■j V Sportvereniging Texel. Handenarbeid. No 4023 Zaterdag 5 Juni 1926 39s,e Jaargang TWEEDE BLAD Volksonderwijs. CL R. Keijser Co. Texelsche Berichten Gemengd Nieuws ADVERTENT1EN tol 1 H.B.C. I tol 11 - O V V. I Deurwaarder C. G. GUDE diverse meubelen, kachels, alsmede een groote partij houtwerk, enz. FRANS ZEGEL Kz. Zeer voordeelige prijzen. K oteerkig Bockhandel Parkstraat. ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: Stremming verkeer. Emma-bloempje. Leidsche lammerenmarkt. Jaap-met-de-Koek. Moderne vragen. De jeugd en de schoonheid gaan in andeie laDden blijkbaar nog vluggn vooruit dan bij ons Ia een der groot Duilscbe kranten stelt de redactie leukje de vra3g i f de moderne „kortgeknipte" dames nu ook niet de hoeden voor o'kaa zullen gaan afnemen, het officieel „doppen" dus, ofeen gamoedelij'. tikje tegen do pet. Een ander blad steld9 de gewichtig vraag of het pijpen rooken nu ook ni< zoo langzamerhand vrouwelijk gact worden Wij wachten nog maar op de pruim tabak, om het spel als volmaakt 1 kunnen beschouwen. Het geld en de mensclien. Een merkwaardig feit is het, dat iu d briefwisselingen der kranten en in d consultkamers dar notarisseu t advocaten de meeste kwesties gaan ovi meeningverschillbn bij het verdoelen cl ontvangen van geld. Sums leest men d onvei kwikkelijkste opmerkingen van d betrokkenen. B. v. de ruzie, weike e onder de kinderen ontstaat over het b talen van mo9der'sbegrafeniskosten. Niei zelden gebeurt'het dat een der kindere jarea en jareD voor moeder of vader z <ig en dat de andere kinderen het als van zelf sprekend beschouwen, dat ook b ziekte en dood de, grooto onkosten c rekening van die eene komen Zij late slechts iets van zich hooren als late.' blijkt, dat er nog een „nalatenschap" i den vorm van een oud horloge ot ee aDtieke latafel te „verdaeien" is. En da is het een vreemde waarheid, dat juist di eene er moestal het berooidste van si komt. Uit deze voorvallen kan men leerer dat zolfs de. huidige wetgevk g nog niet ii alle opzichten bevrediging geeft Zorg zame en liefhebbende ouders winde z ch dikwijls op, a'.s het hun duidelijk wordt, dat zij hun nalatenschap niet zo mogen veideclec, als zij dit gaarm zouden willen, bit vinden zij een oi billijkheid, maar aan den anderen kar blijkt maar al te vaak, dat diezelfde wt nog lang uiel streng .genoeg is, vooral gevallen dat geen testament aanwezig is Hoe trc-urig is het echter, dat nrp zoo vaak het overlijden der ouders tw;s en wiok onder de kinderen brengt. Ik liefde is hun vreemdslechts d io een allerlaagste geldzucht laten zij zicb leiden. Een eigenaardig testament. Een töJersiy C.ly in Amerika overU den dame heeft bij testament bepaaü, dat haar heele vermogen, ten bedrag van 50.000 galden, zal gebruikt worde: voor d9 oprichting van eeu pompeus gi al voor haar zelf. Haar bluedverwauten hadden zicb zo weinig om haar bekommerd, dat zij gee, lust gevoelde, hun iets te vermaken. Alles, wat zij )bezit, moest daarom aa haar grafmonument, dat tevens ter nage dachtenis aan haar man zal strekken b. stemd worden. De nagelaten betrekkingen der dam hebben de geldigheid van het testamen niet kunnen betwisten, zoodat dit d.fini- tief voor rechtsgeldig verklaard is. Leve de vrijheid 1" Uit de gevangenis te Kiosk (Rutl.j zij a 16 zware misdadigers octs'apt, nadat ze do opzichters ontwapend had den. Bij de vervolging zijn 4 der ont snapten doo Igescboten, 4 zwaar vi i wouc eu twee gepakt. De 6 andèien ziji oukomeD. BURGER LI .IKE STAND DER GEMEENTE TEXEL van 29 Mei tot en met 4 Juni 1926. GEBOREN: Martinus Johannes, z v.Johan nes Matheas Bakker en Trijntje Veeger. Roelf Wopke, z.v. Simon Witte en Fenna Vegt. Cornells Johannes Maria, z.v. Henrij Cornelis Adriaan Kievits en Antonia Maria Ran. GETROUWDJohan Roeper en Grietje Kikkert. Jan Witte en Jannetje Bar- horst. Cornelis Roeper en Trijntje Steenman. OVERLEDEN: Frederik Bakker, 2 jaar. jannetje Huisman, 71 jaar, ongehuwd. GEVONDEN VOORWERPEN (Gedeponeerd ten Raadhuize.) 