be drag van f 2000 gemoeid zal zijn. Dan zal dus, wanneer de ontvangsten met die over het afge- loopen jaar niet veel verschillen, het batig saldo, rond f 33800 komen op een bedrag van f 17300. Nog wordt deze winst verminderd met f6000 dividend en tantièmes, f 7700 wegens verlaging vrachttarief, f 500 wegens gratis vervoer zieken auto's, zoodat een batig saldo zou reslen van f 3100. Nu werd over de eerste vier maanden van dit jaar-f 600 minder ontvangen dan over het overeenkofristig tijdvak in i925, wat over het heele jaar f 18oö minder opbrengst zou betee- kenen. Wordt met dit bedrag het winstsaldo nog verminderd, dan valt aan het eind van 1926 slechts een voordeclig saldo te melden van f 1300. De heer T. Dogger betwijfelt, of verlaging van het vrachttarief tot geringere ontvangst zal moeten leiden. De voorzitter acht dit evenwel zeer waarschijnlijk. We moeten, zoo zegt hij, een financieel krachtige maatschappij blijven en hopen meer dan f 1300 winst te kunnen boeken. Pessimistisch willen we niet zijn. Thans staat een reuze-verbouwing van de Dageraad voor de deur, op het nut waarvan in een inge zonden stuk in de Tcxelsehe Courant reeds werd gewezen. Dat zal evenwel een uitgave vragen van f 15 16000.—. De boot zal dan beter voldoen aan de eischen, welke het ver voer thans daaraan stelt en vooral voor auto vervoer beter worden ingericht. Wanneer de fa. Dros de dienst op Harlingen mocht staken (spreker hoorde daarvan), zou hij het bestuur in overweging willen geven met de Dageraad die diensf tc gaan vervullen. Zij heeft dan geschikt emplooi en men dient het algemeen belang, ir, het bijzonder dat van Texel, Helder cn Harlingen. In hoofdzaak zou zij passagiers vervoeien, om de vrachtschippers geen afbreuk te doen. Het ruim, dat op het kleine traject Helder-Texel, geen nut heeft, zal bij de dienst op Harlingen ais bergplaats voor rijwielen goede diensten kunnen bewijzen. Hierin vindt spr. aanleiding de kwestie om bouw—Dageraad nog eens aan een degelijk onderzoek te onderwerpen. Ook al, omdat daaruit moeilijkheden met het classificatie bureau Veritas zouden kunnen voortvloeien. Aan balans-, winst- en verliesrekening over 1925 schonken we in ons blad van 19 Mei reeds voldoende aandacht. Slechts de ver deeling van de winst kon door ons nog niet worden gepubliceerd, waarom we die hier thans laten volgen Extra reserve(vernieuwingsfonds) f 27271, 6 pet. van f 76055 voor aandeelhouders 4563,30 Tantièmes directie en personeel 2001,66 f 33835,96 Een overzicht over het vervoer in 1924 en 1925 geeft het volgende staatje 1924 1925 passagiers 73064 81731 (Aug. 11030 11818) rijwielen 14768 15274 (Aug. 2915 3442) auto's, e. d. —398 605 (Ziekenauto's 67 71) De opbrengst van dit vervoer meldden we reeds. Balans-, Winst- en Verliesrekening worden bij acclamatie goedgekeurd. Verkiezing commissarissen. De heeren Keesom en Zegel treden af vol gens rooster, doch zijn terstond herkiesbaar. Alvorens tot stemming wordt overgegaan dringt de voorzitter er op aan vooral niet lichtvaardig te werk te willen gaan. Het belang van T.E.S.O., een belangrijke financieele in stelling, staat hier op het spel. Bovendien wenscht spreker op te merken, zonder daarmee invloed op de stemming tc willen uitoefenen, dat, om het cachet en de waardigheid van het bestuur te bewaren, in de raad van commis sarissen zoo weinig mogelijk mutaties moeten voorkomen. De heer Keesom wordt herbenoemd met 45 van de 51 stemmen, 3 worden uitgebracht op de heer R. P. Keijser, 1 op de heer G. J. B. Mulder, 2 blanco. De voorzitter complimenteert de heer Keesom met zijn herbenoeming, hetgeen zeker in het belang van T.E.S.O. is. De heer Keesom zal gaarne zijn functie blijven vervullen en brengt dank aan lien, die hun stem op hem uitbrachten. De heer Zegel wordt herbenoemd met 47 van de 51 stemmenop de heer R. P. Keijser worden 3, op de heer D. H. Bruijn 1 stem uitgebracht. Benoemde, aldus de voorzitter, is een stille in den lande, die zich in de algemeene vergadering nimmer op den voorgrond stelt, maar zich in de commissievergaderingen en als waarnemend directeur uitstekend weert. U i 11 o t i n g 5 pet. obligaties. Op verzoek belast de krasse heer G. Dros, nestor van Teso's aandeelhouders, zich met de uitloting. Uitgeloot worden 2 oblig. van f 50(7 no' 26, en 39 2 f 250 no. 64 en 69 5 f 100 no. 121, 129, 141, 163 en 184. De Marsdiep. Op een vraag van de voorzitter, hoe over het algemeen het oorde. :1 over de nieuwe boot luidt, antwoordt de heer D. C. Dros niets dan lof te hebben gehoord. Alleen zou d Mars diep niet stabiel zijn. D e voorzitter licht hierop toe, dat o.a. door het plaatsen van schotten in de watertanks aan dik bezwaar tegemoet is gekomen. Bij de Dageraad deed zicli aan vankelijk hetzelfde euvei. voor, doch de ervaring wijst gemakkelijk de we,g naar beter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1