1 paar glacéhandschoenen, 1 rijwiel plaatje, 1 pijp, 1 fietstaschje en 1 zaag. PREDIKBEURTEN - Zondag 6 Juni. Burg, vm. 10 uur ds. Raabe. Maandcollecte Den Hoorn, vm. half elf ds. Brlimmer. Maandcollecte Oudeschild, vm 10 uur ds. Broekema. Oosterend, 's av. 7 uur ds. Janzen. Zuid-Eierland Geen Zondagsschool. Cocksdorp, v.m. half 11 ds. Schellenberg bevestiging ds. Plug. Extra collecte. nm. 3 uur ds. W. A. Plug intrede. Extra collecte. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend vm. 10 uur ds. D. C. v. d. Woude van Gorredijk. n.m. 3 uur dezelfde. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend, vm. 10 uur ds. R. v. d. Veen van Barsingerhorn. Den Hoorn, 'sav. 8 uur ds. Hilverda van Holwerd. MARKTBERICHTEN 275 a 482 180 a. 280 200 a 360 20,— a 25,— 0,80 a 0,86 25,— a 31, 1,70 a 0,00 a 2,10 H. C. A. KIEVITS en A. M. KIEVITS-Ran geven hiermede kennis van de geboorte van hun zoon CORNELIS JOHANNES MARIA. Den Eirg, 3 Juni 1926. Algemeene Vergadering van de Texelsche Afdeeling op Dinsdag 8 Juni 1926, 's avonds 8 uur in café Den Burg. Zondag 6 Juni waarvoor beschikbaar een beker. Aanvang 2 uur nm. Entree 25 ct. Kinderen 15 ct. Zitplaatsen 10 ct. aanvang 7,30 uur 's avonds. Entree 15 ct. Kinderen en zitplaatsen 10 ct. te Texel, zal op Vrijdag 11 Juni 1926, des morgens te 10,30 uur (nieuwe tijd) op hoeve Labora te Eierland publiek verkoopen Een en ander later breeder te publicceren. is ruim gesorteerd in Zeisen, Zichten, Leidsche hooiharken, 2 en 3-tands hooivorken, Schoffels, Tuinharkjes, Gieters, Slijpsteenen met bak, Zeisboomen Prima Herder Wolscharen en verder alle voorkomende Seizoenartikelen van AF OUDESCHILD Mais Laplata' en Mixed Buitenlandscl.ie gerst Chev. Gerst Gemengd kippenvoer Haver Voererwten Tarwe Zaansche Vooislaglijnkoeken Am. koek SK GroTidnotenkoeken, Duyvis Bertels Suikerk.oekjes Murwe lijnkoek W.L. Pelmeel Kippenrijst Tarwezemelen Tarwegrant Tarwepuntjes Delftsche Phosphorzure Voederkallc Liebig's Vleeschmeel Turfstrooisel fijn per pak Alles per 100 K.G. den Burg, Texel, 7 Juni 1926. Kuikenvoer, gebroken Mais en bouwzout voorradig. Land- Teekenen Knippen Vouwen Kleuren Plakken, Materialen voorradig in Pr<•- 'pi- d*3 COURANT DEN BURG: 50 ct. per drie Maanden. Franco p. post door geheel Nederland 75 ct p. 3 maanden. Losse nummers: 3 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN U!TGAVE:N.V.v/h LANGEVELD DE ROOiJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 50 ct. Iedere regel meer: 10 ct. Dezelfde advortentle 4 maal geplaatst wordt 3 maal bcrokond. Bi] abonnement lagere regolprljs. ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM. IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N°. 11 Burgemeester en Weihonders der gemeente Texel brengen ter kennis van belanghebbenden dat het verkeer met rij- en voertuigen over den heul Roggesloot—Hollandsche weg in den polder Eijerland van Maandag 7 tot en met Woensdag 9 Juni 1926 gestremd zal zijn, tn verband met het transporteeren van een bagger molen. Texel, 4 Juni 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. B. OORT. De Secretaris, JONKER. Bekendmaking. In heri. nering wordt gebracht, dat door den reinigingsdienst tweemaal per week vuil en afval aan de huizen te den Burg opgehaald wordt, doch dat atval van hedrijf afkomstig op de vuilnisbelt aan den Hallerweg gebracht be hoort te worden. Dringend wordt verzocht geen vuil langs de wegen te storten, waar dan ook. In het bij zonder wordt gewezen op het achterom bij den Burg, waar dit laatste herhaaldelijk plaats vindt. Texel, 4 Juni 1926. De Burgemeester van Texel, W. B. ÖORT. De verkoop van het bekende bloempje, waar van de baten bestemd worden voorde bestrij ding van de t.b.c. heeft over onze geheele gemeente een bedrag van f 210.52'/»opgebracht, te weten te den Burg f 102.72 den Hoorn 17.21 de Koog 6.— Oosterend 24.31 /3 Oudeschild 19.80 de Waal 7.35 Eierland 20.63 de Cocksdorp 12.50 Aan de dames, die zich weer zoo bereid willig met de verkoop hebben willen belasten, brengen wij namens het bestuur hierbij hartelijk dank. Tuinbouw- en Pluiniveevereeniging. Men deelt ons "mede De boekhouder der Tuinbouw- en Pluimvee- vereeniging werd door het bestuur uit zijn functie ontheven. Pogingen om met steun van de Commissie van Onderzoek het bestuur op zijn besluit te doen terugkomen hadden geenerlei resultaat, zoodat de aanstelling van een nieuwe boekhou der te wachten staat, waartoe in de plaatselijke pers sollicitanten zullen worden opgeroepen. Prijzen f 12—20; aanvoer aanzienlijk handel iets vlugger dan de vorige week. Zangersfeest Schagen. Aan het Zangersfeest in de Schager Muziek- tuin op Zondag 13 Juni a.s. zal door 1500 zan- gers(-essen) worden deelgenomen. Behalve samenzang onder leiding van de heer R. Sasburg, staan de afzonderlijke nummers van 33 koren onder hun eigen directeur op het programma. Het avondfeest vangt om 7 uur aan en zal o.a. te genieten geven muziek van J. A. Spren- gers, piano, Schager Orchestvereeniging en Schager Harmoniekapel. De alom bekende Jaap-met-de-Koek, die op vele plaatsen in ons land zoo'n enorm succes oogstte en menige fancy-fair door zijn tegen woordigheid deed slagen, zal waarschijnlijk ook de Texelsche kermis opluisteren. In dat geval zal, naar we vernamen een deel van zijn batig saldo aan de Wijkverpleging worden afgedragen. Ds. Ch. Raven. De heer Ds. Ch. Raven, Engelsch ornitholoog bij uitnemendheid (zie ons nummer van 29 Mei) logeert te de Koog en zal zich eenige dagen op Texel aan de vogelstudie wijden. Texelsche Algemeene Wijkverpleging. Ingekomen giften voor de Texelsche Alge meene Wijkverpleging over de maand 1926. Jb. B. Oosterend f 5,— C. D. den Burg f 5, Fam. G. den Burg f 40,—. HERVORMDE GEMEENTE 275 Purmerend, 1 juni. 501 Runderen waaronder 210 vette koeien f 0,80 a f Geldekoeien Melkkoeien 84 vette kalveren per Kg 582 Nuchtere kalveren 489 Vette varkens per K.G. 43 Magere varkens 195 Biggen 847 Schapen vette Lammeren Kipeieren Eendeieren Scr.a0en, 3 Juni. 55 Vette koeien 19 Gelde koeien 20 kalfkoeien 661 Lammeren 33 Vette varkens 127 Biggen Boter 1,10 p. K.G. 150 a 375 150 a 375 1,20 a 1,40 a a a a a a a 10, 0,80 30,— 20,- 30,— 32,- 0,86 50, - 30 46,- 5,- 6, - f 4,75 E i e r v e i1i n g Schagen KipeierenAanvoer 43422 Bruin ongewogen f 5,60at 6,10 per 100 Wit 4,80,, 5,80 Wit 56—58 K.G. 4,80 5,20 Bruin 5860 KG. ,0 0, Wit 5,20 5,40 Bruin 6062 KG. ,0 ,0 Wit 5,40,, 5,90 Eendeieren: Aanvoer 12045 Prijs f4,60 a f4,90 9,25 10,50 12.50 13,— 12,— 11.50 18,50 11,75 12,50 11,75 16- 15,— 12,75 17,50 6,50 6,50 8,50 14,50 32,— 2,75

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1926 | | pagina 1